Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Willem Simons Oosterhoorn en Aafje Jacobs Lakeman
Man Willem Simons Oosterhoorn [12272] 1,4,47

    Geboren: 6 December 1728 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Maart 1783 - Krommenie 1483
    Begraven: 1 April 1783 - Krommenie


     Vader: Simon Jans Oosterhoorn [9776] (1696-1780) 1
     Moeder: Aafje Gerrits Swart [17462] (rond 1691-1746) 1


    Huwelijk: 1774 - (Volgende huwelijk) 387

 Andere partner: Lijsbet Pieters Ale [44977] (rond 1742-1772) 1,47 - 2 Mei 1762 86

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: voor hwl deze persoon genomen
DG: getrout met Lijsbet Pieters Ale 2-5-1762, hetrouwt Aefje Lakeman.

• Hij was doopsgezind
Vrouw Aafje Jacobs Lakeman [16681] 1,4,47

    Geboren: 9 April 1738 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Januari 1795 - Krommenie 2085
    Begraven: 14 Januari 1795 - Krommenie


     Vader: Jacob Jans Lakeman [38553] (rond 1708-1760) 1
     Moeder: Bregje Jacobs Middelhoven [23070] (rond 1712-1747) 1 Andere partner: Dirk Hoofd [28165] (1740-1769) 1,47 - 7 Februari 1762 - Krommenie (Eerste huwelijk) 86

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was doopsgezind.

• Notarisakten/Staatboeken: 797 den 6 Meij 1795: Is aan Weesmeesteren vertoond, `t Testament van wijlen Aafje Lakeman Laast Wedue van Wijlen Willem Oosterhoorn, op den 29 Maart 1783 voor de Notaris Johannes Beets en getuijgen Alhier gepasseerd waar bij Zij tot Voogden over haare Twee Nagelatene Minderjarige Kinderen heeft Aangesteld haar broeder Jacob Lakeman Woonende te crommenie en haar Neev Jacob Middelhoven Jacobsz Woonende te WestZaandam Met Magt van Adsumtie en surrogatie en onder uijtsluijting van de weescamer deserr Banne.
In Kennisse van mij Johannes Beets.


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 4 November 1774, Krommenie. 2 Wnr. en wed. van Krommenie, ieder f 30 impost.


Kinderen
1 M Jacob Willems Oosterhoorn [37737] 1

    Geboren: 22 Oktober 1776 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 November 1776 - Krommenie 2276
    Begraven: 2 M Jacob Willems Oosterhoorn Lakeman [37739] 1,4,47

    Geboren: 7 November 1777 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Maart 1840 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Grietje Philippus Petrus Seebach [33061] (1777-1866) 1,4,47
      Huw: 1800 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 M Simon Willems Oosterhoorn [6682] 1,4,47

    Geboren: 26 Mei 1780 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Januari 1819 - Krommenie
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Willem Simons Oosterhoorn

Aangifte door Jacob Lakeman. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.

naalaten vrou en kinderen


Overlijdensnotities: Vrouw - Aafje Jacobs Lakeman

Aangifte door haar broer Jacob. Impost f 30.
nalatende kinderen


Overlijdensnotities: kind - Jacob Willems Oosterhoorn [37737]

Aangifte door Jacob Lakeman. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Simon Willems Oosterhoorn [6682]

Oud 38 jaar. In huis 317.
Afbeelding

Jan Hendriks Louwe en Aagje Jacobs Lakeman
Man Jan Hendriks Louwe [41179] 1

    Geboren: rond 1688
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Oktober 1726 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Louwe [35868] (1668-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1711

 Andere partner: Lijsbet Tijsen [45029] (rond 1688-1708) 1 - 1708

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: Zoals gezegd heeft Jan Hendriksz. Louwe zijn vrouw's rolrederij gedreven en niet zonder sticces. Bij het rolrederscontract van lO Juli 1722 tekende hij dit uit haar naam. Op 11 September1725 maakte hij zijn testament. Hij maakt hier als het ware excuses voor de geringe betekenis van zijn boedel, „door dien swaren brand", als ook door „bankroeten". Wat hij bezit vermaakt hij aan de kinderen van zijn beide broeders en zuster. Hij geeft in zijn testament aan, wat er in de boedel van hem en zijn vrouw Aagje Lakeman is, dat hem toebehoort. Zijn boeken, die volgens hun huwelijkscontract aan hem privé behoorden, had hij voor f 200.\emdash aan zijn vrouw verkocht, hetgeen mogelijk was, doordat hij van de erfenis van zijn oorn Klaas Ariansz. Atena f 407 : 13 :\emdash de „besegeltheyd" ten laste van zijn bezit had kunnen aflossen. Tot executeurs-testamentair stelt hij aan Jan Dircksz. Aten, rolreder te Krommeniehorn en Tijs Claesz. Heynis, landmeter te Krommenie. Jan Hendriksz. Louwe stierf in 1726 (aangifte 26 October).

• Voogdbenoeming: Huijden den 4 Junij 1727 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenie & C:dijk gestelt en gecommitteert tot voogden over de onmondige kinderen van Jacob Janse Vader tot Oostgraftdijk, Jan Duijt en Claas Broersen, omme hen lieder erfportie in de nalatenschap van wijlen Jan Hendriksz Louwe uijt handen van de Executeurs te ontfangen ende op te nemen ende vervolgens te dirigeeren naer behooren, mits daervan doende rekening bewijs en reliqua. 24 Junij nog daerbij gestelt tot medevoogt Jan Ate.
Vrouw Aagje Jacobs Lakeman [18261] 1

    Geboren: rond 1676 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Januari 1728 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Jans Lakeman [38506] (rond 1650-1706) 1
     Moeder: Geurtje Pieters [32891] (rond 1650-1706) 1 Andere partner: Jan Simons Kuijper [42180] (rond 1676-1709) 1 - 1696 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 fol. 171 Inventaris vande goederen vande vijff onmondige kinderen van zalr. Jan Symonsz Cuyper geteelt bij Aegje Jacobs Lakeman, genaampt Bregje Jans, Symon Jansz, Jacob Jansz, Jan Jansz en Pieter Jansz Lakeman, door Aegje Jacobs Lakeman voorsz. alhier ter weeskamer bewesen en is soo hier naar volgt;

Eerstelijck soo wort aen ider kint vande voorsz. vijff kinderen bewesen een somma van een duysent Ca. gulden zijnde soo te samen vijff duysent gulden zegge f5000: 0: 0
is verder met de moeder vande voorsz. kinderen ter eenre en de voogden vande opgemelte kinderen met approbatie vande Heere Weesmeesteren gecontracteert dat de moeder het voorsz. capitaal van f 5000 gulden onder haar sal blijven behouden, daar vooren sij verbint alle haare goederen egeen exempt stellende alle deselve ten bedwange van allen regten en regteren, met dese spesiale conditie, dat sij moeder aen neemt haare voorsz. kinderen met behouden goet, op te brengen, te voorsien van cost, dranck, kleeren van linnen en wolle, oock te late leere leesen en schriven en een ambagt alles naar haren staat ende gelegentheyt, tot haare mondigen en anderen geapprobeerden state toe, aldus gedaan en gepasseert op den Regthuyse tot Crommenye en bij de Heere Weesmeesteren geapprobeert den 28 October 1711

• Aantekeningen: Na de dood van haar man moest Aagje Lakeman haar rolrederij zelf drijven. Zij tekende dan ook in 1710 de eerder genoemde procuratie op Gerrit van Manen. Al spoedig vond zij echter steun in haar verantwoordelijkheid voor zaak en huisgezin in de persoon van Jan Hendriksz. Louwe, met wien zij op l November 1711 hertrouwde (aantekenen 17 October, classis fl 30,00; huwelijkscontract op 27 October van dat jaar voor Notaris Reinier Kramer te Graft. Te voren had zij voor de Weeskamer het vaderlijk goed aan hare vijf kinderen bewezen: ieder kind erft fl 1.000.00.


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 17 Oktober 1711, Krommenie. Ieder f 15 impost.
Huwelijkscontract 27-10-1711 voor notaris Reinier Kramer te Graft (ONA 1616/164).


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jan Hendriks Louwe

Aangever Jan Janse Kuijper; impost f 6, begraven in de kerk, recht f 4


Algemene notities: Man - Jan Hendriks Louwe

Voogd over kinderen van Adriaan Hendriksz Louwe. ORA 1492, fo. 78, 16-7-1727: zijn erfgenamen zijn (o.a.?) Maartje en Claartje, onmondige kinderen van Jacob Jansz Vader, op Oost Graftdijk wonende/ Deze kinderen zijn 6-4-1742 meerderjarig en nemen erfenis in ontvangst.


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Jacobs Lakeman

Impost 16-1-1728, f 30. Begraven in kerk, recht f 4. Aangever Sijmon Kuijper van zijn moeder.
Afbeelding

Gerrit Poulus Lakeman en Jantje Lieuwes Timmerman
Man Gerrit Poulus Lakeman [12296] 4

    Geboren: 1814 - Purmerend
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 11 Augustus 1844 - Purmerend (Eerste huwelijk) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Poulus lakeman en Hendrikje Kluijt. 1
Vrouw Jantje Lieuwes Timmerman [16705] 4

    Geboren: 1818 - Vlieland
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Lieuwe Timmerman en Soultje Giels de Gorter. 1


Kinderen
1 V Suwtje Gerrits Lakeman [7328] 4

    Geboren: rond 1848 - Purmerend
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 November 1935 - Krommenie
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

beroep bg.: koopman; beroep bruid: dienstbode


Overlijdensnotities: kind - Suwtje Gerrits Lakeman [7328]

eerder gehuwd met Pieter Plas
Afbeelding

Jacob Jans Rood en Grietje Jans Lakeman
Man Jacob Jans Rood [38540] 1

    Geboren: rond 1698 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Jacobs Rood [41319] (rond 1675-1705) 1
     Moeder: Aafje Tijs Bokes [17669] (1668-1713) 1


    Huwelijk: 6 Mei 1718 - Krommenie 2

 Andere partner: Trijntje Pieters [8846] (rond 1690-      ) 1 - 1723 (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Staatsboeken ORA Krommenie: 1490. 7 fo 45 den tweeden november 1718 compareerde ter weeskamere van Crommenie en dijk Jacob Jansen Roodt getrout met Grietje Lakeman in dese voorenstaande inventaris gemelt, dewelke verclaarde voor sijn portie van deselve inventaris voldaan en bedeelt te sijn, bedankte derhalven de voogden en weesmeesters voor de goede adminestratie over sijn vrous goederen gehadt, actum en des 't oirconde getekent Jacob Jansz Roodt Mij present J. Beets, clerk

• Voogdbenoeming: Huijden den 20 Meij 1722 Zijn bij de Heeren Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck gestelt en gecommitteert tot voogden over 't onmondige kint van Jacob Root, geprocureert bij Griet Jans Lakemans, Cornelis Dircksz Molenaar, Jan Louwe en Claas Tijsz Smit, omme het onmondige kint zijn goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan. Aldus gedaan dato uts. Mij present, G. van Manen, secrt.

• Notarisakten/Staatboeken: 3 folio 97 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Jacob Janse Roodt aan sijn onmondige soon Jan Jacobse Roodt, geprocureert bij wijlen Grietje Jans Lakeman voor moeders erf bewesen, ten overstaen van Cornelis Dirkse Molenaar tot Wormerveer, oud oom, Jan Hendriksz Louwe ende Claas Tijse Smit, wettige aengestelde voogden,
Namentlijk een somma van twee duysent tweehondert gulden, segge f 2200: 0: 0 welk gelt onder de vader blijft berustende, verbindende hiervoor sijn persoon en goederen als na regten,
Item nog een stucke lant gelegen in den banne Assendelft met sijn end aan de Clampdijk, groot ontrent 1890 roeden, belent ---------.
Eyndelijk nog een bed met sijn toebehooren, soo goed en quaad alst de vader sal believen te geven,
is wijders geconditioneert tusschen de vader en voogden van 't voorsz. kint ter eenre en andre sijde, namentlijk dat de vader sijn voorsz. kint voor de vrugten van 't bewijs voorsz. en sulcx behoudens goet, sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden, nevens 't late leeren na staat en gelegentheyt tot desselfs mondigen dag, huwelijk of andere geapprobeerde state toe. Aldus gedaan en bij weesmeesteren en voogden geapprobeert op den regthuyse tot Crommenie, den 20 mey 1722. Mij jegenwoordigh G. van Manen, secretaris• Notarisakten/Staatboeken: 3 Huyden den 22 november 1724 Compareerde voor weesmeesteren Jacob Janse Rood, te kennen gevende dat sijn onmondig kint Jan Jacobsen Rood hier vooren gemelt, was komen te overlijden ende mitsdien volgens 't sterfregt de erffenissen op hem vervallen sijnde, soo heeft hij comparant de voornoemde inventaris alhier doen royeeren en te niete doen, 't welke bij weesmeesteren is geapprobeert. Mij present J. Beets, clercq

• Notarisakten/Staatboeken: 3 Huyden den 24 maart 1723 Compareerde voor weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk Jacob Janse Root, als nu in huwelijk hebbende Trijn Pieters hier vooren gemelt, dewelke verclaarde bij desen voor en ten behoeve van het voorsz. onmondige kint tot securiteyt van de penningen bij zijn vrou aan 't selve bewesen en welke onder hem sijn berustende, specialijk te verbinden een stuckje lant gelegen bij de meelmolen, groot ruym 600 roeden, belent ten zuyden -------- en ten noorden Maerten Poel coms., voorts sijn persoon en generalijk alle sijne goederen als na regten;

en tot verdere securiteyt van dien compareerde mede voor weesmeesteren Pieter Tijse van der Lijn en Jacob Jasperse Cuijper, beyde woonende alhier, dewelke verclaarde haar selven te constitueeren als borgen en principale schuldenaren voor de gemelte somma onder renunciatie van benefitien ordinus divisionis et excusionis de cragte van dien haar bekent, voorts onder verbant van haar persoon en goederen als na regten, aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie dato als boven en 't oirconde getekent Jacob Rood

• Notarisakten/Staatboeken: 3 Huyden den 22 november 1724 Compareerde voor weesmeesteren van Crommenie en dijk Jacob Janse Rood in huwelijk hebbende Trijn Pieters voornoemt, te kennen gevende dat sijn vrous dogter Trijntje Lamberts, mede hiervooren gemelt, onlancx is komen te overlijden ende mitsdien volgens 't versterfregt hij comparant nomine uxoris de eenige erfgenaam sijnde, soo wert het voornoemde bewijs en inventaris geroyeert en het voorenstaende verbant ontheft en de borgen van haar borgtogte ontslagen, aldus gedaan en bij weesmeesteren geapprobeert dato als boven mij present J. Beets, clerk
Vrouw Grietje Jans Lakeman [34043] 1

    Geboren: rond 1680 1352
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Oktober 1720 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jan Jacobs Lakeman [41321] (rond 1678-1720) 1
     Moeder: Trijntje Dirks [26027] (1680-1701) 1

Kinderen
1 M Gerrit Jacobs Rood [32497] 1

    Geboren: 1718
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Oktober 1718 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Jan Jacobs Rood [41352] 1

    Geboren: vóór 1722
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Oktober 1724 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Grietje Jans Lakeman

Aangever Jan Louwe; impost f 6, begraven in de kerk, recht f 4.


Notities: Huwelijk

ORA 1490, fo. 45
Ieder f 6 impost.


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Jacobs Rood [32497]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Jan Jacobs Rood [41352]

ORA 1491, fo. 97


Overlijdensnotities: kind - Jan Jacobs Rood [41352]

Aangifte door de vader Jacob Root. Impost collateraal f 12, begraven inde kerk, recht f 2.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia