Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jasper Gerrits Spinder en Aafje Pieters
Man Jasper Gerrits Spinder [43223] 1

    Geboren: rond 1681
    Gedoopt: 
   Overleden: 1702
    Begraven: 
    Huwelijk: 1700

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Op den 29e Maart 1702 Is bij de Heere Weesmeesteren gestelt en gecommitteert tot voogden van de minderjarige kinderen van zalr. Jasper Gerritsz Spinder, geteelt bij Aefje Pieters, Marten Gerritsz Spinder en Jan Gerritsz Spinder, omme voors. kinderen haar goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't noot rekeningh bewijs en reliqua te doen. Dato uts.
Vrouw Aafje Pieters [17626] 1

    Geboren: rond 1681
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie 1490 d.d.1702: 7 ORA 1490, fo. 46, 47 Inventaris van de goederen te weeskamer gebragt door Aefje Pieters aen haar twee onmondige kinderen geprocureert bij zalr. Jasper Gerritsz Spinder genaamt Pieter Jaspersz en Aegt Jaspers ten overstaan van Marten Gerritsz Spinder en Jan Gerritsz Spinder oomen van 's vaders zijde, wettige gestelde voogden;
Eerstelijck een somme van driehondert gulden aen de twee kinderen segge f 300: 0: 0
Item 1/12 part in een ven lant gelegen aende Indijck groot tesamen 2700 roeden ontrent, belent ten zuyden Reyer Pietersz Veen en ten noorden Jan Heyndriksz Louwen

Is verder met approbatie van weesmeesteren met de voogden voorsz. geconditioneert namentlijck dat de moeder voorsz. opgemelte kinderen met behouden goet sal moeten groot maken en versien van cost, dranck, cledingh en redingh en haar te laten leeren lesen en schriven en een ambagt alles na haren state ende gelegentheyt tot haar mondige of anderen geapprobeerden staate toe, alles soo en in dier voegen als het redelijck en billijck sal sijn en blijft de voorsz. 300 gulden onder de moeder voorsz. berustende, daar vooren sij spesialijck verbint haar huys en erf staande en gelegen op de Heylige wegh belent ten oosten Jacob Jansz Lakeman en ten westen Jasper Heyndriksz Backer, voort haar persoon en alle haare goederen als na regten, actum op den raathuyse tot Crommenye den 29 maart 1702 Mij present G. van manen, secrets.

Huyden den 15 28 e mey 1709 Compareerde ter weeskamer tot Crommenye Marten Gerritsz Spinder en Marten Jan Spinder in qualite als voogden vande voorsz kinderen van Aefje Pieters dewelcke hebben vertoont een acte onder de hant van dato dertigste maart 1702 waar bij blijckt dat de voorsz. twee kinderen nogh mosten hebben tot haar vaders erff een somma van vierhondert gulden door haar moeder Aefje Pieters boven hetgeen hier ter weeskamer bewesen is, met welcke f 400 gulden dan desen voorenstaanden inventaris bij desen word geamplieert en is de voorsz. vierhondert gulden onder Jan Jacobsz Lakeman berustende, daarvooren hij spesiaal verbint eerstelijck een huys en erff staande en gelegen op de Heylige wegh, belent ten oosten Jan Lakeman en ten westen Jasper de Boer, item een ven en twee ackers lant gelegen over de Vaart tesamen groot ontrent 2000 roeden, voorts sijn persoon en alle sijne goederen, present en toecomende egeen exempt stellende alle deselve ten bedwange van allen regten en regteren ten oirconde dese bij weesmeesters getekent op den weeshuyse tot Crommenye dato uts. Claes Garmetsz Lou Dirck Claes Root


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 1700.


Kinderen
1 M Pieter Jaspers Sevenhuijsen [16911] 1,7

    Geboren: rond 1692
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Januari 1781 - Krommenie 63
    Begraven: 11 Januari 1781 - Krommenie
    Partner: Grietje Claas Foor [33460] (1692-1723) 1
      Huw: 1720 - Krommenie
    Partner: Hillegond Aukes Brunsma [36993] (rond 1718-1777) 1
      Huw: 1738. (man volg. huw, vr. 1ste huw)2 V Aagje Jaspers Sevenhuijse [18420] 1

    Geboren: rond 1696
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 Januari 1760 - Krommenie 64
    Begraven: 
    Partner: Jacob Jans Kruijt [38538] (rond 1696-1780) 1
      Huw: 1721. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Geboortenotities: kind - Pieter Jaspers Sevenhuijsen [16911]

toenaam in DG


Overlijdensnotities: kind - Pieter Jaspers Sevenhuijsen [16911]

Aangifte door Willem Oosterhoorn. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Aagje Jaspers Sevenhuijse [18420]

Aangifte door Jacob Lakeman. Impost f 6, begraven in de kerk, recht f 4.
Afbeelding

Jan Pieters Kruijs en Aafje Pieters
Man Jan Pieters Kruijs [41933] 1

    Geboren: rond 1656 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Pieter Kruijs [22887] (1636-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 19 Juli 1676 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Aafje Pieters [17620] 1

    Geboren: rond 1656 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 April 1731 - Krommenie 2
    Begraven: Kinderen
1 M Pieter Jans Kruijs [17188] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 9 Mei 1677 - Krommenie
   Overleden: vr 1684
    Begraven: 2 M Cornelis Jans Kruijs [26982] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 12 Juni 1678 - Krommenie
   Overleden: vr 1681
    Begraven: 3 M Cornelis Jans Kruijs [26988] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 20 Juli 1681 - Krommenie
   Overleden: 13 Februari 1734 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Klaartje Pieters [43847] (rond 1683-1750) 1
      Huw: 18 Februari 1703. (Eerste huwelijk)4 V Lobberig Jans Kruijs [45121] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 17 Januari 1683 - Krommenie
   Overleden: vr 1685
    Begraven: 5 M Pieter Jans Kruijs [14765] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 13 Augustus 1684 - Krommenie
   Overleden: 30 Augustus 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Aagtje Pieters [18906] (rond 1699-      ) 1
      Huw: 1719. (Eerste huwelijk)6 V Lobberig Jans Kruijs [45122] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 21 November 1685 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 7 V Jannetje Jans Kruijs [42931] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 Oktober 1690 - Krommenie
   Overleden: 19 Maart 1696 - Krommenie 2
    Begraven: 8 V Trijntje Jans Kruijs [19009] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 12 April 1693 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 9 M Jacob Jans Kruijs [38543] 1

     Alias: Jacob Jansz Rood
    Geboren: 
    Gedoopt: 12 December 1694 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 10 V Jannetje Jans Kruijs [42936] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 3 Augustus 1698 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 11 O NN Jans Kruijs [12540] 1

    Geboren: 1699
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Maart 1699 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Jan Pieters Kruijs

toenaam bij verschillende dopen o.a. Trijntje 12-4-1693


Overlijdensnotities: Vrouw - Aafje Pieters

Aangifte door Jacob Roodt van zijn moeder Aaf Cruijs. Deze Jacob Roodt geeft 13-2-1734 als Jacob Janse Roodt zijn broer Cornelis Jansz Cruijs aan.


Notities: Huwelijk

datum 19-7-1676
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. en jd. van Krommenie.


Geboortenotities: kind - Pieter Jans Kruijs [17188]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Cornelis Jans Kruijs [26982]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Cornelis Jans Kruijs [26988]

religie Nederlands gereformeerd,toenaam ORA 1493, fo. 161v


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Jans Kruijs [26988]

Aangifte door zijn broer Jacob Janse Roodt.


Geboortenotities: kind - Lobberig Jans Kruijs [45121]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Pieter Jans Kruijs [14765]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Pieter Jans Kruijs [14765]

Aangifte door Claas Danielse. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Lobberig Jans Kruijs [45122]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Jannetje Jans Kruijs [42931]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Jans Kruijs [42931]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Trijntje Jans Kruijs [19009]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Jacob Jans Kruijs [38543]

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: kind - Jacob Jans Kruijs [38543]

Hij wordt vermoedelijk ook Jacob Jansz Rood genoemd (Imp. Begr. 15-4-1731en 13-2-1734)


Geboortenotities: kind - Jannetje Jans Kruijs [42936]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - NN Jans Kruijs [12540]

Aangifte door de vader van een kind.
Afbeelding

Cornelis Jacobs en Aafje Pieters
Man Cornelis Jacobs [26859] 1

    Geboren: 1597
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Aafje Pieters [17617] 1

    Geboren: 1597
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen

Notities: Huwelijk

datum 8-3-1617
Krommenie
Nederlands gereformeerd
w j
Afbeelding

Allert Teunis en Aafje Pieters
Man Allert Teunis [20456] 1

    Geboren: rond 1580
    Gedoopt: 
   Overleden: 1600
    Begraven: 


     Vader: Teunis [2286] (1560-      ) 1
     Moeder: Marie Allerts [4112] (1560-      ) 1


    Huwelijk: 
Vrouw Aafje Pieters [17616] 1

    Geboren: rond 1580
    Gedoopt: 
   Overleden: 1600
    Begraven: Kinderen
1 M Dirk Allerts [28544] 1

    Geboren: 1600 65
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Grietje Allerts [33379] 1

    Geboren: 1600 65
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Messe Allerts [3733] 1

    Geboren: 1600 65
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Teunis Allerts [31521] 1

    Geboren: 1600 65
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Algemene notities: Man - Allert Teunis

ook ORA 1483, fo. 75

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia