Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Obbe Jans en Barbertje Jans
Man Obbe Jans [11479] 1

    Geboren: vr 1720
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: vr 1749

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was gereformeerd. Obbe Jans en Barbertje Jans, echtelieden, zijn ingeschreven als lidmaten van de 7
Vrouw Barbertje Jans [22702] 1

    Geboren: rond 1735
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Roelof Obbes [2774] 1

    Geboren: 1749
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Januari 1749 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Roelof Obbes [7273] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 16 Augustus 1750 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Roelof Obbes [2774]

Aangifte door de vader Obi Jans.


Geboortenotities: kind - Roelof Obbes [7273]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Jasper Aris Visser en Barbertje Lamberts
Man Jasper Aris Visser [43204] 1

    Geboren: rond 1667 437
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Mei 1734 - Krommenie 438
    Begraven: 
    Huwelijk: 1695 - (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Grietje Pieters Bleeker [34270] (rond 1667-1689) 1 - 2 November 1681 (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Martie Jans Gillius [15331] (rond 1670-1695) 1 - rond 1690

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Op huijden 6e Julij 1689 Is bij de Heeren Weesmeesteren gestelt tot vogden over Trijntje Jaspers, dogter van Jasper Arisz Visscher, geprocureert bij Grietje Pieters, de persoonen van Gerrit Pieters Bleker, oom van 's moeders zijde ende IJsbrant Dircksz Brandenburg, aengeheijlickte oom, omme des kints goederen behoorlijck voor te staen als eerlijcke vooden betaemt. Actum als boven. Mij present, E. Voskuijl, secrt.
Huijden den 23e Maart 1695 is bij de Heere Weesmeesteren gestelt tot voogt Gaaff Jansz, wonende a Wormerveer, in plaets van Gerrit Pieters Bleeker. Datum uts. Mij present, G. van Manen, secrt

Voogdbenoeming: Op huijden den 7e September 1695 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenije en C:dijck tot voogden van de onmondige kinderen van Jasper Aertsz Visscher, geprocureert bij wijlen Martje Jans, gestelt en gecommitteert Albert Jansz Gillius en Johanus Jansz Seijlmaker, omme het onmondige kind haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en ist noot daarvan rekeningh bewijs en reliqua te doen. Actum Cromemije, datum uts. Mij present, G. van Manen, secrt.

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1489. 39 folio 80 Inventaris van de goederen ter weescamer bewesen door Jasper Aertsz Visscher aen sijn twee onmondige kinderen, geprocureert bij Martje Jans, genaamt Aris en Johannus Jaspersz, in presentie en ten overstaan van Albert Jansz Gillius en Johannis Jansz Gillius, wettige voogden.
Eerstelijck een huys en erff staande ende gelegen in de Vlus, belent ten noorden Heijndrick Willemsz Vos en ten zuyden Willem Pietersz , behoudens dat de vader altijt tot sijn keur sal hebben om de leer loyerie soo ver als dat beslaat daar vandaen sal mogen halen na sijn welgevallen, nochtans met dit verstant dat de vader sal gehouden sijn het voorsz. huys behoorlijck te onderhouden en te repareeren daart van noden wesen sall
Item een stuck off ven lant gelegen voor de Vlus, belent ten zuyden Jacob Jan Meijnders kinderen en ten noorden de Haansloot, zijnde twee stucken samen groot 2046 roeden.
Is vorders met de voogden, met approbatie van de heere weesmeesteren geaccordeert, dat de voornoemde vader sijn voorsz. kinderen sal hebben met behouden goet groot te maken ende te versien van cost, dranck, cledingh ende redingh en haar te laten leeren leesen en schriven en een ambagt alles na sijnen state tot haren mondigen off anderen geapprobeerden state, aldus gedaan op den raathuyse tot Crommenije desen 7 e September 1695. Mij present G. van Manen, secretaris

Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 132 Extract uyt de dispositie van Jasper Arisse Visscher, gepasseert voor Jacob Beets, notaris tot Crommenie en sekere getuygen in dato den 30 e november 1733

Eyndelijk stelt den testateur tot voogden over sijne onmondige Erfgenamen en toesigt behoevende personen, alsmede tot administrateuren der goederen van hem testateur te erven de personen van Aris Visser sijnen soone ende sijnen neve Aris Gavisse tot Wormerveer, dog instuk van deelinge Aris Visser stille staende en daertoe alsdan in derselver plaetse nomineerende bij desen Vrederik de Haes welke na scheydinge en deelinge weder sal sijn geexcuseert, gevende hij testateur aen de gemelde persoonen daertoe soo ample en brede magt als haer na regten competeert en bij uyterste wil gegeven kan werden, alsmede mede met magt om andere tot sig te mogen kiesen ofte ook in plaetse van overledene of onbequaem gewordene andere te mogen surrogeeren ten uyt eynde der voogdije toe ende dit alles te doen en verrigten buyten moeyenis van allen anderen, als alle andere, mitsgaeders ook wel speciaelijk de weeskamer van de plaetse des sterfhuyses, daervan ontlastende, excuseerende en secludeerende bij desen.

alsoo Jasper Aerse Visscher is overleden, is desen door Vrederik de Haes ter weeskamer vertoont en geregistreert den 26 mey 1734. bij mij J. Beets, secrets.
Vrouw Barbertje Lamberts [22706] 1

    Geboren: 1675
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Oktober 1721 - Krommenie 2
    Begraven: Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jasper Aris Visser

Aangifte door zijn zoon Aris, impost f 30. Begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Barbertje Lamberts

Aangifte door Johannes Visscher. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Notities: Huwelijk

datum 25 september 1695 Krommenie Nederlands gereformeerd Wnr. van Krommenie, wed. van Gr
Afbeelding

Jan Teunis Pereboom en Barbertje Maartens
Man Jan Teunis Pereboom [9669] 1,4

     Alias: Jan Teunis Peereboom 5
    Geboren: rond 1720 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Oktober 1763 - Krommenie 439
    Begraven: 


     Vader: Teunis Aris Pereboom [30098] (rond 1690-1743) 1
     Moeder: Neeltje Jans [3462] (rond 1690-1728) 1


    Huwelijk: 1740 - Krommenie

 Andere partner: Jannetje Cornelis Matselaar [42768] (rond 1723-1760) 1 - 1743 (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Grietje Pieters van Marke [34319] (rond 1741-1771) 1 - 1761 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 14 Folio 78 den 30 nov. 1740 Compareerde voor weesmeesters Jan Teunisse Peerboom nu meerderjarig, geadsisteert met Sym. Oosterh. als voogt en bekende voor sijn deel in de nevenstaende inventaris ontfangen te hebben f 11:5:en daermede van dese inventaris voldaen te sijn, bedankende Weesmeesters en voogden voor goede directie daerover gehadt deselve quiteerende voor namaninge onder verbant als na regten, Actum dato als boven en 't oirconde getekent Jan Teunisz Pereboom Mij present J. beets, secrets.

Voogdbenoeming: Huijden den 8 Meij 1743 Hebben Weesmeesters gestelt en gecommitteert over 't onmondig kint van Jan Teunisse Peerboom, geteelt bij wijlen Barbertje Maartens, gent. Barbertje Jans, oudt een jaar, de personen van Govert Taman en Cornelis Niele, beijde ooms aen 's moeders sijde, omme &a.

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 49 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Jan Teunisse Peerboom aen sijn onmondige kint Barbertje Janse oudt een jaer geteelt bij wijlen Barbertje Maartens voor moeders erf ten overstaen van Govert Taman en Corn: Niele beyde ooms aen `s moeders sijde als wettige aengestelde voogden Namentlijk een silvere beugel, en die op heden afgestaen en overgegeven en ter weeskamer in bewaer gebragt; is verder geaccordeert dat de vader sijn voorsz. kint behoudens sal alimenteeren, opbrengen en groot maken tot sijn mondigen dage huwelijken of andere geapprobeerden staete toe alles naer staet en gelegentheyt en ordre der camere onder verbant van persoonen en goederen als na regten aldus gedaen ter weeskamer en bij voogden geaccepteert en bij weesmeesters mede geapprobeert den 8 mey 1743, en `t oirconde getekent. Jan Teunsz Pereboom Govert Taaman Dit + merk is van Corn: Niele gestelt Mij present, J. Beets, secrets.

Voogdbenoeming: Den 23 Februarij 1750 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogd over 't kint Jan Teunisse Peerboom, wegens de nalatenschap Govert Taman.

Voogdbenoeming: 12 November 1760 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de onmondige dogter van Jan Teunisz Pereboom geteelt bij wijlen Jannetje Cornelis aangestelt de persoonen van Cornelis Sijmonsz Tulp en Jan Swart beijde tot Crommenie woonagtig

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 12. Op Huijden den 12 e November 1760 Compareerde voor Weesmeesteren van den Banne van Crommenie Jan Teunisz Pereboom wedr: van Jannetje Cornelis en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige dogter genaamt Neeltje Jans out 4 jaaren, dewelke verclaarde aan deselve zijne dogter, ten overstaan van Cornelis Sijmonsz en Jan Swart: in desen als aangestelde voogden: bewijs voor moeders erf te doen aan contante penningen aan deselve een zomma van Dertig Gulden, op conditie dat de bewesene Zomma van Dertig Gulden onder de vader als administrerende voogd zal blijven berusten tot wederopsegging toe, blijvende egter hij vader gehouden om gedagte zijne dogter behoudens capitaal voor de renten en vrugten van t bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dage, huwelijke ofte andere goedgekeurde staate toe, alles na order deser camer Verbindende specialijk voor alle hetselve: zijn woonhuijs en erv staande en gelegen op t Mat tot Crommenie, belent ten westen Cornelis Sijmonsz en ten oosten Pieter de Jongh & voorts generalijk zijn persoon en verdere goederen gene uijtgesondert als na regten Actum ter camere voorsz: en des ten Oirconde getekent dato als boven Mij present J. Beets Jan Teunisse Pereboom Kornelies Sijmonse dit merk is bij + Jan Swart gestelt Corns: van Vliet Gerrit Rood
Vrouw Barbertje Maartens [22709] 1,4

    Geboren: rond 1720 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 November 1741 - Krommenie 440
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 17 September 1740, Krommenie. 2


Kinderen
1 V Barbertje Jans Pereboom [16624] 1,4

     Alias: Barbertje Jans Peereboom
    Geboren: 13 November 1741 441
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Mei 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Barend Cors Heijnis [12214] (1743-1780) 1,4,47
      Huw: 1 Juni 1766 - Krommenie 86
    Partner: Pieter Jans Daan [1918] (rond 1737-      ) 1,4
      Huw: 1762
Overlijdensnotities: Man - Jan Teunis Pereboom

Aangifte door Cornelis Cornelisz.


Overlijdensnotities: Vrouw - Barbertje Maartens

Aangever haar man.


Overlijdensnotities: kind - Barbertje Jans Pereboom [16624]

Aangifte door Jan Pieterse, vermoedelijk een zoon.
Afbeelding

Claas Claas Veen en Barbertje Maartens
Man Claas Claas Veen [23799] 1

    Geboren: rond 1703 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1723
Vrouw Barbertje Maartens [22708] 1

    Geboren: rond 1703 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 8 Januari 1723, Krommenie. 2 Claas van Uitgeest en Barbertje van Krommeniedijk, f 2 impost.


Kinderen
1 V Maartje Claas Veen [4436] 1

    Geboren: 1723
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 September 1723 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 V Neeltje Claas Veen [16265] 1

    Geboren: vr 1724
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 September 1724 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk3 V Neeltje Claas Veen [12986] 1,35,36

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 18 November 1725 - Krommeniedijk
   Overleden: 20 Juli 1765 - Krommeniedijk 442
    Begraven: - Krommeniedijk
    Partner: Cornelis Neses [25542] (rond 1740-      ) 1
      Huw: 1760. (Eerste huwelijk)4 O NN Claas Veen [1670] 1

    Geboren: 10 December 1727
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 December 1727 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk5 V Maartje Claas Veen [2974] 1

    Geboren: vr 1730
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 April 1730 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk6 M Maarten Claas Veen [45423] 1,35,36

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 13 Januari 1731 - Krommeniedijk
   Overleden: 10 September 1782 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Partner: Maartje Jacobs Stuit [38990] (1736-      ) 1,35,36
      Huw: 1762 - Krommenie. (Eerste huwelijk)7 V Maartje Claas Veen [36077] 1,35,36

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 18 Oktober 1733 - Krommeniedijk
   Overleden: 16 Mei 1794 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Partner: Pieter Simons Strookerk [30940] (1723-1784) 1,35,36
      Huw: 1756 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)
Algemene notities: Vrouw - Barbertje Maartens

Vermoedelijk heet haar moeder Neeltje Jacobs overlijden aangegeven 21-3-1774 door haar schoonzoon Claas Veen.


Overlijdensnotities: kind - Maartje Claas Veen [4436]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Claas Veen [16265]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Claas Veen [12986]

Impost 22-7-1765, aangifte door Maarten Claasz. In de kraam overleden.


Overlijdensnotities: kind - NN Claas Veen [1670]

Aangifte door Claas Veen. Eerst geborene.


Overlijdensnotities: kind - Maartje Claas Veen [2974]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Maarten Claas Veen [45423]

Aangifte door Maartje Veen.


Algemene notities: kind - Maarten Claas Veen [45423]

vermoedelijk deze ouders


Overlijdensnotities: kind - Maartje Claas Veen [36077]

Aangifte door Willem Casteleijn


Algemene notities: kind - Maartje Claas Veen [36077]

vermoedelijk deze ouders

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia