Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Engel Jans Bom en Dieuwertje Jans Kwantes
Man Engel Jans Bom [30505] 1,4

    Geboren: rond 1744 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1793 - (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Grietje Willems Bakker [34490] (rond 1746-1793) 1,4 - 1764 - Krommenie
Vrouw Dieuwertje Jans Kwantes [12834] 1,4

     Alias: Diewertje Jans Quantes
    Geboren: rond 1740 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Juli 1803 - Krommenie 2
    Begraven: 

 Andere partner: Joseph Gerrits Mijsen [8469] (1742-1792) 1,4 - 1765 - Krommenie (Eerste huwelijk)


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 2 November 1793, Krommenie. 2 Wnr. en wed. van Krommenie.


Kinderen

Overlijdensnotities: Vrouw - Dieuwertje Jans Kwantes

Aangever haar man.
Afbeelding

Claas Dirks Jonge Engels en Hillegond Claas Bom
Man Claas Dirks Jonge Engels [24078] 1

    Geboren: rond 1695
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 September 1725 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Dirk Dirks Jonge Engels [28860] (rond 1675-1715) 1
     Moeder: Grietje Claas [33452] (rond 1675-1695) 1


    Huwelijk: 3 November 1715 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Claas was rooms katholiek 1,4

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1489. 38 Huyden den 17e September 1721 Compareerde voor de heere weesmeesteren Claas Dircksz Jong Engels en Geurtje Dircks Jong Engels bij uytlandigheyt van haar man Willem Claasz Cuijper, dewelcke mede de rato caveeren voor haar suster Trijntje Dircx weduwe Adrjaen Lans, dewelcke voor haar selve alsmede in haar gemelte qualiteyt van den voorenstaande inventaris voldaen te zijn, bedanckte derhalve de heeren weesmeesteren over de adminestratie gehadt, in teken der waarheyt dese getekent op den regthuyse tot Crommenije den 17 September 1721, Claes Dirksz Jongengels Guertje Dirks Mij present G. van Manen, secretaris.

• Voogdbenoeming: Dato als vooren 17 Maart 1728 Is bij der Heeren Weesmeesteren van Crommenije en Crommenijdijck tot voogt gestelt en gecommitteert over het onmondige kint van Claas Dircksz Jong Engels, Huijbert Sijmensz Backer, omme het voorsz. onmondige kint sijn goederen behoorlijck te dirigeeren en in alle billijckheijt voor te staan, daarvan te doen rekening bewijs en reliqua. Aldus gedaan dato uts.

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1492. 19 fol. 144 Inventaris van de goederen voor het kint van Claes Dirkse Jonge-engels genaamt Grietje Claes door Huybert Symonse Backer als voogt.
Namentlijk voor haer portie uyt de erffenis van Claes Schouten bevonden te mogen beuren somma f 47: 0: 0 en alsoo de moeder van onvermogen is soo is met approbatie van weesmeesteren dit gelt aen de moeder overhandigt tot onderhout en alimentatie van het kint, aldus geinventariseert den 24 novemb. 1728 mij present J. Beets, clerk
Vrouw Hillegond Claas Bom [37005] 1

    Geboren: rond 1695 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 November 1739 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Claas Cornelis Bom [23912] (1669-1706) 1,3
     Moeder: Maartje IJsbrands [10354] (rond 1664-1719) 1 Andere partner: Jan Pieters Molenaar [41970] (rond 1688-1745) 1 - 1730 (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hillegond was rooms katholiek 1,4

• Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 206v op huyden den 9 desember 1739 Compareerde voor weesmeesters Corn. Bom en Jacob Maet als voogden over Grietje Claes, onmondige dogter van Claes Dirkse Jonge engels en Hilgont Claes, die te kennen gaven met Jan Prs. Molenaer, laest getrout geweest aen Hilgont Claes, geaccordeert te sijn bij form van uytkoop, wegens des kint vader en moederlijk erfgoet in deser voegen dat het kint sal hebben en genieten de kleederen van haer moeder als volgt,


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 19 Oktober 1715, Krommenie. 2 Beide f 3 impost.


Kinderen
1 V Grietje Claas Jonge Engels [33483] 1

    Geboren: - Krommenie 1744
    Gedoopt: 17 Mei 1716 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Maartje Claas Jonge Engels [4838] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 Juli 1719 - Krommeniedijk
   Overleden: 12 Februari 1720 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Claas Dirks Jonge Engels

Aangever Willem Kuijper. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Hillegond Claas Bom

Aangever haar man.


Doopnotities: kind - Grietje Claas Jonge Engels [33483]

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Guurtje Dirks vader is halfwassen


Algemene notities: kind - Grietje Claas Jonge Engels [33483]

ORA 1492, fo. 144: zij ontvangt portie uit erfenis van Claas Schouten


Geboortenotities: kind - Maartje Claas Jonge Engels [4838]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Guurtje Dirks


Overlijdensnotities: kind - Maartje Claas Jonge Engels [4838]

Aangever haar vader. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.
Afbeelding

Jan Pieters Molenaar en Hillegond Claas Bom
Man Jan Pieters Molenaar [41970] 1

    Geboren: rond 1688 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 December 1745 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Pieter Engels Pietjes Molenaar [16925] (vσσr 1656-1725) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1730 - (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Duijfje Jans Vroom [29953] (rond 1688-1730) 1,14 - 1708

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: ORA 1493, fo. 1. Ouders aannemelijk gezien Cornelis en Jan broers waren en als voogden over de kinderen van Dirk waren aangesteld.

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1493. 14 fol. 1 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Jan Pietersen Molenaer, aan sijn drie onmondige kinderen geteelt bij saliger Duyfje Jans, voor haar moeders Erf ten overstaan van Gijsbert Janse Vroom oom op C:dijk, Jan Gerritse Hans neeff tot wessanen en Corn. Huybersen alhier als wettige voogden
Namentlijk voor de drie kinderen tesamen 't negentig gulden ofte voor ider kint dertig gulden, welk gelt onder de vader berustende, verbindende daarvoor speciael een huys en erf staende en gelegen op het Weyver belent ten oosten Gerrit Heyn en ten westen Rutger Wijnninse en voorts sijn persoon en goederen als na regten, is vorder geaccordeert tusschen de vader en voogden ter eenre en andere sijde, dat de vader sijne voorsz. kinderen behoudens goet, dat is voor de vrugten van dien, sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden, alsmede deselve te laten leeren naar sijnen staat en gelegentheyt tot hunne mondige dage gehuwden of anderen geapprobeerden state toe Aldus gedaan op den Regthuyse tot Crommenie en bij Weesmeesteren geapprobeert den 18 Jann. 1730 Mij present J. Beets, secrets.

• Voogdbenoeming: Den 18 Januarij 1730 Bij Weesmeesteren gestelt en gecommitteert tot voogden over de drie onmondige kinderen van Jan Pieters Molenaer, geteelt bij salr. Duijfje Jans, de persoonen van Gijsbert Janse Vroom, oom a C:dijk, Jan Gerritse Hans, neef a Wessanen en Cornelis Huijbersen, alhier woonende, omme de voorsz. kinderen &ca. Mij present, J. Beets, secrets.

• Hij was rooms katholiek
Vrouw Hillegond Claas Bom [37005] 1

    Geboren: rond 1695 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 November 1739 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Claas Cornelis Bom [23912] (1669-1706) 1,3
     Moeder: Maartje IJsbrands [10354] (rond 1664-1719) 1 Andere partner: Claas Dirks Jonge Engels [24078] (rond 1695-1725) 1 - 3 November 1715 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hillegond was rooms katholiek 1,4

• Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 206v op huyden den 9 desember 1739 Compareerde voor weesmeesters Corn. Bom en Jacob Maet als voogden over Grietje Claes, onmondige dogter van Claes Dirkse Jonge engels en Hilgont Claes, die te kennen gaven met Jan Prs. Molenaer, laest getrout geweest aen Hilgont Claes, geaccordeert te sijn bij form van uytkoop, wegens des kint vader en moederlijk erfgoet in deser voegen dat het kint sal hebben en genieten de kleederen van haer moeder als volgt,


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 28 Januari 1730, Krommenie. 2 Wnr. en wed.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jan Pieters Molenaar

Aangifte door zijn zoon Dirk.


Overlijdensnotities: Vrouw - Hillegond Claas Bom

Aangever haar man.
Afbeelding

Reijer IJpelaar en Johanna Klaas Bom
Man Reijer IJpelaar [26397] 97

     Alias: Rijer IJpelaar
    Geboren: rond 1760 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 14 Augustus 1785 - Krommenie (Kerk) 97

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was oud katholiek
Vrouw Johanna Klaas Bom [26261] 97

    Geboren: rond 1760 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was oud katholiek


Kinderen
1 M Nicolaas Rijers IJpelaar [26070]

    Geboren: - Wormerveer
    Gedoopt: 2 November 1786 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Johannes Rijers IJpelaar [29365]

    Geboren: - Wormerveer
    Gedoopt: 6 April 1788 - Krommenie
   Overleden: 1788 - Krommenie
    Begraven: 3 M Johannes Rijers IJpelaar [36580]

    Geboren: - Wormerveer
    Gedoopt: 5 Maart 1794 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Doopnotities: kind - Nicolaas Rijers IJpelaar [26070]

Gertrudis IJpelaar, OK


Doopnotities: kind - Johannes Rijers IJpelaar [29365]

Duijfje IJpelaar, OK


Doopnotities: kind - Johannes Rijers IJpelaar [36580]

Gertrudis IJpelaar, OK

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia