Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Jaspers Kuijper en Jannetje Dirks
Man Jan Jaspers Kuijper [41746] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 5 Juni 1689 - Krommenie
   Overleden: 21 Oktober 1718 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jasper Jacobs Kuijper [43227] (rond 1650-1712) 1
     Moeder: Lijsbet Cornelis [44716] (rond 1650-1715) 1


    Huwelijk: 22 April 1714 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: Huijden den 14 December 1718 Is bij de Heeren Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck tot voogden gestelt en gecommitteert over het onmondige kint van Jan Jaspersz Cuijper, geteelt bij wijlen - - - - - - - -, genaamt Dijwer Jans, Jacob Jaspersz Cuijper en Gerrit Willemsz Swart, omme het voorsz. kint sijn goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't nood, rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaen dato uts. Mij present, G. van Manen

• Voogdbenoeming: Dato voorsz., nog gecommitteert tot voogt over Dieuwer Jans, onmondige dogter van Jannetje Dirks, geteelt bij wijlen Jan Jasperse Cuijper, de persoon van Sijmon Oosterhoorn, omme &ca.
Vrouw Jannetje Dirks [42789] 1

    Geboren: rond 1694 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 31 Maart 1714, Krommenie. 2 Ieder f 3 impost.
datum 25 februari 1714
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. en jd. van Krommenie. Getrouwt den 22 April. Vrouw heeft hier voornaam Grietje.


Kinderen
1 M Cornelis Jans Kuijper [27040] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 Juli 1716 - Krommenie
   Overleden: 16 September 1716 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Cornelis Jans Kuijper [27042] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 September 1716 - Krommenie
   Overleden: 6 Februari 1718 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Dieuwertje Jans Kuijper [28017] 1

    Geboren: 1716
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Jan Jaspers Kuijper

religie Nederlands gereformeerd
achternaam gebaseerd op basis van koppeling gezin.


Overlijdensnotities: Man - Jan Jaspers Kuijper

Aangifte door Jacob Jaspersz van zijn broeder. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Cornelis Jans Kuijper [27040]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Jans Kuijper [27040]

Aangifte door de vader. Impost f 3. Kind abusievelijk als Cornelis Jaspersen vermeld.


Geboortenotities: kind - Cornelis Jans Kuijper [27042]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Jans Kuijper [27042]

Aangifte door de vader. Impost f 3.
Afbeelding

Dirk Pieters Molenaar en Jannetje Engels
Man Dirk Pieters Molenaar [29413] 1

    Geboren: rond 1676 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 November 1713 - Krommenie 1071
    Begraven: 


     Vader: Pieter Engels Pietjes Molenaar [16925] (vσσr 1656-1725) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1697 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: had in 1717 vijf onmondige kinderen. Zijn broers Cornelis en Jan Pieterse Molenaar waren voogden. Dat Pieter Engelsz Pietjes de vader is, blijkt uit ORA 1492, fo. 13v, waarin deze als grootvader van de kinderen van Dirk wordt vermeld.

• Voogdbenoeming: Huijden den 14e April 1717 Is bij de Heeren Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck gestelt en gecommitteert tot voogden over de vijff onmondige kinderen van Jannetje Engels, geprocureert bij wijlen Dirck Pietersz Molenaar, Jan Pietersz Molenaar en Cornelis Pietersz, oomen van 's vaders zijde, omme de voorsz. kinderen haar goederen te dirigeeren, administreeren en in alle billijckheijt voor te staan en daarvan is 't nood, ter sijner tijd rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan op den Regthuijse tot Crommenije dato uts. Ter ordonnantie van Weesmeesteren, mij jegenwoordig, G. van Manen, secrts

• Hij was rooms katholiek
Vrouw Jannetje Engels [42822] 1

    Geboren: rond 1675 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1717 19
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1492, fo. 253: 28-4-1717: er zijn vijf onmondige kinderen
Inventaris van de goederen ter weescamer gebragt ofte wel bewesen door Jannetje Engels, weduwe van wijlen Dirk Pieterse Molenaar, aan haar vijf onmondige kinderen geprocreert bij d' voorsz. Dirk Molenaer ten overstaan van Cornelis en Jan Pieterse Molenaar oomen van 's vaders sijde ende wettige voogden bij de weesmeesteren aangestelt
Namentlijk voor ider kint een somma van tweehondert Car. guldens tot 20 stuyvers stuk makende soo voor de vijf kinderen een som van een duysent gulden segge welke somma onder de moeder is berustende, verbindende daar vooren specialijk een huys en erf staande en gelegen in het Zuyd end alhier belent ten zuyden de Weyversloot en ten noorden 't patje na Duynkerken voorts haar persoon en generalijk alle hare goederen egeen exempt stellende alle deselve ten bedwange van allen regten en regteren,
is verder tusschen de moeder en voogden voorsz. geaccordeert dat d' moeder haar kinderen behoudens goet sal opvoeden en onderhouden en over sulcx deselve te versien van cost drank cleeding reeding te late leeren lesen en schrijven ende een bequaam ambagt alles na haren staat en gelegentheyt tot iders mondigen dag of andere geapprobeerde state toe, aldus gedaan, geinventariseert en bij Weesmeesteren geapprobeert op den regthuyse tot Crommenie den 28 April 1717 Mij jegenwoordigh J. Beets, clercqhuwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 3 Mei 1697, Krommenie. 2 Beide uit Krommenie.


Kinderen
1 M Engel Dirks Molenaar [30430] 1

    Geboren: rond 1696 - Krommenie 1072
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1725 1073
    Begraven: 
    Partner: Maartje Claas Bal [9651] (rond 1698-1738) 1
      Huw: 6 Februari 1718 - Krommenie. (Eerste huwelijk)2 V Trijntje Dirks Molenaar [22463] 1

    Geboren: rond 1697 - Krommenie 1072
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Johannes van Daalhof [43174] (rond 1697-      ) 1
      Huw: 18 Oktober 1722 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Aagje Dirks Molenaar [18083] 1

    Geboren: rond 1703 - Krommenie 1072
    Gedoopt: 
   Overleden: 1725 1074
    Begraven: 
    Partner: Claas Gerrits Zomer [24236] (rond 1703-1725) 1
      Huw: 31 Januari 17234 M Jan Dirks Molenaar [40735] 1

    Geboren: 1708
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1713 1072
    Begraven: 5 V Aaltje Dirks Molenaar [19237] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 6 November 1710 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Jans Knegt [27026] (rond 1711-      ) 1
      Huw: 17316 V Maartje Dirks Molenaar [30580] 1

    Geboren: 1713
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 December 1713 - Krommenie 2
    Begraven: 7 M Jan Dirks Molenaar [40748] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 15 Februari 1713 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Dirk Pieters Molenaar

Aangifte door Pieter Engelsz Pietjes van zijn zoon. Impost f 3, begravenin de kerk, recht f 4.


Geboortenotities: kind - Aaltje Dirks Molenaar [19237]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Engeltje Engels


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Molenaar [30580]

Pieter Engelsz Pietes geeft het kind van zijn zoon aan. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.


Doopnotities: kind - Jan Dirks Molenaar [40748]

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Duijfje Pieters
Afbeelding

Jacob Abrahams Blauboer en Jannetje Engels
Man Jacob Abrahams Blauboer [38028] 1

    Geboren: rond 1698 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Januari 1746 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Abraham Steen [6124] (rond 1680-      )
     Moeder: 


    Huwelijk: 27 Februari 1718 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Neeltje Remme [36858] (rond 1706-1743) 1 - 1726 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 76 Den 22 Januari 1746 De erfgenamen van wijlen Jacob Blauboer ten sterfhuyse bevonden, en hebben bij provisie opgebragt ter weeskamer voor de erfgenamen die den boedel representeren in gelde volgens spesie de som f 5716:16: welk gelt dan alhier in de weesekist is gelegt. (in de kantlijn:) Bij vervolg is dit gelt alleen voor Claesje Jans Steen gerekent. Mij present, J. Beets, secrets.
ORA 1494, fo. 76 Verband met Claasje Jans Steen komt naar voren in impost begraven 15-12-1733, als hij Jan Abrahamsz Steen aangeeft.

• Jacob was rooms katholiek 1,4

• Voogdbenoeming: Den 20 Januarij 1746 Bij Weesmeesters gestelt tot voogden over de onmondige erfgenaem van wijlen Jacob Blauboer, de persoonen Claas Duijn, Jan Dirkse Backer en Cornelis de Wit, omme des onmondiges regt en geregtigheijt in dien boedel aen waer te nemen, voor te staen en gade te slaen en daervan ter Weeskamer verantwoording te doen.
Vrouw Jannetje Engels [42815] 1

    Geboren: rond 1698 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jannetje was rooms katholiek 1,4


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 11 Februari 1718, Krommenie. 2 Jm. van Uitgeest en wed. van Krommenie, f 3 impost.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jacob Abrahams Blauboer

Aangifte door Trijntje Blauboer. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4.
Afbeelding

Cornelis Claas Meijne en Jannetje Frederiks
Man Cornelis Claas Meijne [26257] 1

    Geboren: rond 1731
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Jannetje Frederiks [42829] 1

    Geboren: rond 1731
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Maartje Cornelis Meijne [9283] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 Augustus 1751 - Krommenie
   Overleden: 15 Oktober 1751 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Claas Cornelis Meijne [24005] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 13 Mei 1753 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Cornelis Cornelis Meijne [26442] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 28 December 1755 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Maartje Cornelis Meijne [9283]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Cornelis Meijne [9283]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Claas Cornelis Meijne [24005]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Cornelis Cornelis Meijne [26442]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Aagt Jans

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia