Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Crok en Aagje Gerrits Kuijper
Man Jan Crok [39126] 1

    Geboren: rond 1739 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1759 15

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 160v Den 24 januarii 1759 Compareerden voor weesmeesteren Jan Crok als getrouwt met Aagje Gerrits woonende tot Wormerveer, dewelke verclaarde van den inhoud deses voldaan te zijn en de bewesene zomma van eenhondert gulden van de weescamer ontvangen te hebben, en dus zijn schoonmoeder benevens voogden en weesmeesteren geheel en al te quiteren en voor alle namaninge te zullen bevrijden, onder verband van zijn persoon en goederen als na regten Jan Krok Mij Present J Beets, secrets.
Vrouw Aagje Gerrits Kuijper [18172] 1,5

    Geboren: rond 1738
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Engels Kuijper [32323] (1706-1746) 1
     Moeder: Guurtje Jans Schouten [35310] (1712-      ) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 160 Den 31 januarii 1753 Compareerde voor weesmeesteren Guurtje Jans Schouten, ende heeft aen haer dogter Aagje Gerrits oud 15 jaeren geteelt bij saliger Gerrit Engelsen bewijs gedaen en vertigtinge van des kints vaderlijk erf, te weten een som van eenhondert gulden aen gelt als mede een behoorlijk uytset van kleederen en lijfs toebehooren, sijnde dit gelt op dato bovegebragt ter weeskamer en dat voorts den verderen boedel met schult en onschult sal blijven aan de moeder en heeft de moeder vorder aengenomen haer kint behoudens goet dat is voor de vrugten van de voorsz: bewesen somma verder op te brengen en groot te maken, nevens deselve te laten leeren na staats gelegentheyt tot des kints mondigen dage huwelijken ofte anderen geapprobeerden state, alles onder verbant van haer persoon en goederen als na regten, sijnde dit bewijs gedaen ten overstaan van Jan Engelsen als oom en Jan Dingenom als neev aan `s vaders sijde die daarinne genoegen hebben genomen en bij weesmeesters mede geapprobeert Aldus gedaan ter weeskamer dato als boven en `t oirconde getekent Guurtje Jans Schoutes Jan Engelse Kuyper Jan Dingenom Mij Present J Beets, secrets.Kinderen

Afbeelding
Piet Cuijk
Man Piet Cuijk [23370] 1

    Geboren: rond 1754
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Cornelis Pieters Cuijk [27406] 1

    Geboren: 1774
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Maart 1774 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Cornelis Pieters Cuijk [27406]

Aangifte door de vader.
Afbeelding

Anthonie Jans van Daalhof en Anna Catharina de Lange
Man Anthonie Jans van Daalhof [12105] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 22 Juni 1730 - Krommeniedijk
   Overleden: 20 Juli 1774 - Krommenie 1832
    Begraven: 26 Juli 1774 - Krommenie


     Vader: Jan van Daalhof [39069] (rond 1690-      ) 1
     Moeder: Wijbrig Hebbelaers [13509] (rond 1690-1738) 1


    Huwelijk: 1750

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 801 Folio 77. Weeskamer gehouden den 1 Maij 1805. Compareerde ter Weeskamer Anthonij van grossel in qualiteit als met en benevens Josephus van Neck wonende te Alkmaar, door Wijlen Anna de Lange weduwe Anthonij van daalhoff, gewoond hebbende en Overleden te crommenie, aangestelde voogden over haar Minderjarige Ervgenaamen, en Zulks dus op heden als voogden over de 3 Minderjarige kinderen van wijlen Jan van Daalhoff en Maria Gubbeling, te alkmaar, Zijnde Jan oud 22 Jaar, Antonia oud 19 Jaar en Jacoba oud 16 Jaar met last, dat deselve voogden nadat die het Ervdeel dier Kinderen uit de Nalatenschap van der Kinderen grootmoeder gesegde Anna de Langen Zoude hebben ontvangen, die Ervportie ten weeskamer deeser Banne te moeten Fourneeren, om aldaar ten behoeven van deselve kinderen te worden geadministreerd alle ingevolge acte op den 8 october 1804, voor den Notaris Jacobus Alberti en getuigen te crommenie gepasseerd, dewelke Verklaarde dat hij op heden nog geen Finale Ervportie Konde opbrengen, Uit Hoofde nog eenige gelden onder de wed: Jan Duin Stonden die niet konde opgebragt worden, maar bij Privisie had ontvangen, en alsoo op heeden kwam te Fourneeren, het deel bij Provisie gesegde kinderen competeerende uit de verkoop van de onroerende en Roerende Goederen

• Notarisakten/Staatboeken: 14 ORA 1493, fo. 192 den 18 novemb. 1750 Compareerde voor weesmeesters Antoni van Daelhof nu meerderjarig, geadsisteert met Claes Decker als testamentaire voogt over de vaderlijke goederen te kennen gevende de 2 van de voorsz. kinderen onmondig sijn komen te overlijden, dat mitsdien 't voorsz. bewijs volgens de conditie nu behoort aen Antoni en Jan beyde overgebleven voorkinderen en derhalven heeft Antoni van Daelhof sijn portie ter som van f 500 gl. op heden ter weeskamer ontfangen, bekende daermede voldaen te wesen en de voogden nevens weesmeesters te bedanken en te quiteren voor namaninge onder verbant als na regten, actum en 't oirconde getekent dato als boven Antonij Daelhoff Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Anna Catharina de Lange [16512] 1,4

    Geboren: rond 1730
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Oktober 1804 - Krommenie 1833
    Begraven: 13 Oktober 1804 - Krommenie


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 3 Oktober 1750, Krommenie. 2 Antoni f 3 impost.


Kinderen
1 M Jan Antonius Daalhof [40091] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 7 Maart 1752 - Krommeniedijk
   Overleden: vσσr 1802 801
    Begraven: 
    Partner: Maria Gubbeling [12323] (rond 1763-      ) 1
      Huw: 17832 M Jan Willems Antonius van Daalhof [42318] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 27 Februari 1754 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Bregtje Anthonies van Daalhof [13403] 1,4

    Geboren: 17 Mei 1756 - Krommenie 99
    Gedoopt: 17 Mei 1756 - Krommeniedijk
   Overleden: 4 Maart 1829 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jan Claas Duijn [40387] (1765-1795) 1,4
      Huw: 1785
Geboortenotities: Man - Anthonie Jans van Daalhof

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Hermina Kersten


Overlijdensnotities: Man - Anthonie Jans van Daalhof

Aangifte door Jan van Daalhoff. Impost f 6, begraven in de kerk, recht f4.
nalatende vrouw en kinderen


Overlijdensnotities: Vrouw - Anna Catharina de Lange

Aangifte door Anthonij van Daalhof van zijn grootmoeder, wed. Anth. van Daalhof. Impost f 3.
wde Ant. Van Daalhof


Geboortenotities: kind - Jan Antonius Daalhof [40091]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Dirk van Daalhoff


Geboortenotities: kind - Jan Willems Antonius van Daalhof [42318]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan van Daalhoff


Geboortenotities: kind - Bregtje Anthonies van Daalhof [13403]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claartje Tiethoff


Overlijdensnotities: kind - Bregtje Anthonies van Daalhof [13403]

geb.datum: 17-05-1756
Afbeelding

Anthonie Willems van Daalhof en Baligje Jans de Haan
Man Anthonie Willems van Daalhof [20983] 1,4

    Geboren: - Krommenie 1482
    Gedoopt: 11 Maart 1775 - Krommeniedijk
   Overleden: 22 Juni 1819 - Wormerveer
    Begraven: 


     Vader: Willem van Daalhof [39531] (rond 1754-1778) 1
     Moeder: Trijntje van Assema [13817] (rond 1754-1781) 1


    Huwelijk: 1794 - (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Meijnsje Jans Duijn [9410] (1779-1828) 1,4

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 200 verso. Heden den 2 December 1795 Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Anthonij van Daalhof meerderjarig geworden door huwelijk, dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontfangen te hebben in volle voldoening van zijn moederlijk erfdeel, de ommestaande somma van vijf en zeventig guldens en aan intresten waarmede dit capitaal vermeerderd is, zes en twintig guldens twee stuijvers en vijftien penningen te zamen honderd en een guldens twee stuijvers vijftien penningen verclaard daar mede volkomen voldaan en betaald te zijn, voogden benevens weesmeesteren te quiteren, voor alle verdere namaning op en aanspraak te zullen indemneren en bevrijden onder verband van zijn persoon en goederen als na regten Actum ter kamere voorsz: dato ut supra In Kennisse van mij Jacobus Alberti, secrets: Antonie van Daalhoff Klaas Haan Arent Kroesen
Vrouw Baligje Jans de Haan [622] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 21 September 1770 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 Januari 1813 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Willems de Haan [42371] (1741-1795) 1
     Moeder: Guurtje Tijmons Breek [35586] (1742-1795) 1
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 21 Juni 1794, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie, Baligje f 3 impost.
datum 06 JULI 1794
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen
1 V Trijntje Antonius van Daalhof [30166] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 3 April 1795 - Krommeniedijk
   Overleden: 18 Mei 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 19 Mei 1795 - Krommenie2 M Jan Antonius van Daalhof [40092] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 6 Mei 1796 - Krommeniedijk
   Overleden: 2 Juli 1805 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Trijntje Anthonies van Daalhoff [30151] 1,4,1461

     Alias: Catharina Trijntje van Daalhof, Catharina van Zaalhof
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 11 Juni 1798 - Krommeniedijk
   Overleden: 1852
    Begraven: 
    Partner: Klaas Cornelis Groen [12327] (1795-      ) 1,4
      Huw: 4 Maart 1821 - Wormerveer. (Eerste huwelijk)4 M Willem Antonius van Daalhof [14133] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 12 Juli 1799 - Krommeniedijk
   Overleden: 24 Februari 1800 - Krommenie
    Begraven: 24 Februari 1800 - Krommenie5 V Guurtje Antonius van Daalhof [34757] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 8 April 1802 - Krommeniedijk
   Overleden: 6 Juli 1803 - Krommenie 2
    Begraven: 5 Juli 1803 - Krommenie6 M Dirk Antonius van Daalhof [28556] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 17 Januari 1804 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 7 M Jan Anthonies van Daalhof [39434] 1,4

    Geboren: 16 November 1805 - Krommenie 99
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 December 1828 - Krommenie
    Begraven: 8 M Antonius Antonius van Daalhof [22042] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 16 Januari 1807 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 9 V Guurtje Antonius van Daalhof [34758] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 27 November 1809 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 December 1809 - Krommenie 2
    Begraven: 9 December 1809 - Krommenie10 V Guurtje Anthonis van Daalhof [34583] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 6 November 1810 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Maart 1812 - Krommenie
    Begraven: 9 Maart 1812 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Anthonie Willems van Daalhof

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Anna de Lange
patroniem bij doop Willem 12-7-1799


Overlijdensnotities: Man - Anthonie Willems van Daalhof

Echtgenoot Meinsje Duin Geslacht Vrouw


Geboortenotities: Vrouw - Baligje Jans de Haan

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Aaggie Breek


Geboortenotities: kind - Trijntje Antonius van Daalhof [30166]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Breggie van Daalhoff


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Antonius van Daalhof [30166]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Jan Antonius van Daalhof [40092]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Willem Jansse de Haan


Overlijdensnotities: kind - Jan Antonius van Daalhof [40092]

Aangifte door de vader van zijn zoon. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Trijntje Anthonies van Daalhoff [30151]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Susanna van Asma


Geboortenotities: kind - Willem Antonius van Daalhof [14133]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan van Daalhoff


Geboortenotities: kind - Guurtje Antonius van Daalhof [34757]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Cornelia Jans de Haan


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Antonius van Daalhof [34757]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Dirk Antonius van Daalhof [28556]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Harma van Daalhoff


Overlijdensnotities: kind - Jan Anthonies van Daalhof [39434]

geb.datum: 16-11-1805


Geboortenotities: kind - Antonius Antonius van Daalhof [22042]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antoni Jansz Duin, Breggie van Daalhoff


Geboortenotities: kind - Guurtje Antonius van Daalhof [34758]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Klaas Janz Duin, Meijnsie Janz Duin


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Antonius van Daalhof [34758]

Recht f 2.


Geboortenotities: kind - Guurtje Anthonis van Daalhof [34583]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Klaas Janze Duin, Meijnsje Jan Duin


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Anthonis van Daalhof [34583]

Recht f 2.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia