Melken in NederlandAfbeelding
Jan Alewijns Lieshout en Diewertje Gerrits
Man Jan Alewijns Lieshout [604]

    Geboren: rond 1700 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Diewertje Gerrits [605]

    Geboren: rond 1700 - Zaanstreek
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Antje Jans Lieshout [510]

    Geboren: - Wormerveer
    Gedoopt: 10 September 1724 - Wormerveer 1
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Dirk Jans Melk [509] (1719-      ) 1
      Huw: 4 April 1750 - Wormerveer 2
Afbeelding
Dirk Jans Melk en Guurt Willems
Man Dirk Jans Melk [379]
    Geboren: 
    Gedoopt: 6 April 1642 - Wormer
   Overleden: 29 Februari 1696 - Wormer 3,4
    Begraven: 


     Vader: Jan Dircks Melk [569] (1623-      ) 5
     Moeder: Jannetje Laurens Laurens [570] (rond 1610-      ) 5


    Huwelijk: rond juli 1659 - Wormer (Overleden) 6

 Andere partner: Dieuwer Claas [111] (1640-      ) - voor 1657

 Andere partner: Marij Jansz [530] (1640-      ) - 8 Mei 1664 - de Rijp (derde huwelijk) 7

 Andere partner: Trijn Willems [108] (1640-      ) 8 - voor 1677

Gebeurtenissen uit hun leven zijn:

• Bij aangifte van het kind Hillegonde werd als de achternaam Melk (voor het eerst) genoteerd. Dit was in 1662 te Wormer.

• Notarisakten: 10 Op 6-7-1659 te Womer is een akte opgemaakt bij het aangaan van het huwelijk. Zinssnede ervan zijn:
Dirck Jansz. Melck weduwnaer toecomende bruijdegom ter eenre ende Guuert Willems dr. jonge dochter toecomende bruijdt geassisteert met Cornelis Willemsz. haer broeder ende voogd in dese woonende tot Wormer.
Dirck en Guurt treden in de huwelijcksen staet met de voorwaarden dat bij eerder overlijden de goederen voor de langstlevende zijn.
Gepasseert tot Wormer ten comptoire mijns notaris ter presentie van Aurel Lourisz. ende mr. Pieter Strokerck buuerluijden aldaer als getuijgen hier overgestaen
De volledige tekst is te lezen onder Oud Notarieel bij 379 Dirk 1659.

• Notarisakten: 11 In 1685 was Dirck getuige voor Dirck Jansz Maertses. Onderwerp van de akte was het ageren tegen een pachtsverhoging.
Delen uit de akte:
Voor Fredrick van der Meer notaris tot Wormer komen Woumen Baertz. ende Arent Arentsz. Stijnes en voor Dirck Jansz. Maertses is Dirck Jansz. Melck en Willem Jacobsz. Quack en sijn broeder Wilbert Quack, Claes, ende Floris Arentsz. al te samen schuijtvoerder alhier ende besoldigt verkoopers competen dese provintie van Hollandt ende Westvrieslandt.
Maken machtig de eersame mr. Swabin... procureur tot Sgraven Hage te ageren 't schriftelijck te spreeken ende plegen voor alle sHeeren Staten, regteren ende vierscharen op ende tegens Jan Arentsz. Kraft ende sijn zoon Willem Jansz. Kraft als pachters vande derde verhoging vant Gemael over Wormer van den jaere 1683, soo wel int eissen als verweren te protesteren ende appeleren ende reformeren vande saeck, onder verbant van haere personen ende goederen.
Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter present van Pieter Claesz. vander Meer ende Pieter vander Meer.
Ondertekent:
Woumen Baertsz., Arent Stijnes, Pieter vander Meer, Pieter vander Meer.
Welck ick assumeere (aanneem) Fredrick vander Meer notaris publicq 1685 in stato

• In de akte van 21-8-1690 erft Dirck of na zijn dood zijn kinderen voor de helft van zijn halfbroer Dirck Jansz. Louw die getrouwd met Maretge Pietersdr Muis.

• Dirk Jans Melk had in 1685 te Wormer als beroep: Schuijtvoerder

• Dirk Jans Melk had in 1696 te Wormerveer als beroep: koopman. Hij was de broer van Simon, blijkt uit het boek 5798 notarisakte 123.
Vrouw Guurt Willems [566]

    Geboren: rond 1640
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Jannetje Dirks Melk [576]
    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Januari 1661 - Wormer 1
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jacob Jansse Pomme [597] (1660-      )2 V Hillegont Dirks Melk [575]
    Geboren: 
    Gedoopt: 8 December 1662 - Wormer 1
   Overleden: vσσr 1696 - Wormer
    Begraven: 
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Oktober 2018 met Legacy 7.5 van Millennia