Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Daalhof en Clara Tiethof
Man Jan Daalhof [39085] 1

    Geboren: rond 1719 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1739
Vrouw Clara Tiethof [25274] 1

    Geboren: rond 1719 - Amsterdam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 29 Mei 1739, Krommenie. 2 Johannes f 3 impost, Clara van Amsterdam.


Kinderen
1 M Lambert Jans van Daalhof [44402] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 20 April 1740 - Krommeniedijk
   Overleden: 2 Mei 1740 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Barbertje Jans van Daalhof [22704] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 15 September 1741 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Lambert Jans van Daalhof [44403] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 18 Augustus 1743 - Krommeniedijk
   Overleden: 28 December 1744 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Leendert Jans van Daalhof [44476] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 18 Augustus 1743 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 Maart 1745 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Lambert Jans van Daalhof [44404] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 7 September 1745 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 6 M Leonardus Jans van Daalhof [44497] 1

    Geboren: 1750
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Februari 1750 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Lambert Jans van Daalhof [44402]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Harmt Tiethoff


Overlijdensnotities: kind - Lambert Jans van Daalhof [44402]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Barbertje Jans van Daalhof [22704]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Tiethoff


Geboortenotities: kind - Lambert Jans van Daalhof [44403]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Wensink


Overlijdensnotities: kind - Lambert Jans van Daalhof [44403]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Leendert Jans van Daalhof [44476]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Dirk Wensink


Overlijdensnotities: kind - Leendert Jans van Daalhof [44476]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Lambert Jans van Daalhof [44404]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Ritmaat


Overlijdensnotities: kind - Leonardus Jans van Daalhof [44497]

Aangifte door de moeder Clara Tiethof. Impost f 3.
Afbeelding

Jan Antonius Daalhof en Maria Gubbeling
Man Jan Antonius Daalhof [40091] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 7 Maart 1752 - Krommeniedijk
   Overleden: vσσr 1802 797
    Begraven: 


     Vader: Anthonie Jans van Daalhof [12105] (1730-1774) 1,4
     Moeder: Anna Catharina de Lange [16512] (rond 1730-1804) 1,4


    Huwelijk: 1783
Vrouw Maria Gubbeling [12323] 1

    Geboren: rond 1763
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Jans van Daalhof [39287] 1

    Geboren: 1783 1835
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Antonia Jans van Daalhof [22024] 1

    Geboren: rond 1786 1835
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Jacoba Jans van Daalhof [38887] 1

    Geboren: rond 1789 1835
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: J. Vogelpoel [37638] (rond 1780-      ) 1
Geboortenotities: Man - Jan Antonius Daalhof

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Dirk van Daalhoff
Afbeelding

Jan Dirks van Daalhof en Claasje Jans Steen
Man Jan Dirks van Daalhof [40788] 1

    Geboren: rond 1742 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 9 Mei 1762 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan was rooms katholiek 5
Vrouw Claasje Jans Steen [25241] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 2 Februari 1730 - Krommeniedijk
   Overleden: 29 Maart 1788 - Krommenie 1423
    Begraven: 29 Maart 1788 - Krommenie


     Vader: Jan Abrahams Steen [40002] (rond 1710-1733) 1
     Moeder: Trijntje Olpherts [19056] (rond 1710-1740) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Claasje was rooms katholiek 5

• Notarisakten/Staatboeken: 15 den 14 Desember 1746 Compareerde voor weesmeesters Corn: de Wit, Jan Dirkse Backer en Claes Duyn als voogden over Claesje Jans Steen, ende hebben vertoont een acte van scheydinge wegens de boedel en nalatenschap van Jacob Blauboer gepasseert voor Jacob Beets, notaris en sekere getuygen in dato 12 Desember 1746: op approbatie van weesmeesters, en is bij weesmeesters geapprobeert soo veel de minderjarige aengaet volgens die acte van scheydinge blijkt dat Claesje Jans voor haer deel heeft gebeurt aen gelt f 7860: 3: 6 ..............................

ORA 1494, fo. 76 Den 18 Junii 1755 Compareerde voor weesmeesteren Claasje Jans Steen nu meerderjarig geworden, dewelke bekende ontvangen te hebben alle sodanige effecten en gelden als hier vooren breder staat gespecificeert, en verclaarde de rekening op dato gedaan ten vollen te approbeeren en mitsdien de voogden en weescamer voor alle namaning oijt of oijt te sullen bevrijden onder verband van haar persoon en goederen reets hebbende of nog te vercrijgen als na regten Actum en des ten oirconde getekent dato ut supra Klaasje Jans Steens

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 23 .... en is op dato geresolveert bij voogden, en met consent van weesmeesters, dat het kint Claesje Jans genaamt bij Jacob Blauboer sal inwonen, die het selve sal versorgen van cost, drank, kleeding en verders lijfsbehoeftens tot sijnen mondige dage of huwelijke staete toe met behoudens goet, en sulcx voor de vrugten van `t capitael, maer indien het voorsz kint mogt komen te ovelijden voor sijn mondigen dage of huwelijke staete sal Blauboer mogen rekenen, voor kostgelt ider week eene gulde van nu af in te gaen als mede ingevalle Blauboer in die staet geraekt door dees of gene omstandigheden dat hij oordeelt sijn staet niet vermag om het kint voor sijn rekening te onderhouden, sal hij insgelijks voor onderhout en kostgelt mogen rekenen 1 gl. ter week van nu af in te gaen hetwelk geheel en al aen sijn oordeel sal staen sonder daerover verder declaratoir behaeven sal te geven. Aldus gedaen en bij weesmeesters en voogden geapprobeert den 13 Maert 1743. Mij Present, J. Beets, secrets.
Den 14 Decemb: 1746, hebben Cornelis de Wit, Jan Dirkse Backer en Claes Duyn als voogden bovengebragt `t restant van hier boven f 10:10: - en voorts bekent gemaekt dat Blauboer is overleden, en dus dese conditie te niet , soo dat Claesje Jans Steen nu hier in dese post heeft f 360:10: -


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 24 April 1762, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie. Ieder f 15 impost.


Kinderen
1 M Dirk Jans van Daalhof [29281] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 1 Augustus 1764 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Jan Jans van Daalhof [41641] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 1 Augustus 1764 - Krommeniedijk
   Overleden: 18 Oktober 1764 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Trijntje Jans van Daalhof [16082] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 9 Januari 1765 - Krommeniedijk
   Overleden: 15 Maart 1791 - Krommenie 2
    Begraven: 15 Maart 1791 - Krommenie
    Partner: Antonie van Grossel [5949] (rond 1747-1817) 1,4
      Huw: 12 Juli 1789 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)
Doopnotities: Vrouw - Claasje Jans Steen

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Jacob Abramse


Overlijdensnotities: Vrouw - Claasje Jans Steen

Aangifte door Manus Daalhof. Impost f 6, begraven in de kerk, recht f 4.
nalaatende man en kindt


Geboortenotities: kind - Dirk Jans van Daalhof [29281]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antoni van Daalhoff


Geboortenotities: kind - Jan Jans van Daalhof [41641]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Harme Dirkse


Overlijdensnotities: kind - Jan Jans van Daalhof [41641]

Aangifte door de vader. Impost f 6, begraven in de kerk, recht f 2. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Trijntje Jans van Daalhof [16082]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas Rosendaal


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Jans van Daalhof [16082]

Aangever haar man. F 3 impost, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende man
Afbeelding

Jan Johannes van Daalhof en Trijntje Dirks Molenaar
Man Jan Johannes van Daalhof [43174] 1

    Geboren: rond 1697 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 18 Oktober 1722 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Staatsboeken ORA Krommenie: 7 In ORA 1490, fo. 253, wordt hij in de tekst weliswaar Jan van Daalen genoemd maar hij tekent als Johannes van Daelhof. Huyden den 18 November 1722 Compareerde voor weesmeesteren van Crommenye en dijck op den regthuyse te Crommenye Jan van Daalen getrout zijnde met Trijntje Dircx Molenaar in desen voorenstaanden inventaris gemelt dewelcke bekende voor sijn portie vanden voorenstaande inventaris ten vollen voldaan te zijn, bedanckte derhalve de Heeren Weesmeesteren en voogden voor de goede voorsorge over sijn goederen gedragen aldus gedaan en getekent op den regthuyse voorsz. dato uts. Mij jegenwoordig G. van Manen, secrets. Johannes van Daelhof

• Jan was rooms katholiek 5
Vrouw Trijntje Dirks Molenaar [22463] 1

    Geboren: rond 1697 - Krommenie 1071
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Dirk Pieters Molenaar [29413] (rond 1676-1713) 1
     Moeder: Jannetje Engels [42822] (rond 1675-1717) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Trijntje was rooms katholiek 5


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 2 Oktober 1722, Krommenie. 2 Jm., ieder f 3 impost.


Kinderen
1 V Jannetje Jans van Daalhof [42957] 1

    Geboren: 1726
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Februari 1726 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Johannes Johannes van Daalhof [43606] 1

    Geboren: 1735
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 September 1735 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Jannetje Jans van Daalhof [42957]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Johannes Johannes van Daalhof [43606]

Aangifte door de vader. Impost f 3.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia