AKTES MET BETREKKING TOT SWART OF ZWART.

 

155/11 20-11-1662 inventaris

kinderen en erfgenamen van sal: Trijn Cornelis, weduwe en boedelhoudster van Willem Claesz Swart:

Pieter Willemsz [4631]

Ariaen Jansz als in huwelijk gehad hebbende Mary Willems ende als voogt en vader van zijn kinderen bij Mary Willems

Frerick Jansz als man en voogt van Hillegond Willems

Jan Cornelisz als man en voogt van Brechtje Willems

Niel Pieters als man en voogt van Cornelisje Willems

Gerrit Claesz als oom en voogt van Claes Willems Swart

nalatenschap bevat o.a.

huys en erf op Nauertna aan de Groote Sluys met hypotheek van f 400

huys en erf op Nauertna op de bodt daer Pieter Willems in woont, groot de bod 100 roeden

spinwiel

 

156/14 23-11-1673

comparanten Claes Gerritsz Coninck, Jan Pietersz, Hendrick Gerritsz Zwart, Cornelis Lambertsz Swart, buerluijden op Nauwertna, inzake verkoop brand­wijn

 

156/15 23-11-1673

zelfde onderwerp als 156/14

 

159/80 19-10-1773 testament (gegoed minder dan 2000 gld)

Hendrik Pietersz Swart [176] en Trijntje Cornelis Maat, echtelieden tot Nouwerna onder Assendelft

 

161/18 20-1-1802

compareert Pieter Hendriksz Swart [181], wednr. van Engeltje Pieters de Boer bij wie zes kinderen Ermpje 14, Trijntje 8, Hendrik 7, Neeltje 5, Pieter 4, Willem 2.

Voogden 4-1-1802 Pieter Pietersz de Boer, Assendelft, Pieter Kieft, Wijde Wormer en Cornelis Hendriksz Swart, Nauertna/Westzaan.

Legitieme portie aan ieder f 150, totaal f 900, of wel in plaatse van dien

stuk lant gelegen in Buitenhuisense polder genaamd Kassenven 2144 roeden met zijn uyterdijk groot 185-1/2 roede

stuk lant alhier gelegen genaamd de Vijf Hond groot 690 roeden

een stuk land genaamd de Groote Breede Hem en Kleyne Breede Hem, samen 1325 roeden

stuk land genaamd de Hemmen 1330 roeden

Er is een testament van 31-8-1790.

 

161/20  11-2-1802   huwelijksvoorwaarden

comp: Pieter Hendriks Swart [181] wnr. en thans bruijdegom en Neeltje Cornelisdr Leek wed. en bruijd, tegenwoordig te Nauwerna onder Assendelft beijden woonachtig

 

163/131   15-8-1809     testament

Pieter Gerritsz Swart [449], bejaard geechte man, benoemt tot zijn enige erfgename zijn huijsvrouw Guurtje Dirksdr Al (zie ook 163/132)

 

163/132   15-8-1809     testament

Guurtje Dirksdr Al benoemt tot haar enige erfgenaam Pieter Gerritsz Swart  (zie ook 163/131)

 

1379/4  7-3-1793 

Penningen gerepudieerde huys en erv van Annaatje Koster, wed. Ernst Swart

 

1404/131  30-4-1694  transport       copie

Cornelis Heijndricksen Pampier verkoopt aan Adriaen Jacobsen Swart [246] regerent burgermeester alhier in Crommenije, een huys en erff staende ende gelegen in de Kerkbeurt belent ten noorden Cornelis Engelsen Wigbout en ten zuijden de Muijse Vreugt

 

1409/166 20-3-1738 koop

Hendrik Swart koopt van Claes van Duyn, grutter, huys en erf, gelegen op het Oostend van Krommenie­horn, met nog een huysje beoosten hetzelve, en een uyterdijk bewesten hetzelve, groot 127 roeden, belent ten Oosten Claes Vriende en het Taandijkje, en ten Westen Claes Vriend, nog twee stukjes lant

 

1482/     22-6-1773  weeskamer Krn

tot voogden over Stijntje Aris Baas, oud 21 jaar, en Trijntje Aris Baas, oud 20 jaar, minder­ja­rige kinderen van Aris Baas predicant der Mennonite gemeente te Hazerswoude, geteelt bij wijlen Maartje Gerrits Cat in de nalatenschap van wijlen Fijne Jans, wedue van wijlen Claas IJsbrandse Wigger, zijnde der kinderen oude Peet, aangestelt de voorschre­ve Aris Baas, Jacob Lakeman wonende tot Crommenie, en Louris Mol, wonende tot Wormer

 

1489/45  12-1-1695  weeskamer

Inventaris van Adriaan Jacobsz Swart

kinderen Jacob en Martje, Cornelis, Neeltje

zaliger Neeltje Cornelis was zijn vrouw

ten overstaan van de wettelijke voogden

Cornelis Cornelisz Bonne, oom van smoederszijde, won. tot Zardam,

Cornelis Hendriksz Bont, mede won. aldaar,

Arent Willems, won. tot Crommenije,

Cornelis Claes Schipper, mede won. tot Zardam,

verbint huys in de Kerckbeurt belent ten N. Josep Cornelisz Gorter en ten Z. de wed. Heyndrik Cornelise Berckeloo

9-8-1702 comp. Willem en Claas Jacobsz Swart, Sijmon Cornelisz, die de rato caveren voor Adriaan Jacobsz Swart

3-12-1704 comp. Willem Jacobsz Swart en Arent Willems en Sijmon Cornelisz Preekes als voogden.

 

1491/58 8-1-1721 weeskamer

goederen bewezen door Gerrit Willemsz Swart [3902] aan zijn twee onmondige kinderen Maartje Gerrits en Willem Gerritsz zijnde geprocreert bij wijlen Dieuwer Jaspers [Cuy­per] voor haar moeders erf ten overstaen van Jacob Jaspersz Cuyper, oom van 's moeders zijde ende Pieter Pietersz Smit als wettige aangestelde voogden tezamen f 3000

aantekening: 23-7-1721 Johannes Middelhoven getrouwd met Maartje Gerrits Swart

11-12-1726 comp. Willem Gerritsz

 

1495, f. 106 10-10-1770 weeskamer Krn

Cornelis Dirksz Swart, wedn. Antje Bartels

er is minderjarige zoon Dirk Cornelisz, oud 18 jaar, waarover voogden Jacob Bartelsz en Cornelis Jacobse, beide Ozn, oom en neef

erfdeel f 300.

Vader heeft twee huizen op de Heiligeweg, naast elkaar, belend ten O. Willem Teunisz en ten W. Pieter Sparreboer

Vader tekent met Kornelis Dirkse Swart

21-6-1775 wordt erfdeel ontvangen door meerderjarigheid na hwl.

 

1495, f. 273v  3-3-1790 weeskamer Krn

comp. Dirk Swart, wedn. Trijntje Cornelis Rood

3 minderjarige kinderen Cornelis 4 jr, Sijmon 3 jr. en Antje 1 jr. Voogden Tijs Pietersz Kat en Willem van Vliet.

F 7 per kind.

 

1495, 288v   1-12-1791 weeskamer Krn

comp. Jannetje Willems Swart, wed. Jan Klaasz Joon

5 minderj. kinderen Maartje 19 jr, Aagje 16, Antje 12, Klaas 9 en Willem 6.

f 60 per kind, totaal f 300

Maartje ovl voor 6-6-1792

Willem ovl. voor 2-12-1801

Aagje voor 6-9-1797 getr. met Johannes Jordaan

 

1578/225  9-2-1645  transport     copie

Claas Garbrandsz, wonende in t Zuideind, verkoopt aan Dirk Claesz Swart wonende op Nauwertna een hoekje land, groot 200 roeden bij de Nieuwe Dijk ten noorden Cornelis Henricsz Groot, ten zuiden de erfgenamen van jonge Pieter

 

1588/89  25-3-1683  transport            copie

Corn: Heijndksz Schoenmaecker woonende tot Zardam bekende aan Sr: Fredk: Jansz Swart [1937] Schipper woonagtig tot Amsterdam verkocgt te hebben

een huijs ende erff, mitsgaders de gorterij, staende ende leggende tot Westzardam op het zuijd westeijnde van rustenb: belent ten zuijden des heeren dijcksloot ende ten noorden Dirck Claesz Stolp .. etc.

 

1588/265v  22-02-1685 transport ORA Westzaan       copie

Maarten Jansz vant Hoff, medevoogt over het nagelaten minderjarige kindt van za. Cornelsje Willems, tot Nauwertna overleden, verkoopt aan

Cornelis Jansz Swart tot Nauwertna

200 roeden landt aan de Vaartdijck,

belent ten Zuiden Claes Ouwerijckes en ten Noorden Lambert Gerritsz Swart

 

1588/326v   23-08-1685  transport            copie

Cornelis Jansz Swart bekende aen

Claas Pietersz Kost beijde tot Nauwertna in de banne van Assendelft woonagtig verkogt te hebben een stuckje ofte een hoeckje landts groot omtrent 200 roeden leggende anden Twisck, ofte Vaartdijck, in desen banne belent ten Zuijden Claas Ouwerijcken, ende ten Noorden Lambert Gerritsz Swart

f. 60.=      [zie 1588/341v  10-01-1686]

 

1588/341v   10-01-1686 transport ORA Westzaan    copie

Claas Pietersz Kost tot Nauwertna verkoopt aan

Aris Lambertsz Swart tot Nauwertna

200 roeden landt aan de Vaartdijck,

belent ten Zuiden Claes Ouwerijckes en ten Noorden Lambert Gerritsz Swart

[zie 1588/371v   21-02-1686]

 

1588/371v    21-02-1686 transport            copie

Claes Claesz Swart [2116], alias Kooningh, woonende aan den Hoogendijk, bekende aen

Cornelis Pietersz Dolleman, woonende tot Nauwertnae, vercogt te hebben

twee stukiens rietlant, gelegen buijten dijcx, beneffens de Slicksluijs, bewesten Westzanen, groot twee hondert vijffentwintigh roeden, na de laeste metinge, met de gemeente gemeen, belent ten Oosten en Westen d'heeren van Slicksluijs.                                                                     

f. 6.6.=       [zie 1588/326v  23-08-1685]

 

1588/370  21-02-1686 transport        copie

Cornelis Pietersz Dolleman, woonende tot Nauwertna verkoopt aan

Claes Pietersz Kost tot Nauwertnae

een huijs ende erve, staende ende leggende tot Nauwertnae, in desen banne [= Westzaan] even over de sluijs, daer de jonge prins is uithangende, belent ten Zuijden des Heeren dijk, ten Noorden de gemeene glop f. 1250.=

 

 

1589/8  25-4-1686  transport

comp: Jannitie Aris [van Gelder], wed: wijlen sal: Fredrik Jansz Swart [1937], gewoont hebbende te Sardam

Pieter Jacobsz Smit ende Jacob Rengersz, voogden over de nagelaeten kinderen, wijders instaende ende de rato caveerende voor Frans Jacobsz Vos, woonende tot Amsterdam als mede gestelde voogt,

verkopen aan Dirk Jansz Kuijper in qualite als gelaste ende gecooren voogt in desen van Cijtje Willems wed: wijlen zalgr: Pieter Willems Spaans

 

huijs en erf en grutterije Rustenburgh ten eijnde en bewesten het selve padt,

belent ten zuijden de dijcksloot, ten Noorden Dirk Claasz Stolp

[gekocht 1588/89  25-3-1683  gorterij!]

 

1589/15   9-5-1686    transport          copie

Willemet Zwiers, weduwe wijlen Willem Sijmonsz, woonende tot Wormerveer, verkogt aen Aris Jansz Swart, mede woonende aldaer, een huijs ende erff, staende ende leggende tot Wormerveer voornt: op het Zane padt, belent ten oosten de wed: van Pieter Haen, ende ten Westen Allart Bartsz

ses hondert Car: guldens

 

1589/59v  17-2-1687  transport

Abraham Luicas Swart Westzaandam verkoopt huys en erff tot Koogh op t Breet aan de noortcant van de wegh belent ten oosten Cornelis Claesz Span ende ten westen Adriaen van der Begden

koper Willem Carten tot Westzaandam

 

1589/....?  3-6-1688  transport       niet gevonden

Abraham Lucas Swart, Sluispad, Koog

gaat over huis ten oosten Jan Jacobs de Boer, ten westen Abraham Lucas Swart [3937]

 

1589/268  23-2-1690   transport     copie

comp: Jacob Gerritsz Stuet en Arent Willemsz als last en procuratie hebbende van de verdre erffgena­men van Willem Cornelisz jonge Willem op de koogh overleden, .., dewelcke bekende aen Abraham [Lucas] Swart te Koog te hebben vercoght een ventie daar de molen de Witte Roos?? op staat, groot 237 roeden, leggende op de Koogh, ten noorden Weelsloot, ten zuiden de erfgenamen van Willem Arentses

 

 

1590/15  9-11-1690  transport

comp. Dirck Jansz Kuyper, oud regent dezer jurisdictie, en Pieter Cornelisz Swart, beyde tot Wessanen, die verkopen aan Jan Pietersz Verweel

huys en erff, sijnde een backerij, met deszelfs gereedschappen leggende Wessanen in de Krabbelbuurt aan ende bewesten des Heeren wegh, ten Zuiden en ten Westen Dirck Jansz Cuyper, ten noorden Jannetje Dircx wed:

conditie vryelijk van vaart achter de huyzen ende werven van Styn Dircx, Jan Maarten Kooningh en Jannetje Dircx

 

1590/54v 02-04-1691  transport    copie

Dirck Jansz Vloon te Westzanen verkoopt aan

Gerret Jansz Swart te Westzanen

huijs en erff te Westzanen in de Middel

ten Zuiden Jan Backer, ten Noorden het path van Dirckje Gerrits

 

1590/..  26-4-1691  transport

comp: Cornelis Lambertsz Swart, woonende tot Nauwertna, verkocht aan Jan Pietersz Gaal huys te Nauwertna, aan en in de onderdyck, aldernaast ende beoosten aen de duycker, ten oosten Jan Prs: Wagenaar

 

1590/61  27-4-1691  transport

Pieter Cornelisz Swart verkocht aan Dirck Jansz Kuyper out burgemr:, beyde tot Wessa­nen woonach­tigh, geregte helft in een ven landt gent: de Brouwers Ven, 529 roeden, andere helft van Jan Aarjansz Brouwer te Zaendyck [verband met 5435/108?], ten noorden Pr: Prs: Spaen de oude, ten zuiden de Mallegatsloot

 

1590/176 19-06-1692  transport

Pieter Cornelisz Swart [4766] verkoopt aan zijn BROEDER Jan Cornelisse Swart [4767] beijde tot Westza­nen woonagtigh

een halff huijs en erff in de Krabbelbuurt bewesten de weg

ten Westen en ten Zuiden Jan Hendrik Jelissen, ten Noorden Jacob Mighielse .?

 

 

1590/185  31-7-1692

verkoper: Anna Jans wed: Sijmon Al

koper: Aaerjan Sijmonsz beijde aan de Westzaner overtoom

object: huijs en een dijk erf op de Westzaner overtoom

ten oosten Claes Claes Swart, ten westen Cornelis Cornelisz

 

1591/108v 12-4-1695  transport

Catherina de? Swart wed: Cornelis Stolp Saerdam kocht huys op t silverpadt van ouds genaempt hoff van hollandt van Jan Compri, ten oosten Jan Claesse Joor, ten westen verkoper

 

1591/382  16-10-1698

huijs aan de Westzaner overtoom

daar aan is Claes Claesz Swart belent

 

1592/38v  2-4-1699  transport

Thomas Jansz Swart Westzaandam koopt huis en erf Geldeloose Pat, ten oosten Grietie Everts, ten westen Trijn Barents

 

1592/184 24-2-1701 transport (ook veilboek banne Westzaan 1697)

Abraham Luycasz Swart Coogh heeft gekocht huis en erf Sluispad ten oosten Harm Dirik? (of Hendrik Joutens?), ten westen wed: van Cornelis Josephs Kat

 

1592/202 12-05-1701  transport

Claes Claesz Swart koopt

huijs en erf Hogendijk

ten Oosten Dirk Jaspersz, ten Westen: koper

 

1592/284  24-8-1702  transport

Abraham Luycasz Swart Coogh heeft gekocht huis en erf Sluispad ten oosten en westen de koper, verkoper de armenvoogden

 

1592/285  7-9-1703  transport

Huygh Willems Swart koopt huis en erf op Krommenieerpad aan de Vaartdijk, ten oosten vaartdijk, ten westen Jan Clasz Ruys?

 

1592/362  9-2-1704  transport

Pieter Willems Swart Westzaandam koopt erf, Roosegracht, Westzaandam, ten oosten Pieter Pietersz Vinck, ten westen verkoper wijle Willem Gromme

 

1594/352  18-5-1713  transport

Pieter Dircksz Swart koopt huis en erf Schoolpad Wormerveer, ten westen Neel Egges, ten oosten Trijn Claas

 

1595/6v  17-8-1713  transport

Cornelis Jans Swart tot Amsterdam koopt huys en erf Rustenburgh Westzaandam, ten noorden Claas Jonkers, ten zuiden Andries de Schoenmaker

verkoper Cornelis Arisse van der Heyde alias Smit wonende Westzaandam

 

1595/106  21-2-1715  transport

Cornelis Swart koopt huys en erf Weyver Westzaan, ten westen Jan Willemsz Kieft, ten oosten Claas Jansz Snooy,

verkopers: armenvoogden

 

1595/120v  4-4-1715   transport

Jan Gerrits Ridder Westzaandam kocht van Aegje Willems wed: Gerrit Zijbrantsz wonende Westzaan­dam

erfje groot 100 voet langh en soo breet als de acker is daer de verkopers molen op staet genaemt de Jonge Ridder

 

1595/144v  18-4-1715   transport

Pieter Jansz Swart Zaandyck koopt huys en erf Gorterspad, ten oosten Cornelis Jansz Knap, ten westen Willem Joos

verkoper Willem Claasz Kaet

 

1595/276  28-1-1717   transport

Cornelis Jansz Swart Westzaan koopt huys en erf Krabbelbuurt bewesten de wegh, ten zuiden Reyer Theunisz, ten noorden Poulus Jans Aine

Claas Hendrik Kuyting mag er tot mei blijven wonen

verkoper: Gereformeerde kerk

 

1596/69v  10-11-1718  transport    copie

Cornelis Cornelisz Kes, Nauwertna koopt van Jacob Jacobsz van der Helm tot Westsaene

een stuckje land vendolven sijnde, groot 212 roeden, gelegen bij Nauwertna aan de vaertdijk, belent ten noorden Cornelis Pietersz IJff en ten suyden Claas Arisz Bes

 

1596/78v  12-1-1719  transport         copie

Cornelis Cornelisz Kes, Westsaene, koopt van Claes Arisz Bes, meede aldaar, een stukje land genaemt de Veen van Jan Cornelisz Groot, sijnde groot 320 roeden, belent ten suyden de Polder van Pieter Claesz Kieft, en ten noorden Cornelis Pietersz IJff

 

1596/125 27-4-1719   transport

Cornelis Dirksz Swart Westzaan koopt huys en erf Weyver, benoorden de weg, ten oosten Jan van Gaelen, ten westen Cornelis Claesz Schoen

f 160:-

verkopers:  Jan Claesz Parlie en Evert Fredrikx Timmerman, armenvoogden

 

1596/225v  25-4-1720   transport      copie

comp: Symon Helling, Dirk Jacobsz Paeuw, Dirk Cornelisz vant Hoff en Jan Strijd alle voor haer selven,

Pieter Pietersz IJff, Pieter Arentsz Kleijn en Pieter Gerritsz Kray in qualite als voogd over het kind van Pieter Cornelisz May, instaende voor Dirk Sluyk haer mede voogd, in qualite alle erffgenamen van Willem Dirksz Spaens tot Westsaene overleden,

verclaerden te hebben vercogt aen Cornelis Jansz Swart en Cornelis Pietersz Swart, beyde tot Westsaene .. een huys en erff staende en gelegen tot Westsaene in't Suydent, belent ten suyden Jan Cornelisz Ebbe en ten noorden Reynier de wever

f 225:-

 

1596/285  24-10-1720   transport      [zie 1596/88v – 16-1-1727]

Verkoper Pieter Pietersz IJff, Westzaan

Koper Lambert Hendriksz

stuk land 658 roeden bij Nauerna, genaamd dat van Frerik

ten Noorden Hendrik en Claes Valk [volgs. Mv. Molenaar heette vader of grootvader Gorter]

ten Zuiden Cornelis Willemsz Kuijt

 

1596/379v  29-5-1721  transport

comp: Cornelis Willemsz Kuijt in qualite als armenvoogd en weesvader tot Westzanen

verkoopt aan Cornelis Dirksz Swart

een huijs en erf staende en gelegen tot Westzanen op t Weijver, ten oosten Muijs Gerrits Crevel, ten westen Willem Hendriks    [zie ook 5434/22]

 

1596/391   7-8-1721  transport

Willem Claesz Swart te Westzaandam

stuk rietland tussen Westzaan en Saardam buitendijks

 

1597/186v 22-7-1723  transport

Cornelis Jansz Swart Westzaan

stukje lant tot Westzanen op de Mallegatsloot

ten zuijden Pieter Janse Donker. ten noorden Jacob Dirkse Copjes

16-2/3 roeden  Westent  f 37:10

 

1597/230  3-2-1724   transport

Jan Pietersz Swart  Westzaandam

huys en erf in Molenbuurt op t Molenpat  ten oosten Dirk ? Thuynman, ten westen Andries Hoffenaar

f 100:-

verkoper Rebecca Rynders wed. Hegter Mynderts

 

1597/230v  3-2-1724   transport

Cornelis Cornelisz Kes

stuk lant 527 roeden bij de Vaartdijk ten zuiden en noorden Piet Kuyt

idem 570 roeden ten noorden Piet Kuyt, ten zuiden Corn: Pietersz IJff

 

1597/273 27-4-1724  transport

Claes Pieterse Boij verkoopt aan Cornelis Cornelisz Kes beijde tot Westzanen

2 stukjes lant besijden malcanderen genaemt Jonge Jans Streep, gelegen tot Westzanen twee kampen over en bewesten der erff?? belent ten noorden Alewijn Salm

 

1597/274v  27-4-1724  transport

Dirk Adriaanse Swart Wormerveer

huys en erf aan de Saan, ten noorden Eggese Saentjes, ten zuiden predikantehuys

f 1000:-

 

1598/81  13-12-1726  transport

Cornelis Jansz Swart Westzaan

huys en erf Middel met een stukje lant 197 roeden ten noorden Gerrit Jurriaans, ten zuiden Gerrit Piepes

f 150:-

verkoper Frans Marmense? Koolhoff

 

1598/86v  16-1-1727  transport    [zie 1596/285 – 24-10-1720]

Cornelis en Pieter Corn: Kes Nauerna kopen huys en erf aan en beoosten Vaartdijk ten zuiden Cornelis Corn: Kes, ten noorden Pieter Claasz Kieft

f 100:-

verkoper Neeltje Pieters, wed. Lammert Heyndrikse Swart wonende aan de Hogendyk

 

1598/239 11-3-1728   transport

Claas Willemsz Swart Westzaandam koopt

huys en erf Westzaandam aan en binnen den hogen Zeedyk, ten oosten Corn: Davidsz, ten westen Jacob Dircksz

verkoper Gerrit Dirx? Westzaandam

f 300:-

 

1599/19v   14-4-1729  transport

Symon Arendsz Zwart Zaandijk

huys en erff ten noorden burgemr: Gerrit Vis, ten zuiden Gerrit Best in comp:

f 434:-   [zie ook 5722/18]

 

1599/150  27-3-1730   transport

comp: Gerrit Arentsz Doek verkoopt aan

Willem Claasz Swart en Dirk Cornelisz Verdoes tot Westzaandam

huys en erff Meester Ceesenpat ten westen Jan Lammertse, ten oosten wed. Willem Quikkel

f 500:-

 

1599/250  8-2-1731   transport

Cornelis Cornz: Kes, Nauerna

helft van huys en erff (westdeel is van Aris Symonsz Jaegh) in Westzanen Suydend, ten zuiden Pr:? Cl: Nesen, ten noorden de kinderen van Aagt Aris

f 250:-

 

1600/20  21-5-1733  transport    copie

comp: Cornelis Cornelisz Kes, heeft verkocht aan Cornelis Pieterse Swart, beijde tot Nauwertna, een huijs en erff staande en gelegen tot ..(west?) Nauwertna aan de Vaartdijk, belent ten suijden de Vaartdijk (doorgehaald??) 's vercooper, en ten noorden Pieter Claasz Kieft

 

1600/313v  14-3-1737   transport

Hendrik Gerritsz Swart Wormerveer

3/8 part huys en erf op de Schans ten noorden armenvoogden en ten zuiden Crommenierpat

10 roeden erf

verkopers diaconen van Gereformeerde kerk

 

1601/221  13-4-1741   transport

Hendrik Gerritsz Swart Wormerveer

huys en erff Wormerveer ten westen Symon Jansz Kelder, ten oosten de Dyk Sloot

f 575:-

verkoper Claas Cornelisz Schipper

 

1602/28v   27-2-1744   transport

Hendrik Gerritsz Swart koopt van Jan Tijsz beijde Wormerveer

700 roeden lant Wormerveer ten zuijden Jan Langewis, ten noorden Arent de Boer

 

1602/46v 30-4-1744  transport

comp: Guertje Jans de Naal (=den Aal??), wed: Adriaan Adriaansz Pel verkoopt aan

Dirk en Symon Swart de Jonge, Zaandijk

huijs en erf te Zaandijk op de Schans aan de zuidzijde, zijnde het westerhuijs

 

1602/65  2-7-1744   transport

Hendrik Gerritsz Swart  Wormerveer

lant Wormerveer en Zaandyk

 

1603/1v  20-2-1749   transport

Jan Willem Kaal verkoopt aan

Meuwis Meuwisz en Simon Swart de Jonge Zaandijk

pakhuys en erf Zaandyk aan de Kerksloot ten oosten Aam Es, ten zuiden verkoper, ten noorden tot de sloot

 

1603/163  4-2-1751   transport

Pieter Cornelisz Swart Westzaan

huys en erff Krabbelbuurt bewesten weg, ten zuiden Dirk Spadt, ten noorden Jacob Schou­ten

 

1603/199v  18-3-1751   transport

Burgemr: Jan Stokvis en Dirk Swart Zaandyk

huys en erf Zaandyk, ten zuiden Pieter Phulpsz Kat, ten noorden Claas Tamesz

verkoper Cornelis Cornelisz Best

 

1603/250 13-1-1752  transport             copie

comp: Cornelis Pietersz Zwart, woonende tot Nauwerdna, verkocht aan Jan Pietersz Zwart, woonachtig mede aldaar

huis en erv, staende en gelegen tot Nauwerdna aan en beoosten de Vaartdyk belent ten zuiden Cornelis Kes en ten noorden Pieter Claasz

f 50:-

 

1603/274  3-2-1752   transport

Pieter Cornelisz Swart Zaandijk

huys en erv Zaandijk Guitpad ten oosten Simon Kas, ten westen Pieter Warrenaarsz

 

1604/121  6-2-1755  transport

Claas Swart Wormerveer

huys en erf Wormerveer Vispad

ten oosten Pieter Laan, ten westen Dirk Blaauw & Comp:

 

1604/181  5-2-1756  transport

Arend Simonsz Swart Zaandijk

huys en erf Zaandijk Tuinpad

ten oosten Jan Best, ten westen Willem Smit

 

1604/378  11-1-1759  transport

Jan Jansz ....?..  Westzaan

huys en erf Westzaandam Zeilpad

 

1604/393  1-2-1759  transport

Cornelis Claasz Swart Westzaan

huys en erf Westzaan, Weiver, benoorden weg,

ten oosten Harmanus Verschier, ten westen wed: Simon Schoen

verkoper wed: Pieter Muesz? Vet

gedwongen verkoop

 

1605/4?  7-2-1760  transport

Gerbrand Corn: Zwart Koog

1/3 part huys en erf Jan Bestevaarspad Koog

 

1605/111  5-11-1761   transport

Pieter Jans Zwart Westzaandam

huys en erf Rustenburg

 

1605/361v  27-9-1764  transport

Cornelis Claasz Zwart Westzaan

huys en erf Weiver bezuiden wegsloot

ten oosten Corn: Jansz Hoede, ten westen Jan Willemsz van Hoorn

verkoper Maartje Witveld wed: Muus Boy

 

1606/7v  7-2-1765  transport

comp: Gerrit Bleeker en Jan Schermer gemachtigden van Grietje Pieters wed: Claas Gerrits Schouten tot Wormerveer, verkopen aan

Simon Zwart  Zaandyk

stuk land 576 roeden te Wormerveer, ten noorden Adriaan Honig, ten zuijden de polder van de moolen de Harder

 

1606/41  23-5-1765  transport

Theunis Simonsz Swart Zaandijk

huys en erf Ezelspadt

ten oosten Jan Thijsz, ten westen Dirk Claasz Neef

f 1050:-

 

1606/74  16-1-1766   transport

Hendrik Claasz Zwart Westzaan

huys en erf Weiver

ten oosten Willem Claasz Rog, ten westen Gerrit Vet

f 190:-

verkoper Jan Adriaansz Kuyt

 

1606/225  14-1-1768  transport

comp: Cornelis Maartensz Krom en Cornelis Adriaansz Schoen in huwelijk hebbende Antje Maartens Krom, erfgenamen ab intestato van Maarten Jacobsz Krom verkopen aan

Christiaan Zwart Oostzaandam

huis en erf Koog Noorder Sluispad

ten oosten wed: Gerbrand Pietersz Ooms, ten westen Cornelis Peereboom

 

1606/257v  25-2-1768  transport

Simon Zwart Zaandijk

huis en erf Zaandijk op de Schans

ten oosten armenvoogden, ten westen Simon Kluyt

verkoper Baligje Zwart, wed: Dirk Zwart, woonende Wormerveer

 

1606/291  29-9-1768  transport

Jacob Verheul en Simon Zwart in compagnie, wonende Koog en Zaandijk kopen

helft pakhuis de Zoeker aan de Sluissloot Zaandijk

verkoper erfgenamen Lijsbeth Vis (gehuwd met Jan Meyn)

[van Sante p. 179: Cornelis Jansz Verheul x1 Neeltje Pieters x2 Aagtje Cornelis Kaars (in 1774 waren beiden 49 jaar en 25 jaar getrouwd, in 1788 stierf zijn eerste vrouw, in 1791 hertrouwde hij met zijn tweede vrouw, die 41 jaar oud was); Jacob Adriaansz Verheul (1736-1800) x Impie Jeroens Baart­se/Schoute (1730-1808), zij doopsgezind]

 

1607/43v 3-5-1770 transport

Wessel Swart koopt van Jan Al helft van een huis en erv aan het Hollandse pad, ten Westen belent Teunis Bogaart, ten Oosten Willem Bloem, waarvan de kooper de wederhelft toebe­hoort

 

1609/83   14-9-1780 transport ORA Westzaan

Christiaan Swart koopt van wijlen Claas Schoen en Antje Jans Tuyn pakhuis genaamt het Klooster met erv gelegen te Koog aan en benoorden de Sluissloot, ten O. Jacob Schoen, ten W. Lubbert Koopman, voor f 500.

 

1610     16-10-1783 transport ORA Westzaan

Hijme Vis en Jacob Kluijver verkopen aan Pieter Couwenhoven pakhuis en erv te Koog op Noorder Sluispad, belend ten O. Jacob Schoen, ten W. Wed. Lubbert Koopman, voor f 485

(verkoop i.v.m. wijlen Christiaan Swart)

 

1610      16-10-1783 transport ORA Westzaan

Hijme Vis en Pieter Kluijver verkopen huis en erv te Koog op Noorder Sluispad, ten O. Maarten Bakker, ten W. Pieter Kars, voor f 1035

(verkoop i.v.m. wijlen Christiaan Swart)

 

1610      26-1-1784 transport

Dirk Zwart koopt van Gereformeerde gemeente Westzaandam huijs en erv te Westzaan­dam, Wijnkanspad, belend ten O. Jan Duijves, ten W. Jan Fookkert Valk voor f 240

 

1658/27v ORA Westzaan 13-10-1764

Cornelis Claasz Zwart Westzaan een acte om brandewijn & genever als een flessiaan te mogen verkopen

een acte om koffie en thee te mogen verkoopen

 

24-11-1764 een acte om zout en zeep bij de kleine maat te moogen verkoopen

 

1658/34 ORA Westzaan 21-4-1768

Cornelis Claasz Zwart Westzaan een acte tot zaadzetter op dato den Eed gedaan

 

1658/62v ORA Westzaan 16-9-1775 indemniteit

Pieter Aris Zwart Westzaan en desselvs huisvrou Antje Arejans de Boer benevens hunne 2 kinderen, d=eene genaamd Maritje, oud 10 jaren en d’ander Harder oud 5 jaren, borgtogt na Westzaandam

 

1658/63v ORA Westzaan 28-3-1776

Pieter Swart Zaandijk een acte van zaad & graan zetter

 

1658/66 ORA Westzaan 16-11-1776

Hendrik Swart een acte om drooge koffie en thee te mogen verkopen

 

1658/104v ORA Westzaan 28-10-1786

Cornelis Claasz Swart Westzaan borgtogt na Krommenie

 

1909  24-3-1682  weeskamer      copie

Dirck Jansz Sijmons, Willem Jansz Verweel, Dirck Jansz, ende Pieter Cornelisz Swart, alle tezamen gestelt tot voogden over Trijntje, Claes ende Neltje Pieters nagelaten minderja­rige kindren van za: Pieter Dircks Swart ende Impje Claes tot Westzanen overleden

 

1909 28-4-1682 inventaris      copie

inventaris van de goedren dewelcke toebehooren d kindren van Pieter Dircksz Swart ende Impje Claes beijde tot Westzanen genaemt Trijn out 13, Claes out 11 ende Neltje Pieters  out omtr: 8 Jaren .....

 

1909 7-12-1683  weeskamer       copie

Jan Jansz Bakker, Maarten Claesz Waecker, Pieter Jansz Parlie alle tot Westzanen in de Middel ende Gerrit Jacobsz woonende op d koogh gestelt tot voogden over dvier onmondi­ge nagelaten weeskindren van za: Gerrit Dircsz Swart, geprocreert ende verweckt bij Aegt Pieters tot Westzanen in de middel voorz: woonagtig

 

1909  8-5-1685  weeskamer

Corn: Frederiks Swart en Jacob Adriaansz oom? Jaep tot voogd benoemd over de twee nagelaten minderjarige kinderen van za: Maritje Adriaans verwekt door Theunis Cornz: alle tot Zardam woonach­tig

 

1909 26-8-1687  weeskamer     copie

Dirck Jansz Kuijper tot Westzanen gestelt tot voogt over Corn: Pietersz Swart out 6 jaren nagelaten minderjarige zoon van Grietje Dircx geprocreert ende verweckt door Pieter Cornelisz Swart tot Westzanen

 

 

1909  18-8-1693  weeskamer

Jan Jansz Schilp en Aris Jansz Swart, d eerste tot Koog en d laatste tot Wormerveer, gestelt tot voogden over de twee nagelaten onmondige kinderen van Aaltje Jans geprocreert end verweckt door Jan Cornelisz Decker mede tot Wormerveer

 

1909  1-12-1693  weeskamer

Jan Cornelis Swart tot Westzanen gestelt tot voogt beneffens Dirck Jansz Kuiper over Cornelis Pietersz Swart nagelaten onmondige zoon van za: Pieter Cornelis Swart ende Grietje Dircx beyde tot Westzanen overleden

 

1909  7-8-1696  weeskamer

Corn: Prs: Broers ende Will: Jacobsz Swart gestelt tot voogden over Neeltje en Baart Baartsoons Hos nagelaten alsnog minderjarige kinderen van za: Baart Ad: Hos ende Mary Pieters tot Westzanen overleden

 

1910   19-2-1709  weeskamer     copie

Gerrit Jansz Swart tot Assendelft, ende Cornelis Claasz Twilling mitsgrs: Pieter Jacobsz Kalff beijde tot Westzanen gestelt tot wettige voogden over de twee nagelaten kinderen van za: Gerrit Jansz Swart ende Marij Claas beijde ande Nieuwe zijde overleden

[inventaris zie ??1918/7,8]

 

1910    16-4-1720   weeskamer    copie

Cornelis Jansz Swart gestelt tot wettig voogt over Maritje Dircx out 10 jaren nagelaten kint van Dirck Jansz Kuijper Swart geteelt aan Grietje Jans alle tot Westzanen

 

1910   31-10-1719   weeskamer     copie

Mewis Janse Verheul ende Pieter Cornelisz Schoen beijde tot Zaandijk gestelt tot wettige voogden over vier onmondige kinderen van Arent Teunisse Swart geteelt aan Trijntje Sijmons dr? Mintje Willems omme als voogden der kinderen interesse alomme waar te nemen

 

1911 6-10-1722 weeskamer

Cornelis Dirksz Swart en Cornelis Claasz Decker tot Westzaanen gestelt tot wettige voogden over de vijff onmondige kinderen van za: Cornelis Fulpsz Rappert, geteelt aan Mary Theunis beyde ande Westzaner overtoom

 

1911  23-3-1723 weeskamer

Cornelis Dirksz Swart op het Weyver benevens de vader Willem Jansz Broers gestelt tot voogden over de vier nagelaten kinderen van za: Pietertje Pieters geteelt aan ditto Willem Jansz Broers tot Westzanen ande Nieuwe Zijde

 

1911  10-11-1739  weeskamer

Arent Swart en Gerrit Arejans Pereboom aangestelt tot voogden over Pieter Corn: Pereboom in de nalaten­schap van des kinds vader Corn: Pereboom, en moed...? moeder Guurtje Arents, beyde tot Coogh overleden

 

1911  28-3-1741  weeskamer

Gerrit Ad: Pereboom en Dirk (Arents?) Swart [man van Baligje!] de eerste tot Coog en de laatste tot Wormer­veer tot voogden aangestelt over Pieter Pereboom minderjarige zoon van de voorn: Corn: Perebm: en Guurtje Arents Swart, in de nalatenschap van t kinds ouders en grootvader Arent Swart, de laatste tot Zaandyk gestorven

 

1911  7-1-1744  weeskamer

Claas Jansz Bakker en Reynier Ris beyde tot Westzanen aangestelt tot voogden over de twee minderjari­ge kinderen van Ridder Pietersz Swart tot Westzaan overleden in de nalatenschap van de voors. kinderen vader

 

1911  19-11-1748  weeskamer

Dirk Jansz Swart tot Saandyk aangestelt tot voogd over sijn kind gent: Jan Dirksz Swart in de nalatenschap van Jacob Pietersz Zik tot Saandyk overleden, des kinds grootvader van s moeders sijde

 

1912  3 of 5-5-1761  weeskamer

Claas Jansz Bakker en Jan Nachtegaal over de vier minderjarige kinderen van Pieter Riddersz Zwart in de nalatenschap van hun oom, Maarten Riddersz Zwart te Westzaan overleden

(in marge staat) verantwoord 22-2-1761

 

1912 ORA Westzaan 3-6-1783 voogden

Steijnie Vis te Oostzaandam en Jan Dekker te Wormerveer aangesteld tot voogden over Claas Swart minderjaarige zoon van wijlen Christiaan Swart te Koog overleeden met magt om met crediteuren zodanig accord aan te gaan als zij sustineren zullen te behooren.

(In marge:) 21-9-1784 (dag maand niet goed leesbaar) comp: ter kamere J. Dekker de welke verklaarde dat de boedel van wijlen Christ: Swart niet toereikende was geweest om de crediteuren te konnen voldoen en er derhalve niets voor de minderjarige was te erv van gevader

 

1912 ORA Westzaan 19-1-1786

Heime Vis te Oostzaandam en Jan Dekker te Wormerveer aangesteld tot voogden over Claas Swart minderjarig nagelaten zoon van Christiaan Swart in de nalatenschap van desselvs overleeden moeder Stijntje Vis

(In marge:) afgedaan 26-9-1786 M fo. 227 (Opm.: slaat op inv.nr. 1925)

 

1919/82 24-9-1686 inventaris      copie

Inventaris van de nagelaten goedren ende effecten door Fredk: Swart, nagelaten ten behoeve van zijne vijff kindren met namen:

geprocreert bij Eva Corse tot Amsterdam:

Christiaen Swart, out 20 jaren

Jannetje Swart, out 16 jaren

Grietje Swart, out 14 jaren [blijkens aantekening later getrouwd met Claes van der Holst]

vant jonger bedt geprocreert bij Jannetje van Gelder:

Evert Swart, out 11 jaren

Marijnsje Swart, out 2 jaren

 

1921/7,8  28-5-1709    inventaris     copie

[nr. evtl. wijzigen in voogdijakte inv 1910, zie aldaar]

comp: Pieter Jacobsz Kalf en Gerrit Jansz Swart zoo Westzanen als tot Assendelft item Cornelis Claasz Schark woonende tot Westzanen in qualite als wettige gestelde voogden over de twee nagelaten onmondige kinderen van za: Gerrit Jansz Swart ende Maritje Claas tot Westzanen ande Nieuwezijde overleden welke kinderen ten tijde van het overlijden van hare voorz: ouders genaamt waren Claas out ruijm 7 jaren ???tie omtr: 7-3/4 jaren ende Jan out omtr: 1-1/2 jaar en welcke laastgenoemde omtr: 9 weken na het overlijden van zijn vader die de laaststervende was, is komen te overlijden .... etc.  volgt nalatenschap

 

1922/47  2-2-1723

Cornelis Gerritsz Decker, wednr. Maritje Jans tot Westzaan, doet bewijs tot moederlijk goed aan zijn zoon Jan 5-1/2 jaar ten overstaen van Pieter Jansz Swart als oom en wettig voogd

(kan het zijn dat dit slaat op Maritje Jans 23-5-1722 aangegeven door Willem Jansz, van zijn zuster in de Krabbelbuurt?)

Verder zijn genoemd als present bij opmaak inventaris Jacob Iresteijn in den hage woonag­tigh, mitsgrs: Frans Jacobz d'Vos, Pieter Jacobz Smit, ende Jacob Rengersz als voogden over dkinderen vant ouder bedt bovengemelt, mitsgrs: Renger Florisz ende Gerrit Willemsz Nel in qualite als voogden over dkinderen vant jonger bedt

 

1922/98   2-5-1724  weeskamer      copie

Sijmon Arentsz Swart, wednr. geworden van Jannetje Aarnouts vander Markt tot Saandijk doet bewijs tot moederlijk goed aan sijne twee kinderen, met namen Trijntje out 9 Teunis out 6 jaren, ten overstaan van Claas Aarnoutsz vander Markt en Coenraat vander Markt als oomen en wettige voogden.

Aantekening: Hendrik Jacobsz de Vries, getrouwd met Trijntje Simonsz Swart ontvangt 29-11-1740 het erfdeel van zijn vrouw's moeder en in 1745 comp: Teunis Simonsz Swart

 

1922/134   30-1-1725   weeskamer                  copie

Cornelis Cornelisz Kes woonende tot Nauwertna in desen banne wedr: geworden zijnde van Aagje Willems alwaar bij hij hadde geteelt twee kinderen met namen Trijntje out 14 jaar en Maritje out 11 jaar, verweckt en nagelaten aan dezelfve sijne huijsvrouw, doet bewijs tot moederlijk goed ... etc.

Aantekening: comp: Cornelis Jacobsz Kieft als getrouwt met Trijntje Cornelis Kes, en Adriaan Claas Hos, getrouwt met Maartje Cornelis Kes en bekennen door haren behuwde vader bewezen goederen te hebben ontvangen.

 

Comp. ter weeskamer Cornelis Cornelisz Kes wedr: van Grietje Gerrits, dewelke verklaar­de ten overstaan van Gerrit Jochems bewijs te doen aan sijn minderjarige dochter genaamt Aagje Cornelisdr. oudt 16 jaren, geteelt aan sijn genoemde vrouw,....  etc.

Aantekening: in 1745 comp: Cornelis Roelofsz, als get: met Aagje Cornelis

 

1922/144   17-4-1725

Hilgont Pieters, wijlen Lambert Jans Ruts, Krabbelbuurt, Westzaan

dochter Trijntje 8 jaar, ovl. ca. 13-1-1728

geen Zwart

 

1922/152

Gerrit Maartensz Tromp, wednr. Teetje Symons, Weyver,

onmondige kinderen Neeltje 17 jaar en Maarten 16 jaar

6-3-1728 door vader getoond dat door het overlijden van zijn dochter aan zijn zoon was opgestorven .. etc.

voogd Willem Symonsz Zijp of Zip of Sip

er waren ook nog penningen van grootmoeder Griette Cornelis Pauwl

30-1-1730 is Gerrit Maartensz overleden

25-6-1735 Maarten Gerritsz meerderjarig en ontvangt erfenis

 

1922/176   13-1-1725    weeskamer          copie

Jan Pietersz Swart wed: wijlen Engeltje Hegters, woonende tot Westzaandam op het Molen­padt doet bewijs tot moederlijk goet aan zijn vier onmondige kinderen genaamt Hegter out 11 jaren Marijtje out 8 jaren Jan out 4 jaren Pieter out 2 jaren, dat ten overstaan van Jan Meijndertsz Prins tot Westzaandam als wettig voogt is gedaan

 

1922/294   6-4-1728   weeskamer                  copie

comp: Pieter Cornelisz Kuijper tot Westzanen als gecorene voogd over Pieter Cornelisz Swart,nagela­tene zoon van Cornelis Pietersz Swart, tot Westzaan overleden, geteelt bij Griet Jans, sijne nu oud 6 jaren, dewelke bekend maakte dat het onmondige kind bovengem: door Willem Dirksz Kuijper tot Westzanen overleden, was gelegateerd den somma van vijftigh guld: segge f 50:- ..... etc.

 

1922/421               weeskamer

Claas IJsbrandsz Brooker, wednr. Jannetje Jacobs

Barbertje is getrouwd met Willem Swart

 

1922/484  14-3-1730   ORA Westzaan

Grietje Symons, wed. Jan Willemsz Swart te Wormerveer bewijst vaderlijk goed aan Guurtje 14 jaar, Claas 12 jaar, Mintje 9 jaar, Pieter 7 jaar, ten overstaan van Huijgh Willems Swart tot Crommenie en Jan Gerritsz Vos tot Wessanen als voogden; elk 18:15, totaal 75:-

aantekeningen in de akte:

1-9-1739 betaald aan IJsbrand Dirks Brandenburg, gehuwd met Guurtje

24-1-1741 gefourneerd 56:5:- ter weeskamer voor 3 kinderen; als voogd Jan Poulusz Schaap aangesteld in plaats van Huijgh Willems Swart en Jan Gerritsz Vos, de eene in 't weeshuys tot Cromme­nie en de andere overleden

14-11-1741 betaald aan Jan Jacobsz Kelder, gehuwd met Mintje

30-10-1742 betaald aan Claas Jansz Swart, meerderjarig door trouw

6-10-1744 betaald aan Pieter Jansz Swart

 

1924/148 7-1-1744    weeskamer      copie

comp: ter weescamer Claas Jansz Bakker en Reijnier Ris beijde tot Westzanen in qualite als voogden over Jacob Riddersz Swart, out 20 jaren, en Maarten Riddersz Swart, out 18 jaren, minderjarige kinderen van Ridder Pietersz Swart tot Westzanen overleden, welke voogden aantoonde, dat voor de twee voors: kinderen uijt de nalatenschap van hare vader suijver was overgeschoten een somme van twee hondert een en vijftig gl: segge f 251:- ....... etc.

[zie verschillende aantekeningen]

 

1924/550 22-12-1761 staatboek weeskamer Westzaan

de kinderen van Pieter Riddersz Zwart,

Neeltje, 13-3/4 jaar, op 3-6-1770 comp. haar man Dirk Evertsz Peetoom

Maartje, 9 jaar, is voor 11-8-1767 overleden

Gerrit, 8 jaar, ontvangt op 2-7-1782 zijn deel

Trijntje, 5 jaar, is voor 4-1-1763 overleden

Zij erven van hun oom Maarten Riddersz Zwart te Westzaan overleden f 138:10.

De moeder van de kinderen is Neeltje Gerrits IJff, die is hertrouwd met Willem Jacobsz Kuijt

 

1925/92 14-9-1773 staatboek weeskamer Westzaan

Trijntje, Neeltje en Gerrit, kinderen van wijlen Jacob Gerritsz Zwart en Grietje Jans, laatst weduwe van Baart Pieterse Kub:

Trijntje, gehuwd met Abraham Dood ontvangt deel 30-10-1775

Neeltje ontvangt deel 1-7-1477   (zie 1925/93 ??)

 

1925/93 14-9-1773 staatboek weeskamer Westzaan

Gerrit Jansz Swart uitlandige zoon van Jan Gerritsz Zwart

in marge 11-6-1778 comp. Kaatje Noordhuijse wed. van Gerrit Janse Swart te Amsterdam

Maartje Jans Swart wed. van Aldert Jonker te Krommenie, zuster en enige erfgenaam van Gerrit Janse Swart      (zie 1925/92 ??)

 

1925/227 26-9-1786 staatboek weeskamer Westzaan

comp. Heime Vis en Jan Dekker, voogden over Claas Swart, oud 23 jaar, minderjarige ongehuwde zoon van Christiaan Swart te Koog overleden en wijlen Stijntje Vis

erfenis f 588:4:8

21-5-1788 comp. Claes en neemt erfenis in ontvangst

 

1927/164  11-9-1759    kalisboek

comp: Pieter Jansz Swart tot Wormerveer, wed: van Jannetje Claas

vijf kinderen Aagte 14-1/2 (9-5-1775 opgenomen door Pieter Bont)

Grietje 13 (opgenomen door Jan Kelder of Helder)

Maartje 7j 3mnd (later overleden)

Claasje 6j 4mnd (2-6-1778 opgenomen door Hendrik Fredriksz Hovenier)

Jan 4 jaar

 

1928/292   28-5-1771 

Trijntje Simons Swart Zaandijk wed: Hendrik de Vries

drie kinderen Antje 18-1/2, Cornelis 16-1/2, Aaltje 13-1/2

(?21-12-1784 compareerde Louris Arisz Groeneveld in hwl hebbende Aaltje Swart?)

 

1928/373   27-12-1774  weeskamer

Hegter Swart Westzaandam, wedn: van Antje Jacobs Batenburg, bewijst moeders erf groot f. 3:- t.b.v. kind Jacob 17 jaar, voogd is Jan Jansz Batenburg

aantekening op akte:

22-3-1785 Jacob Hegtersz Zwart bevindt zich te Kampen

Aris Abrahamsz van Broek ontvangt moeders deel f. 3:- ten behoeve van Jacob [zie 1928/­373]

 

1929/29   26-11-1776

Dieuwertje Swart Westzaandam Overtoom, wed: Samuel Haagen

één kind: Dorothea 15 jaar (9-10-1787 meerderjarig en deel ontvangen)

 

1929/235v

Claas Swart  (niet te vinden hoewel in klapper)

 

1987/3  6-3-1750  zeep

Compareerde in judittio voor Schout en schepenen tot Assendelft Jannetje van den Blink, weuwe Claas Cornelissen Swart, en versogte geadmitteert te mogen worden om zeep bij de pont te mogen verkopen.

Schout en schepenen consenteren int versoek met dat gemelte Jannetje van den Blink haar gedrage naar de ordonnatien ten dien einde geemaneert en haar gegeven wort acte in debita forma

 

1987/4   ca 1755.....

In verband met huwelijk van Cornelis Pieters Swart met Lysbeth Jans Vink, weduwe, worden tot voogden van haar minderjarige kinderen benoemd Simon Grootes, schoolmeester, en Tomas Jansz Matselaer

 

1987/4 3-12-1756  flessejaen            copie

Compareerde in judittio voor schout ende scheepenen alhier Mr. Simon Grootes als monde­linge last hebbende van sijn swaeger Willem Pietersz Kes onse inwonende burger wonende bij de sluys opt out Nouwerna onder Assendelft en versogte dat hij als flessejaen mogte worden geadmitteert om Brandewyn, Jenever en andere stercke wateren bij de kleijne maat te mogen verkopen.

Schout en scheepenen tot Assendelft gehoort hebbende het bovenstaande versoek door Mr. Simon Grootes ten behoeve van Willem Pietersen Kes of Swart gedaan, consenteeren in het gemelte versoek en admitteren deselve om als flessejaan ten sijnen huyse Brandewijn, Jenever en sterke dranken te mogen verkoopen mits dat hem gegeven werde acte in behoorlijken forma tot derselver narigtinge

 

1987/4  6-5-1757  voogden

Compareerde in judittio voor schout en schepenen tot Assendelft Mr. Simon Grootes te kennen gevende dat Pieter Cornelisz Swart haaren vader deeser werelt was komen te overlijden, welkers boedel onder sijne kinderen moeste worden verdeelt en vermits Aris Pietersz Swart soon van Pieter Cornelisz Swart met eenige onmondige kinderen natelaten. En vermits des gemelten kinderen boedel van sijne ouderen van die geringheyt is dat deselve sedert het afsterven van haaren vader van voogden sijn ontsien?? gebleven en nu egter haaren grootvaders boedel nu niet konde worden verdeelt voor en aleer dat sij van voogden waaren besorgt, waaromme gemelte Sijmon Grootes versogte dat voogden wierden gestelt over gemelte kinderen daartoe onder reverentie voorslaande Cornelis Pietersz Swart en Mr. Symon Grootes omme gemelte kinderen erffenisse beneffens weesmeesteren alhier te helpen regeeren en administreeren als na beloven

Scheepenen fiat mits dat gemelte voogden wert gegeven acte in behoorlijke forma.

 

1987/4 7-7-1758  Regtdag Assendelft

Compareerde Symon Gorter als voogd over de ouderlijke erfenis van de onmondige kinderen van Aris Pieters Swart tot Nouwerna overleden, met name Cornelis Arissen en Pieter Arissen Swart, 20 en ruim 12 jaar oud

moeder Guurtje Cornelis Swart ook overleden

medevoogd Cornelis Pieterse Swart overleden, in plaats daarvan Laurens Arissen, woonen­de tot Nouwerna

 

1999/157v 21-12-1604 testament

Claes Dircksz Swart (de naam Swart staat er bij in de klapper!) en Guertte Lambertsdr. Bij beider overlijden moet de jongste zoon Willem Claesz uit de boedel worden verzorgd en deze pas bij zijn meerderjarig worden met de andere kinderen worden verdeeld

 

2000/161,161v   27-4-1612  vercoop

Claes Cornelisz wonende tot Crommenie als man ende voocht van Trijn Cornelisdr ende Henrick Lambertsz voor hemselven

aan Engel Cornelis Joncken

 

2000/173v,174  31-5-1612   vercoop

Thenus Thoennisz van wegen Barber Cornelis sijn huijsvrouw, Anna Cornelis voor haarselven en tsamen voor Willem Cornelisz ende Trijn Cornelis alle kinderen van Cornelis Henricxz

Henrick Pietersz ende Jacob Oliviersz uit naame van haer huysvrouwen,

Henrick Lambertsz voor hemselven en vervangende end haer sterckmakende voor haer schoonzuster ende susters respective kinderen van Lambert Henrickz

Huybert Dircxz oock voor hemselven ende voor zijn broerder ende zusters kinderen van Derck Henricxz,

Jacob Willemsz ende Claes Cornelisz van weegen haer huysvrouwen kinderen van Mary Henriccxdr

Gesamentlyck vervangende die kintskinderen van Jan Henricxz all tsamen erffgenamen wijlen Griet Henricx in haer leven vroedvrouw tot Assendelft

 

2000/179v  5-6-1612  transport           copie

comp. Henrick Lambertsz onze buyerman [tot Assendelft] ...... vercoft aan Gerrit Allertsz oudt schepen deses dorps ende zijnen ses oft seven roeden uyterdyck gelegen buytendycx in onzen banne ontrent daer t dycken sluysge plach te leggen belent Jan Derck Everts ten noordoosten ende Baertses volck ten zuytwesten

 

2000/187v,188,188v   .....   vercoop

Huych Allertsz als man ende voocht van Trijn Cornelisdr, Henrick Lambertsz voor hemsel­ven ende voorde andere erffgenamen van wijlen Griet Henrixdr in haar leven vroed­vrouw tot Assendelft,

aan Garbrant Theens

 

2005/349  11-2-1633  transport

Vercoop, Cornelis Engelsz vant Hoff, Dirck Claesz van Dijck ende Dirck Claes Swarten als voochden van seven onmondige kinderen van Laurens Cornelisz vant Hoff ende in desen vervangende ende haer sterckmakende voor de meerdere voochden vande voorn: kinderen

aen Claes Laurensz broeder vande voors: kinderen

twee ackers lants genaemt Comens campgens leggende sijd op sijd inde Hemmen groot tsamen 289-1/2 roeden

ten noordoosten Hendrick Allertsz, ten zuidwesten Marij ende Neel Cornelis van Dijcken, ten noordwesten Dirck ende Jan Claesz wijves, ten noordoosten? de Blocksloot, voor de comme van f 425

 

2008/177v  10-5-1645  hypotheek     copie

comp: Willem Claes Swart tot Assendelft ...... t.g.v. Mr. Cornelis van Loo secretaris der Stede Haerlem ..... losrente .....hypotequeert het huys ende erff twelck hij comparant teegenwoor­digh bewoont genaemt de Stadts herberg staende ende leggende binnen onsen banne op Nauwertna belent ten noordoosten den Twisch offe nieuwe vaert ten suytoosten de Sluijs ten Suijt ende noordwesten een leegh erff .... 400 car. gld.

 

2009/160  24-12-1649    transport

comp: Hendrik Pieters Heijne won. Nauwertna verkoopt aan Marij Claes Swarten, de wed: van Pieter Hendrixsz Koeboer, zijn comps: moeder, de helft van een stuckje rietlandt leggende aan de Sijdelingh dyck, groot de selvige helft 179 roeden, ten noordoosten Simon Boet, ten zuidwesten de dyck.

36 Car: guld: tot XL grooten Vls: tstuck

 

2009/160v   24-12-1649    transport

comp: Hendrik Pieters Heijne won. Nauwertna verkoopt aan Dirck Claesz Swart, de helft van een stuckje rietlandt leggende aan de Sijdelingh dyck, groot de selvige helft 179 roeden, ten noordoosten Simon Boet, ten zuidwesten de dyck.

 

2009/161v   24-12-1649    losrente

comp: Cornelis Pieter Heijne woonende Nauwertna bekende voor hem en zijne erven en nakomelingen verkocht te hebben en mits dien schuldigh te wesen Marij Clas Swartdr, wed: van Pieter Hendrixsz Koeboer, zijne comps: moeder, een jaarl: losrente van 20 car. gld.

Hypoteek op huijs staande binnen onze banne op Nauwertna op de gront en erff van d heeren van de Schermer

 

2010/21v  30-12-1653    transport

Gerrit Claesz Swart en Hendrick en Cornelis Pieter Heijnen op Nauwerna met andere erfgenamen van Dirck Claesz Swart verkopen aan Willem Jansz tot Nauwerna de helft van een stuk land het Rietlandtge 130 roeden, ten noorden Gerrit Jansz, ten oosten Hendrick Pietersz Heijne, ten zuiden Hooge dijk, ten westen de kooper

 

2019/fo. 65   1-5-1744  weeskamer

comp. Louris Cornelisz Tijt voor hemzelf

Pieter Claasz Kieft voor hemzelf en instaende in rato caveerende voor

Cornelis Pietersz Kes

Claas Cornelisz Hanse

Pieter Cornelisz Boij

Barend Werendlijn als voogt van Claas Maartsz Smit en verder als mondeling lasthebber van Maarten van 't Veer

tesamen erfgenamen van Aagte Maartens Banken

verkopen stuk lant aan weduwe van Pieter Jansz van 't Veer

[ovl. A.M. Bank werd aangegeven door Cornelis Pz. Kes 6-4-1743 Adf;

dopen Wzn 1-1-1708 Aaghje, v=Symon Cornelisz, m=Aaltje Maartens, get. Teetje Symons, Hogendijk

en 23-3-1710 Dirck, v, m en g dezelfde, krabbelbuurt;

relaties: [536] Corn Pz Kes x Grietje Klaas Yets, [1909] Corn Jbz Kieft x Trijn­tje Corn Kes, [4072]Corn Kieft x Neeltje Pz Booy (zn Pieter waarbij get Trijntje Corn Kes, [5247] Jan Cornz Boy x2 Trijntje Jans Swart (ki Grietje, Pieter, Stijn­tje uit x1 vanaf 1694), [2473] Jan Corn Tijt x ??]

(Aant.: zie 2036/fi. 1 3-9-1743)

 

2036/fi.1 1-7-1749   weeskamer     copie

comp: Trijntie Claase Decker in eerder huwelijk gehad hebbende Jan Cornelisz Aaffis en Thunis Gerritsz Swart bij wien sij geteelt hadde Cornelis Jansz Aaffis out omtrent vijftien Jaar en Ermpie Jans Aaffis out omtrent dertien Jaar ter eenre

Cornelis Fransz Tavenier wonende tot Westzaanen als wettige aangestelde voogd over de bovengenoemde kinderen ter andere zijde .... etc.

 

2036/fi. 1  3-9-1743        weeskamer

onmondige kinderen van Trijntie Pieters Bruijn, genaamt Pieter en Claas Maartsz Bank gekomen van de erfenisse van Aagte Maartens Bank gemelte kinderen peetje

Er is sprake van Louris Cornelisz Tijt, der kinderen wettige voogd

(Aant.: zie 2019/fo. 65 1-5-1744)

 

2036/fi.1   7-6-1757    inventaris     weeskamer     copie

Inventaris van de Effecten en gelden toebehorende de onmondige kinderen van Aris Pietersz Swart gekomen van derselver grootvaders boedel nagelaten van Pieter Cornelisz Swart tot Nouwerna overleeden ... etc.

 

2036/fi.2    3-9-1765   weeskamer     copie

comp: Cornelis Pietersz Swart als vader van sijn minderjarig kind genaamt Trijntje Cornelis Swart bij zijn overleden vrouw Trijntje Jacobs Koek geteelt, oud 1-1/2 jaar.

Voogden: Dirk Dirksz Teel en Hendrik Pietersz Glas

 

2036/f. 21    3-12-1744  weeskamer

er is sprake van (2e regel) de comparanten Jan, Pieter en Gerrit Willemsz de Boer of Overdijk  (in ander verband)

 

2036/f. 22v  3-6-1744    weeskamer

Inventaris van de goederen en gelden toebehorende aan het onmondige kind van Maarte Claasz IJts, genaamt Marijtie out ruym twaalf jaaren gekomen van de erffenisse van Aagt Maartens Bank

voogden Louris Cornelisz Tijt en Jan Claas Ijets

(Aant.: zie 2019/fo. 65 1-5-1744)

 

2036/39  2-3-1755   weeskamer      copie

comp: Cornelis Pietersen Swart als Vader van sijne onmondige kinderen genaamt Klaas Cornelissen Swart out ruijm 20 Jaaren en Pieter Cornelissen Swart out ruijm anderhalf Jaaren bij zijne overleden vrouw geteelt

voogden Tomas Jansz Matselaer en Meester Simon Grootes

kinderen krijgen bij trouw of andere mondigwerdinge een somma van 20 Gulden yder Kindt

 

2036/50   5-12-1758  inventaris    weeskamer    copie

Inventaris van de Gelden toebehorende aan Cornelis Arisz Swart out 21 Jaaren geproveneerd van sijn ouders boedel Aris Pietersz Swart en desselfs moeder Guurtie Cornelis Swart beijde tot Nouwerna onder Assendelft overleeden.

Voogden: Sijmon Grootes en Louweris Arissen Graft

 

2037/1   14-06-1803

compareerde Hendrik Thuyn in verband met zijn overleden vrouw Tryntje Cornelis Swart

 

3043/6    30-1-1663   Vrouwe van Assendelft, recht op erfdeel van erfgenamen indien niet in Assendelft woonachtig

Vredrick Jans Molenaer, in hwl hebbend Hilgont Willems, won. Crommenie

Jan Cornelisz in hwl hebbend Bregt Willems won. Zaandam

Daniel Pietersz in hwl hebbend Cornelisje Willems won. Nauerna/Westzaan

Aris Jansz won Velsen, vader en voogt van zijn kinderen geprocreert bij wijlen Maritje Willems

alle kinderen en kindskinderen tezamen voor 4/6 parten in nalatenschap van Trijntje Cornelis, wed: Willem Claesz Swart, in Assendelft overleden

 

3048/41 26-9-1715

Nalatenschap Jasper Jacobsen Cuyper en diens later overleden huijsvrouw Lijsbeth Cornelis (zij overleed na haar man zie testament 21-7-1711 notaris Pieter Broerse)

Erfgenamen de navolgende kinderen:

Jan Jaspersz Cuyper

wijlen Dieuwertje Jaspers Cuyper, gehuwd met Gerrit Willemsz Swart, waaruit twee onmon­dige kinderen Maartje (voogden Jan Allersen Backer, Pieter Pietersz Smit) en Willem

wijlen Cornelis Jaspersz Cuyper, gehuwd met Neeltje Aamkers (geadsisteert met Bendert Teunisse van der Leyde als haar gecoozen voogd in desen), waaruit een onmondig kind (voogden Pieter Tijssen van der Lijn, Jacob IJsbranse Wiggers)

 

3048/45 ca. 26-9-1715 inventaris inboedel 3048/41

 

3048/46 ca. 26-9-1715 huwelijksvoorwaarden tussen

Symon Jansz, zoon van Jan Goossen Oosterhoorn en

Aafje Gerrits, dochter van Gerrit Willemsz Swart

 

3048/71 ..........nazien......................

Jacob Jaspersz Cuyper in testament 21-7-1711 enige erfgenaam, overigen legi­tieme portie

 

3048/81   11-2-1717    

Gerrit Willemsz Swart arbiter

 

3048/99   7-8-1717

noemt Pieter Wouterse Mijsen, hospes in het Veerschuijtje bij de Kerk tot Crommenie,

Gerrit Willemsz Swart getuigt

 

3048/100   10-9-1717

Gerrit Willemsz Swart als vader genoemd van kind, dat 13-5-1717 ten huize van Jacob Gerritsz de Roo, vader van Mari Jacobs de Roo, uit de laatste is geboren

 

3048/120  22-6-1718  scheiding               copie

comp: Gerrit Willemse Swart voor 1/4;

Claas Symonsz Groen in huwelijk hebbende Neeltje Jans Crook ende de rato caveerende voor sijn swager Engel Jansen Crook kinderen van wijlen Jan Clasen Crook te samen voor 1/4;

Gerrit Adriaense voor 1/4;

ende Maarten Gerritse Spinder in huwelijk hebbende Neeltje Adriaans, mede voor 1/4,

en sulcx te samen voor het geheel eenige erfgenamen van wijlen Dirk Gerritse tot Kromme­nie overleden.

Compareerde mede Corn: Pieterse Blau, instaande en de rato caveerende voor sijn schoon­vader Pieter Jacobse Foor voor 1/7,

Claas Jacobse Foor voor 1/7,

Gaaf Jacobse Foor voor 1/7,

Jacob Jacobse Middelhoven voor sijn selve, ende nog beneffens Gaaf Jacobse Foor als voogden over Jan Jacobsen en Maartje Jacobs, alle kinderen van wijlen Neeltje Jacobs Foor mede voor 1/7,

Jacob Janse Kruijt voor sijn selve, ende mede de rato caveerende voor sijn suster Maartje Jans Kruijt, item Jan Cornelisse van der Hove in huwelijk hebbende Neeltje Jans Cruijt, te samen kinderen van wijlen Duijfje Jacobs Foor, mede voor 1/7,

Jacob Pieterse Mijsen, soon van wijlen Claasje Jacobs Foor, mede voor 1/7,

mitsgaders nog Isbrant Baartse in huwelijk hebbende Aagte Claas, ende Jan Jasperse Backer getrout sijnde met Haasje Claas, te samen kinderen van wijlen Aaltje Jacobs Foor, mede voor 1/7 part;

Ende sulcx te samen voor het geheel eenige erfgenamen van wijlen Trijn Jacobs Foor, mede tot Crommenie overleden, in haar leven huijsvrou van de gemelte Dirk Gerritse,

Ende ..... etc.

 

3050/326 8-12-1722 inventaris van de boedel van

wijlen Engel Janse Crook en Maartentje Jans (eerder overleden dan haar man).

Er zijn drie onmondige kinderen.

Voogden: Claas Sijmonsz Groen, Jacob Middelhoven, Gerrit Willemsz Swart en Dirk Clase Wit (Westzaan)

 

3051/446

Gerrit Willemsz Swart stelt zich borg

 

3052/477

Gerrit Willemsz Swart als voogd

 

3053/566 18-10-1726  huwelijksvoorwaarden tussen

Willem Gerritsz Swart, zoon van Gerrit Willemsz Swart, en

Neeltje Dirks, dochter van Dirk van Assum, beijde tot Krommenie

 

3056/771  15-5-1729  testament      copie

Maartje Adriaens Swart, bejaarde dogter,

.. haer susters kint Adriaen Swart

.. testatrices halve suster Guurtje Adriaens

... [testatrices] haar swager en suster Sijmon Dirkse van den Vos en Guurtje Adriaens

 

3057/892  5-7-1730  testament    copie

Gerrit Willemsz Swart, coopman en rolbereijder alhier [= Krommenie]

legaat aan sijne tegenwoodige dienstmaegt Aaltje Jacobs .... onder bepaalde voorwaarden

 

3058/966   29-11-1731  acte van deling     copie

comp: Willem Gerritse Swart,

Sijmon Oosterhoorn als in huwelijk hebbende Aafje Gerrits Swart ende

Johannes Middelho­ven, als in huwelijk hebbende Maartje Gerrits Swart woonende alle alhier; gesamentlijke kinderen en erfgenaamen ab intestato van wijlen Gerrit Swart

[In nalatenschap o.a. parten in hennipcloppers Pagter of Witte Duijf, Karsseboom, Blauwe Arent]

 

3059/1062   22-4-1733     afwikkeling

comp: Sijmon Oosterhoorn, coopman en rolbereijder, voor zich zelve en als mede erffge­naam van zijn overleden schoonvader Gerrit Willemsz Swart

i.v.m. benoeming van invorderaar vordering in Friesland

 

3060/35 12-8-1734 getuigenis

Gerrit Pietersz Swart, 22 jaar

 

3060??/99  5-11-1735  testament     copie

Maartje Adriaens Swart herroept voorgaande testamenten; nieuw: erfgenamen volgens het versterfregt alhier

 

3065/644 13-8-1751 verklaring

Pieter Croon, 45 jaar, wonende Crommeniehorn, Cornelis Pieterse Smit, 18 jaar, zoon van Pieter Smit, mede op de Horn, Pieter Amkerse de Jongh, 19 jaar, sone van Amker Jacobse, wonende op Crommenie­dijk.

Aan huys van eerste Pieter Croon is gekomen Ernst Heijndrikse Swart, soone van Hendrik Swart de metselaar, wonende op de Horn, en een persoon in de wandelingh genaemt Auw(?), mede op de Horn agter of op 't Eylant ... etc.

 

3065/652 23-9-1751  verklaring

Betreft koe die gestorven is, gekocht door Hendrik Swart, metselaar, van Claas Kuyper te Wormer in een boelhuys ....etc.

 

3067/1    4-1-1734 contract

de backers van Krommenie en Krommeniedijk

Huijbert Sijmonse, Dirk Harmense, diens zoon Jan Dirksz, Josep Engelse, Gerrit Harmense, Gerrit Spinder, Jacob Heertjes Waagmeester, Harmen Claese Groot, Jacob Claese Groot, Jan Heijndrikse, allen tot Crommenie,

Cornelis Claese, Reijnier Witvis (tekent Wijtvis), beide tot Crommeniehorn,

Claes Claese Veen, Pieter Sijmonse Leeuw, Tijmon Bruijnse, allen tot Crommeniedijk.

 

3069/80    31-1-1760    attestatie

Maartje Gerrits Swart 57 jaar h.v. van Johannes Middelhoven

Guurtje Dirks Jonker 53 jaar h.v. van Jan Dingenom

Antje Dirks 58 jaar h.v. Claas Pieterse Oosterhoorn

Sijtje Jans 56 jaar h.v. Albert Pieters Schoonewil

zijnde gebuuren van Aafje Lakeman, negelaten dogter van wijlen Jacob Lakeman en Aagje Middelho­ven indertijt echtelieden tot Crommenie

verklaren dat Aafje Lakeman geboren is april 1738

 

3069/85   2-3-1760  ONA Krommenie

i.v.m. overlijden van Sijbrand Kaars worden genoemd

Lijsbeth Kaars, Krommenie

Dieuwertje Kaars, gehuwd met Jan Kruijt, Krommeniedijk

Aagje Kaars, gehuwd met Cornelis Jacobs Busch, Knollendam

Neeltje Kaars, gehuwd met Jan Claasz Koopman, Marken Binnen

Sijmon Dirksz de Jongh en Jacob Smit als testamentaire voogden (testamentaire dispositie d.d. 9-2-1754 voor notaris Adriaan Bolten te Alkmaar) over kleindochter Aagje Cornelis Kaars

 

3069/90  31-3-1760   ORA  Krommenie    inventaris    copie

van Sijbrand Kaars, genoemd wordt ook Jan Sijbrandsz Kaars

huis stond te Krommeniedijk, ten W. Poulus Visscher en ten O. erve Jasper Dirkse

parten in verschillende molens zoals de aschmolen Evenwicht.

In huis rollen zeildoek:

129 rollen in grootkamer

122 rollen in kleyn kamer

140 rollen in scheerkamer

87 rollen in  ..

Buitenslands onderweg:

85 rol naar St. Eustachoius

272 rol naar Curaçao

24 rol naar Livorno

90 rol naar Lisboa

 

3069/109  19-7-1760   testament

Jan Swart gehuwd met Areijantje Sijmons             deelcopie

Hendrik Adriaanse Broers, gehuwd met Jannetje Sijmons

 

3069/116 19-8-1760 testament

Grietje Pieters Swart benoemt tot haar universele erfgenamen Dieuwertje en Grietje Willems Swart. [hun ouders Willem Gerritsz Swart en Neeltje Dirks van Assum]Enkele delen gaan aan haar zuster Neeltje Pieters [relatie tussen ... Pieters en ... Willems nog onduidelijk]

 

3069/120  19-10-1760

[geen geg. opgenomen, misschien later van belang]

 

3069/133  5-2-1761    scheiding

boedel van Sijbrand Jansz Kaars.

Overleden zoon Cornelis was getrouwd met Neeltje Jacobs Busch, waaruit een dochter Aagje.

Andere kinderen Jan, Lijsbeth, Dieuwertje, Aagje en Neeltje.

Verdeling per kind is beschreven. Jan f. 7.211, Lijsbeth f. 6.681, Dieuwertje f. 6.683, Aagje f. 6.681, Neeltje f. 6.681, kleindochter Aagje f. 2.505 + f. 3.340 en haar moeder f. 835. Schepen blijven onverdeeld, nog stomende goederen later; genoemd wordt gebeukte en ongebeukte hennep, (garen, Carl, werk en hennep 5 x f. 1.552:5:4, 76 rollen zeyldoek 5 x f. 1.179:10:0, 17 scheeringen f. 199:10:0)]

 

3069/146  3-7-1761  testament

Jan Jacobsz Rol en Immetje Simons Swart

 

3069/154   16-9-1761     testament

Jan Swart gehuwd met Areyaantje Simons

 

3071/273 9-7-1764   1764

Gerrit Swart en Cornelia van Oostveen, echtelieden

 

3071/292 5-12-1764    huwelijksvoorwaarden

Johannes Middelhoven wnr: en bruijgom en Antje Rat wed: en bruijd

 

3072/379   30-4-1767   pro justitia   (loco sigilli)

Jan Hendrikse Swart en Antje Hendriks Swart als getuijgen in Crommeniehorn

 

3072/388  7-6- 1767   testament

Johannes Middelhoven en Antje Rat

het blijkt dat Antje Rat een zoon heeft uit een eerder huwelijk

 

3072/400   6-8-1767  speciale procuratie ad lites

Jacob Makkes en Jacob Beets als last en order hebbende van de wed: Dirk Swart, beijde tot Wormerveer woonachtig i.v.m. proces tegen burgemeester en regenten van Wormerveer

 

3074/566  27-6-1771   inventaris    copie

Hendrik Swart, inventaris van zijn boedel ten behoeve van Claes Roosendaal, gemaakt op het aangeven aanwijzen en opgeven van Hendrik Swart en desselfs huijsvrouw Grietje Dirks Boog, benevens desselfs meerderjarige dochter Antje Hendriks Swart, om te dienen en te annexeren aan zekere eerstdaags te passeren hypotheecq briev:

een huijs en erv sijnde een herberg genaamt De jonge prins van Oranje met een overwerf daar voor gelegen staande en gelegen tot Crommeniehorn belent ten oosten Jan Josepse ten westen de weduwe Pieter Croone

volgt huisraad en inboedel

 

3074/571 30-7-1771   attestatie     [copie]

Hendrik Claas van 't End, alias Heijn Buijs, 36 jaar, ondermolenaar van papiermolen De Koning alias De Koot aan de Nauernase vaart in Assendelft

Gerrit Jacobse Swart, ook op de molen, oud ca. 17 jaren, zwager van Hendrik Claas van 't End

de moeder van Gerrit: Trijntje Jans, weduwe Jacob Swart, alias Jaap over de Vaart, wonende in een en t selvde huijs

als getuijgen worden genoemd de schoonmoeder, twee zusters ..... etc.

Andere getuigen Pieter Gavesse Koeman alias Piet Comcommer 39 jaar te Crommenie

Maarten Neeltjes 69 jaar te Crommenie

 

3075/636     24-7-1772   testament

Jan Rol en Immetje Simons Swart

 

3076/691 2-8-1773

Nalatenschap van Trijntje Claas Dekker, overleden 28-7-1773.

Zij was achtereenvolgens gehuwd met

1.  Jan Bakker, waaruit dochter Neeltje Jans, gehuwd met Claas Claasz Bos

2. Jan Aafjes, waaruit Cornelis Jansz Aafjes en Ermpje Jans, gehuwd met Wouter Simonsz Rol

3. Teunis Swart, waaruit dochter Teunisje Teunis

4. Gerrit Westervelt

 

3076/692  2-8-1773     procuratie ad negotia

crediteuren van Trijntje Claas Dekker en haar vier vooroverleden mannen nemen door kinderen gerepudieerde nalatenschap over

 

3076/716 30-4-1774 acte van repudiatie van ervenis van Johannes Middelho­ven, overleden 25-4-1774, gehuwd met Maartje Gerrits Swart

1. Simon Oosterhoorn, wednr. van Aafje Gerrits Swart, waaruit de kinderen

Jan Oosterhoorn

Willem Oosterhoorn

Grietje Oosterhoorn, gehuwd met Arent Sluyk

Lijsbeth Oosterhoorn

Aagje Oosterhoorn, gehuwd met NN van Zanen, waaruit zoon Cornelis

2. wijlen Willem Gerritsz Swart met kinderen

Dieuwertje Willems Swart, gehuwd met Dirk de Wolk

Grietje Willems Swart (meerderjarig)

?? enige erfgenamen van haar overleden meu [= tante] en beide susters en broeders kinderen en kindskin­deren van Maartje Gerrits Swart

 

.. volgende alinea hoort waarschijnlijk ergens anders thuis maar verklaart wel het hiervoor­gaande ...........

Willem Gerritsz Swart getrouwd met Neeltje Dirks van Assem

kinderen:

Gerrit Willems [bakker?]

Dieuwertje Willems x Dirk Jans de Wolk

Grietje Willems

 

3077/760 15-4-1775    testament

Dirk Cornelisz Swart en Trijntje Pieters de Jongh, echtelieden

 

3078/850 21-4-1777   testament

Dirk de Wolk en Dieuwertje Willems Swart, echtelieden

 

3080/1009   18-1-1780  inventaris

wijlen Simon Jansz Oosterhoorn

voogden Pieter Jansz Kat en  Dirk Hekelaar over drie nagelaten minderjarige kinderen van zijn vooroverleden zoon Jan Oosterhoorn geteelt bij Aaltje van Vliet

alsmede ter requisite van

Willem Oosterhoorn

Harmen Bakker gehuwd met Lijsbeth Oosterhoorn

Arent Sluijk gehuwd met Grietje Oosterhoorn

Simon Oosterhoorn ??van haar Edele Groot Mogende geob?eerd venia aetatis zoon van opgemelde Jan Oosterhoorn uit een eerder huwelijk verweckt bij wijlen Lijsbet Dirks Ooms

Cornelis van Zanen zoon van Aagje Oosterhoorn

tezamen erfgenamen ..... etc.

in nalatenschap o.a. huijs en erff en pakhuijs in de Noorderkerkbuurt ten noorden Heertje Waagmeester, ten zuiden wed: van Sijmon Groen

 

3080/1029   4-5-1780  scheijding

scheijding boedel Simon Jansz Oosterhoorn

de drie minderjarige kinderen [zie 3080/1009] heten Lijsbeth Oosterhoorn, Gerrit van Vliet Ooster­hoornzoon en Cornelis Oosterhoorn

 

3080/1031   10-5-1780   testament

Antje Klaas Ooms wed: Klaas Blank won: Cnollendam noemt o.a. Jan Klaasz Swart nagelaten zoon van haar testatrices vooroverleden nigt Jannetje Bruijns Sluijs in huwelijk verweckt bij wijlen Klaas Swart

 

3082/1186   7-11-1782   testament

Dirk Hendriksz van der Laan en Aagje Cornelis Swart, echtelieden

 

3085/1413  8-5-1787    attestatie

Simon Swart 32 jaar blokmaalder op de nu afgebrande olijmolen genaamd t Roode Hart alias de Storm aan de Vaartdijk Assendelft (eijgenaar Pieter Vaat?, Zaandijk)

Arent Swart 53 jaar

Jan Hagmeijer 14 jaar

wonende Krommenie, Assendelft en Wormer (niet gespecificeerd)

 

3086/1446  17-4-1788  repudiatie

Gerrit Kuijper, getrouwd met Trijntje Simons Luijt, wonende Westzaan,

Trijntje Simons Luijt, wed. Claas Jansz Rol, Crommenie, ook instaande en de rato caverende voor haar minderjarige zuster Klaasje Sijmons Luijt, tezamen uijtmakende de enige kinderen en erfgenamen van haar onlnags overleden vader Simon Klaasz Luijt, repudieren de nalaten­schap en geven deze ter afwikkeling aan de crediteuren

 

3086/1447  17-4-1788  procuratie ad negotia

crediteuren van de door de kinderen gerepudieerde boedel van Simon Klaas Luijt machtigen Klaas Kuijper en Poulus Kraakman te liquideren. In acte genoemde crediteuren: Klaas Molenaar, Hendrik Louwe voor de erven Everdiena Grave, Jacob Wielen, Baart Bak, Cornelis Dirkse Swart, Immetje Swart wed: Jan Rol, wonende Crommeniedijk, Crommenie­horn en Crommenie

 

3086/1458  24-6-1788   inventaris      copie

nalatenschap van wijlen Cornelis Dirksz Swart op den 22 Junij 1788 te Crommenie overleden en op den 27 Junij geinventariseerd ten versoeke van Poulus Kok?, Thijs Kat en Arent Dingenom in qualiteijt als bij weesmeesteren gestelde voogden over de twee nagelaten minderjarige kinderen van gedagte Cornelis Dirkse Swart, volgens opgave en aanwijsing van Dirk Cornelisz Swart, mede zoon en mede ervgenaam van zijn opgemelde overleden vader Cornelis Dirksz Swart.

O.a. huys, koestal en hooijberg staande en gelegen te Crommenie op de Heijligeweg, belend ten westen Dirk Joosten, ten oosten t navolgende

huijs en erv gelegen als vooren: belend ten westen t voorschreve, ten oosten t navolgende

de helft in een huijs en erv gelegen als vooren: belend ten westen t voorschreve, ten oosten Cornelis van der Straten

een stuk land gelegen te Crommenie groot 2759 roeden, belend ten Zuijden Teunis Lane en ten Noorden Hendrik Smit

huijs en erve staande en gelegen onder Uijtgeest aan de Lagendijk t erve groot 90 roeden belend ten Zuijde Pieter Groot ten Noorde

een stuk land gelegen in de Polder den Broek genaamd Hollent Singerril Engelsen ven groot 3633 roeden

item een stuk land genaamd de Haasjes Vorme in Pieter Matten Venne groot 3671 roeden

item een Uijterdijk gelegen in de Wouder Polder groot 733 roeden

etc.

 

3086/1462  3-7-1788    attestatie

Pieter Swart, Dirk van Vliet, Jacob Kuijn, Jan Joon, Pieter Dekker met betrekking tot handgemeen met Jan Ruys, vracht en veerschipper van Crommenie naar Amsterdam vice versa bij een huijs genaamt De Slof

 

3086/1469    14-8-1788   acte van voogdij

Immetje Swart, wed. Jan Rol benoemt Teunis en Pieter Swart tot executeur van haar nalatenschap alsmede Nan Jansz Bakker tot Crommenie en Pieter Grootjes tot Wormerveer. De twee laatstgenoemden mede tot voogden over de minderjarige erfgenaam of erfgenamen van haar vooroverleden man Jan Rol

In kerk Crommenie heeft zij een grafstede.

 

3087/1575 18-9-1791 deling

Dirk Cornelisz Swart, Maartje Klaas Koning, echtelieden.

Bepaalde delen uit eventuele nalatenschap gaan naar kinderen uit voorgaand huwelijk, te weten

Antje Dirksz Swart,

Simon Dirks Swart,

Cornelis Dirksz Swart

 

3094/256 7-7-1801

kinderen van Cornelis Pietersz Swart op de watermolen: Trijntje, Maartje, Jannetje, Dieuwer­tje, Areyaantje en Pieter

 

3096/350  24-1-1803  procuratie ad negotia

comp: Dirk Cornelisz Zwart en Aaltje Ypes Koning, echtelieden, machtigen Johannes Visser, Gerrit van Vliet Oosterhoornsz en Pieter Oosterhoorn om hun boedel te redden en te liquideren

 

3096/351  10-2-1803  inventaris van de boedel van Dirk Cornelisz Zwart en Aaltje Ypes Koning [zie 3096/350).

Daarin o.a. huijs en erf in de Vlusch, ten zuijden Jacob Brommer, ten noorden dorpswees­huis, stukken land als Barnede Laan in Willis, Twiskakker, Tweebeen, Zuijderst van 't Looghuijs, het Looghuijs land, Tweebeen, Vierkant, Kleijne Heule, Driebeen (in 't Oostveld)

 

3099/672  13-5-1809   testament één persoon

Wijbrand Mars testeert en benoemt zijn huisvrouw Aaltje Zwart tot zijn enige erfgenaam

 

3099/673  13-5-1809   testament één persoon

Aaltje Ernst Zwart testeert en benoemt haar man Wijbrand Mars tot haar enige erfgenaam

 

3120/132 2-8-1799 zie voorl rode map onder Krommenie

 

3120/350

 

3120/351

 

3120/671

 

3120/673

 

3120/771

 

 

 

4133/47   20-10-1717  attestatie Oostzaan

Maartje Willems, wed: van Dirk Klaesz Swart

 

4138/104   10-11-1747   inventaris

hierin komt als crediteur voor Pieter Swardt, bakker te Buiksloot voor 4:8

 

4139/71   30-8-1753   testament Oostzaan

comp: Gurtie Willems, wed: Claas Swikker, benoemt als enige erfgenaam Grietie Sijmons, wonende den Ilp, dogter van Sijmon Sijvertsz Swart en Diwertie Claes Smit

 

5418/28v  31-1-1671   attestatie

ten huize van Pieter Willemsz Stox?, herbergier tot Westzaan bij de kerk in Prins Maurits

o.a. Jan Gerritsz Swart

 

 

5419/123 7-12-1681

comp. Cornelis Jansz Waker outvrijer wonende Westzaan; tot universele erfgenamen worden benoemd de zes kinderen van zal. Gerrit Dircksz Swart, gewoond hebbende alhier in de Middel, met namen Guurt ende Griete Gerritsdr kinderen van t …..er bed, ende Neel, Trijn, Marij ende Duijfje Gerritsdr kinderen van t jonder bed, of desselfs kint of kinderen ofte verdere descendenten in haar vooroverleden moeders plaats elck een geregte seste paert van alle sijne goederen etc.

 

5422/14  8-6-1690 

Cornelis Claesz? Kuijper en Jan Gerritsz Swart gravemakers

 

5423/24 31-5-1693

Adriaen Jacobsz Swart als schepen

 

5423/33

Adriaen Jacobsz Swart als schepen

 

5423/73

Adriaen Jacobsz Swart als schepen

 

5425/62  23-1-1685  ONA Westzaan not. Pieter van Broeck  contract bakkers

o.a. Pieter Cornelisz Swart.... backers ande regel van Westzanen woonagtigh

 

5426/45  29-9-1687  inventaris

comp. Pieter Cornelisz Swart, wedn: van Grietje Dircx Kuijpers, ten eenre

Guurtje Cornelis, wed. Claas Jansz Tabacq ter andere zijde

enige kind van eerste comparant is Cornelis Pietersz Swart

 

5426/94  24-1-1689   attestatie

comp. Sijmon Claasz Truymel, out 65

Jan Cornelisz Bruijn, out 64

Jannetje Jans Swart, out 44

Pieter Jansz Swart, out 30

Van de laatste twee is de vader gravemaker

 

 

5426/120  9-6-1690 attest

comp. Pieter Jansz Swart, 32 jaar, en Gerrit Jansz Swart, 27 jaar

verklaren dat hun vader van de Kerkbuurt ca. 19 jaar geleden tot doodgra­ver is aangestelt

 

5427/51   21-5-1693  comp. Dirck Jansz Kuijper, zijn tegenwoordige huijsvrouw is Trijn Garmetsdr, genoemd wordt Cornelis Pietersz Swart, zijnde des testateurs overleden dogter's zoon. [zie 5426/45]

 

5427/98 17-8-1694 verklaring

compareert o.a. Jannetje van Gelder, 48 jaar, wonende Bunschoten

verklaarde dat seecker vrouspersoon genaamt Grietje Fredricx Swart in 1686 ca. 14 jaren oudt was

 

5428/130  24-6-1699 comp. Neeltje Baarts en Baart Baartsz Hos, kinderen en erfgenamen van Baart Aarjans Hos en  Mary Pieters, uyt de watermolen tot Westzaan, geadsisteerd door Jacob Jacobsz Nobel, zwager en Pieter Baartse Hos, broeder. Hun vader is lange jaren voor hun moeder overleden toen zij nog seer kleijn waren. Er is hen nooit enig erf bewesen. Moeder had het te druk.

Voogden Lou Pieters Broers, haar oom (onlangs overleden), ende haar neeff Willem Jacobsz Swart, wonende Oostsardam, volgens akte 7-8-1696 (... ook nazien ....)

Huis is tussentijds gegaan naar hun broer Claas Baartsz Hos de Oude. Dit blijft zo.

[zie ook 1909]

 

5429/45 29-12-1700 verklaring

Arent Theunis als schipper

in Nauerna, getuijge Jacob Pietersz Kieft, 37 jaar, en huijsvrouw Thrijn Cornelis

 

5429/129  testament

Abraham Lucasz Swart en Sijtje Pieters, echtelieden

 

5430/169  10-3-1707   Acte van uijtkoop

comp. Abraham Lucasz Swart won. Koog ten eenre

Arien Ariesz Schorel won. in het Noorderkwartier an de Keeten tussen de Rijp en de Helder, in huwelijk gehad hebbende Guurtje Abrahams, dr. van bovengenoemde Abraham, die enige tijd geleden zonder wettige nazaten is overleden, ten andere,  etc. 

Stiefmoeder van tweede comparant heet Guirt Jans

 

5431/139 7-5-1711

comparanten

ter eenre Dirck Claas Kaat

ter andere zijde Grietje Dircx x Cornelis Pietersz Swart en Antje Dircx x  Symon Claas Vet

 

5432/6 23-2-1712

Cornelis Pietersz Swart, anders in de wandeling Burger genaamd

 

5432/25 13-8-1712 testament     [zie 5434/22]

Cornelis Dircksz Swart en Trijn Pieters, echtelieden, wonende Weiver Westzaan

 

5434/3  11-2-1722

comp. Trijntje Jans, wed. wijlen Jan Cornelisz Boy te Westzaan ende Nieuwezijde woonagtig, geadsisteert met hare broeders Cornelis Jansz Swart tot Westzaan en Gerrit Jansz Ris wonende tot Assendelft, ten eenre

Pieter Jans Boy (meerderjarig), Andries Holm als oom en wettig voogt over Stijntje Jans, onmondige dogter ende voorkinderen van ditto Jan Cornelisz Boy, allen te Westzaan, ter andere zijde

Jan Cornelisz Boy had drie voorkinderen ui een eerder huwelijk aan Baafje Pieters Weel

ende enige nakinderen in het laatste huwelijk

dat na overlijden van Jan Cornelisz Boy was komen te sterven ongetrouwt en intestato een dogter Grietje, mede een kind van het ouder bed

Vredrick Cornelisz Boy reg. burgemeester, broer van Jan Cornelisz Boy

..... tekst nog eens controleren ..................

 

5434/18  8-7-1722      [verband met 5440/91, 1e vrouw Aagje]

comp. Jan Maartsz Swart en Aagje Jans, echtelieden te Westzaan aan de Middel     

moeder van Aagje Jans is Guirte Cornelis, weduwe, nu wonende Zuident Westzaan

zijn broers Gerrit Maartsz Swart kinderen gerechtigd voor een portie

....nog eens doorlezen.............................

 

5434/22  14-9-1722  legaat     [zie 5432/25]

comp. Cornelis Dirksz Swart, weduwnaar van Trijn Pieters, wonende Weijver, Westzaan

legateert aan zijn huidige dienstmaagt Aagje Cornelis een huys en erff op Weijver, ten Oosten Jan Gerritsz van Galen, en ten Westen Cornelis Claasz Schoen  [zie ook 1596/379v]

legateert aan Ahasuerus Jansz, of anders Swier genaamt, mede tot Westzaan op het Weijver of zijn descendenten stuk lant 500 roeden, beoosten koren­molen De Goudsblom op Suijdent van de Middel

 

5434/78  5-3-1724 

comp.

Jacob Dirksz van der Helm

Jacob Jansz Groodt

Aris Jansz Groodt

Symon Arisz Krijger, gehuwd met Dirkje Adriaans van der Helm

Cornelis Jansz Swart, gehuwd met Annetje Adriaens van der Helm

Jan Willemse Pols, gehuwd met Mary Jans van der Helm

Cornelis Dirksz van der Helm, wonende te Boskoop

erfgenamen van Jacob Jacobsz van der Helm, enige jaren geleden te Westzaan overleden; hij was gehuwd met Dieuwertje Hendricx onlangs overleden

 

5435/108 22-12-1727  testament

Comparant Willem Dirksz Kuyper, Krabbelbuurt, Westzaan, legateert aan

Antje Cornelisdr dochter van Cornelis Pietersz Swart, wonende weeshuis Westzaan f. 50:-

Pieter Cornelisz zoon van Cornelis Pietersz Swart, geteelt en verwekt bij Griet Jansdr dochter van Jan Gosen    f. 50:-

aan de 3 kinderen van Jan Brouwer tot Zaandijk in zijn leven watermolenaar aldaar, yder f 100:- (totaal f 300:-) [verband met 1590/61?]

aan Arejaantje Michiels te Zaandijk f 100:-

aan Marijtje Cornelis Kuijper Westzaan  f 50:-

voor de rest benoemd tot algemene erfgenamen Pieter en Dirk Cornelisz Kuijper, Cornelis Cornelisz Kuijper, Jan, Cornelis en Grietje Michiels, alle kinderen van Michiel Cornelisz Maij bij des testateurs zuster

 

5435/115  26-1-1728  ONA Wzn   testament

comp. o.a. Cornelis Dirksz Swart als getuige.

 

5435/125  21-3-1728  

Blijkt dat armenvoogden alimenteerden Antje Cornelis, dr. van Cornelis Pietersz Swart

De zoon van de laatste, Pieter Cornelisz Swart. had als voogd Pieter Cornelisz Kuijper

 

5440/91   24-9-1736  testament    [ verband met 5434/18, 2e vrouw Grietje]

van Jan Maartensz Swart en diens huyijsvrouw Grietje Jans

 

5446/45 29-9-1687 Inventarisatie

Comparanten

Pieter Cornelisz Swart, wednr. Grietje Dircx Kuijpers en

Guurtje Cornelis, wed. Claas Jansz Tabacq

eerste comparant heeft zoon Cornelis Pietersz

inventarisatie i.v.m. tweede huwelijk

 

5447/37  20-4-1750  testament

Maartje Claas Swart, huijsvrouw van wijlen Claas Simonsz Nomen benoemt als algemeen erfgenaam haar dochter Gerbreg Claase Nomen. Haar twee zonen Cornelis en Willem Claasz Nomen krijgen alleen een legitieme portie.

 

5455/668  8-1-1763    dispositie

Dirck Ariansz Swart [666] en Baligje Arents Swart hebben bakkerij staande en leggende te Wormerveer aan de weg & Zaan, belent ten zuiden 't predicants huijs en ten noorden Willem Aten

 

5457/983

 

5457/986 25-9-1765  aanstelling executeurs

Baligje Arents Swart, weduwe van Dirk Ariansz Swart

Jacob Beets x Aafje

Jacob Bruijn x Trijntje

stelt aan haar broer Simon Zwart, koopman te Zaandijk, en haar overleden mans broer Jacob Zwart, koopman te Amsterdam.

 

5460/1335 23-1-1768

comp. Pieter Swart en Aafje Louwen

zoon Gerrit wonende te Amsterdam volgens doopceduul ca. 24 jaar

verzoek om handelingsbevoegdheid alsof meerderjarig

 

5461/1536 18-3-1769

comp Pieter Swart, wiens meerderjarige zoon Gerrit, wonende te Amsterdam gaat huwen met Geertruida Henrietta Titsingh, ook te Amsterdam; hij geeft toestemming voor dit huwelijk

 

5462/1700 7-1-1770

Baligje Arents Swart

haar overleden broeder Simon, koopman te Zaandijk

Jacob Swart, broer van haar overleden man, koopman te Amsterdam

 

5464/2086 16-3-1772 ONA Zdm testament

Claas Gerritsz Schoute legaat van f 2000 aan Stijntje Claas Vis, huisvrouw van Christiaan Zwart te Koog en bij vooroverlijden aan haar zaad

 

5465/2214 7-1-1773           copie

compareren Cornelis Simonsz Vet, gehuwd met Neeltje Adriaans Vloon, dochter en eenige erfgenaame ab intestato van Grietje Jans, eerst gehuwd geweest met Adriaan Vloon, vervolgens met Jan Maartensz Zwart, en laatst weduwe van Baart Pietersz Kul:,

mitsgaders

Hendrik Cl: vant End, getrouwd met Maartje Jacobs Zwart,

Gerrit Teunisz Sman, getrouwd met Geertje Jacobs Zwart,

Jacob Corn: Dekker, getrouwd met Lijsbeth Jacobs Zwart,

tesamen benevens Trijntje, Neeltje, Gerrit Jacobs Zwart

alle nog minderjarig en de laatst gen: uitlandig tans uitmaakende en representeerende d eenige kinderen van wijle Jacob Gerritsz Zwart;

Aldert Corn: Jonker, getrouwd met Maritje Jans Zwart,

en benevens Gerrit Jansz Zwart, uitlandig, uitmaakende en representeerdende d eenige kinderen van wijle Jan Gerritsz Zwart;

Gerrit Hendriksz Zwart en Cornelisje Hendriks Zwart, weduwe Willem Boon, tesamen benevens Jan en Maartje Hendriksz Zwart beide onder t opzicht van armenvoogden te Wormer­veer, uitmaakende d eenige kinderen van wijle Hendrik Gerritsz Zwart;

Pieter Jansz Daan, Dirk Jans Daan, Jan Jansz Daan en Maritje Jansz Daen, weduwe van Pieter Jacobsz Boeke­laer, uitmaakende d eenige kinderen van wijlen Neeltje Gerrits Zwart;

met den anderen also uitmaakende en representeerende d eenige broeders kindskinderen, en tans mede erfgenaamen van wijlen Jan Maartensz Zwart dus in krachte van den mutuele testament van denselve Jan Maartens Zwart en Grietje Jans op 24-9-1736 te Westzaan, mede gerechtigd tot de nalatenschap van wijle Grietje Jans op den 1 deezer maand te Westzaan­dam overleden

benoeming van liquidateuren Cornelis Abrahamsz Prins en Abraham Prins, te Westzaan­dam en Zaandijk woonachtig, benevens de heeren weezenvader en armenvoogden te Wormer­veer

 

5465/2298A betr. contract bakkerijen

 

5465/2340 22-7-1773 testament

compareert Cornelis Simons te Amsterdam, ziek en nu te Assendelft bij burgemeester

Maarten Bakker, met zijn h.v. Dieuwertje Thomas Lier

Nalatenschap indien geen kinderen als volgt:

helft naar de kinderen en verder zaad bij plaatsvervulling van deszelfs overleden

vaders broeders en zusters dan leevende,

helft bij deszelfs neeven en nichten van 's moeders zijde met name voor­gem. burgemeester

Maarten Bakker,

Neeltje Bakker h.v. van Gerrit van 't Veer,

Gerrit Cornelise van 't Hof [ws man van Bregje Dirks de Graaf, med.bl.19/1994/p. 225],

Dina(?) Gerrits Bakker,

Aagte Maartens van Zaanen, h.v. van Claas Wildeboer,

Guurtje Maartens van Zaanen, wed. van Cornelis Gerrits Bakker

Dirk Maartens van Zaanen

Gerrit Maartens van Zaanen

Cornelis Maartens van Zaanen

Pieter Maartens van Zaanen

Engeltje Claas van Zaanen, wed. van Cornelis Aafjes

Hendrik Gerritsz van Zaanen

Jan Gerritsz van Zaanen

Aagje Jans Peet, h.v. van Andries Holm

Antje Jans Peet, h.v. van Gerrit Gerritsz Jongearend

Jan Jansz Peet

Engeltje Jans Peet, h.v. van Cornelis Gerritsz Jongejan

Cornelis Maat

Trijntje Maat, h.v. van Hendrik Pietersz Zwart

Cornelia Claas Smit, wed. van Gerbrand Bastiaansz,

alle te Assendelft, Westzaan en Nauerna,

en bij vooroverlijden ieders zaad in des versterv en plaatse dan leeven­den, voor de wederhelft

 

5466/2439 8-11-1773 testament

Pieter Bas, procureur te Westzaandam, en Agatha Swart, echtelieden

 

5468/2681 2-9-1774 ONA Zdm testament

genoemd Antje Willems Vos, weduwe van Willem Simonsz Groen te Oostzaandam, met dochter Jacobje Vos

Christiaan Swart executeur

 

5468/2739  3-11-1774   testament met fidei commis art 51

Guurtje Moriaan [ook Moeriaen, zie Aafje Gijsen, pag. 45], wed. van Pieter Visser, te Wormerveer woonagtig, legateert:

aan haar testatrices nigten:

Trijntje Dirks Jas, wed. Jacob Heere, Krommeniedijk

Maartje Dirks Jas, h.v. Jan Busch, Westknollendam

Neeltje Sijbrands Kaars, h.v. Jan Klaas Zwart, Westknollendam

Aagje Middelhoven, wed. Gerbrand Hazeven, Krommenie

Aafje Lakeman, wed. Dirk Hoofd, Krommenie

Trijntje Rogge, h.v. Jacob Middelhoven Jacobsz, Westzaandam

aan haar behuwdbroeder Gerrit Jansz de Vries te Krommenie en

Jacob Thijsz Kaan te Wormerveer.  [zie Aafje Gijsen, pag. 182]

Zij had de helft in de olymolens genaemd De Liefde en Visser in de banne van Wormer aan de Zaan tegenover Wormerveer,

aan haer testatrices overleeden mans nigt Guurtje Blauw te Wormerveer,

aan de Doopsgezinde Gemeente te Krommenie f 30.000 (met opdracht)

aan Waterlandse Doopsgezinde gemeente te Wormerveer f 6.000 (met opdracht)

aan Vriese Doopsgezinde gemeente te Wormerveer f 2.000 (met opdracht)

aan haer testatrices neef Jan Sijbrandsz Kaars te Krommenie f 6.000

aan haar testatrices nigt Dieuwertje Sijbrands Kaars h.v. van Jan Kruijt te Krommenie f 6.000

aan Aagje Jacobs [Roukema] dogter van haar testatrices overleden nigt Lijsbeth Sijbrands Kaars te Krommenie f 2.000

aan Jacob Jansz Kuiper, zoon van haer testatrices overleeden nigt Lijsbeth Sijbrands Kaars, f 2.000

aan Simon Moriaan, zoon van haar nigt Trijntje Dirks Jas te Krommenie f 500

aan Dieuwertje Jans, wed. Maarten Rol te Krommenie f 300

Cornelis Dekker Westzaan f 1.000

Barbertje Dekker Oostzaan f 1.000

In graf G no. 9 in Kerk te Wormerveer, lag haar man.

In Kerk Krommenie was het graf van haar ouders.

Tot haar universele erfgenamen benoemt zij de nigten en neven

Trijntje Dirks Jas, wed. van Jacob Heere, Krommeniedijk

Maritje Dirks Jas, h.v. van Jan Busch

Neeltje Sijbrands Keers, h.v. van Jan Claasz Zwart Westknollendam

Jacob Middelhoven Jacobsz

Cornelis Middelhoven

Neeltje Middelhoven, h.v. van Pieter Peyt junior

Wilhelmina Middelhoven, h.v. van Jacob van Sante

Willem Middelhoven

Aagje Middelhoven, de laatste zes wonende te Westzaandam

Aafje Lakeman, wed. van Dirk Hoofd

Jacob Lakeman

Aagje Middelhoven, wed. van Gerbrand Hazeven, de laatste drie wonende te Krommenie.

 

5469/2806   17-2-1775   huwelijkscontract

comp. Jacob Thijsz Kaan, weduwnaar en bruidegom, en

Guurtje Moriaan, weduwe en bruid, beiden te Wormerveer.

Vele personen worden genoemd als voorkomende in 5468/2739; daarbij nog Aafje Lakeman, h.v. van Willem Oosterhoorn.

 

5469/2845  31-3-1775  testament

comp. Pieter Cornelis Zwart [4842], Hilgond Dirks Schouten

 

5471/3041   12-2-1776    testament

comp: Bregje Claas Zwart, wed: Jan Horier, Westzaandam, prelegateert aan haar zoon Claas Jansz Horier  f 250:-

 

5472/3199 2-8-1776 ONA Zdm testament

Claas Gerritsz Schoute  i.v.m. legaat aan kinderen van Christiaan Zwart (zie ook 5464/­2086)

 

5472/3235 15-9-1776 testament (gegoed minder dan 2000 gld)

Gerbrant Swart x Guurtje Willems Reus

 

5476/3746 4-9-1778

Comparanten

Anna van Rossen, weduwe Jacob Swart, overleden te Amsterdam

Dina Swart, weduwe Christiaan Truntza

Adriaan Swart

Bernardus Twisk, Jan van Rossen en Jacob Swart, in qualiteit als door wijlen Agatha Swart, in der tijd huisvrouwe van den heer Pieter Bas, bij haar natemelden testament, gesteld tot voogden over de minderjari­ge ervgenaamen, door haar natelaten, en tot administrateurs van der selven goederen, en dus als voogden over Jan Bas en Jacob Bas, kinderen van Willem Bas en wijlen Maria Swart, en in die qualiteit ...

3e insinuant woont in Utrecht, anderen in Amsterdam, testament Agatha 30-7-1777 notaris Dirk Oortmond, Amsteldam

Er is ook sprake van Jacob en Johannes Swart, kinderen van Jacob Swart

 

5484/4818 26-7-1782

Hendrik Swart x Maritje van der Hoeven te Zaandijk

zoon Pieter erfgenaam

 

5485/5071 30-5-1783 ONA Zdm inventaris na overlijden Christiaan Zwart

o.a. huis Sluispad, pakhuis idem, grafstede no. 5

genoemd worden o.a. Jan Blank, Embden en Cornelis Swart, Hoorn

goederen blauwsel, zwartsel, loodwit etc.

Inventaris zeer uitgebreid

 

5485/5091 23-6-1783

Comparanten

Alewijn van Richter [verm. Eggesz, begr. Wvr 21-4-1792 kerk graf M 5], voor zichzelf,

Jan Cornelisz Ris en Teunis Swart, in qualiteit, als benevens Hendrik Swart, welke overleden is, beijden natermelde testamente gestelde voogden over Trijntje van Richter, tezamen de enige kinderen van wijlen Immetje Jans Bruijn, en bij haar in huwelijk verwekt door Egge van Richter, won. in Wormer­veer en Zaandijk.

1e comparant en der gemelde minderjariges grootvader maternel Jan Dirksz Bruijn, gewoond hebbende Zaandijk, 29-5-1783 overleden te Zaandijk (testa­ment 4-11-1776)

Jan Cornelisz Ris is getrouwd met Wijntje Jansz Bruijn.

 

Teunis en Hendrik Swart, kooplieden te Zaandijk.

 

5485/5092 23-6-1783 inventaris m.b.t. 5485/5092

 

5486/5161 12-10-1783

Hendrik de Vries x Trijntje Simons Zwart, te Zaandijk overleden. De erfgenamen benoe­men Teunis Zwart, koopman te Zaandijk, om te liquideren.

 

5486/5172 30-10-1783 scheiding

gegevens als in 5485/5091

comp. Jan Cornelisz Ris x Wijntje Jans Bruin

Alewijn van Rigteren

Teunis Zwart, in qualiteit als benevens Jan Cornelisz Ris en de heer Hendrik Zwart, welke overleden is, voogd over Trijntje van Rigter

Alewijn en Trijntje enige nagelaten kinderen van Immetje Jans Bruijn in der tijd huijsvrou van Egge van Rigter, enige erfgenamen van Jan Dirksz Bruin, gewoond hebbende Zaandijk en daar 19-5-1783 overleden

 

5489/5450   2-2-1785   ONA Westzaan   generale procuratie

Hendrik Swart overleden, Maritje van der Hoeven machtigt zoon Pieter

 

5491/5637 24-1-1786 ONA Zdm inventaris

na overlijden Stijntje Claas Vis, wed. van Christiaan Swart

 

5492/5735 25-7-1786 ONA Zdm scheiding

Lourens Molaan in huwelijk hebbende Aagje Zwart

Hendrik Blom in huwelijk hebbende Grietje Zwart

Heime Vis en Jan Dekker als voogden over Claas Zwart

erfgenamen van Stijntje Vis, 10-1-1786 te Koog overleden, begraven in grafstede 5

 

5492/5742 17-8-1786 scheiding (gegoed minder dan 5000 gld)

Huybert Bruyn x Guurtje Smid, enig kind van wijlen Willem Smid, in leven oom van Pieter Stokvis of Smid (en dus enige erfgenaam ab intestato van Pieter Stokvis, Zaandijk)

Gerrit Omgert x Impje Reus

Cornelis Trompetter x Neeltje Reus

Gerbrant Swart x Guurtje Reus

Gerrit Omgert en Cornelis Trompetter sinds 2-2-1786 voogden over Willem, Gerrit, Jan, Pieter Renoy, enige en minderjarige kinderen van wijlen Grietje Reus x David Renoy

representerende d enige zusters en overleden zusters kinderen ab intestato van wijlen Antje Reus, indertijt huysvrouw en laast weduwe van voornoemde Pieter Stokvis

 

5494/5931  6-7-1787   ONA    donatie

van Gerrit Metzelaer junior Oostzaandam

o.a. aan Aafje Pieters Duijff, wed. van Dirk Zwart, f. 500,

aan Jannetje Jans Booker ook f. 500

 

5498/6277 15-9-1789 ONA Zdm inventaris

nalatenschap Claas Gerritsz Schouten

1/32 portie in >t fluitschip America, commandeur Dirk Gerritsz Swart

bij crediten Claas Swart, Hoorn, voor f 91:4

legaten aan de kinderen van wijlen Christiaan Zwart f 2000 (ingevolge testamenten 5-5-1783, 18-11-1783, 4-2-1788)

 

5502/6720 17-10-1791

Simon Couwenhoven x Neeltje Swart, dochter van Arend, en Jan van den Berg, zoon van Roelof van den Berg, enige erfgenamen van wijlen Aagje Jans Hogendorp

 

5503/6744 2-1-1792 testament (gegoed minder dan 4000 gld)

Cornelis Trompetter (x wijlen Neeltje Willems Reus) legateert aan Willem Gerbrandsz Swart rijkleding .. etc.

 

5503/7320 5-9-1795 verdeling testament

van Cornelis Trompetter

comparanten

Impje Willems Reus (x wijlen Gerrit Omgert)

Guurtje Willems Reus (x wijlen Gerbrand Swart)

Willem Renoy

Gerrit Renoy

Walig Meyn, Claas Honig, Pieter Dekker Pzn, voogden over Pieter en Jan Renoy

 

5504/6868   25-9-1792

Teunis Koning, overleden 31-1-1792 Wormerveer, getrouwd met Geertje de Graaf

kind van Teunis uit eerste huwelijk?? Neeltje Koning, gehuwd met Teunis Swart, burgemees­ter en koopman

kind van Teunis en Geertje is Jan Koning, nog onmondig

 

5505/6938 7-2-1793 ONA Zdm quitantie

legaat f 2000 van Claas Gerritsz Schoute voor Hendrik Blom, als in huwelijk hebbende Grietje Zwart en Claas Zwart, de enige kinderen van wijlen Christiaan Zwart

 

5510/7484 13-7-1796 i.v.m. overlijden

Jacob de Jager x Jacoba van der Velden compareren

Claas de Jager

Simon de Jager

Aafje de Jager x Claas Fraij

Maartje de Jager x wijlen Cornelis Swart

 

5513/7834 ONA Wzn 26-10-1798

gaat over transport van zes obligaties aan Neeltje Teunis Koning, wed. van Teunis Swart, Zaandijk

 

5513/7839 ONA Wzn 8-11-1798  machtiging afwikkeling nalatenschap

comp. Cornelis Hendriksz Swart, in hwl. hebbende Maartje Alberts Valk, enig kind en erfgename van Antje Cornelis Buijs, laatst h.v. van Gijsbert Kuijnder, alhier overleden

 

5515/7968 29-4-1804

Pieter Swart, koopman te Zaandijk, transporteert aan Neeltje Teunis Koning, weduwe van Teunis Swart.

 

5516/8000 ONA Wzn  25-6-1800  benoeming voogden

comp. Simon Couwenhoven. Hij benoemt voogden o.a. Pieter Swart.

 

5516/8002 ONA Wzn  9-8-1800   huwelijkscontract

comp. Simon Couwenhoven, wednr. Neeltje Swart, bruijgom, en Grietje Verheul, wed. van Claas Haremaker Junior, bruid, won. Zaandijk en Koog.

 

5518/8163  ONA Wzn  4-5-1802

Pieter Swart en Simon Couwenhoven, in qualiteit en benevens Jan Swart die is ovl, benoemd door Teunis Swart en Neeltje Koning E.L. te Zaandijk en beide alhier ovl. In plaats van Jan Swart wordt benoemd Jan Koning.

 

5518/8201  ONA Wzn  30-9-1802   scheiding

comp. Pieter Swart, zoon en enig kind van wijlen Hendrik Swart,

Simon Couwenhoven, in qualiteit benevens Jan Swart, welke is ovl., en Jan Koning, voogden over minderjarige erfgenamen en dus representerende Aaaltje, Aagte, Arend en Adriaan Couwenhoven, enige en alle minderjarige kinderen van Neeltje Swart, in der tijd h.v. van Simon Couwenhoven en enig nagelaten kind van wijlen Arend Swart, Hendrik en Arend broers zijnde. Comp. de enige thans in wezen zijnde ovl. broeders kind en kinds kinderen mitsdien ab intestato gezien testament de erfgenamen van Teunis Swart, in leven koopman te Zaandijk, ten eenre

en

Jan Koning, zoon en enig kind van wijlen Teunis Koning, en volgens testament erfgenaam van deszelfs ovl. zuster van halven bedde, Neeltje Koning, in de tijd laatst wed. van Teunis Swart, en in eerder hwl. verwekte dochter van voorgenoemde Teunis Koning, gewoond hebbende Zaandijk, ten andere.

 

Pieter krijgt o.a. 1/3 part van olijmolen Den Ezel.

 

5520/8356 12-4-1804

Compareren Pieter Swart enige descendant van wijlen Hendrik Swart, en

Simon Couwenhoven, voogd over Aaltje, Aagje en Adriaen Couwenhoven uit zijn huwelijk met wijlen Neeltje Swart, enige nazaat van Arend Swart (broer van Hendrik), enige erfgena­men van wijlen Jan Swart, gewoond hebben­de te Zaandijk

Simon Bakker en Simon Couwenhoven, voogd over Maartje Loman, enig nagela­ten kind van wijlen Grietje Bakker x Gerrit Loman, erfgenaam van wijlen Aaltje Bakker, echtgeno­te en later weduwe van Jan Swart, laatst gewoond hebbende te Westzaan

...................... nog verder uitzoeken ....................

het gaat weer over molen Den Ezel

Jan Swart 1794 overleden zonder testament

 

5525/8739  5-8-1809  testament nots. Simon Jongewaard

Pieter Jansz Swart en Aagte Huijge Kuijzer, echtelieden

zuster Dieuwertje Jans Swart, gehuwd met Cornelis van der Helm

prelegaat aan Aagtes dochter Hilgond Jans Brinkman

                                                                                                   

5530/4 22-4-1811 i.v.m. conscriptie

Antje Dringers, weduwe van Klaas Zwart, Westzaan, Rijkebuurt

zoon Pieter, 22 jaar

 

5626/102   9-2-1691  Wormer   attestatie

Schip de Hoop, kapitein Heijndrick Claes Swart van Amsterdam

[poorterboek 1/12 8-4-1655 Antony Evertsz Marre, varensman van Adm, geh. met Claasje Swart, dr. van wijlen Hendrik Claasz Swart, kapitein ter zee; misschien is er verband]

 

5630/119   6-5-1681

comp. Pieter Jacobsz Neelen en Jacob Jacobsz Neelen voor haer moeder Aafje Jans en erfgenamen van haer vader Jacob Pietersz Neele machtigen Mr. Jacob Gruijs procureur tot Wessanen omme aldaer te innen van Pieter Cornelisz Swart

 

5631/125  12-4-1687  Wormer (not. v.d. Meer)  verklaring

ten verzoeke van Dirck Jacobsz Heijnes buurman in de Rijp ende Cornelis Jansz Swart over ondersteu­ning van een vrouw met kinderen, door hun gegeven.

 

5639/63   22-3-1677   (not. D. van Santen)   attestatie

comp. Tuijges, naergenoemt Stijntje Gerrits, h.v. van Wouter Jansz Swart, wonende alhier out 41 jaren (gaat over een huis).

 

5643/111  20-10-1703  (not. Dirk van Santen)  niet belangrijk. Er wordt een Harmannus de Swart genoemd, waarschijnlijk procureur te Amsterdam

 

5644/52   ....    Harmannus de Swart procuratie, uit Amsterdam.

 

5644/153   12-11-1711

comp. Jacob Swart ..... veen schipper ende Muijs Pietersz Zaan als oom ende respectieve vooghden over de vier minderjarige kinderen van zal: Cornelis Admirael in zijn leven schepen dezer plaatse geteelt bij Trijnke Cornelis, ten eenre   etc.

geschil over verdeling erfenis.

 

5646/96   8-4-1710  attestatie

met betrekking tot Klaas Abrams Swart en Jan Abrams Swart wonende op de Koog, die in 't Verbonden Hooft te veel gedronken hadden en moeilijkheden hadden gemaakt.

 

5658/147   17-12-1746  (not. J. Coopman, Wormer)  inventaris van

Jannetje Cornelis eerst wed: van Jacob Swart, laest van Maerten Coopman, tot Wormer, overleeden op den 14 december 1746 metder dood heeft ontruijmt en nagelaten ten behoeve van Cornelis Admiraal ende de kinderen van Jan Pat geteelt bij zijn overleeden huijsvrouw Jannetje Admiraal beneffens de naeste erfgename van des overledens eerstgenoemde man

Ook komt voor: de minderjarige kinderen van Cornelis Tijsz geteelt bij Neeltje Pieters, wonende te Wormer als erfgenaam van Jacob Swart voorsz.

Bij verdeling:

Dirk Pietersz Molenaer voor 1/4 part erfgenaam van Jacob Swart

Neeltje Pieters Molenaer voor 1/4 part erfgenaam van Jacob Swart

minderjarige kinderen van Cornelis Tijsz geteelt bij deszelfs overleeden h.v. Neeltje Pieters als meedeerfgenamen voor de anderen helft (dus 2/4 parten)

 

5663/61   21-4-1771

comp. Teunis Swart, wednr. van Jaapje Jacobs Sak, won. Wormerringdijk

heeft minderjarige zoon Sijmon Teunisz Swart

stelt aan tot voogden Arend Swart zijn broer won. alhier en zijn zwager Sijmon Louwen, won. Wormerveer.

 

5673/207   1-10-1801    procuratie

proces tegen Grietje Jans Dekker, wed: van Jan Swart, won. Wormer

 

5673/219    2-11-1802

Arend Swart, eerder wed: van Haasje Jans Roodhaar, en Aaltje Thijsse Borst, echtelie­den.

Benoemen tot algemene erfgenamen zijn voorkinderen Sijmen, Grietje, Marijtje, Cornelis en Trijntje Swart, en de kinderen van zijn voorzoon Jan Swart.

 

5703/19  19-7-1739 testament  (not. Cornelis den Aal)

comp. Sijmon Arentse Swart en Grietje Olferts, wonende op de Enge Wormer Ringdijk; Grietje erfgenaam voor kindsdeel i.v.m. voorkinderen

 

5719/62   29-6-1722   attestatie

o.a. Arent Swart, oud 55 jaar te Zaandijk

 

5721/14    2-5-1740   ONA Wvr

Pieter Swart Westzaandam koopt boeijer van Pieter Calff, koopman, Amsterdam.

 

5722/18    27-2-1751  ONA Wvr (not. Lucas van Breen)  contract van assurantie dd. 11-3-1741

in contract ingelaaten Simon Zwart met zijn woonhuijs en verdere timmeragie staande te Zaandijk belent ten Zuijden de wed. Gerrit Best en belent ten Noorden burgermeester Gerrit Vis, getaxeerd op f. 400.  [zie ook 1599/19v]

 

5725/18 16-5-1744

Comparanten

Claas Hendriksz Baas, wonende te Zaandijk,

Gerrit Hendriksz Baas, wonende te Wormerveer,

Antje Hendriks Baas, gehuwd met Zijmon Arentse Zwart, won. Wormerveer,

Trijntje Hendriks Baas, gehuwd met Jan Dirkse Bruijn, won. Wormerveer,

Maartje Hendriks Baas, gehuwd met Jan Maartense Oot, won. Wormerveer,

enige kinderen van Hendrik Baas en Immetje Gerrits, won. en overleden te Wormerveer (graf laag G, nr. 5, in Gereformeerde Kerk).

 

5725/47, 20-9-1744

In deze akte worden de in 5725/18 genoemde comparanten met de familienaam Bijtjes aangeduid. Nalatenschap omvat o.a.

1/2 part in oliemolen Den Ezel, Nieuwe Vaart, Zaandijk

1/4 part in oliemolen De Jonge Haas, Noorddijk, Wormerveer

huijs aan de Zaan, Noord Eijnde, Wormerveer, belent ten Noorden Mennoniten kerk en ten Zuiden Sijmon Schermer

grafstede in kerk laag G no. 5

Sijmon Arentsz Zwart wordt JUNIOR genoemd in de verdeling van bovengenoem­de objecten

 

5729/26 11-4-1750   ONA Wvr  testament

comp. Dirk Zwart en Baligje Zwart

 

5730/103   6-7-1752  ONA Wvr (not. C. den Aal)   attestatie

comp. Pieter Klaasz Pauw, 45 jaar, Jan Gerritsz, gemeenlijk Jan Gerrits Bul genaamt [hij tekent ook zo], 32 jaar, beijde won. Krommeniehorn

ten verzoeke van Ernst Hendriksz Swart en diens zoon.

 

5731/18 8-6-1753 testament

comp. Jan Huybertsz Hoogstraten en Antje Jacobs Sak, echtelieden wonende te Zaandijk.

Zij heeft kinderen uit eerder huwelijk

Tot eventuele voogd worden benoemd Wiesle Luijcasz Velthuys en Teunis Simonsz Swart, wonende rep. Westzaan en Ringdijk van Wormer

 

5731/65 31-8-1754 scheiding

1. Klaas Arisz Tuijgjes, wednr. van Grietje Simons (huwelijksvoorwaarden 30-1-1740), wonende Wormerveer

 

2. kinderen van Grietje Simons, wonende Wormerveer:

Klaas Jansz Swart, wonende Wormerveer

Peter Jansz Swart, wonende Wormerveer

Guurtje Jansz Swart x IJsbrand Dirksz Brandenburg, wonende Wormerveer

Mintje Jansz Swart x Jan Jacobse Kelder, wonende Zaandijk

 

5732/9  7-2-1756  ONA Wvr  testament

comp. Klaas Jansz Swart en Jannetje Bruijns Sluijs, te Wormerveer

 

5732/54  23-11-1756

comp.

Jacob Dirksz Schipper

Pieter Cornelisz Swart [4842], in huwelijk hebbende Hilgond Dirks Schipper

Maartje Dirks Schipper, weduwe Jan den Aal

Aagje Jans van Leeuwen, wed. Dirk Dirksz Schipper

Gerrit Hendriksz Jum, gehuwd met Trijntje Dirks Schipper

Leendert Cornelisz Grebber, gehuwd met Antje Dirks Schipper

Adriaan Schoen, in huwelijk gehad hebbende Grietje Dirks Schipper

Pieter Maartensz Gorter, gehuwd met Hilgond Jans Prins

Dirk Jans Schipper

Simon Gerritsz Leerloyer

Jan Adriaensz Boy, gehuwd met Guurtje Gerrits Leerloyer

Trijntje Willem Tuyk, wed. van Klaas Gerrits Leerloyer

alsmede minderjarige kinderen van voornoemde Aagje Jans van Leeuwen, Maartje Dirks Schipper en Trijntje Willems Kuyt

tezamen erfgenamen ab intestato van nagelaten boedel van Jacob Dirksz Schipper en Hilgond Dirks, enige tijd geleden overleden tot Saandijk

mitsgaders in de boedel van Pieter Jacobsz Schipper, onlangs tot Zaandijk overleden

 

5732/55 24-11-1756  zelfde handtekeningen als in 5732/54

daarin staat o.a.

Verder aan 't huys van Pieter Cornelis Swart [4842], een bed, ... etc.

een huys en erf tot Saandyk, ten Zuiden Klaas Kragt, ten Noorden Arent Koopman

een have aan de Saan tussen de huysen van Dirk Hendriksz Bakker en Klaas Schouten, 't welk heede bij Joseph Schenk chirurgijn werd bewoont, mede tot Saandijk

.......nazien ...niet duidelijk te lezen

 

5733/57   23-2-1759  ONA Wvr  not. den Aal   nader testament

Dirk en Baligje, gaat over Trijntje en Aafje, die met J. Beets bakkerij doet

 

5733/81  21-10-1759      inventaris

Hendrik Gerritsz Swart, wiens vrouw Dieuwertje Dirks Groen is overleden

zoon Gerrit en dochter Cornelisje zijn nog minderjarig.

er zijn huizen en landerijen

Uit eerder huwelijk van Dieuwertje Dirks Groen met Jan Pietersz de Boer:

Arie Goesinnen, in hwl. hebbende Trijntje Jans de Boer, won. Zaandijk

Gerrit Jan Danes, in hwl. hebbende Guurtje Jans de Boer, won. Krommenie

 

5735/19   27-9-1765  ONA Wvr  testament

comp. Jacob Bruijn en Trijntje Zwart

zijn ouders Jan Bruijn en Trijntje Baij, won. Nieuwendam

haar ouders wed. Baligje Zwart, Wormerveer

 

5735/36   5-6-1766  ONA Wvr  testament

comp. Jacob Beets en Aafje Zwart

zijn ouders Pieter Dekker(!) en Lijsbeth Schouten, won. Beemster

 

5735/80  27-8-1767  ONA Wvr

procuratie Baligje Zwart op Jacob Beets

 

5735/114   20-2-1769   ONA Wvr  (not. Hendrik Zomer)  test.

comp. Jan Simonsz Swart en Aafje Pieters Schagen won. Zdk.

zijn ouders Simon Swart en Antje Hendriks Baas, Zaandijk

haar ouders Pieter Schagen en Aagje Pas, Zaandijk

 

5736/42 26-8-1772 ONA Wormerveer     testament

Teunis Swart en Eefje Tijmons Olij (wonende Ringdijk, Wormer) benoemen tot algemene erfgenamen zijn drie voorkinderen Jannetje, Guurtje, Sijmon Swart, mitsgaders kleinzoon Teunis Pietersz Bos te Wormerveer, zoon van zijn overleden dochter Trijn­tje

benoemt tot eventuele voogden Arent Sijmonsz Swart te Wormerveer en Sijmen Pietersz Louwe te Wormerveer

.........opm: kan dit wel, derde hwl??? ......

 

5736/106   3-6-1776  ONA Wvr  testament

Sijmon Pietersz Louwe en Jannetje Teunis Swart, echtelieden wonende Wormer.

 

5739/13 27-10-1782    ONA Wvr

testament

Teunis Swart, Eefje Tijmons Olij wonende aan de Ringdijk in de Banne van Wormer

heeft huis en erf staende en gelegen op de Roozengraft te Zaandam

testateur benoemt tot zijn algehele erfgenaam zijn drie voorkinderen Jannetje, Guurtje en Sijmon Swart en zijn kleinzoon Teunis Bos, alsmede Eefje Tijmons Olij.

Uitsluiting van weeskamer van Wormer.

 

5739/20   21-12-1782   ONA Wvr

Giertje Nierops wed. van Gerrit Hendriksz Baas, procuratie op Teunis Swart en Maarten Oot

 

5739/24 9-1-1783

Grietje Nierop, weduwe van Gerrit Hendriksz Baas, legateert aan Alewijn en Trijntje van Richteren, kinderen van wijlen Egge van Richteren, wonende in Wormer ......

legateert aan Neeltje Arents Swart, dochter van wijlen Arend Swart, wonende te Zaandijk ......

Jan, Teunis en Pieter Swart mogen oliemolen de Ezel overnemen voor 8000 gld.

algemene erfgenamen Jan, Teunis en Pieter Swart te Zaandijk,

Wijntje Bruijn, huijsvrouw van Jan Ris,

Maarten Oot

 

5739/74   23-10-1783  ONA Wvr   testament

Giertje Nierops, wed. van Gerrit Hendriksz Baas, legateert

er is houtzaagmolen de Hoop, Oosteijnde Wormer

alg. erfgenamen voor de ene helft:

Jan Swart, Teunis Swart, Pieter Swart

voor de andere helft:

Dirk Bakker, won. Jisp

Jacob Klaasz Klopper, won. Beemster

Aris Klaasz Klopper, won. Schermerhorn

 

5742/42  20-10-1787  ONA Wvr   quitantie

comp. Dirk Bakker, won. Jisp

Jacob Klaasz Klopper, won. Beemster

Aris Klaasz Klopper, won. Schermerhorn

verklaren hun deel uit erfenis Giertje Nierops te hebben ontvangen

 

5742/43 en hoger   quitanties

 

5742/51 26-1-1788 scheiding

erflater Gerrit Hendriksz Baas x Giertje Hendriks Nierop, 22-5-1787 overleden

volgens testament 1-10-1773 te Zaandam

voor 1/3 part mede-erfgenaam ex testamento van zijn oom is Pieter Cornelis Jacobus van Rijssel, zoon van Eva Kalff, eerder gehuwd met Maarten Oot, enige overgebleven zoon van wijlen Maartje Hendriks Bijtjes x Jan Oot

voor 2/3 part:

Pieter Swart, enig nagelaten zoon van Hendrik Simonsz Swart

Teunis Swart

Jan Swart

Immetje Swart, weduwe Jan Rol

Jan Ris x Wijntje Jans Bruijn

Alewijn [Eggesz] van Richteren

Trijntje van Richteren, waarover voogden Teunis Swart, Jan Ris, Pieter Swart

 

5748/193 24-1-1797  ONA Wvr not. P. Klinkhamer   testament

Hendrik van Amersfoort en Aaltje Hendriks Zwart

 

5759/3 6-12-1662 nalatenschap

Trijn Cornelis, weduwe van saliger Willem Claes Swart, overleden november 1662 Nauerna Assendelft

Comparanten:

Vredrick Jans x Hillegont Willemsdr, wonende Krommenie

Daniel Pietersz x Cornelisje Willems, won. Nauerna/Westzaan

Jan Cornelisz x Bregt Willems, won. Saenredam

Aaris Jansz x wijlen Maritje Willems,

allen erfgenamen

 

5759/53  6-11-1664  ONA  Zaandam

comp. Teunis Arentsz Swart te Wormerveer, op zijn vertreck staende naar Bordeus, i.v.m. betaling damschuijt

 

5759/106  25-8-1666  verklaring

Jan Jansz Swart, gehuwd met Trijn Adriaens, ouders van Adriaen Jansz, in zijn leven getrouwd met Magdalena Engels, nu woonachtig in Outvlissingen

 

5759/149  16-1-1668  ONA  Zdm

comp. Boy Hendriksz 45, Michiel Sijmonsz Kalf 45, Pieter Lambertsz Swart 29, alle won. Zaandam, inzake sal. Jan Cornelissen van Sardam, die naar Portugal voer, etc.  Bekendheid.

 

5759/169  23-1-1669  ONA Zdm

comp. Boy Hendriks Kuijper (beroep?) 46, Allert Cornelisz 33, Zaandam, ten verzoeke van Pieter Lambertsz Swart van Aalsmeer nu Zaandam woonachtig

akte van bekendheid. Broer was sal. Jan Lambertsz Swart, heeft enige jaren in Zaandam verkeerd. VOC Delft.

 

5763/1882   25-1-1771

Aagje Gerrits Schoen Krommenie gehuwd met Gerrit de Lange dochter van Jannetje Gerrits Haantjes Ovl. moeder van Willem, Gerrit, Maarten, Dirk

 

5766/51  21-3-1672   ONA Zdm   testament

Jacob Pieters Swart en Aaltien Matheus

 

5773/188 10-12-1686

Jacob Dircksz Swart, bejaart jongman te Oostzaandam

 

5773/222  10-4-1687  ONA Zdm  (not. Johan van der Stengh)

comp. Dirk Jansse Kiep won. Ozd voogd over Maritie Pieters dr. van sal. Pieter Claesse Ruijterman ende Trijn Pieters alhier ovl.  ende

Dirck Claesse als voogd over Sijmon Pietersz Swart, halve broeder van de voors. Maritie Pieterse, won. alle tot Ozn.

en Guertie Sarels wed. wijlen Pieter Claesse Kiep etc.

 

5776/30  28-1-1688   ONA  Zdm

betr. overdracht goederen aan o.a. Arian Jacobsz Swart tot Crommenije. Ook tekenen Cornelis Cornelisse Bom(?), Jan Cornelisse Nooten, Cornelis Jansz Jan Swager

 

5777/21  30-8-1693  ONA Zdm

comp. Engel Jansz Swart, gaat naar buitenland, machtigt zijn huisvr. Pieternelletie Abra­hams Morgendael

 

 

5778/15   31-3-1704

Jan Sijmonsz Swart Hanepat Oostzaandam   [zie ook 5837/218]

man en vooght van Maritie Engeldr zijn h.v. won. Oostzijde, gaat naar Groenland etc.

 

5780/6  18-1-1667   ONA Zdm

comp. Teunis Arentsz Wormerveer, heeft van erfgen. van sal. Dirck Kuijtkoek gekocht 22 jaar oude damschuijt

 

5781/83 8-8-1670 insinuatie

Jan Gerritsz Swart, wonende in de Kerckbuurt, Westzaan, als graeffmaker

 

5782/128   4-4-1673  ONA Zdm   quitantie

comp. Jan Willemsz Swart, geb. Zardam tegenw. won. Zeeland, verklaarde aan zijn oom Jan Jansz Schoenmaker te Sardam te hebben verkocht zijn 1/12 aandeel in boedel van zijn in Sardam ovl. peet en grootmoeder Bregje Jacob Slootes

Er is ook sprake van Dieuwer Pieters za:, zijn grootmoeder van 's vaders zijde mede alhier ter plaatse overleden

 

5782/142   3-6-1673 

inzake vordering op Jan Claesz Swart herbergier tot Oostzanen

 

5784/125 6-9-1678 procuratie ad Pitis?

comparant Jannetje van Gelder, h.v. van Fredrick Jansz Swart, capitein ter zee, wonende tot Amsterdam

 

5784/254 23-10-1679

Pieter Cornelisz Swart, bakker

 

5785/46  13-3-1680   ONA  Zdm  attestatie

comp. Jacob Pietersz Swart 45 voor stuurman

Jasper Wullebertsz 39 voor timmerman  etc.

 

5786/95 13-1-1682 en 17-1-1682 inventaris en verdeling

inventaris van wijlen Jacob Willemsz Swart, silversmid te Oostzaandam, vrouw van Cathalijn­tje Eijmons, eerst gehuwd met Neeltje Adriaens

1/6 voor Cathalijntje Eijmons

1/6 voor zoon Willem. voogden Pieter Jansz Vinck en Symon Oosterhoorn

1/6 voor zoon Ariaen, voogd Hendrik Cornelisz Knots

1/6 voor dochter Aaltje, voogd Jacob Franse Schoutten tot Rijp

1/6 voor dochter Maritje, voogd Jan Jacobsz Sack

1/6 voor zoon Claes, voogd Maarten Pieters Pot

 

5786/99 7-8-1682 huwelijkscontract

Aryan Jacobs Swart x Neeltje Cornelisdr, waarvan de vader Cornelis Pie­tersz

 

5787/1 5-1-1683

........

Adriaen, broer van Willem Jacobsz Swart

 

5787/74   2-5-1683  ONA Zdm   separatie

comp. Maarten Pietersz Pot, won. Overtoom buijten Amsterdam als wett. voogd over Claes Jacobsz Swart,

Jan Jacobsz Sack als wett. voogd over Maritje Jacobs Swart ende

Jacob Jansz Pastoor als man en voogd over Aaltje Jacobs Swart, alle kinderen van Jacobus Willemsz Swart ende Neeltje Aarjans tot Sardam, ovl.

Akte van deling 5-8-1682

in nalatenschap een aantal obligaties

 

5790/134 15-12-1686

comparant Jannetje van Gelder, weduwe van Frerick Swart, wonende Zardam

zij testeert; haar erfgenamen zijn haar kinderen Evert en Ammerensje evenals Jannetje en Grietje, voorkinderen van haar overleden man

Jannetje van Gelder heeft zuster Margriet. Er is ook zoon Evert van overleden broer van Jannetje van Gelder

 

5793/118   18-12-1689  ONA  procuratie

comp. Jan Dircsz Swart, won. tot Zaandam, gewezene schipper van de Fluijtschip genaamt de Gortmolen, i.v.m. expeditie naar Engeland

 

5793/204   27-7-1690  ONA    testament

comp. Claes Jansz Swart en Bregje Lamberts echtelieden op Bootemaekerspadt tot West­zaan­dam

 

5794/45   10-5-1691   ONA  Simon Oosterhoorn   attestatie

comp. o.a. Jan Arisz Swart, voor timmerman, op schip.

 

5794/218  12-7-1692

comp. Jacob France Schout tot Rijp in qualiteit als vader en voogd over zijn dochter Trijntje Jacobs,

Willem Jacobus Swart,

Arijan Jacobus Swart,

Claes Jacobus Swart,

Jacob Jansz Pastoor in huwelijk hebbende Aaltje Jacobus Swart,

Maritje Jacobus Swart, bejaarde dochter,

tezamen erfgenamen ab intestado van Saartje Willems saliger, wed. van Evert van Gelder, onlangs te Zaandam overleden

geven volmacht aan Sr. van Wouw procureur in proces van Saartje Willems als erfgenaam van Evert van Gelder tegen de kinderen en erfgenamen van Mighael de Ruijter, in zijn leven Luitenant Admiraal Generaal ter Zee.

(tekent o.a. als Jacob Schoutten, Jacop Janse Pastor)

 

5795/120  15-8-1693   attestatie

comp. o.a. Engel Jansz Swart, wonende tot Zaandam, oud 23 jaar, voor bootsgezel gevaren hebben met schipper Gerrit Jacobsz Buijs

 

5796/33   23-2-1694    attestatie

comp. o.a. Engel Jansz Swaer, 23 jaar

 

5796/64 23-4-1694 attestatie

comp. Cornelis Jacobs Ja????, wonende alhier

Evert Swart, wonende Amsterdam doch tegenwoordig alhier,

verklaarden op verzoek van Johanna van Gelder, weduwe van wijlen Fredrick Swart, wonende tot Amsterdam, dat Fredrick Swart in maart 1686 alhier tot Westzardam is overleden en aldaar ook begraven (en daarbij is geweest)

 

 

5797/63  18-5-1695  procuratie

over uitbetaling erfenis en huurpenningen, die Dirck Jansz Swart schuldig zou zijn

 

5807/189   2-7-1692  ONA

o.a. Adriaen Jacobs Swart, burgemeester tot Crommenye

 

5810/46    1-4-1699

o.a. Arijaen Jacobsz Swart en Jan Allertsz Backer, schepenen tot Crommenie

 

5810/239   27-4-1700   ONA  Zaandam   attestatie

comp: Antonij Antonisse Leertouwer op de Koogh out 64 jaar etc.

ten verzoeke van Abraham Lucasse Swart mede op de Koogh

 

5811/174 5-10-1702

Jacob Symonsz Swart, scheepstimmerman, 39 jaar

 

5813/83   6-5-1701    attestatie

aflevering van een verndel (soort vat?) te Sardam door Piet Swart, w.s. schipper o.d.

 

5814/146  28-4-1700  ONA Zdm  attestatie

inzake Abraham Lucasse Swart won. op de Koog

 

5814/147A   1-5-1700  ONA Zdm  attestatie

inzake Abraham Lucasse Swart won. op de Koog

 

5816/133  27-6-1706 ONA Zdm

comp. Pieter Cornelisz Beijtel x Mintje Willems, E.L. ten eenre

Arent Teunisse Swart in hwl. hebb. Trijntje Sijmons midsgaders Maritje Sijmons, meerderjari­ge dochter, beyde kinderen van de voorn. Mintje Willems geprocreert in eerder hwl. bij wijlen Sijmon Dirks, ter andere zijde, alle won. op Saandijk

1e comp. Mintje Willems was schuldig aan haar kinderen f 800, nml. f 300 ter zake van hun vaderlijk erf  portie en f 600 van hun vrienden van vaders zijde na zijn ovl. opgestorven.

 

5817/150  25-9-1708

comp. Dirk Janse Swart, 43 jaar, Oostzaandam, over molen Vergulde Hart

(aangever ongeveer dezelfde handtekening als 5851/130??)

 

5818/266  15-11-1710  ONA Zdm

comp. Jan Dirksz Swart, stuurman, 52 jaren (hij tekent Jan Dircksen Swart)

 

5819/31  10-3-1711  ONA Zdm Procuratie

comp. Pieter Abrahamsen Bloem en Jan Abrahamsen Swart, beyde zonen van wijlen Abraham Lucas Swart, ovl. op de Koog, en Klaas Gerritsz Groenveld en Pieter Jansz Groenveld als testamentaire voogden over Klaas Abrahamsen Swart, minderjarige zoon van overledene, te zamen enige erfgenamen.

 

5819/69  17-5-1711  attestatie

Abraham Swart, inzake huis

 

5820/49 11-5-1700 verclaring

Willem, Adriaen en Claes Jacobsz Swart, Sijmon Cornelis Preecker, zwager van Maritje Jacobs Swart

 

5821/164 6-11-1702 akte van verbintenis     copie

Aryaen Jacobs Swart heeft huis door brand verloren. Bloedverwanten fourne­ren geld om nieuw huis te bouwen, te weten Willem Jacobsz Swart, Claas Jacobsz Swart, Zijmon Corn. Preecker, Jacob Schouten en Cornelis Groen

 

5821/165 21-11-1702 verdeling

comparanten:

Cornelis Symonsz Wit

Symon Symonsz Wit

Ariaen van Schagen als voogd over de minderjarige kinderen van Claas Symonsz Wit

Dirk Jansz Swart als vader en voogt over zijn zoon genaemt Jan Dirksz Swart, geteelt bij Guert Symons Wit

Jacob Stat(?) als man en voogt van Griet Symons Wit,

erfgenamen van Willem Symonsz Wit in dienst van zijne caarze. meyesteyt aldaar overleden

 

5823/153   9-5-1706   testament

Claas Claasz Swart, wonende aan de Hoge Zeedijk, Westzaan, echtgenote van Foockel Jans. De damschuijt is voor de jongste zoon

 

5832/155  2-4-1718   verklaring

Barent Swart, won. te Amsterdam, schipper op de Juffrouw Johanna Werdenes?

 

5834/85  1-5-1710  ONA Zdm

inzake kwestie Jan Abrahamsen Swart, bij Wormer sluijsje

 

5837/90   23-9-1708  ONA Zaandam

inzake bezoek aan Groote Sluijs Nauerna waarvan sluijswachters:

Cornelis Roelofsz, circa 40 jaar

Jochem Jacobsz, 3 jaar

Adriaen Weijtsebo??, 25 jaar

Cornelis Lambertsz Swart, 10 a 11 ?jaren?

 

5837/146  27-1-1712  procuratie

comp. Pieter Janse Groenevelt, wonende tot Coog ende Klaas Gerritse Groenevelt, makelaer, wonende tot Sardam, in qualite als voogden over de kinderen van Abraham Swart zal. in zijn leven hebbende gewoond tot Coog voors.

Zij machtigen David Boogaart tot Mijdrecht om de vorderingen te innen.

 

5837/215   2-6-1713

comp: o.a. Huijgh Willems Swart als borg

Cornelis Joosten wonende onder de jurisprudentie van Crommenie verklaarde wel en deugdelijk schuldig te weesen aan en ten behoeve van d heer Jacob Gool van Bosvelt, bailjuw van de landen van Blois, en Elien Nieuwenhuijs pagter van de bieren over Cromme­nie en Crommeniedijk van t seizoen ingegaan Pro. augustij 1712 de zomma van een honderd en twintig gulden

impost op bieren

 

5837/218   5-6-1713

comp: o.a. Jan Sijmonsz Swart en Jacob Jacobsz Swart, alle eijgenaars en bewoners van de huijssinge ende erven staende ende leggende tot Oostsaandam op het Hanepat op de Suijddijk tot d Heerenweg toe

 

5838/129  28-10-1714  verklaring

Jan Allertse Bakker en Gerrit Janse Wit, beide schepenen tot Crommenie .... etc. haar hebben vervoegd en gevonden aan d tabaxmoolen toebehorende Abraham Klaasse Swart, staande aan t Wormerveerder pat in den banne van Crommenie .. etc. (in verband met zaagsel stoken en impost op turf).

Er was in de molen een zoon van Abraham.

Verder gingen zij naar verfmolen van Cornelis Maarts Neeltjes aan de Nauernasche vaart.

 

5844/134 14-7-1720

Jan Hendriksz Swart x Neeltje Pieters

J.H.S. maakt N.P. erfgenaam

N.P. maakt haar kinderen Grietje Jans en Jan Janse uit een vorig huwelijk erfgenaam en haar man, ieder voor 1/3

 

5851/130  24-9-1727  testament

comp. Dirk Jansz Swart en Maritje Dirks, echtelieden [ongeveer dezelfde handtekening als 5817/150?]

 

5853/126 23-7-1729 volmacht

Elisabeth Hodshon, weduwe Hendrik Swart, commies ter rechergie vanwegen het Ed. Mog. collegie ter admiraliteit tot Amsterdam en commissaris van de stad Groningen en Ommelan­den op den eijlande van Texel

zoon Jan

voogd over haar zoon Willem (minderjarig, volmacht ter inning van obliga­tie)

 

5855/92 25-8-1731 i.v.m. betaling van enkele obligaties

comparanten

Elisabeth Hodshon, weduwe van Hendrik Swart

Dirk Goedhart, door weesmeesteren (akte 28-6-1729) gestelde voogden over minderjarige Willem Swart,

Elisabeth Hodshon, last hebbende van haar oudste zoon Jan Swart, door huwelijk mondig geworden (procuratie 29-3-1729, voor notaris Jan Ardmons te Amsterdam)

Jan en Willem zijn enige erfgenamen van Hendrik Swart, en dus van testa­ment van Susanna Swart, in haar leven weduwe van de Capiteyn Jan Swart

 

5855/93 25-8-1731

betreft Jan Hendriksz Swart

 

5857/177  2-4-1719

comp. Jan Dircksz Swart, 26 jaar, Oostzaandam, en Jan Jansz, ook 26 jaar

eerste comparants vader is Dirk Jans Swart sal.

gaat over timmerwerk bij Anthony de Graaff

 

5860/306 13-10-1728   procuratie

Jacob Symonsz Bakker, Swart bijgenaamd, Oostzaandam, gehuwd met Grietie Symons Wittens

broer wijlen Klaas Sijmonsz Bakker

 

5876/31 28-1-1728  testament

Jan Pietersz Swart, Molenpadt, Westzaandam, en Aafje Jans

er is sprake van kinderen van J.P.S. van voorgaande bedde

 

5877/259  13-12-1728   attestatie

Jan Pietersz Swart [2065?], op Zaandam woonachtig, 34 jaar, is getuige

 

5880/63, 64 14-3-1730

ten versoeke van Boudewijn Ploos en Anthonie Goedvale c.s.  imposteurs(?) van 't gemaal over Assendelft voor zaijzoen ingaande 1 augustus 1729

Pieter Kes, no. 531, 24-8-1729, pag. 200

pag. 213, onder no. 531, ten name van Pieter Kes Pzn i.v.m. brood, bakt zelf niet en heeft de ceel aan de weduwe Oot gegeven kort na de beschrijvinge en heeft die nog, ontvangt sweex van haar 10 lb roggebrood en bij geval twee schoot witte­brood

 

5883/140  16-8-1731  scheiding

comp.

Hendrik Dirkse Nomen  1/5 part

Maritje Aryaens Swart, meerderjarige dochter  1/5 part

Symon Dirksz Vos, gehuwd met Guurtje Ariaens Swart  1/5 part

Neeltje Claes Swart  1/5 part

Jan Nenningh Slom en Meyndert Arentsz Bloem, voogden over Aryaen Janse Slom, zoon van Neeltje Aryaens Swart   1/5 part

wonende de comparanten alle soo tot Crommenie op het texel als tot Saen­dam, te saemen de enige erffgenamen bij versterff van Maritje Jacobs Swart tot Saendam overleden

(er zijn obligaties op naam van Maritje Jacobs Swart van 1706)

 

5884/28  7-2-1732     attestatie

o.a. schipper Arent Swart, wonende tot Zaandijk [blijkt hier op Amsterdam te varen].

 

5884/82 17-4-1732

Jan Swart, Amsterdam, en

Willem Swart, Saerdam,

in verband met overlijden van grootmoeder, weduwe Jan Swart, overleden te Amsterdam

 

5884/84 17-4-1732 testament

Willem Swart x Barbertje Claas Brooker, echtelieden

 

5884/87 26-4-1732 i.v.m. nalatenschap

Willem Swart, door huwelijk mondig

vader wijlen Hendrik Swart

moeder Elisabeth Hodshon

 

5886/81  3-4-1733

Fredrik Carstens Swart, Zdm, koop van Frans Leendertz, veerman, Zdm, een ?Dijn op Schift met Luyken?

 

5891/68 6-5-1737 testament

Elisabeth Hodshon legateert aan

Barbertje Claas Brooker, h.v. van haar zoon Willem Swart

spreekt verder over haar twee kinderen

er is ook een Jan sijnde jegenwoordigh uytlandig na Oostindien

Jan of desselfs huysvrouw Midhalina de Vos

 

5891/96   18-6-1737   insinuatie

22-2-1737 op 't casque van 't schip ..... f 1.000  commandeur Jelle Swart

 

5892/11 21-1-1738  testament

comp. Trijntje Pieters Brant, h.v. van Jan Nennitz Slom, wonende Westzaan­dam, Zilverpat

legateert aan Adriaen Swart haer mans voorzoon; er zijn nog meer familie­leden van de vrouw genoemd

 

5894/45   2-3-1739   attestatie

Guurtje Jans, 54, Trijntje Willems dochter van Guurtje Jans, 16, en Trijntje Cornelis Hooft, 16, allen Oostzaandam; verklaring ten verzoeke van Lammert van der Gaerst(?), in huwelijk hebbende Maartje Zijmons, moeder van Iefje Roelofs van der Scheer, onlangs alhier op 12-1-1739 overleden.

Trijntje Willems verklaart ca. 3 jaar geleden ten huijze van Geertje Willems, huijsvrouw van Pieter Swart, wonende op Zuijtdijk bij Cattegat te zijn geweest ... etc.

 

5897/18 4-7-1727 wederzijds testament

comparanten

Cornelis Dirksz Swart, weduwnaar van Trijntje Pieterse, en zijn dienst­maagt Aagte Cornelis, wonende te Westzaan

 

5899/90  20-11-1731  ONA Zaandam  testament

comp. Jan France van Rijn, won. Westzaandam, benoemt tot erfgenamen:

1/4 part Cornelia Cornelis Swart

1/4 part kintskinderen of verdere descendanten van Adriaan Cornelis Swart

1/4 part                           idem            Goutje Cornelis Swart

1/4 part                           idem            Annetje Cornelis Swart

Indien Cornelia Cornelis voor testateur overlijdt, dan enige erfgen. zijn moeders zusters en broers kintkinderen.

[patroniem Cornelis is fout, moet Dirk zijn, zie 5899/160]

 

5899/92   26-11-1731   ONA Zaandam  inventaris

boedel van Jan France van Rijn

 

5899/160 14-5-1732 ONA Zaandam  scheiding

universele erfgenamen van Jan France van Rijn, gewoond hebbende te West­zaandam en overleden te Westzaandam

1/4 part Jan Egbertsz, zoon van Cornelia Dirks Swart, lasthebber volgens acte notaris Jan Slotmaker te Edam van 11-5-1732

1/4 part Grietje Pieters en Trijntje Claes, enige kinderen van Goutje Dirks Swart

1/4 part Poulus Paskie x Annetje Cornelis Swart

1/4 part voor de kinderen van Adriaan Dirks Swart (overleden 29-4-1728 Edam!) Jan, Dirk, Jacob, Maritje, Cornelis alsmede twee onmondige niet met name genoemde kinderen waarover voogden Pieter Dirkse Noomen en Jacob Buijs, dus voor elk kind 1/7 part van 1/4 part.

In de nalatenschap o.a. obligatie f 100 ten laste van Dirk Swart en een obligatie f 300 ten laste van Jacob Swart.

 

5900/105   5-3-1734    declaratoir

comp: Jan Swart, in huwelijk hebbende Midhalina de Vos

 

5903/38   13-8-1740  ampliatie van een contract van assurantie van enige broodbakkers en smits

comp: Gerrit Willemsz Swart als cooper van 't huijs en bakkerij hiervooren staende op naam van Hendrik Visser tot Crommenie

[Dirk Swart niet gevonden, lang contract]

 

5909/88 14-8-1753  testament

Maria de Vos benoemt tot enige erfgenaam haar dienstmaagt Jannetje Jacobs Schuijlen­burgh onder conditie dat haar susters soon Hendrik Jan Swart, die bij haar woont, bij haar dienstmaagt zal moeten blijven wonen

 

5910/35   9-9-1755    procuratie ad negotia  art. 60

comp: Jan Pieterse Swart, Zaandam, nu laast met het schip genaamt Ruijskensteijn als opper timmerman voor de kamer van Enkhuijse uit Oostindien thuijsgecomen, .., machtigt zijn moeder Neeltje Jacobsz, wonende mede alhier, ... etc.

 

5910/161 26-8-1758 h.v.

huwelijkscontract van Hendrik Jan Swart en Aagje Jochems de Boer

 

5910/163 1-9-1758

Hendrik Jan Swart verkoopt obligatie

 

 

5911/130   18-12-1760    testament

Jan Janse Swart en Hilletje Roelofs de Rooij, echtelieden, Westzaandam

indien testatrice overlijdt zonder kinderen, gaan haar kleren naar haar zusters

 

5913/89   22-9-1763  testament

Hendrik Jansz Swart en Aaltje Hendriks ter Brugge

 

5915/37   27-3-1767   transport f 1.000 art. 59

over obligatie getransporteert door Hendrik Swart en deszelfs huijsvrouw Aaltje Hendriks ter Brugge

 

5915/140   12-11-1767   contract art. 60

lasthebber o.a. Jacob Beets door de wed. van Dirk Swart won. Wormerveer (=zijn moeder)

 

5916/48   27-3-1768   verklaring art. 60

comp. o.a. Hendrik Swart, Ernst Swart etc. i.v.m. predikant Lutherse gemeente Westzaan­dam

 

5916/54   6-4-1768    verklaring art. 60

o.a. Jan Swart i.v.m. kerkenraad Lutherse gemeente Westzaandam

 

5917/158   29-12-1769   huwelijkscontract

comp: Wessel Swart, meerderjarig jongman en bruijdegom, en Trijntje Kronenburgh, bruid, uit de Coogh

 

 

 

5918/80  20-7-1770   testament

Wessel Swart en Trijntje Kronenburg, echtelieden, Westzaandam

 

 

5922/85   22-2-1729   testament

comp: Claas Jacobsz Swart en Maritje Pieters Groenevelt, echtelieden, Oostzaandam.

 

 

5923/3   5-1-1730   ONA Zaandam

Lijsbet Christiaans wed. Pieter Borse, won. Oostzaandam, machtigt Cornelis Swart en Pieter Garbrantsz Croon, beijde tot Westsaan om huijs en erv te Oostzaandam op 't Cattegat te verkopen

 

5923/18 28-1-1730 testament

Griet Symons Wit, weduwe Jacob Symons Swart, Oostzaandam

dochter Antje Jacobs

 

5923/104   4-8-1730

comp: Willem Meurkens, 59 jaar, en Simon Jacobsz Swart, 33 jaar, beijde Oostzaandam.

verklaring betreffende wijlen Hendrik Janse en Lijsbet Cornelis op verzoek erfgenamen, die deels worden genoemd.

 

5927/74 7-6-1734

comparanten Symon Jacobsz Swart en Aafje Jans Koopman te Oostzaandam, Zuyt­dijk

Zij tekent met Aefie Kopmans

 

5931/6  14-1-1738 testament

comp. Pieter Fulpsz Swart en Geertje Willems Tuyn wonende Oostzaandam op de Zuijtdijk bij 't eerste Cattegat

indien bij zijn overlijden zijn moeder nog leeft, is zij medeerfgenaam

Geertje heeft overleden susters Grietje en Guurtje, die dochters en zoons hebben

 

5931/9  19-1-1738   quitantie

comp: Sijmon Jacobsz Swart voor zichzelven,

Cornelis van Velsen, in huwelijk hebbende Maritje Pieters Groeneveld, die eertijds ten huwelijk heeft gehad Claes Jacobsz Swart

Jacob Wijnantsz Swaan in huwelijk hebbende Antje Jacobs Swart

alle tot Oostzaandam, de enige nagelaten kinderen van wijlen Jacob Sijmonsz Swart, gehuwd met Griet Sijmons Wit (testament 29-10-1694), die de langst levende is.

 

5931/13   24-1-1738  

comp: Sijmon Jacobsz Swart, wednr. van Aafje Jans Koopman, Oostzaandam, krachtens testament 7-6-1734 benoemt hij tot voogd over zijn dochter Lijsbet Sijmons Swart zijn zwager Cornelis Jacobsz Buijk, wonende Westzaandam

 

5932/25  23-2-1739  insinuatie

uit naam van Pieter Fulpsz Swart kuythaalder, wonende Oostzaandam

 

5933/113   22-12-1740   testament

comp: Griet Sijmons Wit, wed. Jacob Sijmonsz Swart, Oostzaandam, voor aan Zuijtdijk,

dogter Antje Jacobs Swart, weduwe Jan Wijnantsz Swaan

zoon Simon Jacobsz Swart

 

5934/29   22-3-1741    mutuele testament

Sijmons Jacobsz Swart en Aaltje Plaats, echtelieden, Oostzaandam  

 

5934/32  24-5-1741

staat ende inventaris van goederen naelaten en metterdood ontruymt bij Pieter Fulpsz Swart en Geertje Willems Tuyn in hun leven gewoond hebbende en overleden tot Oostzaandam op de Zuytdijk bij 't Cattegat, opgegeven door Neeltje Cornelis, moeder, en Ariaantje Fulps, zuster van Pieter Fulpsz

hadden een winkel met stoffen

er zijn minderjarige kinderen

 

5934/108   13-11-1741  inzake Boeyer

comp. Hendrik Swartsluijs, kuyt of scharbierhaalder te Oostzaandam, bekende schuldigh te zijn aan Gerbrand Klij brouwer won. Alkmaar 400 Car. gld. in verband met door Klij geleende penningen voor aankoop van boeyer door hem comp. van de erfgenamen van Pieter Fulpsz Swart, in zijn leven kuythaalder tot Oostzaandam voors., gekocht

boot wordt verhipoqueert

 

5935/8  30-1-1742      quitantie     ON Zaandam

comp. Neeltje Cornelis Laart, wed. wijlen Jan Fulpsz (opm. zo staat het er) en mede erfgenaam van haar overleden zoon Pieter Fulpsz Swart, voor de helft,

Jan Dirksz Dot, in huwelijk hebbende Ariaantje Fulpsz voor 1/12 part

Jan Hendriksz Hartlage, in huwelijk hebbende Guurtje Fulps voor 1/12 part

Jacob Claasz, wednr. van Claartje Fulps, als vader van zijn minderjarige kinderen genaemt Gerrit, Neeltje en Fulp, tesamen voor 1/12 part

college van diaconen tot Oostzaandam alimen­terende Sander Sandersz sijnde een voorsoon van gemelte Claartje Fulps voor 1/12 part

Sijmen Poest als vader van zijn drie kinderen Ariaantje, Jacob en Trijntje Sijmens verwekt bij Guurtje Willems Tuyn erfgenamen van Geertje Willems Tuyn, in haar leven h.v. van Pieter Fulpsz Swart voor de ene helft

diaconen voors. alimenterende Willem en Antje Dirksz en armenvoogden alimenterende Trijntje Dirksz verwekt bij gemelte Grietje Willems Tuyn, voor de wederhelft

[bij verdeling lijkt 1/12 part te mankeren tenzij omschrijving laatste deel anders is bedoeld]

 

5936/38   12-7-1743

comp: Griet Sijmons Wit, benoemt tot Algemeen erfgenaam haar twee kinderen Sijmon en Antje Jacobs Swart

 

5937/41   22-4-1744    attestatie

comp: o.a. Sijmon Jacobsz Swart, 45 jaren, wonende Oostzaandam

 

5938/12   16-2-1745

comp: ten eenre Adriaan Jacobsz Vink in huwelijk hebbende Antje Jacobs Swart, Oostzaan­dam

ten andere Aaltje Plaats, erfgenaam van haar overleden man Sijmon Jacobsz Swart, Oost­zaan­dam

erfgenamen van wijlen Griet Sijmons Wit tot Oostzaandam overleden

 

5944/38   7-4-1751   transport obligaties  f 1.000 art. 59

verkoper Zieuwert Hemrica gewoond hebbende alhier doch tegenwoordig tot Leeuwarden, en koper Floris(?) Groet tot Hoorn:

obligatie f 500 staande ten name van de voogden over de minderjarige kinderen van Hendrik Swart [4894] en Elisabeth Schagen in dato den 1 december 1711 folio 1763 verso,

obligatie f 500 staande ten name van de minderjarige erfgenamen van Cornelis Schagen in dato den 15 juni 1709 folio 4457: 20(?)

Verkoper heeft ze gekocht van Everardus van Zittert, koopman te Amsterdam

 

5944/110   16-11-1751   testament

Trijntje Louwris Libbeke, laatst weduwe van Jan Ysax(?) van Eeden Oostzaandam op Zuijtdijk, eerder weduwe van Jan Kesjes, legateert aan Eefje Swart [5968], weduwe Jacob Mens

 

5945/30  ca. 18-3-1752    inventaris

van Trijntje Louwrens Libbeke, overleden 14-3-1752 Oostzaandam

legaat Eefje Swart [5968]

 

5948/29   22-4-1757  ONA Zdm not. Hondius

inzake schip de Gerrit onder directie van wijlen Aris Noomen; in 1737 door Jelle Swart verlooren geworden in de straat Davis.

 

5951/27   11-3-1760    testament

genoemd Zijtje Claas Swart, h.v. van Otte, wonende tot Nieuwendam

 

5954/13   10-2-1763    transport obligatie

comp: Dirk Hendriksz Nomen, gehuwd met Lijsbeth Yzaaks ter Brugge

Claes Dirksz Huijsman, gehuwd met Caatje Yzaaks ter Brugge

Hendrik Jansz Swart, gehuwd met Aaltje Hendriks ter Brugge

enige kinderen en kinds kint en enige erfgenamen ab intestato van hun onlangs overleden moeder en grootmoeder Aaltje Caspers Jager, wed. wijlen Yzaak ter Brugge, te Oostzaan­dam overleden

 

5954/186   23-2-1764

Hendrik Jansz Swart en Aalthe Hendriks ter Brugge te Westzaandam

 

5954/316 26-12-1764 ONA Zdm not. Hondius generale quitantie

Stijntje Claas Vis, wed. Jan Groeneboer

29-10-1753 bewijs aan zoon Pieter Jansz Groeneboer van vaderlijke goederen, zoon is onlangs overleden, Stijntje enige erfgenaam, obligatie van f 1000 ontvangen.

 

5955/14   12-2-1765 ONA Zdm

Cornelis Jansz Swart tot Assendelft

 

5955/17 1-3-1765 ONA Zdm

Christiaan Zwart koopt obligatie van f 800

 

5955/18 1-3-1765 ONA Zdm

Christiaan Zwart verkoopt obligatie van f 1000

 

5958/12 26-1-1768 ONA Zdm not Hondius

Christiaan Zwart inzake overdracht obligatie van f 800.