Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Simons Kuijper en Aagje Jacobs Lakeman
Man Jan Simons Kuijper [42180] 1

    Geboren: rond 1676 - Wormer
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Mei 1709 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Simon Pieters Rups [37999] (rond 1640-      ) 1
     Moeder: Bregtje Wijbes [23247] (rond 1640-1701) 1


    Huwelijk: 1696 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: Jan Simonsz. Kuyper moet in Krommenie in de rolrederij zijn opgeleid en heeft zich als zelfstandig rolreder in dit dorp gevestigd. In 1692 kocht hij hiertoe een huis met garenwerf op de hoek van het Kattepad voor f 1100,00, dat hij in 1698 verving door een beter perceel op de Zuiderhoek van het Padlaan, aangekocht voor f 1728,00. In 1705 werd Jan Simonsz. Kuyper genoemd als diaken van de Doopsgezinde Gemeente van Krommenie.

• Voogdbenoeming: Den 28e October 1711 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck gestelt en gecommitteert tot voogden over vijff onmondige kinderen van zalr. Jan Sijmonsz Cuijper, geprocureert bij Aegje Jacobs Lakeman, Gerrit Jansz de Vries en Cornelis Martsz Neeltjes, omme de voors. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't nood rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan op den Regthuijse tot Crommenije dato uts. Mij jegenwoordigh, G. van Manen, secrt
Vrouw Aagje Jacobs Lakeman [18261] 1

    Geboren: rond 1676 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Januari 1728 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Jans Lakeman [38506] (rond 1650-1706) 1
     Moeder: Geurtje Pieters [32891] (rond 1650-1706) 1 Andere partner: Jan Hendriks Louwe [41179] (rond 1688-1726) 1 - 1711

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 fol. 171 Inventaris vande goederen vande vijff onmondige kinderen van zalr. Jan Symonsz Cuyper geteelt bij Aegje Jacobs Lakeman, genaampt Bregje Jans, Symon Jansz, Jacob Jansz, Jan Jansz en Pieter Jansz Lakeman, door Aegje Jacobs Lakeman voorsz. alhier ter weeskamer bewesen en is soo hier naar volgt;

Eerstelijck soo wort aen ider kint vande voorsz. vijff kinderen bewesen een somma van een duysent Ca. gulden zijnde soo te samen vijff duysent gulden zegge f5000: 0: 0
is verder met de moeder vande voorsz. kinderen ter eenre en de voogden vande opgemelte kinderen met approbatie vande Heere Weesmeesteren gecontracteert dat de moeder het voorsz. capitaal van f 5000 gulden onder haar sal blijven behouden, daar vooren sij verbint alle haare goederen egeen exempt stellende alle deselve ten bedwange van allen regten en regteren, met dese spesiale conditie, dat sij moeder aen neemt haare voorsz. kinderen met behouden goet, op te brengen, te voorsien van cost, dranck, kleeren van linnen en wolle, oock te late leere leesen en schriven en een ambagt alles naar haren staat ende gelegentheyt, tot haare mondigen en anderen geapprobeerden state toe, aldus gedaan en gepasseert op den Regthuyse tot Crommenye en bij de Heere Weesmeesteren geapprobeert den 28 October 1711

• Aantekeningen: Na de dood van haar man moest Aagje Lakeman haar rolrederij zelf drijven. Zij tekende dan ook in 1710 de eerder genoemde procuratie op Gerrit van Manen. Al spoedig vond zij echter steun in haar verantwoordelijkheid voor zaak en huisgezin in de persoon van Jan Hendriksz. Louwe, met wien zij op l November 1711 hertrouwde (aantekenen 17 October, classis fl 30,00; huwelijkscontract op 27 October van dat jaar voor Notaris Reinier Kramer te Graft. Te voren had zij voor de Weeskamer het vaderlijk goed aan hare vijf kinderen bewezen: ieder kind erft fl 1.000.00.


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 4 Februari 1696, Krommenie. 2 Beide van Krommenie; ieder f 6 impost.


Kinderen
1 V Bregje Jans Kuijper [23185] 1

    Geboren: rond 1701 - Krommenie 7
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 April 1766 - Oostzaandam
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Cornelis Calf [26372] (1697-1743) 1
      Huw: 8 April 17212 M Simon Jans Kuijper [43359] 1

    Geboren: rond 1700 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Juni 1746 - Krommenie 2,104
    Begraven: 
    Partner: Aagje Cornelis Neeltjes [17996] (rond 1700-1732) 1
      Huw: 1720 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
    Partner: Maria de Vries [6415] (rond 1700-1763) 1
      Huw: 1733 1495. (man volg. huw, vr. 1ste huw)3 O Levenloos Jans Kuijper [44537] 1

    Geboren: 17 November 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 November 1700 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Jacob Jans Kuijper [38549] 1

    Geboren: rond 1704 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1738
    Begraven: 
    Partner: Lijsbet Claas Bootsman [44686] (rond 1704-1774) 1
      Huw: 17245 M Jan Jans Kuijper [41516] 1

    Geboren: rond 1708 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Juli 1783 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Engels Krook [4775] (rond 1708-1780) 1
      Huw: 1728. (Eerste huwelijk)6 M Pieter Jans Kuijper [12319] 1

    Geboren: rond 1708 - Krommenie 7,1493
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Juni 1775 - Krommenie 1494
    Begraven: 10 Juni 1775 - Krommenie
    Partner: Bregje Gerrits van Assem [23066] (rond 1712-1774) 1
      Huw: 4 Augustus 1732
Overlijdensnotities: Man - Jan Simons Kuijper

Aangifte door Jan Jacobsz Lakeman van zijn zwager. Impost f 6, begravenin de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Jacobs Lakeman

Impost 16-1-1728, f 30. Begraven in kerk, recht f 4. Aangever Sijmon Kuijper van zijn moeder.


Overlijdensnotities: kind - Simon Jans Kuijper [43359]

Aangifte door Pieter Kuijper. Impost f. 30.


Geboortenotities: kind - Levenloos Jans Kuijper [44537]

Impostdatum


Overlijdensnotities: kind - Levenloos Jans Kuijper [44537]

Aangifte door de vader van een popje. Dood ter wereld.


Overlijdensnotities: kind - Jacob Jans Kuijper [38549]

Tussen 17-11-1735 en 12-2-1738.


Overlijdensnotities: kind - Jan Jans Kuijper [41516]

Impost classis f. 30.


Overlijdensnotities: kind - Pieter Jans Kuijper [12319]

Aangifte door Jan Kaars. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende kinderen
Afbeelding

Jan Johannes Abrahams Stuffers en Johanna Jans Kuijper
Man Jan Johannes Abrahams Stuffers [12120] 1,4

    Geboren: 26 Januari 1814 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Augustus 1893 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Abraham Cornelis Stuffers [8691] (1782-1862) 1,4
     Moeder: Trjintje Jans Kroone [13061] (1786-1831) 1,4


    Huwelijk: 12 Juni 1842 - Krommenie

 Andere partner: Trijntje Jacobs de Roo [16528] (1816-1897) 1,4 - 15 Juni 1845 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan Johannes Abrahams Stuffers had als beroep: verver, schilder
Vrouw Johanna Jans Kuijper [2873] 1,4

    Geboren: 21 Januari 1819 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 December 1843 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Simons Kuijper [10105] (1783-1837) 1,4
     Moeder: Trijntje Groot [14493] (rond 1787-      ) 1,4

Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jan Johannes Abrahams Stuffers

wn van Johanna Kuijper


Overlijdensnotities: Vrouw - Johanna Jans Kuijper

geboren: 21.1.1819
Afbeelding

Johannes Hendriks Kuijper en Lijsbeth Gerrits van Vliet-Oosterhoorn
Man Johannes Hendriks Kuijper [12496] 1,4

    Geboren: 7 December 1804 - Krommenie
    Gedoopt: 9 December 1804 - Krommenie
   Overleden: 8 Oktober 1870 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Johannes Kuijper [35934] (1767-1831) 1,4
     Moeder: Cornelia Catharina Barends Kromhout [16225] (1781-1824) 1,4


    Huwelijk: 6 Mei 1827 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Johannes Hendriks Kuijper had in 1827 als beroep:koekbakker
Vrouw Lijsbeth Gerrits van Vliet-Oosterhoorn [16901] 1,4

    Geboren: 11 Januari 1806 - Krommenie
    Gedoopt: 19 Januari 1806 - Krommenie
   Overleden: 31 Maart 1878 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Jans van Vliet-Oosterhoorn [31809] (1769-1849) 1,4
     Moeder: Neeltje Pieters Leijden [11518] (1767-1810) 1,4 Andere partner: Gerrit Cornelis Bloemendaal [31841] (1790-1832) 1,4Kinderen
1 V Cornelia Catharina Johannes Kuijper [25392] 1,4

    Geboren: 22 December 1827 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Juli 1897 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Jans Walig [25782] (1824-1892) 1,4
      Huw: 25 Juni 1857 - Krommenie2 V Neeltje Johannes Kuijper [17151] 1,4

    Geboren: 20 Oktober 1829 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Juli 1833 - Krommenie
    Begraven: 3 M Hendrik Johannes Kuijper [10232] 1,4

    Geboren: 22 Februari 1832 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Catharina Alida Jans van Eden [2446] (1827-1889) 1,4
      Huw: 27 Augustus 1854 - Krommenie4 V Neeltje Johannes Kuijper [15662] 1

    Geboren: 1840 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Hendrik Jacobs Groenewegen [36083] (1842-      ) 1
      Huw: 12 September 1867 - Krommenie5 V Agatha Hendrika Johannes Kuijper [4383] 4

    Geboren: rond 1841 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Juni 1842 - Krommenie
    Begraven: 6 V Agatha Hendrica Johannes Kuijper [7804] 4

    Geboren: rond 1845 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Augustus 1846 - Krommenie
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Johannes Hendriks Kuijper

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: Vrouw - Lijsbeth Gerrits van Vliet-Oosterhoorn

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Lijsbeth Gerrits van Vliet-Oosterhoorn

geboren: 18.1.1806


Overlijdensnotities: kind - Agatha Hendrica Johannes Kuijper [7804]

geboren: 12.6.1846
Afbeelding

Klaas Kuijper en Grietje Harmen Visser
Man Klaas Kuijper [44140] 1

    Geboren: 1846 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Klaas Kuijper [10692] (1817-1866) 1,4
     Moeder: Grietje Simons Kox [15034] (1816-1896) 1,4


    Huwelijk: 4 Juni 1871 - Krommenie
Vrouw Grietje Harmen Visser [33227] 1

    Geboren: 1840 - Zaandam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Harmen Dirks Visser [35733] (1813-      ) 1
     Moeder: Aafje Willems Huijsman [17285] (1812-      ) 1

Kinderen

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia