Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Harmen Harmens Arp en Maartje Jans Molenaar
Man Harmen Harmens Arp [35764] 1

    Geboren: rond 1772 - Zaandijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1792 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Vrouw Maartje Jans Molenaar [13722] 1

    Geboren: rond 1772 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 1 December 1792, Krommenie. 2 Wnr. van Zaandijk en jd. van Krommenie.


Kinderen

Afbeelding
Gerardus Arts en Gesina Blankesteijn
Man Gerardus Arts [31660] 1

    Geboren: rond 1775 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Oktober 1800 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1795 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Gesina Blankesteijn [32856] 1

    Geboren: rond 1770 - Haarlem
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Maart 1802 - Krommenie 1489
    Begraven: 

 Andere partner: Arend Willems IJpenburg [22091] (1777-1826) 1,4 - 1801 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 801 Folio 59. Weeskamer gehouden den 5 Meij 1802. Weesmeesteren van den Banne Crommenie en Crommeniedijk, op den 15 Maart LL, aangesteld hebbende tot Voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gesina Blankesteijn, in Huwelijk verwekt bij Gerardus Arts met Relatie tot hunl: Moederlijk Ervdeel. Hendrik Sijpesteijn, en Pieter Haan, beijde wonende alhier, met Zodanige Magt, en Authoriteijt als in deselve Acte is vervat, waar toe werd gerefereerd. Zoo is van wegens opgemelde Voogden op heden aan Weesmeesteren voorsz: vertoond, Een acte van Beraad, door hun op den 16 maart, ten overstaan van den Notaris Jacobus Alberti en getuijgen alhier gepasseerd, als meede een Specifieke Staat en Inventaris van den boedel van Arend IJpenburg laast in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met gesegde Gesina Blankesteijn, door eevengemelde voogden op den 17 Maart deses Jaars, ten overstaan van deselve Notaris Jacobus Alberti en getuijgen gepasseerd, en Eijndelijk, Een Acte van Repudiatie op den 30 April LL. door deselve voogden ten overstaan van meergemelde Notaris gepasseerd. Weesmeesteren Voorsz: de voorseijde actens, en wel Speciaal de gemelde Inventaris naukeurig hebbende ingesien, en daaruijt volkomen overtuijgd geworden Zijnde van de Insolventie van den Boedel en Nalatenschap van gesegde Gesina Blankesteijn, wedue en Ervgenaam van gemelde Gerardus Arts, hebben de genoemde voogden, van hunne Voogdij over de gemelde Minderjarige Kinderen Ontslagen, gelijk deselve Ontslagen worden bij deesen, hun bedankende voor hun genomen moeijte, Approbeerende voorts alle het geene door hun in desen is verrigt, in `t bijsonder ook opgemelde acte van Repudiatie het daar voor houdende als of het door hun zelven was verrigt, Repudieerende dus weesmeesteren voorsz: mede het moederlijk Ervdeel, meergemelde minderjarige kinderen daar anders in competeerende alsmede de gantschen Nalatenschap van gedagte Gesina Blankesteijn Zelve, deselve Laatende met alle Baten en Schaden van dien, voor en ten behoeven van die geenen die vermeenen Zullen daar toe geregtigd te Zijn. Actum ter Kamere voorsz: en dese ten Oirconde getekend dato Ut Supra. In Kennisse van mij Jacobus Alberti, Secrets. W Beering Gerrit Bakker


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 25 September 1795, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie, f 6 impost, en jd. van Haarlem.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Gerardus Arts

Aangever zijn vrouw. Impost f 3.


Overlijdensnotities: Vrouw - Gesina Blankesteijn

Aangever haar man. f 3 impost.
Afbeelding

Jacob Cornelis van der Kruijsse en Anna Willems Asbeek
Man Jacob Cornelis van der Kruijsse [38236] 1,97

    Geboren: rond 1756 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Juli 1800 - Krommenie 2,97
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Kruijsse [44243] (rond 1715-      )
     Moeder: 


    Huwelijk: 30 Juni 1776 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was oud katholiek
Vrouw Anna Willems Asbeek [22007] 1,97

     Alias: Antje Willems Asbeek
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 14 Juni 1749 - Krommeniedijk 619
   Overleden: 15 Juli 1800 - Krommenie 2,1490
    Begraven: 


     Vader: Willem Jans Asbeek [44384] (rond 1728-vσσr 1773) 1
     Moeder: Antje Gerrits Huisman [20990] (rond 1728-      ) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was katholiek gedoopt

• Notarisakten/Staatboeken: Folio 137. ORA 1495 Inventaris van de gelden door Adriaan Tuijk, in qualiteijt als voogd over Antje, Guurtje en Jan Willems Asbeek, minderjarige kinderen van wijlen Willem Asbeek geteelt bij Antje Gerrits, gesprooten uijt de ervenis van wijlen Marijtje Asbeek, die getrouwt is geweest met Hendrik Evering en welke voor 1/5 part in de 1/3 part, waren ervgenamen ab intestato in de voornoemde gemenen boedel van haar overleden meu Marijtje Asbeek en Hendrik Evering, Bedragende de 1/5 part, volgens scheijding in contante penningen, de zomma van f 33:2:6 welke op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt Actum ter camere 25 aug: 1773. Mij present J Beets Jacob Groot Harmen Bakker Willem H. Molenaar

1777: 19 Maart dit geld a f 11-0- uijtgeset aan een weesmeesters kennis

1776: Heden den Eersten Meij Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Antje en Guurtje Willems Asbeek, thans meerderjarig, dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben ieder een zomma van elf gulden twaalf penningen makende te zamen een zomma van twee en twintig gulden, een stuijver acht penningen en dat in volle voldoening van haar meus ervdeel verclaaren daar mede volcomen voldaan te zijn, weesmeesteren en haar voogd te quiteren en voor alle namaningen altoos te indemneren en bevrijden, onder verband van haar persoonen en goederen, als na rechten Actum ter camere voorschreve en des ten oirconde getekent, dato ut supra dit merk is bij Antje X Willems gestelt dit merk is bij Guurtje + Willems gestelt


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 15 Juni 1776, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd. van Wormerveer.


Kinderen
1 V Cornelia Jacobs van der Kruijsse [9337] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 Maart 1777 - Krommenie
   Overleden: 14 Augustus 1784 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Maartje Jacobs van der Kruijsse [15829] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 23 Juni 1778 - Krommenie
   Overleden: 6 Juli 1778 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Aaltje Jacobs van der Kruijsse [19350] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 Mei 1780 - Krommenie
   Overleden: 29 Mei 1780 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Cornelia Jacobus van der Kruijsse [9706] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 1 Januari 1787 - Krommenie
   Overleden: 19 April 1788 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Jacob Cornelis van der Kruijsse

Aangifte door Maarten Barende. Impost f 3.


Geboortenotities: Vrouw - Anna Willems Asbeek

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Marijtje Jans


Overlijdensnotities: Vrouw - Anna Willems Asbeek

Aangifte door Maarten Barende. Impost f 3.


Doopnotities: kind - Cornelia Jacobs van der Kruijsse [9337]

Aagje Crelis van der Kruijsse, OK


Overlijdensnotities: kind - Cornelia Jacobs van der Kruijsse [9337]

Aangifte door de vader Jacob van der Kruijsse.


Doopnotities: kind - Maartje Jacobs van der Kruijsse [15829]

Doopnaam Maria, getuige Antje Gerrits Huisman, OK


Overlijdensnotities: kind - Maartje Jacobs van der Kruijsse [15829]

Aangifte door de vader Jacob van der Kruijse.


Doopnotities: kind - Aaltje Jacobs van der Kruijsse [19350]

Guurtje Willems Asbeek, OK


Overlijdensnotities: kind - Aaltje Jacobs van der Kruijsse [19350]

Aangifte door de vader Jacob van der Kruijse.


Doopnotities: kind - Cornelia Jacobus van der Kruijsse [9706]

Grietje Barents, OK


Overlijdensnotities: kind - Cornelia Jacobus van der Kruijsse [9706]

Aangifte door de vader Jacob van der Kruijse.
Afbeelding

Frederik Jans Asbeek en Guurtje Zacharias Gransijn
Man Frederik Jans Asbeek [31096] 1

    Geboren: rond 1722
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Februari 1782 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jan Asbeek [6387] (rond 1690-      )
     Moeder: 


    Huwelijk: 1742

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: zoon Zacharias had deze toenaam. patroniem bij overlijden broer Andries Jansz 18-4-1771
Vrouw Guurtje Zacharias Gransijn [35637] 1

    Geboren: rond 1717
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Februari 1781 - Krommenie 2,97
    Begraven: 


     Vader: Zacharias Jans Gransijn [640] (rond 1689-1732) 1
     Moeder: Wijntje Dirks [7979] (rond 1689-1724) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 14 ORA 1493, fo. 142, 142v. 24-1-1742 en compareerde mede voor weesmeesters Guurtje Zacharijasse nu meerderjarig en heeft op dato ter Weeskamer ontfangen de somma f 62:7:4, bekennende daermede van desen inventaris voldaen te wesen voor haer portie en derhalven weesmeesters en voogden te bedanken, deselve quiteerende voor namaninge onder verbant als na regten, actum en des 't oirconde getekent dato als boven, dit merk is van Guurtje Sagharijas Mij present J. Beets, secrets.

• Zij was oud katholiek 97


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 24 Maart 1742, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Maurits Asbeek [11926] 1

    Geboren: rond 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1773
    Begraven: 2 V Anna Frederiks Asbeek [20645] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 22 December 1742 - Krommeniedijk
   Overleden: 26 Juni 1743 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Zacharias Frederiks Asbeek [735] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 10 Januari 1745 - Krommenie
   Overleden: 26 Januari 1745 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Zacharias Frederiks Asbeek [781] 1

    Geboren: rond 1746 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 September 1782 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Christiaans van Gerven [15408] (1747-1816) 1,4
      Huw: 29 Juni 1775 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)5 V Wijntje Frederiks Asbeek [7722] 1

    Geboren: 1752
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Februari 1752 - Krommenie 2
    Begraven: 6 M Gerrit Frederiks [32339] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 18 Februari 1752 - Krommeniedijk
   Overleden: 24 Februari 1752 - Krommenie 2
    Begraven: 7 M Jan Frederiks Asbeek [40930] 1

    Geboren: 1764
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Juli 1764 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Frederik Jans Asbeek

Aangever zijn zoon Zacharias.


Overlijdensnotities: Vrouw - Guurtje Zacharias Gransijn

Aangever haar zoon Zacharias Asbeek.


Geboortenotities: kind - Anna Frederiks Asbeek [20645]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Agnes Janssen


Overlijdensnotities: kind - Anna Frederiks Asbeek [20645]

Aangifte door de vader. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Zacharias Frederiks Asbeek [735]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Andries Janssen


Overlijdensnotities: kind - Zacharias Frederiks Asbeek [735]

Aangifte door de vader Frerik Janse.


Overlijdensnotities: kind - Zacharias Frederiks Asbeek [781]

Aangever Barend Meijer. Van Krommeniehorn.


Overlijdensnotities: kind - Wijntje Frederiks Asbeek [7722]

Aangever haar vader.


Geboortenotities: kind - Gerrit Frederiks [32339]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Andries Janssen


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Frederiks [32339]

Vader geeft zijn kind Gerritje aan.


Algemene notities: kind - Gerrit Frederiks [32339]

zou ook Gerritje kunnen zijn


Overlijdensnotities: kind - Jan Frederiks Asbeek [40930]

Aangever zijn vader.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia