Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Claas Jans Kuijp en Stijntje Crelis
Man Claas Jans Kuijp [24571] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 Augustus 1713 - Krommenie
   Overleden: 13 September 1758 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jan Pieters Kuijp [41951] (1675-1720) 1
     Moeder: Guurtje Claas [34810] (1688-1754) 1


    Huwelijk: 1738

 Andere partner: Stijntje Rems Waard [1079] (1717-1754) 1 - 1744 (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Magdaleentje Dirks [22584] (rond 1716-1758) 1 - 1757 (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 22 Junij 1757 Is bij Weesmeesteren tot voogden aangestelt over de twee onmondige kinderen van Claas Janse Kuijp, wedr. Stijntje Remmerts, de persoonen van Willem Josepse Schilp, wonende op Zaandijk en Evert Remmertse Waart, woonende op Crommeniedijk.

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 218 Op huyden den 22 Junii 1757, Compareerde voor weesmeesteren Claas Janse Kuyp wedr: van Stijntje Remmerts en bij deselve hebbende verwekt twee onmondige kinderen genaamt Aaltje out 11 jaar en Guurtje Claas out 2 jaar, dewelke verclaarde aan deselve sijne kinderen ten overstaan van Willem Josepse Schilp woonende op Zaandijk en Evert Remmertse wonende op Crommeniedijk en in desen als aangestelde voogden bewijs voor moeders erf te doen, aan contante penningen aan ieder van deselve een zomma van f 12:10: 0 zijnde te zamen een zom van f 25: 0: 0 op conditie dat de bewesene zomma van f 25: 0: 0 onder de vader als administrerende voogd zal blijven berusten tot wederseggings toe Blijvende niet te min hij vader gehouden om gedagte zijne kinderen behoudens capitaal voor de renten en vrugten van het bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dage huwelijke of andere goedgekeurde state toe alles na order deser camer Verbindende specialijk voor alle het selve sijn woonhuys en erf staande en gelegen op `t Cattepat alhier belent ten oosten Gerrit Adriaanse Daan en ten westen Dirk Ruts, en voorts generalijk zijn persoon en verdere goederen gene uytgesondert als na regten Actum ter weescamere en des ten oirconde getekent dato ut supra Mij Present J Beets, secrets. Klaas Janse Kuyp Wullem Josepsz Evert Remse Waard Gerrit Rood Jan Dingenom
Vrouw Stijntje Crelis [11370] 1

    Geboren: rond 1718
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Maart 1743 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 10 Mei 1738, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Jan Claas Kuijp [40350] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 Februari 1739 - Krommenie
   Overleden: 5 Maart 1739 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Jan Claas Kuijp [40357] 1

    Geboren: 1742
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Juli 1742 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Neeltje Claas Kuijp [12647] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 Mei 1740 - Krommenie
   Overleden: 30 September 1741 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Claas Jans Kuijp

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Claas Jans Kuijp

Aangifte door Jan Tijsz Bookes.


Overlijdensnotities: Vrouw - Stijntje Crelis

Aangever Gerrit Pieterse


Geboortenotities: kind - Jan Claas Kuijp [40350]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Jan Claas Kuijp [40350]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Jan Claas Kuijp [40357]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Neeltje Claas Kuijp [12647]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Claas Kuijp [12647]

Aangifte door de vader Claes Kuijp.
Afbeelding

Claas Jans Molenaar en Stijntje Gerbrands
Man Claas Jans Molenaar [24471] 1

    Geboren: rond 1630 1341
    Gedoopt: 
   Overleden: 1662 1341
    Begraven: 
    Huwelijk: 1655

 Andere partner: Trijntje Claas [14919] (rond 1634-1654) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 15 December 1671. bij Weesmeesteren tot voogt over de nagelaten kinderen van Trijn Claes verweckt bij Claes Jans Molenaer gesurrogeert Dirck Jansz Schoen, datum uts. W. Vastrick, secrets

Notarisakten/Staatboeken: ORA 1486 folio 38 Inventaris ofte specificatie van de goederen van de nagelate weeskinderen van Trijn Claesdr sa: geprocureert bij Claes Jansz Molenaer woonachtich alhier als volgt met namen Willem Claes, Neel Claes, Gerrit Claes ende Trijntge Claesdr.
In de eersten hebben dese weeskinderen gemeen met Jan Arisz Molenaer een besegelde losrentebrieff van ses hondert Ca: gulden capitael daerinne d'voorsz. kinderen herideren een achtepaert sijnde vijffentseventich Ca: gulden spreeckende ten laste van Claes Jans Molenaer voorsz. f 75: 0: 0 Item noch een vierdepaert in een rentebrieff van hondert Ca: gulden capitael spreeckende tot laste van Claes Molenaer voorsz. als blijct int nieuwe renteboeck folio . sijnde een somme van vijffentwintich Ca: gulden f 25: 0: 0 Noch compiteert dese kinderen te ontfangen van Jacob Pieters Voor voor haere portie van twee alsnoch te verschijnen custingen van het huys ebde erff een somme van dit is bij d'voogden ontfangen, in rekeninge goet gedaan ende mitsdien geroyeert
f 266:10: 0 Noch resteert haer te ontfangen van Jan Claes Kaeck, Dirck Jansz Schoen ende Jacob Pietersz Voor vanweegen de eerste kustingh van het huys ende erff een somme van 2/3 van dese nevenstaende somme is bij de voogden ontfangen en in rekeninge goet gedaan, te weten dat van Dirk Schoen ende Jacob Voor sulcx dat het derde van Jan Kake nogh resteert f 100: 0: 0 Noch comt dese kinderen van Jan Claesz Kaeck, Dirk Jans Schoen ende Jacob Pietersz Voor ider een somme van hondert Ca: gulden capitael bij haerlieden voor de kinderen ontfangen comt alhier dit is aan de voogden betaalt in rekeninge 'tgeen nu de voogden in desen nogh van Jan Kake cumsuis compiteert, sullen se ontfangen van Gaauwe Jans als cooper van 't huys ende erve van Claas Molenaer in vougen dat de somme bij haar ontfangen zijnde daar mede Jan Kake ende Dirck Schoen cumsuis bevrijt sullen sijn. f 300: 0: 0
Noch den imboel ende huysraedt volgens den inventaris hier annex berustende onder d'vader.
Aldus geinventariseert ende ons weesmeesteren aengegeven bij d'oomen ende voogden van d'weeskinderen voorsz. opten 14en Januarii anno 1600 vierenvijftich. Ter ordonnantie van weesmeesteren bij mij als secretaris P.C. Oosterhoorn
Vorder soo sijn d'voogden van de voorsz. weeskinderen op huyden met Claes Jansz Molenaer veraccordeert ende verdragen ten overstaen ende in presentie van weesmeesteren in dusdaniger vougen: te weten dat d'voorsz. Claes Jansz Molenaer sijnne voorsz. vier onmondige kinderen sal alimenteren ende onderhouden in cost, dranck ende cleederen eerlijck nae sijn gelegentheyt, oock laten leeren ende stueren naer behooren, ende dat voor den tijt van drie eerstcomende jaeren op heden ingaende, jaerlijcx voor de somme van hondert vijftich Ca: gulden eens te betalen alle vierendeelen jaers precies een gerecht vierdepart mits dat de voogden alle vierendelen jaers tot ten eynde van de voorsz. drie jaren sullen moogen affcorten een somme van vijff Ca: gulden sijnde int geheel een somme van tsestich Ca: gulden, d'welcke Jan Claes Kaeck, Dirck Jans Schoen ende Jacob Pieters Voor van hem Claes Molenaer ter saecke van geleverde waren noch sijn compiterende: edoch ofte gebeurde dat eenige van de voorsz. kinderen voor t'expireren van de voorsz. drie jaren quamen te overlijden, soo sal d'vader in dien gevalle betaelt ende voldaen werden bij de tijt aff. Belooffden parthijen wedersijts dit te sullen onderhouden ende doen nacomen, onder verbant ende bedwanck als nae rechte. Actum opt'raethuys op dato voorsz. Ter ordonnantie van weesmeesteren bij mij als secretaris, P.C. Oosterhoorn
Vrouw Stijntje Gerbrands [10729] 1

    Geboren: rond 1634
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Willem Claas [13812] (1634-1655) 1 - 1654Kinderen

Algemene notities: Man - Claas Jans Molenaar

ORA 1486, fo. 38: welke relatie hebben zijn kinderen met Adriaan en Pieter Cornelis Gerrides van 't Zuijdeinde? zij hebben recht op deel van hun erfenis?
Afbeelding

Willem Claas en Stijntje Gerbrands
Man Willem Claas [13812] 1

    Geboren: 1634
    Gedoopt: 
   Overleden: 1655 1342
    Begraven: 
    Huwelijk: 1654
Vrouw Stijntje Gerbrands [10729] 1

    Geboren: rond 1634
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Claas Jans Molenaar [24471] (rond 1630-1662) 1 - 1655Kinderen
1 V Aafje Willems [17678] 1

    Geboren: 1654
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Annitje Klaas [20955] 1

    Geboren: 1654
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Claas Willems [25104] 1

    Geboren: 1654
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 4 V Maritje Willems [17261] 1

    Geboren: 1654
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Algemene notities: Man - Willem Claas

Duijfje Claas, overleden ca. 1655 (ORA 1486, fo. 68) is de moei van zijnkinderen


Algemene notities: kind - Aafje Willems [17678]

in ORA 1486, fo. 81 heet zij Aagie
Afbeelding

Gerrit Hendriks Knegt en Stijntje IJsbrands
Man Gerrit Hendriks Knegt [32435] 1

    Geboren: rond 1691 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1711 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Stijntje IJsbrands [9331] 1

    Geboren: rond 1691 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 16 Januari 1711, Krommenie. 2 Jm. van Assendelft en jd. van Krommeniedijk, f 3 impost.


Kinderen
1 V Trijntje Gerrits Knegt [3551] 1

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 14 Augustus 1713 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Jan Gerrits Knegt [41015] 1

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 14 Mei 1716 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Maartje Gerrits Knegt [315] 1

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 12 Juli 1717 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 4 V Trijntje Gerrits Knegt [3218] 1

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 12 Juli 1717 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 5 V Trijntje Gerrits Knegt [2825] 1

    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 21 November 1718 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Trijntje Gerrits Knegt [3551]

religie Rooms katholiek


Geboortenotities: kind - Jan Gerrits Knegt [41015]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jannetje Hendriks


Geboortenotities: kind - Maartje Gerrits Knegt [315]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Lijsje Crelis


Geboortenotities: kind - Trijntje Gerrits Knegt [3218]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Aaltje IJsbrandsz


Geboortenotities: kind - Trijntje Gerrits Knegt [2825]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Aaltje IJsbrands

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia