Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan van Daalhof en Wijbrig Hebbelaers
Man Jan van Daalhof [39069] 1

    Geboren: rond 1690 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 15 Augustus 1729 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jan van Daalhof had als beroep: koekebakker (1739)

• Jan was rooms katholiek 5

• Voogdbenoeming: Den 6 Meij 1739 Bij Weesmeesters gestelt tot voogden over de 4 onmondige kinderen van Johannes van Daelhof, geteelt bij salr. Wijbrig Hebbelaer, met namen Antoni, oud 8 jaer, Christoffel, oud 7 jaer, Dirk, oud 5 jaeren ende Jan, oud 2 jaer, de persoonen van Zacharijas Schruder, kou-oom a Amsterdam, Dirk Harmensz Backer, oudoom en Jacob Blauboer, beijde tot Crommenie
Jacob Blauboer is op ingebragte redenen van dese voogdijschap geexcuseert en ontslaegen.

• Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 192 Inventaris van de goederen ter Weeskamer bewesen door Johannes van Daelhof, koekebacker, aen sijn 4 onmondige kinderen geteelt bij saliger Wijbrig Hebbelaer, genaemt Antoni oud 9 jaeren, Christoffel oud 7 jaren, Dirk oud 5 jaren ende Jan Daelhof oudt 2 jaeren, voor haer moeders Erf, ten overstaen van Dirk Harmense Backer oud-oom, alhier ende Sacharijas Schruder aengehuwd oom tot Amsterdam beyde aen 's moeders sijde, als wettige aengestelde voogden,

Namentlijk een somma van Eenduysent guldens aen gelt voor de vier kinderen, onder de vader als vader en administreerende voogt berustende, voor de voldoeninge van welke penningen hij vader speciael verbint en ten onderpande stelt een huys en erf sijnde een koekebackerije met derselver gereetschappen staende en gelegen in het Zuyd-endt tot Crommenie, belent ten Zuyden Vrerik Backer en ten noorden Jacob van Bergen, voorts sijn persoon en goederen als na regten; en is voorts geaccordeert dat de vader sijn kinderen behoudens goet en sulcx voor de vrugten van 't voorsz. bewijs sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden, benevens deselve te laten leeren na staets gelegentheyt tot hunne mondigen dage, huwelijken ofte anderen geapprobeerden state toe, onder verbant als vooren; ende is wijders geconditioneert, ingeval eene of meerdere van de voorsz. kinderen onmondig sijnde komt of komen te sterven dit bewesen gelt sal erven en succedeeren van de eene op de andere, folio 192v ende dat soo vervolgens tot de laeste toe (sonder dat in dat geval daarvan iets aen de vader sal mogen komen) ende soo de laeste mede onmondig komt te overlijden dan soo als versterfregt sal komen mede te brengen, ende is nog gestipuleert dat de vader van het voorsz. bewesene aen de meerderjarig gewordene derselver portie niet sal behoeven uyt te rekken of over te geven voor en aleer de jongste der kinderen sal wesen gekomen tot den ouderdom van 20 jaeren; nog is gestipuleert, ingevalle het placcaet dat bij haer Edle gr. mog. nu onlangs is gegeven ten opsigte van de koekebackerijen ten plattenlande, met het verloop van 6 jaeren wert gemortificeert sonder eenige nadere bepalinge daar over te komen, en mits dien dat de koekebackerijen weder als bevoorens in vrijheyt komen; soo belooft de vader nog ten behoeve van sijn kinderen het voorsz. bewijs te amplieeren met een som van 200 gl. eens gelt voor alle vier, tot een liberale en vrijwillig geschenk aen de kinderen te sullen geven; mede te betaelen in der tijt als eve gemelt, dog sal dese penningen onder voorgemelde successie van versterf niet begrepen wesen, beloove malkander dese accorde van bewijs te presteeren onder verbant van persoonen en goederen als na regten en is dit alsoo bij weesmeesteren geapprobeert, aldus gedaan op den regthuyse tot Crommenie en 't oirconde getekent den 20 e mey 1739; Johannes van Daelhoff Dirk Harmse Bakker Zacharias Schroder Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Wijbrig Hebbelaers [13509] 1

     Alias: Wijbrig Hemmelaar 5
    Geboren: rond 1690 5
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Juli 1738 - Krommenie 2
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Wijbrig was rooms katholiek 5


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 20 Juli 1729, Krommenie. 2 Wnr. van Krommenie, impost f 3, jd. van Amsterdam.


Kinderen
1 M Anthonie Jans van Daalhof [12105] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 22 Juni 1730 - Krommeniedijk
   Overleden: 20 Juli 1774 - Krommenie 1832
    Begraven: 26 Juli 1774 - Krommenie
    Partner: Anna Catharina de Lange [16512] (rond 1730-1804) 1,4
      Huw: 17502 M Christoffel Jans van Daalhof [23473] 1

    Geboren: - Krommenie 1572
    Gedoopt: 16 September 1731 - Krommeniedijk
   Overleden: 13 Mei 1746 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Dirk Jans van Daalhof [29248] 1

    Geboren: - Krommenie 1572
    Gedoopt: 7 December 1733 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Jan Jans van Daalhof [41582] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 7 Augustus 1735 - Krommeniedijk
   Overleden: vσσr 1736
    Begraven: 5 M Jan Jans van Daalhof [39134] 1,4

    Geboren: - Krommenie 1572
    Gedoopt: 26 Oktober 1736 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Aagje Simons Bakker [5103] (1737-1812) 1,4
      Huw: 5 Juni 1763 - Krommeniedijk 1,4. (Eerste huwelijk)6 M Herman Jans van Daalhof [36838] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 21 Juli 1738 - Krommeniedijk
   Overleden: 18 December 1738 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Wijbrig Hebbelaers

Aangifte door Engel Cornelisz van de vrouw van Johannes Daelhof. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Geboortenotities: kind - Anthonie Jans van Daalhof [12105]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Hermina Kersten


Overlijdensnotities: kind - Anthonie Jans van Daalhof [12105]

Aangifte door Jan van Daalhoff. Impost f 6, begraven in de kerk, recht f4.
nalatende vrouw en kinderen


Geboortenotities: kind - Christoffel Jans van Daalhof [23473]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Alletje Dirks


Overlijdensnotities: kind - Christoffel Jans van Daalhof [23473]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Dirk Jans van Daalhof [29248]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Trijntje van Daalhoff


Geboortenotities: kind - Jan Jans van Daalhof [41582]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Hermanus van Daalhoff


Geboortenotities: kind - Jan Jans van Daalhof [39134]

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Maartje Pieters


Geboortenotities: kind - Herman Jans van Daalhof [36838]

religie Rooms katholiek
sine addito


Overlijdensnotities: kind - Herman Jans van Daalhof [36838]

Aangifte door Jan Dirkse Bakker van een kint van Jan Daelhof. Impost f3, begraven in de kerk, recht f 2.
Afbeelding

Antonie van Grossel en Trijntje Jans van Daalhof
Man Antonie van Grossel [5949] 1,4

    Geboren: rond 1747 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Mei 1817 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Johannes Jacobs van Grossel [1896] (1712-      )
     Moeder: Elisabeth Antonius Beukering [30179] (rond 1711-1802) 1


    Huwelijk: 12 Juli 1789 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Antonie was rooms katholiek 1,4
Vrouw Trijntje Jans van Daalhof [16082] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 9 Januari 1765 - Krommeniedijk
   Overleden: 15 Maart 1791 - Krommenie 2
    Begraven: 15 Maart 1791 - Krommenie


     Vader: Jan Dirks van Daalhof [40788] (rond 1742-      ) 1
     Moeder: Claasje Jans Steen [25241] (1730-1788) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Trijntje was rooms katholiek 1,4


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 26 Juni 1789, Krommenie. 2 Jm. van Westzaan en jd. van Krommenie, impost f 3.


Kinderen

Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Jans van Daalhof

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas Rosendaal


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Jans van Daalhof

Aangever haar man. F 3 impost, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende man


Notities: Huwelijk

gerecht Westzaan, ingetekend Westzaan 27-06-1789; derde gebod 12-07-1789, betoog gegeven om te Krommenie te trouwen. Anthonij van Grossel, jm te Westzaan X Trijntje van Daalhof, jd te Krommenie

Afbeelding

Klaas Cornelis Groen en Trijntje Anthonies van Daalhoff
Man Klaas Cornelis Groen [12327] 1,4

     Alias: Nicolaas Cornelis Groen
    Geboren: 1795 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 4 Maart 1821 - Wormerveer (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Cornelis Groen en Marijtje Koorn.

• Klaas Cornelis Groen had als beroep: koopman 1461
Vrouw Trijntje Anthonies van Daalhoff [30151] 1,4,1461

     Alias: Catharina Trijntje van Daalhof, Catharina van Zaalhof
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 11 Juni 1798 - Krommeniedijk
   Overleden: 1852
    Begraven: 


     Vader: Anthonie Willems van Daalhof [20983] (1775-1819) 1,4
     Moeder: Baligje Jans de Haan [622] (1770-1813) 1,4

Kinderen
1 V Wilhelmina Klaas Groen [15338] 4

    Geboren: 17 Augustus 1824 - Katwijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Maart 1852 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jan Jacobs Bak [39573] (1822-      ) 1,4
      Huw: 23 Februari 1851 - Wormerveer 1461. (man volg. huw, vr. 1ste huw)2 V Cornelia Antonia Groen [25389] 1

    Geboren: 1822 - Katwijk aan de Rijn
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Martinus Roelofs Kuijper [14631] (1818-      ) 1
      Huw: 16 Mei 1852 - Krommenie3 M Cornelis Klaas Groen [25810] 1,4

    Geboren: 26 September 1828 - Katwijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 December 1880 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Truitje Poulus Kerstens [10312] (1839-      ) 1
      Huw: 3 Mei 1863 - Krommenie 18374 V Antonia Anna Groen [22027] 1

    Geboren: 1831 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Arnoldus Roelofs Kuijper [22439] (1832-      ) 1
      Huw: 5 Juli 1863 - Krommenie
Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Anthonies van Daalhoff

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Susanna van Asma


Overlijdensnotities: kind - Wilhelmina Klaas Groen [15338]

geb.datum 17-08-1824


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Klaas Groen [25810]

geboren: 26.9.1828. Volgens Blanken overleden in 1884.
Afbeelding

Adriaan Gerrits Daan en Willempje Alberts Kruijt
Man Adriaan Gerrits Daan [19810] 1,46

    Geboren: rond 1706 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 November 1766 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Jans Daan [32536] (1686-1724) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 1726 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 199 Op huyden den 20 october 1756 Compareerde voor weesmeesteren Adriaan Gerrits Daan wedr: van Willempje Alberts en bij deselve hebbende verwekt een onmondige dogter genaamt Guurtje Adriaans Daan out 20 jaar, dewelke verclaarde aan deselve haare dogter ten overstaan van Claas Pieters Matselaar en Simon Bruynsz Sluys beyde mede alhier woonagtig en in desen als aangestelde voogden bewijs voor of van moeders erf te doen, de navolgende goederen te weten: Een silvere beugel, een streng roode bloedcoralen, een spinwiel en voorts alle de kleederen van haar overleden moeder die zij reets draagt en tot haar lighaam behoort, blijvende niet te min hij vader gehouden omme de gedagte sijne dogter, behoudens, capitaal voor het bewesene op te brengen en groot te maken tot haar mondigen dage of eerderen huwelijke state toe, alles na order deser camer Verbindende specialijk voor het selve sijn woonhuys en erv staande en gelegen op `t Weyver alhier en voorts sijn persoon en goederen als na regten Actum ter weescamere van den banne Crommenie voorsz: desen dato ut supra Arijan Gerse Daan Dit merk is bij X Claas Pieters Matselaar gestelt Symon Bruynsen Jacob Waagmeester Gerrit Rood Mij Present J Beets, secrets.
Den 27 april 1757, heeft Adriaan Daan versogt, vermits hij zijn huys heeft vercogt dat het selve van `t verbant mogte worden ontheven het welke bij weesmeesteren met permisse van voogden is geschiet en daarom hier ontslagen Mij Present J Beets, secrets.

• Voogdbenoeming: 8 September 1756 Is bij Weesmeesteren tot voogden aangestelt over 't onmondige kind van Adriaan Daan, verwekt bij Willempje Alberts Kruijt, de persoonen van Claas Pieters Matselaar en Simon Bruijnsz Sluijs, beijde alhier woonagtig

• Hij was doopsgezind
Vrouw Willempje Alberts Kruijt [3794] 1

    Geboren: rond 1706 - Marken
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Februari 1751 - Krommenie 1838
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 21 September 1726, Krommenie. 2 Wnr.; jd. van Marken. Beide wonende te Krommenie.


Kinderen
1 M Gerrit Adriaans Daan [32072] 1

    Geboren: 1726
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Oktober 1726 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Guurtje Adriaans Daan [34733] 1

    Geboren: 1727
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 April 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Gerrit Adriaans Daan [32074] 1

    Geboren: 8 April 1728 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Simon Adriaans Daan [33032] 1

    Geboren: 1730
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Januari 1730 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Simon Adriaans Daan [33023] 1

    Geboren: 1733
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Juli 1733 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Guurtje Adriaans Daan [34734] 1,4

    Geboren: 2 Februari 1736 1839
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 September 1818 - Zaandijk
    Begraven: 
    Partner: Hendrik Mulder [35917] (rond 1737-1797) 1,4,46
      Huw: 6 November 1757 85
Overlijdensnotities: Man - Adriaan Gerrits Daan

Aangifte door Claas Pietersz Matselaar. 4-12-1766 gestorven!! DG


Overlijdensnotities: Vrouw - Willempje Alberts Kruijt

Aangifte door Gerrit Daan van Wulpie Albers.


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Adriaans Daan [32072]

Aangifte door Adriaan Gerritse van zijn kind Gerrit Adriaansz.


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Adriaans Daan [34733]

Aangifte door Adriaan Gerritsz van zijn kind Geurtje Adriaans.


Geboortenotities: kind - Gerrit Adriaans Daan [32074]

tevens wordt vermeld: getrout met .... gerevormeert


Overlijdensnotities: kind - Simon Adriaans Daan [33032]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Simon Adriaans Daan [33023]

Aangifte door de vader.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia