Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Klaas Harmens Roos en Aagtje Teunis Marcelius
Man Klaas Harmens Roos [44261] 1,6

    Geboren: 
    Gedoopt: 20 November 1765 - Krommenie
   Overleden: 17 Januari 1823 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Harmen Dirks Roos [9717] (1728-1801) 1,6,33,34
     Moeder: Eefje Cornelis Visser [14100] (rond 1740-1804) 1,6


    Huwelijk: 1794 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Aagtje Teunis Marcelius [18936] 1

    Geboren: rond 1774 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Oktober 1796 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 27 December 1794, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 V Dirkje Klaas Roos [29663] 1

    Geboren: 15 Maart 1795 - Krommenie
    Gedoopt: 15 Maart 1795 - Krommenie
   Overleden: 24 November 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Klaas Harmens Roos

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Klaas Harmens Roos

geb. 20-11-1765


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagtje Teunis Marcelius

Aangifte door haar man.


Geboortenotities: kind - Dirkje Klaas Roos [29663]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Dirkje Klaas Roos [29663]

Aangifte door de vader.
Afbeelding

Jan Teunis Pereboom en Grietje Pieters van Marke
Man Jan Teunis Pereboom [9669] 1,6

     Alias: Jan Teunis Peereboom 4
    Geboren: rond 1720 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Oktober 1763 - Krommenie 441
    Begraven: 


     Vader: Teunis Aris Pereboom [30098] (rond 1690-1743) 1
     Moeder: Neeltje Jans [3462] (rond 1690-1728) 1


    Huwelijk: 1761 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Barbertje Maartens [22709] (rond 1720-1741) 1,6 - 1740 - Krommenie

 Andere partner: Jannetje Cornelis Matselaar [42768] (rond 1723-1760) 1 - 1743 (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 13 Folio 78 den 30 nov. 1740 Compareerde voor weesmeesters Jan Teunisse Peerboom nu meerderjarig, geadsisteert met Sym. Oosterh. als voogt en bekende voor sijn deel in de nevenstaende inventaris ontfangen te hebben f 11:5:en daermede van dese inventaris voldaen te sijn, bedankende Weesmeesters en voogden voor goede directie daerover gehadt deselve quiteerende voor namaninge onder verbant als na regten, Actum dato als boven en 't oirconde getekent Jan Teunisz Pereboom Mij present J. beets, secrets.

Voogdbenoeming: Huijden den 8 Meij 1743 Hebben Weesmeesters gestelt en gecommitteert over 't onmondig kint van Jan Teunisse Peerboom, geteelt bij wijlen Barbertje Maartens, gent. Barbertje Jans, oudt een jaar, de personen van Govert Taman en Cornelis Niele, beijde ooms aen 's moeders sijde, omme &a.

Notarisakten/Staatboeken: 14 Folio 49 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Jan Teunisse Peerboom aen sijn onmondige kint Barbertje Janse oudt een jaer geteelt bij wijlen Barbertje Maartens voor moeders erf ten overstaen van Govert Taman en Corn: Niele beyde ooms aen `s moeders sijde als wettige aengestelde voogden Namentlijk een silvere beugel, en die op heden afgestaen en overgegeven en ter weeskamer in bewaer gebragt; is verder geaccordeert dat de vader sijn voorsz. kint behoudens sal alimenteeren, opbrengen en groot maken tot sijn mondigen dage huwelijken of andere geapprobeerden staete toe alles naer staet en gelegentheyt en ordre der camere onder verbant van persoonen en goederen als na regten aldus gedaen ter weeskamer en bij voogden geaccepteert en bij weesmeesters mede geapprobeert den 8 mey 1743, en `t oirconde getekent. Jan Teunsz Pereboom Govert Taaman Dit + merk is van Corn: Niele gestelt Mij present, J. Beets, secrets.

Voogdbenoeming: Den 23 Februarij 1750 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogd over 't kint Jan Teunisse Peerboom, wegens de nalatenschap Govert Taman.

Voogdbenoeming: 12 November 1760 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de onmondige dogter van Jan Teunisz Pereboom geteelt bij wijlen Jannetje Cornelis aangestelt de persoonen van Cornelis Sijmonsz Tulp en Jan Swart beijde tot Crommenie woonagtig

Notarisakten/Staatboeken: 32 Folio 12. Op Huijden den 12 e November 1760 Compareerde voor Weesmeesteren van den Banne van Crommenie Jan Teunisz Pereboom wedr: van Jannetje Cornelis en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige dogter genaamt Neeltje Jans out 4 jaaren, dewelke verclaarde aan deselve zijne dogter, ten overstaan van Cornelis Sijmonsz en Jan Swart: in desen als aangestelde voogden: bewijs voor moeders erf te doen aan contante penningen aan deselve een zomma van Dertig Gulden, op conditie dat de bewesene Zomma van Dertig Gulden onder de vader als administrerende voogd zal blijven berusten tot wederopsegging toe, blijvende egter hij vader gehouden om gedagte zijne dogter behoudens capitaal voor de renten en vrugten van t bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dage, huwelijke ofte andere goedgekeurde staate toe, alles na order deser camer Verbindende specialijk voor alle hetselve: zijn woonhuijs en erv staande en gelegen op t Mat tot Crommenie, belent ten westen Cornelis Sijmonsz en ten oosten Pieter de Jongh & voorts generalijk zijn persoon en verdere goederen gene uijtgesondert als na regten Actum ter camere voorsz: en des ten Oirconde getekent dato als boven Mij present J. Beets Jan Teunisse Pereboom Kornelies Sijmonse dit merk is bij + Jan Swart gestelt Corns: van Vliet Gerrit Rood
Vrouw Grietje Pieters van Marke [34319] 1

    Geboren: rond 1741 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Februari 1771 83
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 14 Februari 1761, Krommenie. 2 Wnr. van Krommenie en jd. van Krommeniehorn.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jan Teunis Pereboom

Aangifte door Cornelis Cornelisz.


Algemene notities: Vrouw - Grietje Pieters van Marke

van Marke uit DG.
Afbeelding

Engel Cornelis Market
Man Engel Cornelis Market [30412] 1

    Geboren: 1697
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Neeltje Engels Market [4918] 1

    Geboren: 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Juli 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Niesje Engels Market [12614] 1

    Geboren: 1713
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 November 1713 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Duijfje Engels Market [29893] 1

    Geboren: 1717
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Oktober 1717 - Krommenie 2
    Begraven: 
Algemene notities: Man - Engel Cornelis Market

patroniem bij imp. begr. 23-11-1713 dochter Niesje.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Engels Market [4918]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Niesje Engels Market [12614]

Aangifte door de vader van zijn dochter.


Overlijdensnotities: kind - Duijfje Engels Market [29893]

Aangifte door de vader van zijn dochter.
Afbeelding

Joseph Engels Market en Trijntje Engels Rachels
Man Joseph Engels Market [43688] 1

     Alias: Josep Engels Bakker
    Geboren: rond 1695
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 April 1762 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1715

 Andere partner: Meijnsje Claas Winter [8849] (rond 1698-1743) 1 - 1718 (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Den 13 Desember 1730 Bij Weesmeesteren tot voogden gestelt over Engeltje Joseps, onmondige dogter van Josep Engelsen Backer, geteelt bij wijlen Trijn Engels, de persoonen van Gerrit Adriaense Molenaer en Vrederik de Haas, omme &ca.
Vrouw Trijntje Engels Rachels [11086] 1

    Geboren: rond 1695
    Gedoopt: 
   Overleden: 1718 3
    Begraven: 


     Vader: Engel Poulsen Ragel [30531] (rond 1676-1725) 1,13
     Moeder: Antje Gerrits [21608] (rond 1675-      ) 1,13Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 3 folio 6 Inventaris van de goederen ter weeskamer gebragt ofte wel bewesen door Josep Engelse Market aan sijn onmondige dogter Engeltje Joseps geprocreert bij wijlen Trijn Engelse voor moeders erf ten overstaan van Engel Poulusse Ragel grootvader van 's moeders sijde,
Namentlijk een somma van twintig gulden aan gelt segge f 20: 0: 0 welke twintig gulden onder de vader is berustende en is wijders tusschen de vader voorsz. ter eenre ende de grootvader ter andere sijde geaccordeert dat hij sijn voornoemde kint behoudens goed sal opvoeden en onderhouden na staat en gelegentheyt tot mondigen dage toe onder verbant als na regten aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren geapprobeert den 13 April 1718 Mij present J. Beets, clercq


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 20 April 1715, Krommenie. 2


Kinderen
1 V Engeltje Jozefs Market [30669] 1

    Geboren: rond 1718
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Adriaan Cornelis [19772] (rond 1720-      ) 1
      Huw: 13 November 1740 - Krommenie
Overlijdensnotities: Man - Joseph Engels Market

Aangifte door Cornelis Hof van Joseph Engelsz. Impost f 3, begraven inde kerk, recht f 4. Aangenomen deze overledene.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 1 Mei 2020 met Legacy 7.5 van Millennia