Nazaten van Dirrick Melk


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Dirrick Jans Melk [572] werd geboren rond 1600 te Wormer.1

Dirrick trouwde Guurt Feddes [573] 1 in 1623 te Wormer.1 Guurt werd geboren rond 1600.

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 2 M    i. Jan Dircks Melk [569] 2 werd geboren op 11 Juni 1623 te Wormer.1

   3 V    ii. Marij Dircks Melk [574] werd geboren op 1 Juni 1628 te Wormer.1

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende

2. Jan Dircks Melk [569] 2 werd geboren op 11 Juni 1623 te Wormer.1

Jan trouwde Jannetje Laurens Laurens [570] 2 te Wormer. Jannetje werd geboren rond 1620 te Wormer.

Zij kregen de volgende kinderen:

   4 M    i. Dirck Jans Melk [571] werd geboren op 25 December 1639 te Wormer1 en is overleden vσσr 1642. Hij trouwde nooit en had geen kinderen.

+ 5 M    ii. Dirk Jans Melk [379] werd geboren op 6 April 1642 te Wormer en is overleden op 29 Februari 1696 te Wormer3,4 op 53-jarige leeftijd.

   6 M    iii. Simon Jans Melk [719] werd geboren rond 1641 te Wormer.

Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende

5. Dirk Jans Melk [379] werd geboren op 6 April 1642 te Wormer en is overleden op 29 Februari 1696 te Wormer3,4 op 53-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Bij aangifte van het kind Hillegonde werd de achternaam Melk voor het eerst genoteerd. Dit was in 1662 te Wormer.

• Dirk Jans Melk had in 1685 te Wormer als beroep: schujitvoerder

• Dirk Jans Melk had in 1696 te Wormerveer als beroep: koopman. hij was de broer van simon, blijkt uit de boek 5798 notarisakte 123

• Notarisakten: 6 Op 6-7-1659 te Womer is een akte opgemaakt bij het aangaan van het huwelijk. Zinssnede ervan zijn:
Dirck Jansz. Melck weduwnaer toecomende bruijdegom ter eenre ende Guuert Willems dr. jonge dochter toecomende bruijdt geassisteert met Cornelis Willemsz. haer broeder ende voogd in dese woonende tot Wormer.
Dirck en Guurt treden in de huwelijcksen staet met de voorwaarden dat bij eerder overlijden de goederen voor de langstlevende zijn.
Gepasseert tot Wormer ten comptoire mijns notaris ter presentie van Aurel Lourisz. ende mr. Pieter Strokerck buuerluijden aldaer als getuijgen hier overgestaen
De volledige tekst is te lezen onder Oud Notarieel bij 379 Dirk 1659.

• Te Wormer is een Notarisakten 7 opgemaakt. In 1685 te Wormer was Dirck getuige voor Dirck Jansz Maertses. Onderwerp van de akte was het ageren tegen een pachtsverhoging.
Delen uit de akte:
Voor Fredrick van der Meer notaris tot Wormer komen Woumen Baertz. ende Arent Arentsz. Stijnes en voor Dirck Jansz. Maertses is Dirck Jansz. Melck en Willem Jacobsz. Quack en sijn broeder Wilbert Quack, Claes, ende Floris Arentsz. al te samen schuijtvoerder alhier ende besoldigt verkoopers competen dese provintie van Hollandt ende Westvrieslandt.
Maken machtig de eersame mr. Swabin... procureur tot Sgraven Hage te ageren 't schriftelijck te spreeken ende plegen voor alle sHeeren Staten, regteren ende vierscharen op ende tegens Jan Arentsz. Kraft ende sijn zoon Willem Jansz. Kraft als pachters vande derde verhoging vant Gemael over Wormer van den jaere 1683, soo wel int eissen als verweren te protesteren ende appeleren ende reformeren vande saeck, onder verbant van haere personen ende goederen.
Aldus gedaen verleden ende gepasseert ten comptoire mijns notaris, ter present van Pieter Claesz. vander Meer ende Pieter vander Meer.
Ondertekent:
Woumen Baertsz., Arent Stijnes, Pieter vander Meer, Pieter vander Meer.
Welck ick assumeere (aanneem) Fredrick vander Meer notaris publicq 1685 in stato.

• In de akte van 21-8-1690 erft Dirck of na zijn dood zijn kinderen voor de helft van zijn halfbroer Dirck Jansz. Louw die getrouwd met Maretge Pietersdr Muis.

Dirk trouwde Dieuwer Claas [111] vσσr 1657. Dieuwer werd geboren rond 1630 te Wormer.

Kind uit dit huwelijk:

   7 M    i. Heijn Dirks Melk [112] werd geboren op 14 November 1657 te Wormer.

Dirk trouwde vervolgens met Guurt Willems [566] vσσr 1661.9 Guurt werd geboren rond 1640 te Wormer.

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 8 V    i. Jannetje Dirks Melk [576] werd geboren op 25 Januari 1661 te Wormer.10

   9 V    ii. Hillegons Dirks Melk [575] werd geboren op 8 December 1662 te Wormer10 en is overleden vσσr 1696 te Wormer.

Dirk trouwde vervolgens met Marij Jans [530] vσσr 1665 te Wormer. Marij werd geboren rond 1640 te Wormer.

Zij kregen de volgende kinderen:

   10 M    i. Louris Dircks Melk [357] werd geboren op 17 April 1665 te Wormer1,10 en is overleden op 28 September 1730 te Wormer op 65-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Louris Dircks Melk had in 1705 te Wormer als beroep: boek 5643

• Louris Dircks Melk had in 1715 te Wormer als beroep: notarisakte 5647

• Hij was als schepene getuigen in de akten 28 boek 5653.

• Hij maakt samen met zijn vrouw Maretje een testament op waarbij de goederen en voogdij overgaat naar de langslevende.

Louris trouwde Sara Lamberts Kock [718] rond 1690. Sara werd geboren rond 1660 te Wormer.

Louris trouwde vervolgens met Maretge IJsbrandts Matselaer [358] op 12 Januari 1697 te Wormer.11 Maretge werd geboren rond 1660 te Wormer.

   11 M    ii. Maarten Dirks Melk [380] werd geboren op 5 December 1666 te Wormer2 en is overleden op 29 Oktober 1727 te Wormer op 60-jarige leeftijd. Maarten was ook bekend als Maerten Melk.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Maarten Dirks Melk had in 1697 te Wormer als beroep: bakker

• Notarisakten: Op 5 Mei 1696 is een Notarisakten opgemaakt. De akte is een langslevende contract tussen beide echtlieden.
Hij op een stoel sittende met een weijnich ongemack aent been ende sij gaende en staende ende bijde haer lieder rederen, verstant ende memorie volcomentlijck hebbende ende gebruijckende soo ons uijtterlijcke bleecken.
Notaris was Dick van Santen. Uit de akte blijkt dat maarten zijn naam kon schrijven. Dieuwertje tekende met een merk. Getuigen was Harmen Heertjes.
De volledige tekst is te lezen onder Oud Notarieel bij 380 Maarten 1696

Maarten trouwde Dieuwers Symons de Boer [44] in 1695 te Wormer. Dieuwers werd geboren in 1674 in Jisp en is overleden op 3 Maart 1714 te Wormer op 40-jarige leeftijd.

Maarten trouwde vervolgens met Brechje Jacobs [88] op 5 Januari 1715 te Wormer. Brechje werd geboren rond 1700 te Wormer en is overleden op 20 April 1752 te Wormer op 52-jarige leeftijd. Brechje was ook bekend als Bregtje.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• T.a.v. de ervenis van maartens en Bregje zijn er drie akties waarin een lijst van het bezit (totaal fl. 7000, --). Dit wordt verdeeld onder de 2 nog levende kinderen Dirk en Jacob en haar tweede man Pieter Kommer.

   12 M    iii. Heijn Dirks Melk [568] werd geboren op 21 December 1668 te Wormer.1 Heijn was ook bekend als Hendrik.


Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Heijn Dirks Melk had in 1711 te Wormer als beroep: beschuitbakker

• Dirk Zalm te Alkmaar verbiedt Heijndrik koebeesten offte eenig ander vee op het lant van hem en zijn suster toebehoordende, gelegen in dese banne te setten op overtreeding alle kosten, schaaden ende maeijelijckheden moghten werden verhaald.

• Hendrik, siek en bedeleggende en Maartje germenst, gesont naar den lighaeme en beijde verstant vermaakt alles naar de langslevende met dien verstande dat de kinderen in een bloote ligitime portie 1 hondert gulden sullen genieten.

Heijn trouwde Maartje Germents [30]. Maartje werd geboren op 2 November 1670 in Wormerveer.15 Maartje was ook bekend als Maritje Germentz.

Dirk trouwde vervolgens met Trijn Willems [108] vσσr 1677. Trijn werd geboren rond 1640 te Wormer.

Zij kregen de volgende kinderen:

   13 M    i. Jan Dirks Melk [109] werd geboren op 25 April 1677 te Wormer en is overleden vσσr 1683.

   14 V    ii. Breghje Dirks Melk [110] werd geboren op 28 Juli 1680 te Wormer.

+ 15 M    iii. Jan Dircks Melk [354] werd geboren te Wormer en werd gedoopt op 10 November 1683 te Wormer.

Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende

8. Jannetje Dirks Melk [576] werd geboren op 25 Januari 1661 te Wormer.10

Jannetje trouwde Jacob Jans Commer [597].16 Jacob werd geboren rond 1660. Jacob was ook bekend als Jacob Jans Pomme.

Zij kregen de volgende kinderen:

   16 V    i. Guurtje Jacobs Commer [87810] 16 werd gedoopt op 10 Augustus 1689 in Wormer.16

   17 V    ii. Trijntje Jacobs Commer [87809] werd gedoopt op 27 Augustus 1692 in Wormer, is overleden in 1725 in Westzaan op 33-jarige leeftijd en werd begraven op 12 Maart 1725 in Westzaan.16

Trijntje trouwde Claas Pieters Schaap [87715],16 zoon van Pieter Claas Schaap [31363] en Brechtje Mets [31364]. Claas werd geboren rond 1700 in Zaandijk.16

   18 V    iii. Hilgond Jacobs Commer [87885] 16 werd gedoopt op 17 Juli 1695 in Wormer.16

   19 M    iv. Jan Jacobs Commer [88121] 16 werd gedoopt op 19 Mei 1697 in Wormer.16

   20 V    v. Aeltje Jacobs Commer [88169] 16 werd gedoopt op 5 December 1698 in Wormer en is overleden vσσr 1701.

   21 V    vi. Aeltje Jacobs Commer [88263] 16 werd gedoopt op 6 December 1701 in Wormer.16


15. Jan Dircks Melk [354] werd geboren te Wormer en werd gedoopt op 10 November 1683 te Wormer.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Er is een volmacht uit 1696 te Wormer waarin de naam Jan Dircksz Melk voorkomt.

• In 1696 is een volmacht te Wormer opgemaakt: akte 22 uit boek 5642

• Op 1729 is te Oostzaandam een Notarisakten opgemaakt. Jan Hendriksz Boendermaker, de echtgenoot van Eefje willems Adel, broer van Jannetie,was nog niet lang overleden, toen de molen met zijn naam werd ondergebracht in het brandcontract. Dat bleek op 22 februari 1729, toen Eefje het 'vaderlijk goed' van haar pas tweejarige zoontje Hendrik liet vastleggen. Het kind had recht op f. 6000,-. Als voogden waren Jan Dirksz Melk uit Wormer en Dirk Jansz van Geelen uit Oostzaandam aangesteld. De 6000 gulden van het vaderlijk erfdeel van de kleine Hendrik Boendermaker bleef onder beheer van zijn moeder . De notariλle verklaring over het erfdeel was nodig, omdat Eefje ging trouwen met Cornelis Pietersz Salm.

• Jan maakt samen met zijn vrouw een langslevenden contract op waarin ook bepaald staat dat zij de plicht hebben hun kinderen tot hun 25 jaar te verzorgen mits deze kinderen nog niet eerder gehuwd zijn.

• In de akte 4 staat dat Claas Hendrikz Keter, beddeleggende doch met goet verstand een legaat te maken aan sijne jongste doghter Antje Claas Ketel de somma van drie hondert gulden en een geverfde kast met twee deuren met alle de vrouwe klederen van linnen.

• Tevens staat de akte 4 dat Claas Keter aanstelt Cornelis Jonker, zijn schoonsoon en Jan Dirks Melk, schipper te Wormer als vooghden mitsgaande alle anderen die ampt of bloetverwante haar de vooghdije dominitratei zouden kunnen of willen aanmatigen.

• Uit de akte 99 boek 5658 blijkt dat Jan een halfbroer is van Maarten Dirksz.

• Jan Dircks Melk had in 1745 te Wormer als beroep: schipper. als jongeman was hij timmerman. 12

Jan trouwde Jannetie Heijndriks Boendermaker [353] op 8 Maart 1710 te Wormer.18 Jannetie werd geboren te Wormer en werd gedoopt op 8 December 1686 te Wormer.19

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• In het testament van haar zus, Lijsbeth is Jannetie de erfgename van haar onder aftrek van enkele legaten.

• Haar ouders waren Hendrik Jans Boendermaker en Guurtje Sijbets Sijmons. 19

Zij kregen de volgende kinderen:

   22 V    i. Duijfje Jans Melk [345] werd geboren rond 1700 te Wormer en is overleden op 30 Mei 1764 te Wormer op 64-jarige leeftijd.

Duijfje trouwde Sibout Maertens Bakker [346] op 24 April 1733 te Wormer. Sibout werd geboren rond 1700 te Wormer.

   23 V    ii. Trijntje Jans Melk [593] werd geboren op 29 Oktober 1710 te Wormer10 en is overleden vσσr 1712 te Wormer. Zij trouwde nooit en had geen kinderen.

+ 24 V    iii. Trijntie Jans Melk [594] werd geboren op 15 Januari 1712 te Wormer.10

   25 V    iv. Aagje Jans Melk [343] werd geboren op 15 Januari 1717 te Wormer.10

Aagje trouwde Jan Jurgens Inkens [183] op 13 April 1743 te Wormer. Jan werd geboren rond 1720 te Wormer.

+ 26 M    v. Dirk Jans Melk [629] 20,21 werd geboren op 11 Oktober 1719 te Wormer22,23 en is overleden op 13 November 1780 in De Rijp24 op 61-jarige leeftijd.

   27 M    vi. Hendrik Jans Melk [601] werd geboren op 25 Januari 1722 te Wormer.10

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendrik woonde In 1745 vertrok hij naar Alkmaar met een attest vanuit de gereformeerde kerk. 25

   28 V    vii. Guurtje Jans Melk [602] werd geboren op 25 Januari 1722 te Wormer.10

   29 V    viii. Lijsbeth Jans Melk [603] werd geboren op 14 December 1723 te Wormer.10

+ 30 M    ix. Pieter Jans Melk [46004] 26 werd geboren te Wormer,10 werd gedoopt op 31 Maart 1726 te Wormer en is overleden vσσr 1818.

Afbeelding

vorige  Vijfde generatie  Volgende24. Trijntie Jans Melk [594] werd geboren op 15 Januari 1712 te Wormer.10

Trijntie trouwde Heijmen Egges Broeder [187], zoon van Egge Heijndericks Broeder [82870] en Weijntie Lammerts Kock [82869], op 18 April 1738 te Wormer.18 Heijmen werd geboren te Wormer en werd gedoopt op 17 Januari 1708 te Wormer.

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 31 V    i. Wijntje Heijmens Broeder [43043] 26,27,28 werd geboren te Wormer en werd gedoopt op 17 Februari 1739 te Wormer.28

   32 M    ii. Egge Heijmens Broeder [235] werd geboren op 1 Juni 1741 te Wormer.10

   33 M    iii. Jan Heijmens Broeder [230] werd geboren op 27 Oktober 1745 te Wormer.29

26. Dirk Jans Melk [629] 20,21 werd geboren op 11 Oktober 1719 te Wormer23,30 en is overleden op 13 November 1780 in De Rijp24 op 61-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Dirk was gereformeerd en hij was ingeschreven in de kerkboeken van De Rijp. 31

Dirk trouwde Antje Jans Lieshout [42139],20,21,32 dochter van Jan Alewijns Lieshout [87379] en Diewertje Gerrits [80443], op 19 April 1750 in Wormerveer 5,33.,34 Antje werd geboren in Wormerveer,24 werd gedoopt op 10 September 1724 in Wormerveer35 en is overleden op 14 April 1761 in De Rijp24 op 36-jarige leeftijd. Antje was ook bekend als Aafje Jans Lieshout.36

HuwelijksnotitiesOndertrouw j.m. j.d. ondertr. 04-04-1750 34

Gebeurtenissen bij het huwelijk waren:

• Huwelijkse gegevens: In 1750 te Westzaan waren de kosten voor een huwelijk fl. 3,00.

• Impost trouwen: Zij gingen op 30 Maart 1750 te Wormer in ondertrouw. Dirk Jans Melk jm van Wormer geass. met zijn vader Jan Dirks, met Antje Jans Lieshout jd van Wormerveer 3,- 37

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• 1e signaal: 1724, Wormerveer.

Zij kregen de volgende kinderen:

   34 M    i. Jan Dirks Melk [628] werd geboren op 1 Januari 1753 te Wormer en is overleden vσσr 1755 te Wormer.

+ 35 M    ii. Jan Dirks Melk [507] 38,39 werd geboren op 21 Februari 1755 te Wormer,29 werd gedoopt op 21 Februari 1755 te Wormer en is overleden op 5 December 1822 te Zaandam op 67-jarige leeftijd.

   36 V    iii. Jannetje Dirks Melk [698] werd geboren op 25 Februari 1759 te Wormer.29

Dirk trouwde vervolgens met Annetje Teunis Schevekoven [549] op 25 April 1762 in De Rijp.40 Annetje werd geboren rond 1720.

Zij kregen de volgende kinderen:

   37 V    i. Jannetje Dirks Melk [550] werd geboren op 12 Mei 1765 in De Rijp.40

   38 M    ii. Teunis Dirks Melk [620] werd geboren op 25 December 1769 te Wormer.

30. Pieter Jans Melk [46004] 26 werd geboren te Wormer,10 werd gedoopt op 31 Maart 1726 te Wormer en is overleden vσσr 1818.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: voor info melk zie www.katerstede.nl families

• Hij woonde in 1765 met zijn gezin te Westzaandam.

• Hij woonde in 1765 te Westzaandam. Rozengracht

• Notities: Zie voor verdere info nakomelingen Dirrick Melk

Pieter trouwde Dieuwertje Dirks Gaaf [46005] 26 op 2 Maart 1749 in Westzaandam.41 Dieuwertje werd geboren te Zaandam, werd gedoopt op 4 Augustus 1726 in Westzaandam, is overleden in 1765 in Westzaandam op 39-jarige leeftijd en werd begraven op 12 Maart 1765 in Westzaandam.19 Dieuwertje was ook bekend als Diewertje Dirks Gaef.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• In 1749 woonde zij bij de dam in Zaandam.

• Haar ouders waren Dirk Jans Gaaf en Trijntje Willems Visser. 19

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 39 V    i. Trijntje Pieters Melk [32656] 26,27,43 werd gedoopt op 17 Mei 1750 in Koog aan de Zaan en is overleden op 27 Maart 1786 in Koog aan de Zaan op 35-jarige leeftijd.

   40 M    ii. Jan Pieters Melk [222] werd geboren op 19 Juli 1752 te Zaandam44,45 en is overleden vσσr 1756 in Oostzaan.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• In 1749 woonde Jan aan Ameland te Zaandam 44

+ 41 V    iii. Jannetje Pieters Melk [5046] werd geboren op 9 December 1753 te Zaandam44,45 en is overleden op 24 Maart 1818 te Zaandam op 64-jarige leeftijd.

   42 M    iv. Jan Pieters Melk [236] werd geboren op 5 September 1756 te Zaandam.45

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn zus, Aagje Melk, was getuige bij de doop in 1788 van PieterJansz (Rin 8).

• In 1781 woonde Jan aan Ameland te Zaandam

Jan trouwde Pietertje Pieters Boute [396] op 13 Mei 1781 te Westzaandam. Pietertje werd geboren in Oostzaandam44 en werd gedoopt op 17 September 1755 in Westzaandam.47 Pietertje was ook bekend als Pietertje Pieters Bonte.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Pieter Jacobs Boute en Geertje Pieters de Groot.

+ 43 V    v. Aagje Pieters Melk [224] 26 werd geboren op 9 April 1758,44,45 werd gedoopt op 9 April 1758 in Westzaandam16 en is overleden op 27 Februari 1806 te Zaandam op 47-jarige leeftijd.

   44 M    vi. Dirk Pieters Melk [225] werd geboren op 30 September 1759 te Zaandam44,45 en is overleden vσσr 1761 te Wormer.

   45 M    vii. Dirk Pieters Melk [226] werd geboren op 12 April 1761 te Zaandam.44,45

   46 V    viii. Stijntje Pieters Melk [227] werd geboren op 19 December 1764 te Zaandam.44,45

Pieter trouwde vervolgens met Antje Klaas Heijloo [701] op 15 September 1765 te Westzaandam. Antje werd geboren rond 1730 in Oostzaan.
Afbeelding

vorige  Zesde generatie  Volgende31. Wijntje Heijmens Broeder [43043] 26,27,28 werd geboren te Wormer en werd gedoopt op 17 Februari 1739 te Wormer.28 Wijntje was ook bekend als Trijntje Heijmans.

Wijntje trouwde Simon Klaas Sloof [39852],26,27 zoon van Claas Sijmons Sloof [95835] en Aaltje Aris Water [95966], op 3 Augustus 1766 te Wormer.28 Simon werd geboren rond 1739 in Wormerveer.28

Kind uit dit huwelijk:

+ 47 V    i. Trijntje Simons Sloof [29651] 26,27 werd geboren in 1778 te Wormer,48 werd gedoopt op 3 Oktober 1787 te Wormer49 en is overleden op 25 Januari 1847 in Koog aan de Zaan op 69-jarige leeftijd.


35. Jan Dirks Melk [507] 38,39 werd geboren op 21 Februari 1755 te Wormer,29 werd gedoopt op 21 Februari 1755 te Wormer en is overleden op 5 December 1822 te Zaandam op 67-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Maartje Moeshof was getuige bij aangifte geboorte in 1796 te De Rijp.

• Jan Dirks Melk had te Zaandam als beroep: schoenmaker

Jan trouwde Maartje Jans Amsterdam [508],38,39 dochter van Jan Amsterdam [2677] en Guurtje Pieters Bergen [4190], op 16 Februari 1783 in De Rijp.50 Maartje werd geboren op 18 Januari 1756 in De Rijp51 en is overleden op 6 Februari 1826 in De Rijp52 op 70-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

   48 V    i. Antje Jans Melk [525] werd geboren op 17 Juli 1785 in De Rijp.53,54

   49 M    ii. Jan Jans Melk [526] werd geboren op 18 Februari 1787 in De Rijp.54,55

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan Jans Melk had in 1818 als beroep: schoenmaker 56

   50 V    iii. Guurtje Jans Melk [705] werd geboren op 27 Juli 1788 in De Rijp54,57 en is overleden op 17 Mei 1862 te Zaandam58 op 73-jarige leeftijd.

Guurtje trouwde Teunis Hendriks Schoemaker [706],48 zoon van Hendrik Schoemaker [3416] en Saentje Baars [3417], op 2 Juli 1826 te Zaandam.59 Teunis werd geboren op 7 Augustus 1791 te Zaandam60 en is overleden op 17 Oktober 1867 te Zaandam48 op 76-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Teunis was gereformeerd

+ 51 M    iv. Dirk Jans Melk [505] 38,39 werd geboren op 9 December 1789 in De Rijp,61 werd gedoopt op 13 December 1789 in De Rijp en is overleden op 5 December 1875 te Zaandam op 85-jarige leeftijd.

   52 V    v. Trijntje Jans Melk [527] werd geboren op 16 Oktober 1791 in De Rijp.54,62

Trijntje trouwde Isaac Petrus Andries van Tuin [707] op 26 Mei 1816 in De Rijp. Isaac werd geboren in 1788 in Haarlem.

   53 V    vi. Jannetje Jans Melk [528] werd geboren op 20 November 1796 in De Rijp.54,63

39. Trijntje Pieters Melk [32656] 26,27,43 werd gedoopt op 17 Mei 1750 in Koog aan de Zaan en is overleden op 27 Maart 1786 in Koog aan de Zaan op 35-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notities: voor info over de melken in nederland zie katerstede/familie. 48

• Zij was getuige bij de doop van Aagje Harmens Meijer in 1785 te Koog aan de Zaan 64

Trijntje trouwde Jan Jacobs Huijg [40587],26,27,64,65 zoon van Jacob Jacobs Huijg [46134] en Trijntje Dirks Huijsman [45537], rond 1770 in Elburg. Jan werd gedoopt op 7 Mei 1758 in Koog aan de Zaan65 en is overleden op 4 December 1830 in Koog aan de Zaan op 72-jarige leeftijd. Jan was ook bekend als Jan Jacobs Huig.43

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 54 M    i. Jacob Pieters Huijg [32655] 26,27,43 werd geboren op 21 Juli 1778 in Zaandijk,43 werd gedoopt op 26 Juli 1778 in Zaandijk43 en is overleden op 14 April 1836 in Koog aan de Zaan66 op 57-jarige leeftijd.

   55 M    ii. Pieter Jans Huijg [46006] 26,64 werd geboren op 28 Januari 1781 in Koog aan de Zaan,64 werd gedoopt op 4 Februari 1781 in Koog aan de Zaan64 en is overleden vσσr 1783.

+ 56 M    iii. Pieter Jans Huijg [38962] 26,27,64 werd geboren op 14 Februari 1783 in Koog aan de Zaan,64 werd gedoopt op 23 Februari 1783 in Koog aan de Zaan64 en is overleden op 27 November 1846 te Zaandam48 op 63-jarige leeftijd.

   57 V    iv. Dieuwertje Jans Huijg [47221] 26,64 werd geboren op 10 Juni 1784 in Koog aan de Zaan64 en werd gedoopt op 13 Juni 1784 in Koog aan de Zaan.64

41. Jannetje Pieters Melk [5046] werd geboren op 9 December 1753 te Zaandam44,45 en is overleden op 24 Maart 1818 te Zaandam op 64-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij woonde in 1818 te Zaandam. westzijde

Jannetje trouwde Pieter Sijmons Zijl [398] op 10 Mei 1778 in Oostzaandam. Pieter werd geboren rond 1750 in Oostzaandam.67 Pieter was ook bekend als Pieter Sijmons Zeijl.68

Gebeurtenissen bij het huwelijk waren:

• Pieter en Jannetje woonde hij in de Noord, zij op het Franse Pad.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Pieter Sijmons Zijl had in 1820 als beroep: koorndrager 67

Zij kregen de volgende kinderen:

   58 V    i. Diewertje Pieters Zijl [5041] werd geboren op 13 September 1782 te Zaandam.60

Diewertje trouwde Jan Bloemendaal [5042] op 24 Mei 1818 te Zaandam.60 Jan werd geboren op 18 December 1766 te Zaandam.60

   59 M    ii. Simon Pieters Zijl [5047] werd geboren op 29 Juli 1791 in Oostzaandam69 en is overleden op 27 Oktober 1853 te Zaandam op 62-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Simon Pieters Zijl had als beroep: koorndrager 69

Simon trouwde Trijntje Cornelis van der Markt [65935],70,71 dochter van Cornelis Arnouts van der Markt [57199] en Barber Muus Vet [60530], op 6 Januari 1814 in Westzaan.72 Trijntje werd geboren op 1 Augustus 1791 in Westzaan,72 werd gedoopt op 7 Augustus 1791 in Westzaan en is overleden op 31 Juli 1835 te Zaandam op 43-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Doopgegevens: Grietje

• Straat bij de doop: Zu.

43. Aagje Pieters Melk [224] 26 werd geboren op 9 April 1758,44,45 werd gedoopt op 9 April 1758 in Westzaandam16 en is overleden op 27 Februari 1806 te Zaandam op 47-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: voor info familie melk: zie WWW.katerstede.nl/melktotaal

Aagje trouwde Jan Pieters Loopwijk [374],26 zoon van Pieter Jans Loopwijk [92846] en Aagje Willems Bouman [92902], op 27 Juni 1784 in Koog aan de Zaan.73 Jan werd geboren in Koog aan de Zaan en werd gedoopt op 21 Mei 1747 in Westzaandam.16

Kind uit dit huwelijk:

   60 M    i. Pieter Jans Loopwijk [47422] 26,64 werd geboren op 23 Januari 1794 in Koog aan de Zaan64 en werd gedoopt op 2 Februari 1794 in Koog aan de Zaan.64

Afbeelding

vorige  Zevende generatie  Volgende47. Trijntje Simons Sloof [29651] 26,27 werd geboren in 1778 te Wormer,48 werd gedoopt op 3 Oktober 1787 te Wormer49 en is overleden op 25 Januari 1847 in Koog aan de Zaan op 69-jarige leeftijd.

Doopsnotitiesbejaard gedoopt

Trijntje trouwde Gerrit Adams Groot [39556],26,27 zoon van Adam Hendriks de Groot [38650] en Trijntje Floris Klopper [41778]. Gerrit werd gedoopt op 28 Februari 1761 in Koog aan de Zaan65 en is overleden op 5 November 1813 in Koog aan de Zaan op 52-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

   61 V    i. Trijntje Gerrits Groot [31287] 26,64 werd geboren op 24 Maart 1790 in Koog aan de Zaan64 en werd gedoopt op 28 Maart 1790 in Koog aan de Zaan.64

   62 V    ii. Wijntje Gerrits de Groot [34805] 26,64 werd geboren op 4 Januari 1792 in Koog aan de Zaan,64 werd gedoopt op 8 Februari 1792 in Koog aan de Zaan64 en is overleden vσσr 1796.

+ 63 M    iii. Adam Gerrits Groot [47415] 26,38,39,48,64 werd geboren op 21 Oktober 1793 in Koog aan de Zaan48,64 en werd gedoopt op 27 Oktober 1793 in Koog aan de Zaan.64

   64 V    iv. Wijntje Gerrits de Groot [38003] 26,27 werd geboren rond 1796 in Maassluis en is overleden op 9 November 1850 in Koog aan de Zaan op 54-jarige leeftijd.

Trijntje trouwde vervolgens met Willem Willems Bruin [36228] 26,27,48 op 18 April 1819 in Wormerveer.48 Willem werd geboren in 1760 te Wormer.48 Willem was ook bekend als Willem Buis.

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Willem Bruin Moeder bruidegom Neeltje W. Wezel Vader bruid Simon Sloof Moeder bruid Wijntje Broeders Nadere informatie weduwnaar van Antje Zwart; weduwe van Gerrit Groot

51. Dirk Jans Melk [505] 38,39 werd geboren op 9 December 1789 in De Rijp,61 werd gedoopt op 13 December 1789 in De Rijp en is overleden op 5 December 1875 te Zaandam op 85-jarige leeftijd.

Geboortenotities: grofsmid

DoopsnotitiesJan Melk

Overlijdendnotities geh. gew. met Trijntje van der Laan

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Het geloof van Dirk was nederlands hervormd 61

• Jan Melk was de getuigen bij de aangifte van de geboorte in 1818 te Zaandam.

• HIj was in 13-12-1789 in de Rijp werkzaam.

• Dirk was in 1825 woonachtig op het Damspad 267 te Zaandam. 61

Dirk trouwde Trijntje Jans van der Laan [506], dochter van Jan Jans van der Laan [175] en Klaasje Louwers Veger [176], op 30 April 1815 te Zaandam. Trijntje werd geboren op 9 Januari 1786 in Oostzaandam en is overleden op 28 Juli 1862 te Zaandam op 76-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was in 1850 te Zaandam rooms-katholiek. ze schijnt gedoopt te zijn in de bonifatiuskerk in zaandam op 9-1-1786. 61

• In 1850 woonde Trijntje aan het Damspad 267 te Zaandam 61

• In 1862 woonde Trijntje aan de Westzijde 267 te Zaandam

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 65 V    i. Klaasje Dirks Melk [21247] 38,39 werd geboren op 9 Oktober 1815 te Zaandam en is overleden op 23 Februari 1850 te Zaandam58 op 34-jarige leeftijd.

   66 V    ii. Maartje Dirks Melk [523] werd geboren op 24 Maart 1818 te Zaandam en is overleden op 7 September 1865 te Zaandam58 op 47-jarige leeftijd.

+ 67 M    iii. Jan Dirks Melk [501] werd geboren op 3 Mei 1821 te Zaandam74 en is overleden op 21 Juli 1865 te Zaandam op 44-jarige leeftijd.

   68 M    iv. Izaak Petrus Dirks Melk [513] werd geboren op 10 Februari 1824 te Zaandam.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was in 1850 te Zaandam rooms katholiek 61

• Izaak Petrus Dirks Melk had in 1850 te Zaandam als beroep: arbeider

• Notities: 25 Augustus 1851, Zaandam. vertrokken per 25-8-1851

54. Jacob Pieters Huijg [32655] 26,27,43 werd geboren op 21 Juli 1778 in Zaandijk,43 werd gedoopt op 26 Juli 1778 in Zaandijk43 en is overleden op 14 April 1836 in Koog aan de Zaan66 op 57-jarige leeftijd. Jacob was ook bekend als Jacob Jans Huijg.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jacob Pieters Huijg had als beroep: korendrager 48

Jacob trouwde Jannetje Lammerts Gorter [75339],26,27,32,48,66 dochter van Lammert Dirks Gorter [49] en Antje Hendriks de Lange [52], op 23 Maart 1815 in Koog aan de Zaan.48 Jannetje werd geboren in Wormerveer66 en werd gedoopt op 13 April 1774 in Wormerveer. Jannetje was ook bekend als Jannetje Gielen.48

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Jan Huig Moeder bruidegom Trijntje Melk Vader bruid Lammert Gorter Moeder bruid Antje de Lange Nadere informatie beroep bg.: arbeider
Beiden eerder gehuwd geweest. 48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Lammert Gorter en Antje de Lange. 48

Kind uit dit huwelijk:

+ 69 M    i. Cornelis Jacobs Huig [38588] 26,27 werd geboren op 5 Januari 1816 in Koog aan de Zaan75 en is overleden op 21 Mei 1856 in Koog aan de Zaan op 40-jarige leeftijd.

56. Pieter Jans Huijg [38962] 26,27,64 werd geboren op 14 Februari 1783 in Koog aan de Zaan,64 werd gedoopt op 23 Februari 1783 in Koog aan de Zaan64 en is overleden op 27 November 1846 te Zaandam48 op 63-jarige leeftijd.

Doopsnotitiesgetuijge Aagje Pieters Melk

Overlijdendnotities Vader Jan Huig Moeder Trijntje Melk Partner Bregje Kok
Relatie: wn Nadere informatie geboortepl.:Koog aan de Zaan

Pieter trouwde Bregje Adriaans Kok [42116] 26,27 op 3 November 1805 in Koog aan de Zaan.76 Bregje werd geboren rond 1780 in Oostzaandam.76

Zij kregen de volgende kinderen:

   70 V    i. Iexke Pieters Huig [47747] 26,64 werd geboren op 21 December 1805 in Koog aan de Zaan64 en werd gedoopt op 25 December 1805 in Koog aan de Zaan.64

   71 M    ii. Arijan Pieters Huig [47801] 26,64 werd geboren op 27 April 1808 in Koog aan de Zaan64 en werd gedoopt op 15 Mei 1808 in Koog aan de Zaan.64

   72 V    iii. Trijntje Pieters Huig [47862] 26,64 werd geboren op 2 April 1810 in Koog aan de Zaan64 en werd gedoopt op 7 April 1810 in Koog aan de Zaan.64

+ 73 M    iv. Jan Pieters Huig [40227] 26,27 werd geboren in 1813 in Koog aan de Zaan en is overleden op 7 November 1876 in Koog aan de Zaan op 63-jarige leeftijd.

+ 74 V    v. Hendrika Pieters Huijg [43524] 26,27 werd geboren in 1820 te Zaandam.

+ 75 V    vi. Pietertje Pieters Huijg [26021] 38,39,48 werd geboren in 1823 te Zaandam.48

Afbeelding

vorige  Achtste generatie  Volgende63. Adam Gerrits Groot [47415] 26,38,39,48,64 werd geboren op 21 Oktober 1793 in Koog aan de Zaan48,64 en werd gedoopt op 27 Oktober 1793 in Koog aan de Zaan.64

Doopsnotitiesgetuijge Grietje C Krakauw

Adam trouwde Trijntje Dirks Molenaar [22311] 38,39,48 op 17 November 1816 te Zaandam.48 Trijntje werd geboren op 7 Maart 1796 te Zaandam48 en is overleden op 15 Oktober 1842 te Zaandam48 op 46-jarige leeftijd.

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Gerrit de Groot Moeder bruidegom Trijntje Sloof Vader bruid Dirk Dirks Molenaar Moeder bruid Grietje Aarjans Prince Nadere informatie beroep bg.: schippersknecht


Kind uit dit huwelijk:

+ 76 M    i. Simon Adams de Groot [25595] 38,39,48 werd geboren in 1836 te Zaandam48 en is overleden op 9 Mei 1882 te Zaandam op 46-jarige leeftijd.

65. Klaasje Dirks Melk [21247] 38,39 werd geboren op 9 Oktober 1815 te Zaandam en is overleden op 23 Februari 1850 te Zaandam58 op 34-jarige leeftijd. Klaasje was ook bekend als Clasina Melk.

Klaasje trouwde Jacob Jacobs van Sante [21246],38,39 zoon van Jacob Maartens van Sante [3865] en Antje Bernadus Spelder [3866], op 13 September 1840 te Zaandam.60 Jacob werd geboren op 30 December 1815 te Zaandam en is overleden op 4 Maart 1888 te Zaandam77 op 72-jarige leeftijd.

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Jacob van Sante Moeder bruidegom Antje Spelder Vader bruid Dirk Melk Moeder bruid Trijntje van der Laan Nadere informatie beroep bg.: houtzager; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: houtzager; beroep vader bd.: grofsmid
48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jacob Jacobs van Sante had als beroep: koopman 78

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 77 M    i. Jacob Jacobs van Sante [453] 38,39,48 werd geboren in 1843 te Zaandam.48

   78 V    ii. Trijntje Jacobs van Sante [12733] 38,39 werd geboren rond 1846 te Zaandam en is overleden op 29 April 1877 te Zaandam op 31-jarige leeftijd.

67. Jan Dirks Melk [501] werd geboren op 3 Mei 1821 te Zaandam74 en is overleden op 21 Juli 1865 te Zaandam op 44-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was ingeschreven bij de militaire dienst onder het nummer 5285.

• Jan was rooms katholiek. 61

• Jan Dirks Melk had te Zaandam als beroep: grofsmid 79

• Op het geboortebewijs staat dat hij geboren is binnen de stad op nr 266.

• In 21 Juli 1865 woonde Jan aan de Apolio 232 te Zaandam 80

• Het gelderlozepad 466 te Zaandam is een van de adressen van Jan Melk geweest.

• In 28 December 1826 woonde Jan aan de Westzijde 466 te Zaandam

Jan trouwde Maria Elisabeth Bergman [502], dochter van Fransiscus Josephus Bergman [148] en Agatha Gerrits Paardehaar [504], op 2 November 1851 te Zaandam. Maria werd geboren op 20 Juni 1826 te Zaandam en is overleden op 16 Mei 1870 te Zaandam op 43-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 79 V    i. Aagje Jans Melk [23275] 38,39 werd geboren op 7 September 1852 te Zaandam.61

   80 V    ii. Catherina Jans Melk [515] werd geboren op 31 Oktober 1853 te Zaandam en is overleden op 11 November 1859 te Zaandam op 6-jarige leeftijd. Zij trouwde nooit en had geen kinderen.

+ 81 M    iii. Fransiscus Josephus Melk [491] 38,39 werd geboren op 8 Januari 1855 te Zaandam en is overleden op 9 Mei 1938 te Zaandam81 op 83-jarige leeftijd.

   82 M    iv. Dirk Jans Melk [511] werd geboren op 20 Oktober 1857 te Zaandam en is overleden op 16 April 1858 te Zaandam.

+ 83 V    v. Klazina Jans Melk [25224] 38,39 werd geboren op 25 Juni 1859 te Zaandam.82

+ 84 M    vi. Dirk Jans Melk [50] werd geboren op 4 Mei 1860 te Zaandam.

   85 M    vii. Johannes Jans Melk [678] werd geboren op 27 December 1861 te Zaandam en is overleden op 28 December 1861 te Zaandam.83

   86 V    viii. Maria Catharina Jans Melk [520] werd geboren in April 1863 te Zaandam en is overleden op 30 Augustus 1867 te Zaandam84 op 4-jarige leeftijd.

   87 M    ix. Johannes Jans Melk [521] werd geboren op 3 Maart 1865 te Zaandam en is overleden op 22 Juni 1867 te Zaandam58 op 2-jarige leeftijd.

69. Cornelis Jacobs Huig [38588] 26,27 werd geboren op 5 Januari 1816 in Koog aan de Zaan75 en is overleden op 21 Mei 1856 in Koog aan de Zaan op 40-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Cornelis Jacobs Huig had als beroep: zaaddrager 48

Cornelis trouwde Jannetje Gerrits Honig [41716],26,27,48 dochter van Gerrit Jans Honig [39644] en Anna Dirks Verwer [42827], op 30 April 1837 in Wijde Wormer.48 Jannetje werd geboren op 31 Januari 1815 in Wijde Wormer75 en is overleden op 6 November 1849 in Koog aan de Zaan op 34-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

   88 V    i. Jannetje Cornelis Huig [30291] 26,27 werd geboren rond 1836 in Koog aan de Zaan en is overleden op 28 November 1837 in Koog aan de Zaan op 1-jarige leeftijd.

+ 89 M    ii. Gerrit Cornelis Huig [323] 75 werd geboren op 11 Januari 1839 in Koog aan de Zaan75 en is overleden op 19 Januari 1910 te Zaandam75 op 71-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde vervolgens met Aafje Jacobs de Vries [37278],26,27,43,48 dochter van Jacob Dirks de Vries [86546] en Lijsbeth van Zaane [86549], op 21 November 1852 in Zaandijk. Aafje werd geboren op 27 Maart 1821 in Zaandijk,43,48 werd gedoopt op 22 April 1821 in Zaandijk43 en is overleden op 23 Februari 1885 in Koog aan de Zaan op 63-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Overlijdensgegevens: zij was eerder weduwe van Ferdinad Jacob Swens 85

73. Jan Pieters Huig [40227] 26,27 werd geboren in 1813 in Koog aan de Zaan en is overleden op 7 November 1876 in Koog aan de Zaan op 63-jarige leeftijd.

Jan trouwde Antje Aris Wittebrood [43419],26,27,48 dochter van Aris Simons Wittebrood [40130] en Marijtje Bruijn [43320], op 12 Januari 1834 te Zaandam.48 Antje werd geboren in 1814 te Zaandam en is overleden op 11 Juni 1878 in Koog aan de Zaan op 64-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 90 M    i. Pieter Jans Huig [25197] 38,39,48 werd geboren in 1838 te Zaandam.48

   91 V    ii. Bregje Jans Huig [38068] 26,27 werd geboren in 1845 te Zaandam en is overleden op 9 Mei 1903 in Koog aan de Zaan op 58-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Huwelijkse gegevens: Zij was gehuwd met Johannes Cornelis de Vries uit Edam. 48

+ 92 V    iii. Aaltje Jans Huig [34029] 26,48 werd geboren in 1852 in Zaandijk.48

+ 93 V    iv. Pietertje Jans Huijg [40171] 26 werd geboren in 1855 in Zaandijk.

74. Hendrika Pieters Huijg [43524] 26,27 werd geboren in 1820 te Zaandam. Hendrika was ook bekend als Hendrika Pieters Huig.

Hendrika trouwde Simon Lucas Dekker [40328],26,27 zoon van Lucas Klaas Dekker [61832] en Aagje Gerrits Zwager [62009], op 19 Maart 1843 te Zaandam.48 Simon werd geboren in 1821 te Zaandam en is overleden op 27 Juni 1866 te Zaandam op 45-jarige leeftijd.

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Lucas Dekker Moeder bruidegom Aagje Zwager Vader bruid Pieter Huijg Moeder bruid Bregtje Kok Nadere informatie beroep bg.: kuiper; beroep vader bd.: arbeider

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Simon Lucas Dekker had als beroep: kuiper. 48

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 94 M    i. Pieter Simons Dekker [11138] 26,27,38,39 werd geboren in 1847 te Zaandam en is overleden op 13 Maart 1923 in Koog aan de Zaan op 76-jarige leeftijd.

+ 95 V    ii. Bregje Simons Dekker [20161] 38,39,48 werd geboren in 1857 te Zaandam.48

75. Pietertje Pieters Huijg [26021] 38,39,48 werd geboren in 1823 te Zaandam.48 Pietertje was ook bekend als Pietertje Pieters Huig.

Pietertje trouwde Willem Alberts Botterman [26020],38,39 zoon van Albert Botterman [19973] en Trijntje Simons de Boer [19954], op 29 Juni 1851 te Zaandam.48 Willem werd geboren in 1824 te Zaandam48 en is overleden op 19 Juli 1882 te Zaandam op 58-jarige leeftijd.

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Albert Botterman Moeder bruidegom Trijntje de Boer Vader bruid Pieter Huijg Moeder bruid Bregtje Kok Nadere informatie beroep bg.: olieslager; beroep bruid: dienstbode


Kind uit dit huwelijk:

   96 M    i. Pieter Willems Botterman [15770] 38,39 werd geboren rond 1854 te Zaandam en is overleden op 25 November 1855 te Zaandam op 1-jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  Negende generatie  Volgende76. Simon Adams de Groot [25595] 38,39,48 werd geboren in 1836 te Zaandam48 en is overleden op 9 Mei 1882 te Zaandam op 46-jarige leeftijd.

Overlijdendnotities Maartje Pet wn

Simon trouwde Maartje Alberts Pet [25596],38,39 dochter van Albert Gijsberts Pet [80306] en Dieuwertje Jacobs Krook [48207], op 10 Juni 1860 te Zaandam.48 Maartje werd geboren rond 1840 te Zaandam en is overleden op 22 Juli 1878 te Zaandam op 38-jarige leeftijd.

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Adam de Groot Moeder bruidegom Trijntje Molenaar Vader bruid Albert Pet Moeder bruid Dieuwertje Krook Nadere informatie beroep bg.: schippersknecht; beroep vader bd.: houtzager


Kind uit dit huwelijk:

   97 V    i. Maartje Simons de Groot [15521] 38,39 werd geboren rond 1875 te Zaandam en is overleden op 24 December 1877 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.

77. Jacob Jacobs van Sante [453] 38,39,48 werd geboren in 1843 te Zaandam.48

Jacob trouwde Maria Dirks Hooij [446],38,39,48 dochter van Dirk Willems Hooij [5148] en Neeltje Simons Knots [15581], op 25 Mei 1873 te Zaandam.48 Maria werd geboren in 1851 te Zaandam.48

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Jacob van Sante Moeder bruidegom Klaasje Melk Vader bruid Dirk Hooij Moeder bruid Neeltje Knots Nadere informatie beroep bg.: timmerman; beroep vader bg.: koopman; beroep moeder bd.: winkelierster; weduwnaar van Elisabeth van der Lee


Kind uit dit huwelijk:

   98 M    i. Jozef Johannes Jacobs van Sante [16993] 38,39 werd geboren rond 1881 te Zaandam en is overleden op 21 December 1884 te Zaandam op 3-jarige leeftijd.

Jacob trouwde vervolgens met Elisabeth Wessels van der Lee [21159],38,39,48 dochter van Wessel Gerrits van der Lee [25910] en Aaltje Pieters Sombroek [25911], op 27 Juni 1869 te Zaandam.48 Elisabeth werd geboren in 1845 te Zaandam.48

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Jacob van Sante Moeder bruidegom Klaasje Melk Vader bruid Wessel van der Lee Moeder bruid Alida Sombroek Nadere informatie beroep bg.: timmerman; beroep vader bg.: koopman; weduwnaar van Christina van 't Hof


Kind uit dit huwelijk:

   99 M    i. Gerardus Wessel Jacobs van Sante [12682] 38,39 werd geboren rond 1870 te Zaandam en is overleden op 30 November 1873 te Zaandam op 3-jarige leeftijd.

79. Aagje Jans Melk [23275] 38,39 werd geboren op 7 September 1852 te Zaandam.61

Aagje trouwde Johannes Jans Wiegman [23274],38,39,48 zoon van Jan Johannes Wiegman [35322] en Maria Jans Straker [29614], op 10 Juni 1883 te Zaandam.48 Johannes werd geboren in 1854 in Koog aan de Zaan.60

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Jan Wiegman Moeder bruidegom Maria Straker Vader bruid Jan Melk Moeder bruid Elisabeth Bergman Nadere informatie beroep bg.: houtzaagmolenaar


Zij kregen de volgende kinderen:

   100 M    i. Johannes Johannes Wiegman [5910] werd geboren in 1885 te Zaandam.48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Johannes Johannes Wiegman had als beroep: houtzaagmolenaar
48

Johannes trouwde Geertruida Besseling [5911] op 17 Januari 1907 te Zaandam.48 Geertruida werd geboren in 1886 in westwoud.

   101 M    ii. Franciscus Johannes Wiegman [13981] 38,39 werd geboren rond 1886 te Zaandam en is overleden op 19 Februari 1887 te Zaandam op 1-jarige leeftijd.

   102 V    iii. Maria Elisabeth Johannes Wiegman [5912] 48 werd geboren in 1889 te Zaandam.48

Maria trouwde Koenraad Alouisius van Velzen [5913] 48 op 18 November 1914 te Zaandam.48 Koenraad werd geboren in 1890 in Enkhuizen.48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Koenraad Alouisius van Velzen had als beroep: werkman rijstpellerij 48

81. Fransiscus Josephus Melk [491] 38,39 werd geboren op 8 Januari 1855 te Zaandam en is overleden op 9 Mei 1938 te Zaandam81 op 83-jarige leeftijd.


Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Fransiscus Josephus Melk had te Zaandam als beroep: sigarenmaker.

• Fransiscus heeft aan de 1ste sophiadwarsstraat 8 wijk 6 te Zaandam gewoond.

• Klaas Joor, Jacob Zeeman, Johan Wiegman, Pieter Olie waren de getuigen bij het huwelijk in 1882 te Zaandam.

• Fransiscus was rooms katholiek

Fransiscus trouwde Grietje Pieters Zeeman [500],38,39 dochter van Pieter Maas Zeeman [74] en Elia Cornelis van der Tol [73], op 20 Augustus 1882 te Zaandam 88.,89 Grietje werd geboren op 31 Augustus 1859 te Zaandam.89,90,91

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Grietje Pieters Zeeman had in 1882 te Westzaandam als beroep: dienstbode 87

• Grietje was hervormd

Zij kregen de volgende kinderen:

   103 M    i. Johannes Franciscus Melk [11539] 38,39 werd geboren op 20 Augustus 1883 te Zaandam en is overleden op 3 November 1885 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.

+ 104 M    ii. Pieter Fransciscus Melk [483] 92 werd geboren op 21 September 1885 te Zaandam92 en is overleden op 26 Februari 1967 te Zaandam92 op 81-jarige leeftijd.

+ 105 M    iii. Jan Fransiscus Melk [493] werd geboren op 22 Januari 1888 te Zaandam en is overleden op 31 December 1971 te Zaandam93 op 83-jarige leeftijd.

   106 V    iv. Elia Fransiscus Melk [517] werd geboren op 10 Augustus 1890 te Zaandam.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was op 1 Februari 1939 te Zaandam nederlands hervormd 94

Elia trouwde Outjert Cornelis Baas [5942], zoon van Cornelis Outgerts Baas [5943] en Geesje Jacobs Krijt [5944], op 30 September 1915 te Zaandam.48 Outjert werd geboren op 12 April 1888 te Zaandam.60

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Outjert Cornelis Baas had te Zaandam als beroep: meubelmaker, timmerman. 60

   107 V    v. Elisabeth Fransiscus Melk [495] werd geboren op 6 Januari 1893 te Zaandam.

   108 V    vi. Aaltje Fransiscus Melk [494] werd geboren op 24 Maart 1895 te Zaandam.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• In 1910 werkte zij bij een boer voor fl. 3,-- per week te Zaandam. Dit werd gezien als een zeer laag loon.

Aaltje trouwde Evert Johannes Albers [96], zoon van Johannes Albers [5946] en Sophia Krom [3470], op 21 December 1922 te Zaandam 60.,95 Evert werd geboren op 17 Juni 1895 te Zaandam60 en is overleden op 21 September 1940 te Zaandam op 45-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Evert Johannes Albers had als beroep: machinist. 96

   109 M    vii. Dirk Fransiscus Melk [519] 97 werd geboren op 12 Juni 1897 te Zaandam.97

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Dirk Fransiscus Melk had als beroep: draaier op de hembrug 98

• Dirk Fransiscus Melk had als beroep: metaaldraaier 97

• Hij had een woonplaats. 97 Op 6-1-1935 woonde het gezin in de Mozartlaan nr 20 en vanaf 27-4-1937 op de Bachstraat nr 2 te Zaandam.

Dirk trouwde Pietje Petronella Helmerts Beuker [5947], dochter van Helmert Beuker [5948] en Onbekend, op 15 Oktober 1925 te Zaandam 48.,97 Pietje werd geboren op 21 Augustus 1901 in Harlingen.

   110 V    viii. Naaltje Fransiscus Melk [709] werd geboren op 17 Mei 1899 te Zaandam en is overleden op 20 Mei 1899 te Zaandam.

   111 V    ix. Kaatje Fransiscus Melk [518] werd geboren op 12 Oktober 1900 te Zaandam en is overleden op 25 Mei 1903 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.

83. Klazina Jans Melk [25224] 38,39 werd geboren op 25 Juni 1859 te Zaandam.82

Algemene notitiesgeboren 30-7-1859??

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Ze trouwde gelijktijdig met haar zus Aagje.

Klazina trouwde Pieter Jans Olie [25223],38,39 zoon van Jan Cornelis Olie [21830] en Catharina Pieters Kruijver [15201], op 10 Juni 1883 te Zaandam 48.,99 Pieter werd geboren in 1857 te Zaandam.48,60,99

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Pieter Jans Olie had als beroep: houtzaagmolenaar. 48

Zij kregen de volgende kinderen:

   112 M    i. Johannes Pieters Olie [5915] werd geboren in 1885 te Zaandam.48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Johannes Pieters Olie had als beroep: houtwerker. 48

Johannes trouwde Wilhelmina Maria Nicolaas Verdegaal [5916] op 5 Juni 1907 te Zaandam.48 Wilhelmina werd geboren in 1882 in Veur.

   113 V    ii. Elisabeth Pieters Olie [5917] 48 werd geboren in 1888 te Zaandam.48

Elisabeth trouwde Hendericus Adrianus Brinkkemper [5918] op 22 September 1915 te Zaandam.48 Hendericus werd geboren in 1887 in Monninckendam.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendericus Adrianus Brinkkemper had als beroep: metselaar.
48

   114 V    iii. Elisabeth Pieters Olie [15296] 38,39 werd geboren rond 1886 te Zaandam en is overleden op 17 September 1887 te Zaandam op 1-jarige leeftijd.

   115 V    iv. Catharina Pieters Olie [5921] 48 werd geboren in 1891 te Zaandam.48

Catharina trouwde Simon Cornelis Hofman [5922] 48 op 1 November 1916 te Zaandam.48 Simon werd geboren in 1892 in Hoorn.48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Simon Cornelis Hofman had als beroep: los werkman. 48

   116 V    v. Agatha Pieters Olie [5919] 48 werd geboren in 1894 te Zaandam.48

Agatha trouwde Hendrik Anthonies Happe [5920],48 zoon van Anthonie Hendriks Happe [90851] en Trijntje Simons Oud [59377], op 12 Januari 1916 te Zaandam.48 Hendrik werd geboren in 1893 te Zaandam.48

HuwelijksnotitiesBruidegom: Hendrik Happe Relatiesoort: Bruidegom Geslacht: Man Geboorteplaats: Zaandam Leeftijd: 23 Beroep: groentenventer Vader bruidegom: Anthonie Happe Geslacht: Man Beroep: werkman rijstpellerij Moeder bruidegom: Trijntje Oud Geslacht: Vrouw Bruid: Agatha Olie Relatiesoort: Bruid Geslacht: Vrouw Geboorteplaats: Zaandam Leeftijd: 22 Vader bruid: Pieter Olie Geslacht: Man Moeder bruid: Klasina Melk

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendrik Anthonies Happe had als beroep: groentenventer 48

84. Dirk Jans Melk [50] werd geboren op 4 Mei 1860 te Zaandam.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Dirk Jans Melk had als beroep: houtzager 48

Dirk trouwde Jansje Dirks Tol [5925],48 dochter van Dirk Meinderts Tol [19097] en Maartje Jans Jonker [19098], op 10 Juni 1888 te Zaandam.48 Jansje werd geboren in 1870 te Zaandam.48

Zij kregen de volgende kinderen:

   117 V    i. Maria Elisabeth Dirks Melk [5928] 48 werd geboren in 1889 te Zaandam.48

Maria trouwde Simon Jacobs Stolp [5929],48 zoon van Jacob Simons Stolp [5930] en Neeltje Pieters Valk [5931], op 24 Oktober 1912 te Zaandam.48 Simon werd geboren in 1887 te Zaandam.48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Simon Jacobs Stolp had als beroep: loodgieter 48

   118 M    ii. Jan Dirks Melk [5934] 48 werd geboren in 1890 te Zaandam.48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan Dirks Melk had als beroep: secretaris vakvereniging. 48

Jan trouwde Dieuwertje Jans van Zaane [5935],48 dochter van Jan Gerrits van Zaane [22894] en Diewertje Hendriks Bont [22895], op 15 Oktober 1914 te Zaandam.48 Dieuwertje werd geboren in 1892 te Zaandam.48

   119 V    iii. Elisabeth Dirks Melk [5932] 48 werd geboren in 1893 te Zaandam.48

Elisabeth trouwde Albert Alberts Kok [5933] 48 op 31 Juli 1913 te Zaandam.48 Albert werd geboren in 1891 in Meppel.48

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Albert Alberts Kok had als beroep: biscuitbakker. 48

   120 V    iv. Diewertje Dirks Melk [5938] werd geboren op 6 Februari 1897 te Zaandam.60

Diewertje trouwde Cornelis Coenraads de Boer [5939], zoon van Coenraad Jans de Boer [5940] en Elisabeth Jans Muis [5941], op 21 December 1922 te Zaandam.60 Cornelis werd geboren in 1893 te Zaandam.60

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Cornelis Coenraads de Boer had als beroep: pakhuisknecht 96

89. Gerrit Cornelis Huig [323] 75 werd geboren op 11 Januari 1839 in Koog aan de Zaan75 en is overleden op 19 Januari 1910 te Zaandam75 op 71-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Gerrit Cornelis Huig had als beroep: pelder 75

Gerrit trouwde Aaltje Klaas Kalf [4182],75 dochter van Klaas Jans Kalf [12948] en Duijfje Dirks Eijkel [12815], op 14 Mei 1865 in Westzaan.75 Aaltje werd geboren op 27 December 1842 in Westzaan75 en is overleden op 15 Februari 1905 te Zaandam75 op 62-jarige leeftijd.

HuwelijksnotitiesZij kregen 3 kinderen

Kind uit dit huwelijk:

+ 121 M    i. Gerrit Gerrits Huig [89468] 75,100 werd geboren op 30 Augustus 1877 te Zaandam75 en is overleden op 27 November 1950 in Zaandijk75 op 73-jarige leeftijd.

90. Pieter Jans Huig [25197] 38,39,48 werd geboren in 1838 te Zaandam.48

Pieter trouwde Catharina Johannes van 't Hoff [25198] 38,39,48 op 26 Mei 1878 te Zaandam.48 Catharina werd geboren in 1849 te Zaandam.48

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Jan Huig Moeder bruidegom Antje Wittebrood Vader bruid Johannes Josephus van 't Hoff Moeder bruid Maartje Aijer Nadere informatie beroep bg.: olieslager; beroep vader bd.: visser; weduwnaar van Maria Blank


Zij kregen de volgende kinderen:

   122 V    i. Klara Pieters Huig [15208] 38,39 werd geboren rond 1880 te Zaandam en is overleden op 28 Maart 1881 te Zaandam op 1-jarige leeftijd.

   123 V    ii. Marijtje Pieters Huig [15280] 38,39 werd geboren rond 1884 te Zaandam en is overleden op 27 November 1886 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.

92. Aaltje Jans Huig [34029] 26,48 werd geboren in 1852 in Zaandijk.48

Aaltje trouwde Pieter Dirks Sluijs [34007],26 zoon van Dirk Dirks Sluijs [34146] en Antje Klaas Kool [41107], op 3 Oktober 1878 in Zaandijk.48 Pieter werd geboren in 1850 in Zaandijk.

Huwelijksnotitiesberoep Bg.: houtzagersknecht


Kind uit dit huwelijk:

+ 124 M    i. Jan Pieters Sluijs [39471] 26,27,48 werd geboren in 1886 in Zaandijk.48

93. Pietertje Jans Huijg [40171] 26 werd geboren in 1855 in Zaandijk.

Pietertje trouwde Dirk Klaas Hooijschuur [40062] 26,101 op 11 November 1877 te Zaandam. Dirk werd geboren in 1854 te Zaandam.101

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Klaas Hooijschuur Moeder bruidegom Doortje Maarsen Vader bruid Jan Huijg Moeder bruid Antje Wittebrood Nadere informatie beroep bg.: olieslager; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bg.: olieslager


Kind uit dit huwelijk:

   125 V    i. Anna Dirks Hooijschuur [39923] 26 werd geboren op 16 Mei 1880 in Zaandijk.

Anna trouwde Adriaan Jacobs Fleur [28027],26,102 zoon van Jacob Jans Fleur [39358] en Foguera Johannes Tel [42526], op 24 November 1904 in Zaandijk.101 Adriaan werd geboren op 25 November 1880 in Koog aan de Zaan.102

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Huwelijkse gegevens: van beroep stijfselmaker; getrouwd 24 november 1904 Zaandijk met ANNA HOOIJSCHUUR, 16 mei 1880 Zaandijk, van beroep dienstbode, dochter van Dirk Hooijschuur, van beroep olieslager, en van Pietertje Huijg.
Arie Fleur en Anna Hooijschuur kregen vier kinderen:
1. PIETERTJE FLEUR, 13 mei 1906 Koog; getrouwd 24 october 1935 Zaandam met NICOLAAS JOHANNES BRINKMAN.
2. FOLGUERA FLEUR, 1 juni 1910 Koog; van beroep winkeljuffrouw.
3. CLASINA DOROTHEA FLEUR, 5 juli 1913 Koog, van beroep dienstbode.
4. ADRIAAN ANNE FLEUR, 3 maart 1924 Koog.
102

94. Pieter Simons Dekker [11138] 26,27,38,39 werd geboren in 1847 te Zaandam en is overleden op 13 Maart 1923 in Koog aan de Zaan op 76-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Pieter Simons Dekker had als beroep: olieslager 48

Pieter trouwde Neeltje Everts Siffels [9230],26,27,38,39 dochter van Evert Pieters Siffels [19345] en Guurtje Hendriks Bakker [19346], op 13 Oktober 1872 te Zaandam.48 Neeltje werd geboren in 1849 te Zaandam48 en is overleden op 21 Januari 1926 in Koog aan de Zaan op 77-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

   126 V    i. Guurtje Pieters Dekker [15103] 38,39 werd geboren rond 1875 te Zaandam en is overleden op 9 September 1877 te Zaandam op 2-jarige leeftijd.

   127 M    ii. Evert Pieters Dekker [15104] 38,39 werd geboren rond 1876 te Zaandam en is overleden op 13 September 1877 te Zaandam op 1-jarige leeftijd.

   128 V    iii. Guurtje Pieters Dekker [37819] 26,27 werd geboren rond 1879 te Zaandam en is overleden op 7 Juli 1897 in Koog aan de Zaan op 18-jarige leeftijd.

+ 129 V    iv. Hendrica Pieters Dekker [59042] 71,103 werd geboren in 1881 in Zaandijk.

   130 V    v. Aagtje Pieters Dekker [29284] 26,27 werd geboren rond 1883 in Koog aan de Zaan en is overleden op 10 November 1919 in Castricum op 36-jarige leeftijd.

   131 M    vi. Pieter Pieters Dekker [38019] 26,27 werd geboren rond 1885 in Koog aan de Zaan en is overleden op 9 December 1886 in Koog aan de Zaan op 1-jarige leeftijd.

95. Bregje Simons Dekker [20161] 38,39,48 werd geboren in 1857 te Zaandam.48

Bregje trouwde Hendrik Hendriks Hoenderdos [20192],38,39,48 zoon van Hendrik Harmens Hoenderdos [20522] en Anna Jacobus Emmerig [20523], op 14 Oktober 1877 te Zaandam.48 Hendrik werd geboren in 1851 te Zaandam.48

HuwelijksnotitiesVader bruidegom Hendrik Hoenderdos Moeder bruidegom Anna Emmerig Vader bruid Simon Dekker Moeder bruid Hendrika Huijg Nadere informatie beroep bg.: houtzager; beroep bruid: dienstbode


Kind uit dit huwelijk:

   132 M    i. Harmen Hendriks Hoenderdos [16277] 38,39 werd geboren rond 1881 te Zaandam en is overleden op 11 Juli 1882 te Zaandam op 1-jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  Tiende generatie  Volgende

104. Pieter Fransciscus Melk [483] 92 werd geboren op 21 September 1885 te Zaandam92 en is overleden op 26 Februari 1967 te Zaandam92 op 81-jarige leeftijd.


Gebeurtenissen uit het leven waren:

• In 2 Juli 1929 woonde Pieter aan het Otterspad 43, later de Klokbaai 80 genoemd, te Zaandam 104

• Pieter Fransciscus Melk had op 2 Juli 1929 te Zaandam als beroep: bankwerker

• Pieter was gek op circussen. Als deze in de stad was, ging hij altijd met zijn kleinzoon naar een voorstelling. Ook ging hij kijken bij het opbouwen ervan.

• Pieter was vrijzinnig hervormd. zij gingen in de bullekerk aan de westzijde te kerke. 106

Pieter trouwde Aaltje Pieters Riet [484], dochter van Pieter Jans Riet [716] en Guurtje Gerrits Heijn [492], op 26 Oktober 1911 te Zaandam.107 Aaltje werd geboren op 27 December 1882 te Zaandam108 en is overleden op 19 April 1972 te Zaandam109 op 89-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen bij het huwelijk waren:

• Huwelijkse gegevens 1961 Zaandam: Bij hun 50 jarig huwelijk kwam er ook een stukje in de plaatselijke krant.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Teunis Kee en Pieter Kwast waren getuigen aangifte geboorte in 1882. 110

• Aaltje Pieters Riet had in 1903 te Zaandam als beroep: werkmeid 111

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 133 M    i. Frans Josephus Pieters Melk [485] werd geboren op 25 Januari 1917 te Zaandam en is overleden in 2008 te Zaandam op 91-jarige leeftijd.

   134 V    ii. Naamloos Pieters Melk [265] werd geboren op 29 Mei 1914 te Zaandam en is overleden op 29 Mei 1914 te Zaandam.

+ 135 M    iii. Pieter Pieters Melk [478] werd geboren op 7 Mei 1917 te Zaandam en is overleden op 11 Juli 2011 in Capelle aan de IJssel op 94-jarige leeftijd.

   136 M    iv. Jan Pieters Melk [486] werd geboren op 8 Maart 1921 te Zaandam en is overleden op 8 Mei 1985 te Zaandam op 64-jarige leeftijd. Hij trouwde nooit en had geen kinderen.

   137 M    v. Privι

Privι trouwde Privι

105. Jan Fransiscus Melk [493] werd geboren op 22 Januari 1888 te Zaandam en is overleden op 31 December 1971 te Zaandam93 op 83-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan Fransiscus Melk had in 1950 te Zaandam als beroep: kantoormedewerker 93

• In 1888 woonde Jan aan de rozengracht te Zaandam 93

Jan trouwde Immetje Amerensie Margaretha Klaas Hey [316], dochter van Nicolaas Jans Heij [335] en Grietje Corver Korver [132], op 11 December 1924 te Zaandam.93 Immetje werd geboren op 17 Oktober 1897 te Zaandam en is overleden op 17 Juni 1989 te Zaandam93 op 91-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Immetje was rooms katholiek

Zij kregen de volgende kinderen:

   138 V    i. Levend

Levend trouwde Jan Kaaijk [337]. Jan werd geboren rond 1920 in Zaandijk.

+ 139 M    ii. Levend

121. Gerrit Gerrits Huig [89468] 75,100 werd geboren op 30 Augustus 1877 te Zaandam75 en is overleden op 27 November 1950 in Zaandijk75 op 73-jarige leeftijd.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Gerrit Gerrits Huig had als beroep: brood en beschuitbakker, later werkzaam in een chocoladefabriek 75

Gerrit trouwde Trijntje Cornelis Gorter [58088],75,100 dochter van Cornelis Cornelis Gorter [6596] en Maartje Thijs Ris [9408], op 9 Augustus 1900 in Koog aan de Zaan.75 Trijntje werd geboren op 20 Juni 1875 in Koog aan de Zaan75 en is overleden op 1 December 1979 in Koog aan de Zaan75 op 104-jarige leeftijd.

HuwelijksnotitiesZij kregen 9 kinderen.

Zij kregen de volgende kinderen:

   140 V    i. Alida Maria Gerrits Huig [92852] 100 werd geboren rond 1904 in Koog aan de Zaan en is overleden op 7 November 1931 in Wormerveer op 27-jarige leeftijd.

   141 M    ii. Levend

Levend trouwde Jansje Luttik [72746].112 Jansje werd geboren op 11 December 1916 in Wormer112 en is overleden op 19 Oktober 1980 in Enschede112 op 63-jarige leeftijd.

124. Jan Pieters Sluijs [39471] 26,27,48 werd geboren in 1886 in Zaandijk.48

Jan trouwde Geertje Dirks van Zaane [42648] 26,27 op 27 September 1911 te Zaandam.48 Geertje werd geboren in 1889 te Zaandam.

HuwelijksnotitiesVader bruid Dirk van Zaane Moeder bruid Maartje Blij Nadere informatie beroep bg.: schoenmaker; beroep vader bg.: houtzaagmolenaar; beroep vader bd.: zakkenmaker


Kind uit dit huwelijk:

   142 M    i. Jan Pieter Dirk Jans Sluijs [31560] 26,27 werd geboren rond 1923 in Koog aan de Zaan en is overleden op 6 April 1928 in Koog aan de Zaan op 5-jarige leeftijd.

129. Hendrica Pieters Dekker [59042] 71,103 werd geboren in 1881 in Zaandijk.

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Pieter Dekker en Neeltje Siffels. 48

Hendrica trouwde Jacob Frans Walst [55734],71,103 zoon van Frans Jacobs Walst [26775] en Dientje Barends Schoone [26776], op 19 September 1903 in Koog aan de Zaan.48 Jacob werd geboren in 1882 in Koog aan de Zaan.

Huwelijksnotitiesberoep bg.: machinist; beroep vader bg.: loswerkman; beroep vader bd.: cacao werker

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Frans Walst en Dientje Schoone. 48

Kind uit dit huwelijk:

   143 M    i. Frans Jacobs Walst [49561] 71,103 werd geboren rond 1903 in Westzaan en is overleden op 4 November 1904 in Westzaan op 1-jarige leeftijd.

Afbeelding

vorige  11de Generatie  Volgende

133. Frans Josephus Pieters Melk [485] werd geboren op 25 Januari 1917 te Zaandam en is overleden in 2008 te Zaandam op 91-jarige leeftijd.

Frans trouwde Stijntje Kee [490] op 14 Oktober 1936 te Zaandam. Stijntje werd geboren op 3 Juli 1914 in Koog aan de Zaan en is overleden in 2013 te Zaandam op 99-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

   144 M    i. Levend

Levend trouwde Privι [158]. Zij kregen geen kinderen.

+ 145 M    ii. Levend

   146 M    iii. Levend

Levend trouwde Levend

135. Pieter Pieters Melk [478] werd geboren op 7 Mei 1917 te Zaandam en is overleden op 11 Juli 2011 in Capelle aan de IJssel op 94-jarige leeftijd.


Pieter trouwde Gerarda Wouters Wouters [2], dochter van Onbekend en Onbekend, op 29 Juni 1950 in Rotterdam.113 Gerarda werd geboren op 11 Juli 1920 in Rotterdam en is overleden op 4 Juni 1999 in Rotterdam op 78-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 147 M    i. Levend

   148 M    ii. Levend

   149 V    iii. Levend

Levend trouwde Levend

139. Levend

Levend trouwde Wilhelmina Hendrika Berendina Cordes [319], dochter van Jan Martinus Cordes [133] en Neeltje Jacobs Arends [134]. Wilhelmina werd geboren op 29 Maart 1939 te Zaandam93 en is overleden op 4 December 2001 in Leiden93 op 62-jarige leeftijd.

Zij kregen de volgende kinderen:

   150 V    i. Levend

Levend trouwde Levend

+ 151 M    ii. Levend

   152 V    iii. Levend

Levend trouwde Levend

   153 V    iv. Levend

Levend trouwde Levend
Afbeelding

vorige  12de Generatie  Volgende145. Levend

Levend trouwde Levend

Zij kregen de volgende kinderen:

+ 154 V    i. Levend

+ 155 V    ii. Levend

Levend trouwde vervolgens met Levend

147. Levend

Levend trouwde Levend

Zij kregen de volgende kinderen:

   156 M    i. Levend

+ 157 M    ii. Levend

151. Levend

Levend trouwde Levend

Kind uit dit huwelijk:

   158 M    i. Levend

Afbeelding

vorige  13de Generatie154. Levend

Levend trouwde Levend

Zij kregen de volgende kinderen:

   159 M    i. Levend

   160 M    ii. Levend

   161 M    iii. Levend

155. Levend

Levend trouwde Levend

Kind uit dit huwelijk:

   162 M    i. Levend

157. Levend

Levend had een relatie met Levend

Kind uit deze relatie:

   163 V    i. Levend


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 27 Juni 2016 met Legacy 7.5 van Millennia