Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Pieter Pouwels en Marie Everts
Man Pieter Pouwels [288] 1

    Geboren: 1610 1190
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1630
Vrouw Marie Everts [13681] 1

    Geboren: 1610
    Gedoopt: 
   Overleden: 1630 1190
    Begraven: Kinderen
1 V Neeltje Pieters [12368] 1

    Geboren: rond 1628
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Simon Cornelis Jum [5950] (rond 1628-1661) 1
      Huw: 1648 1191
Algemene notities: kind - Neeltje Pieters [12368]

ORA 1484, fo. 105
Afbeelding

Roelof Baarts Wittert en Marie Everts
Man Roelof Baarts Wittert [1335] 1

    Geboren: rond 1676 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 September 1712 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Baart Roelofs Wittert [22593] (rond 1668-1711) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1697 - Krommenie

 Andere partner: Sijtje Jacobs [12965] (1676-1696) 1 - 1696

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie 1490 d.d.1699: fol. 28 Inventaris van de goederen ter weescamer bewesen door Roelof Barentsz aen sijn twee onmondige kinderen genaamt Evert Roelofsz en Seytje Roelofs daar moeder of is geweest Marie Everts ten overstaan van Harmen Barentsz als wettige gestelde voogt

Aen sijn twee kinderen tesamen een somme van vijftigh gulden is elck een somme van vijf en twintigh gulden segge elck f.25:0:0

Is verder met de voogt ten genoegen van weesmeesters geaccordeert dat de vader aenneemt de kinderen voorsz. met behouden goet groot te maken en voort te versien van cost, dranck, cledingh en redingh en te laten leeren lesen en schriven en een ambagt alles na sijnen staat en gelegentheyt tot haars mondige of anderen geapprobeerden staat toe Aldus gedaan den 18 18 e november 1699 Mij present G. van Manen, secrets.

(in de marge:) Huyden den 22 e Februarii 1713 zijn tot voogden over de nevenstaande kinderen gestelt Cornelis Baartsz Grootert en Pieter Cornelisz Boer en vermits de vader is komen te overlijden soo is onder haar berustende de onderstaande 50 gulden in den onderstaande inventaris gemelt om daarvan te zijner tijde rekening bewijs en reliqua te doen, aldus gedaan den dato uts. Mij jegenwoordigh G. van manen

den 6 mey 1722 hebben de voogden dese inventaris geamplieert met 25 gulden voor de 2 kinderen gekomen uyt de erffenis van haar peet Duyfje Baarts en is mede onder de voogden.
Vrouw Marie Everts [1972] 1

    Geboren: rond 1677 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 December 1697 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 1697.

Huwelijkstoestemming: 26 Januari 1697, Krommenie. 2 Beide van Krommenie.


Kinderen
1 M Evert Roelofs de Wit [30845] 1

    Geboren: rond 1702
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Maart 1741 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Aagje Hendriks [18214] (rond 1702-1771) 1
      Huw: 17222 V Sijtje Roelofs Wittert [10902] 1

    Geboren: rond 1702
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Mei 1725 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Pieter Louris [16992] (rond 1702-      ) 1
      Huw: 17223 M Claas Roelofs Wittert [24980] 1

    Geboren: 1703
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 April 1703 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Pieter Allerts Wittert [22570] 1

    Geboren: 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 April 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Grietje Roelofs Wittert [34379] 1

    Geboren: 1706
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Augustus 1706 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Neeltje Roelofs Wittert [36733] 1

    Geboren: 1708
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Augustus 1708 - Krommenie 2
    Begraven: 7 V Grietje Roelofs Wittert [34380] 1

    Geboren: 1710
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Mei 1710 - Krommenie 2
    Begraven: 8 M Baart Roelofs Wittert [22611] 1

    Geboren: 1712
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Mei 1712 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Roelof Baarts Wittert

Wittert toegevoegd op grond overlijden kinderen en unieke naam Roelof Baartsz.


Overlijdensnotities: Man - Roelof Baarts Wittert

Aangifte door Claas Baarse.


Overlijdensnotities: Vrouw - Marie Everts

Aangever haar man.


Geboortenotities: kind - Evert Roelofs de Wit [30845]

Achternaam op basis van koppeling gezin


Overlijdensnotities: kind - Evert Roelofs de Wit [30845]

Aangifte door Pieter Pietersz Boer. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Sijtje Roelofs Wittert [10902]

Achternaam op basis van koppeling gezin.


Overlijdensnotities: kind - Sijtje Roelofs Wittert [10902]

Aangifte door haar broer Evert Roelofsz.


Overlijdensnotities: kind - Claas Roelofs Wittert [24980]

Aangifte door de vader Roelof Baartsz.


Overlijdensnotities: kind - Pieter Allerts Wittert [22570]

Aangifte door Roelof Baartsz Witterts van het kind Pieter Allerts.


Overlijdensnotities: kind - Grietje Roelofs Wittert [34379]

Aangifte door de vader Roelof Baartsz.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Roelofs Wittert [36733]

Aangifte door de vader Roelof Baartsz.


Overlijdensnotities: kind - Grietje Roelofs Wittert [34380]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Baart Roelofs Wittert [22611]

Aangifte door de vader.
Afbeelding

Simon Hendriks Blaauw en Marie Frederiks
Man Simon Hendriks Blaauw [15883] 1

    Geboren: rond 1660
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Februari 1711 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1691

 Andere partner: Marie Engels Wigbout [15639] (rond 1664-      ) 1 - na 1692

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Op huijden den 17e December 1692 Is bij de Heere Weesmeesteren gestelt tot voogden over het onmondige kint genaemt Jan Sijmonsz Blau, daer vader off is Sijmon Heijndricksz Blau en moeder off was Marie Frericx, de voogden zijn Jacob Pietersz van der Cruijsen en Heijndrick Claesz Jannes, omme de kinderen goederen behoorlijck te derigeeren, datum als boven. Mij present, G. van Manen, secrt.
Vrouw Marie Frederiks [45314] 1

    Geboren: rond 1660
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1692 1192
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Simons Blaauw [42190] 1

    Geboren: vr 1691 1192
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 December 1701 - Krommenie 1193
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Simon Hendriks Blaauw

Aangifte door Jacob Hendriksz Jannes. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Jan Simons Blaauw [42190]

Aangifte door de vader. Impost collateraal f 12.
Afbeelding

Pieter Cornelis Kat en Marie Garments
Man Pieter Cornelis Kat [10583] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 Maart 1672 - Krommenie
   Overleden: 26 April 1729 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Tijs Kat [27529] (rond 1645-      ) 1
     Moeder: Anne Pieters [20913] (rond 1645-      ) 1


    Huwelijk: 10 Juni 1696 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Maartje Pieters [1063] (rond 1690-      ) 1 - 16 December 1714 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Huijden den 21 November 1714 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk tot voogden gestelt en gecommitteert over de vijf onmondige kinderen van Pieter Cornelis Kat, geteelt bij wijlen Mari Garmens, Pieter Garmense Vos en Claas Gerritse van Leije, omme de voorsz. kinderen haar goederen behoorlijk te dirigeeren en in alle billikheijt voor te staan en daarvan is 't nood rekening bewijs en reliqua te doen. Aldus gedaan dato utsupra. Mij present, J. Beets, clercq.

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 fol. 226 Inventaris van d' goederen ter weeskamer gebragt door Pieter Kornelisse Kat aan sijn vijf onmondige kinderen bewesen geteelt bij wijlen Mari Garments genaamt Trijntje, Sijtje, Garment, Cornelis en Lijsbet Pieters ten overstaan van Pieter Garmense Vas en Claas Gerritse van Leyde als wettige aengestelde voogden
Namelijk een somma van vijftien gulden vijftien stuyvers sijnde voor ider kint een ducaton ofwel f 3:3:0 segge welke somma onder de vader blijft berustende
Item is verder tusschen de vader en voogden met approbatie van weesmeesteren gecontracteert dat de vader aanneemt omme sijn voorsz. kinderen behoudens goet groot te maken en onderhouden soo in kost drank kleeding reeding, wooning havenis en gemak te doen soo in siekte als gesondheyt ook te laten leeren leesen en schrijven mitsgaders een bequaam ambagt naar der kind of kinderen vernuft en begrijp gedurende ter tijd en wijle de voorsz. minderjarige tot hare mondigen dage of andere geapprobeerde state sullen sijn gecomen en sulcx alles na sijn staat en gelegentheyt, aldus gedaan en bij weesmeesteren geapprobeert op den regthuyse tot Crommenie den 5 desember 1714 mij present J. Beets, clerk
Vrouw Marie Garments [44916] 1

    Geboren: rond 1676 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1714 1194
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 26 Mei 1696, Krommenie. 2 datum 10 juni 1696
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Garbrand Pieters Kat [31228] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 Oktober 1698 - Krommenie
   Overleden: 25 Maart 1703 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Trijntje Pieters Kat [14094] 1

    Geboren: 1701
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Januari 1701 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Trijntje Pieters Kat [13958] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 7 Mei 1702 - Krommenie
   Overleden: 4 Maart 1704 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Sijtje Pieters Kat [17528] 1

    Geboren: rond 1704 - Krommenie 7
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Mei 1776 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Simon Jans Gorter [9310] (rond 1690-      ) 1
      Huw: 24 September 1724 - Wormerveer. (man volg. huw, vr. 1ste huw)5 M Garment Pieters Kat [31254] 1

    Geboren: 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Augustus 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Trijntje Pieters Kat [13898] 1

    Geboren: 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 April 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 7 V Trijntje Pieters Kat [13868] 1

    Geboren: rond 1700 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Augustus 1764 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Cornelis Visser [26378] (rond 1700-      ) 1
      Huw: 19 Januari 1727 - Krommenie. (Eerste huwelijk)8 M Garment Pieters Kat [31255] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 15 Mei 1707 - Krommenie
   Overleden: 1 Februari 1754 85
    Begraven: 
    Partner: Maartje Jans Smit [5343] (rond 1709-      ) 1
      Huw: 17299 M Cornelis Pieters Kat [27346] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 Oktober 1709 - Krommenie
   Overleden: 1748 357
    Begraven: 
    Partner: Antje Claas [21389] (rond 1723-      ) 1
      Huw: 1743
    Partner: Trijntje Jans Spaans [12112] (1711-1741) 1
      Huw: 173610 V Lijsbet Pieters Kat [44971] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 November 1712 - Krommenie
   Overleden: 1729 1194
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Pieter Cornelis Kat

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Pieter Cornelis Kat

Aangifte door Crelis Crelisz.


Algemene notities: Man - Pieter Cornelis Kat

aangenomen twee huwelijken. Imp. Begr. 25-12-1712: aangever van Trijntje Pieters, kind van zijn zwager.


Geboortenotities: kind - Garbrand Pieters Kat [31228]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Garbrand Pieters Kat [31228]

Aangever zijn vader.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Pieters Kat [14094]

Aangever haar vader.


Geboortenotities: kind - Trijntje Pieters Kat [13958]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Pieters Kat [13958]

Aangifte door de vader Pieter Crelissen. Aangenomen deze overledene.


Overlijdensnotities: kind - Sijtje Pieters Kat [17528]

Aangifte door Pieter van der Kruijse. Van Oostzaan, tot Crommenie overleden.


Overlijdensnotities: kind - Garment Pieters Kat [31254]

Aangifte door de vader Pieter Crelisse.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Pieters Kat [13898]

Aangifte door de vader Pieter Crelissen.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Pieters Kat [13868]

Aangifte door Abram Bijl. Impost f 3.


Algemene notities: kind - Trijntje Pieters Kat [13868]

ORA 1490, fo. 226


Geboortenotities: kind - Garment Pieters Kat [31255]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Garment Pieters Kat [31255]

Vermeld zonder toenaam; woont tot Wormer.


Geboortenotities: kind - Cornelis Pieters Kat [27346]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Pieters Kat [27346]

2 onmondige kinderen


Doopnotities: kind - Lijsbet Pieters Kat [44971]

religie Nederlands gereformeerd

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia