Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Dirk Ooms en Grietje Dirks Molenaar
Man Dirk Ooms [28487] 1

    Geboren: rond 1710
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Dirk woonde te Assendelft 33
Vrouw Grietje Dirks Molenaar [33704] 1

    Geboren: rond 1710
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: Op Huijden den 15 Augustus 1770 Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk Dirk Jansz Cuijp, weduenaar van Antje Jans Biere, en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige dochter genaamt Maartje Dirks out 3 jaar dewelke verclaarde aan deselve zijne dochter, ten overstaan van Jan Harmensz Biere, groodvader van de minderjarige, en Dirk Ooms behuwde groodvader: wonende tot Crommenie en tot Assendelft, en in desen als aangestelde voogden, bewijs voor moeders erv te doen aan contante penningen een zomma van vijf gulden, welke op heden is bovengebragt en in de weescas gelegt, als mede een vierstrengde roode cleijne bloedcorale ketting met een goud haakje, een paar silvere gespen, een silver oorijser met drie zilvere haarnaaltjes, een zilverde tiphaak, welke goederen onder directie en bewaring blijven van Dirk Ooms en zijn vrouw Grietje Dirks Molenaar groodmoeder van de minderjarige, om ten dienste en gebruijke aan `t kind op zijn tijd te geven, en laten gebruijken, blijvende hij comparant Dirk Jansz Cuijp voorts eijgenaar van den gantschen boedel:, en verpligt om gedagte zijne dochter behoudens het bewesene, op te brengen en groot te maken tot mondigen dage, huwelijke of andere goetgekeurde staate toe, alles na order deser camer: onder verband van zijn persoon en goederen als na rechten: Actum ter camere voorschreve en des ten oirconde getekent dato als boven Mij Present J. Beets Dirk Kuijp Dirk Ooms Dit merk is bij Jan + Harmensz Biere gestelt Jan Dingenom Pieter Sloot

Folio 102 verso. Heden den 27e Maart 1782 Compareerde voor weesmeesteren Dirk Jansz Kuijp als vader en eenige ervgenaam ab intestato van zijn overleden dogter Maartje Dirks, dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren in volle voldoening van zijn ervdeel ontvangen te hebben, de voorenstaande bewesene zomma van vijf gulden, met den aanwas voor intrestgelden ter zomma van agt stuijvers, te zamen de zomma van f 5:8:0 en uijt handen van zijn vader en moeder de ommestaande bewesene sieraden Verclaard daar mede volcomen voldaan te zijn weesmeesteren, benevens voogden te quiteren en voor namaning te bevrijden, onder verband van zijn persoon en goederen als na rechten Actum ter camere voorschreve, en des ten oirconde getekend dato ut supra Mij Present Joh: Beets Dirk Kuijp


Kinderen
1 V Grietje Dirks Ooms [12812] 1,4,33

    Geboren: rond 1723
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Jans Kuijp [8448] (1715-1751) 1,4
      Huw: 1743
Algemene notities: Vrouw - Grietje Dirks MolenaarAfbeelding

Claas Cornelis Teeling en Guurtje Adriaans Molenaar
Man Claas Cornelis Teeling [23921] 1

    Geboren: rond 1682
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 April 1752 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 26 Mei 1715

 Andere partner: Guurtje IJsbrands [35194] (rond 1700-1729) 1 - 1729

 Andere partner: Guurtje Pieters [35479] (rond 1700-1734) 1 - 1731

 Andere partner: Aagje Dirks Jonge Engels [18080] (rond 1699-1750) 1 - 15 April 1736 (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Huijden den 15 Augustus 1731 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over de vier onmondige kinderen van Claes Cornelisse Teelingh, geteelt bij saliger Guurtje Adriaens, met naemen Cornelis, oud 15 jaeren, Adriaen, oud 12 jaeren, Jan, oud 9 jaeren en Jacob Clase, oud 7 jaeren, de personen van Gerrit Adriaense Molenaer, oom en Claes Claese Jas, beijde alhier, omme &ca.

Voogdbenoeming: Den 28 Maert 1736 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over 't onmondige kint van Claes Cornelis Teeling, geteelt bij saliger Guurtje Pieters, gent. Adriaentje Claes, Claes Cornelis Kuijl en Jacob Roosendael

Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 156 Inventaris van de goederen ter Weeskamer bewesen door Claes Cornelisse Teeling aen sijn onmondige dogter Adriaentje Claes oudt 2 jaer geteelt bij saliger Guurtje Pieters voor moeders Erf, ten overstaen van Claes Corn. Kuyl en Jacob Roosendael als wettige aengestelde voogden

namentlijke een somma van drie gl. drie stuyvers, onder de vader berustende, onder verbant van sijn persoon en goederen als na regten; en is wijders geaccordeert dat de vader sijn voorsz. onmondig kint, behoudens goet en sulcx voor de vrugten van 't voorsz. bewijs sal opbrengen en groot maken, nevens 't selve te laten leeren een ambagt naer sijnen staet en gelegentheyt, tot desselfs mondigen dage, ofte huwelijken state toe, onder verbant als vooren. aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren en voogden geapprobeert den 6 Junii 1736. Mij present J. Beets, secrets.

den 18 Junii 1738 compareerde voor weesmeesters Claes Corn. Teeling ter eenre en Claes Kuyl als voogt voorsz. ter andre sijde en heeft Claes Teeling dit bewijs voorsz. ten behoeve van 't kint, verbetert en verhoogt met een som van Eenhondert gulden; en aengenomen hetselve met de eerste occagie ter weeskamer op te brengen en is dit bij Claes Kuyl als voogt geaccepteert; (en volgens getuygenis) door de vrou van Claes Teeling daer inne mede genoegen genomen en bij weesmeesters geapprobeert actum en 't oirconde getekent Klaas Cornelis Telingh Klaas Kuyl

Notarisakten/Staatboeken: 14 op huyden den 18 Junii 1738 Compareerde voor weesmeesteren Claes Cornelisse Teeling als in huwelijk hebbende Aegje Dirks Jonge Engels ter eenre ende Claes Prs. Matselaer en Claes Corn. Kuyl in qualite als voogden over de voorsz. kinderen van Aegje Dirks ter andre sijde, te kennen gevende, dat sij Comparanten met den anderen waeren geaccordeert ende overeengekomen, in consideratie het voorsz. bewijs van Aegje Dirks was gedaen ende daer inne niet was begrepen hetgene wegens haer moederlijk goet dat wel opgestorven maer nog afhandig wesende en nu door de doodt van Dirk Janse Jonge engels was vervallen om door haer te werden genoten en dat ten desen een nadere accordatie plaetse hadde, folio 153v soo waeren de Comparanten geaccordeert en overeengecomen dat Claes Cornelisse Teeling als in huwelijk hebbende de voornoemde Aegje Dirks, het voorsz. bewijs nog sal augmenteeren en verbeeteren soo als hij Claes Teeling verclaerde te doen bij desen, met een somma van Een duysent guldens en welke penningen hij gevolglijk ten dien opsigte mede bekende aen gemelde kinderen schuldig te wesen en beloofde deselve somma met de eerst occagie ter Weeskamer op te brengen en voldoen, omme alsoo te kunnen beleggen en op intressen te kunnen werden uytgeset onder verbant van sijn persoon en goederen als na regten en is dit accort mede bij weesmeesters geapprobeert en ten oirconde getekent; Klaas Cornelis Telingh dit merk is van Claes Prs. Matselaer Klaas Kuyl Mij present J. Beets, secrets.

Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 71 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Claes Cornelisse Teeling aen sijn vier onmondige kinderen, geprocureert bij saliger Guurtje Adriaens, met namen Cornelis oud 15 jaren, Adriaen oud 13 jaren, Jan oud 8 jaeren en Jacob oud 7 jaeren voor haer moeders erf, ten overstaen van Gerrit Adriaensen Molenaer. en Claes Claese Jas als wettige aengestelde voogden

Namentlijk voor ider kint een somma van eenhondert vijftig gl. dus te samen f 600 : - nevens ider een paer goude knoope ter waerde ontrent de 16 gl. sijnde dit gelt onder de vader berustende onder speciael verbant van sijn damschuyt met alle sijne toebehooren en vorders generalijk sijn persoon en generalijk alle andere goederen egeen exempt stellende alle deselve ten bedwange van allen regten en regteren;
(in de marge) dit verbant op de schuyt is door de voldoeninge ontslagen.
is vorders geaccordeert dat de vader sijn voorsz. kinderen behoudens goet, dat is voor de vrugten van 't voorsz. bewijs sal alimenteeren opvoeden en onderhouden, nevens deselve te laten leeren een ambagt alles naer staets gelegentheyt, tot hunne mondige daege huwelijke, ofte anderen geapprobeerden staete toe, onder verbant van persoon en goederen als na regten; aldus gedaen en bij weesmeesters en voogden geapprobeert op den Regthuyse tot Crommenie den 15 aug. 1731. Mij present J. Beets, secrets.

den 10 sept. 1738 heeft Claes Corn. Teeling aen sijn sijde 't voorsz. bewijs voldaen en ter Camere opgebragt in gelt f 600 ::, waermede het verbant op de schuyt wert ontslagen en de knoopen sal ider kint in sijn gebruyk genieten. Mij present J. Beets, secrets.
den 31 desember 1738 uytgeset aen Claes Corn. Kuyl f 300 :,in 't renteboek D. fol. 204 verso.
1 april 1744, Claes Kuyl voldaen en opgebragt f 300 : -.

Notarisakten/Staatboeken: ORA 1493, fo. 157: huyden den 6 Junii 1736 Compareerde voor weesmeesters Claes Corn. Teeling als in huwelijk gehadt hebbende Adriaentje Claes ter eenre: Huybert Symonse en Hendrik Vegter als voogden over Lysbet Tames onmondige dogter van deselve Adriaentje Claes geteelt bij Tames Polle, ter andre sijde, dewelke betuygden geaccordeert te sijn over 't kints moeders erf dat Claes Corn. Teeling aen de voogden voornt. voor 't kints moeders erf sal geven eens de somma van veertig guldens vrij gelt; dat sij daermede afstant doen van verdere pretens op den boedel en dat Claes Teeling voorts den boedel met schult en onschult voor sijn rekening aenneemt, en sullen de voogden dese penningen employeeren tot onderhout van 't kint; en vervolgens ter kamere alhier daervan verantwoording doen sijnde desen accorde bij weesmeesters geapprobeert. mij present J. Beets, secrets.

den 10 septb. 1738 Compareerde voor weesmeesters Huybt. Symonse als voogt (absent Hendk. Vegter) en Claes Corn. Teelingh en bekende Huybt. dat de voorenstaende 40 gl. door Claes Teeling is voldaen en dat vervolgens dese penningen aen costgelt bij Huybt. Symonse was verteert geworden soo dat dese post is afgedaen en verantwoort en bij weesmeesters geaccepteert. Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Guurtje Adriaans Molenaar [34728] 1,14

    Geboren: rond 1690 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Oktober 1729 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Mei 1715, Krommenie. 2 Guurtje van Uitgeest.
datum 26 mei 1715
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 M Cornelis Claas Teeling [26237] 1

    Geboren: rond 1716 - Krommenie 2330
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 Augustus 1781 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Grietje Roelofs Roozendaal [34381] (1712-1778) 1
      Huw: 17 Mei 1739 - Krommeniedijk. (Eerste huwelijk)2 M Adriaan Claas Teeling [19748] 1

    Geboren: rond 1718 2330
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Oktober 1750 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Maartje Simons Matselaar [7367] (1722-1750) 1
      Huw: 3 Juni 1746 - Krommenie3 M Jacob Claas Teeling [38131] 1

    Geboren: 1723
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Februari 1723 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Jan Claas Teeling [12536] 1,4

    Geboren: rond 1719 - Krommenie 2330
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 Juni 1781 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Aagje Bruijne Staphorst [16943] (rond 1723-1778) 1,4
      Huw: 18 Augustus 1743 - Krommenie. (Eerste huwelijk)5 M Jacob Claas Teeling [38132] 1

    Geboren: rond 1724 - Krommenie 817
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Grietje Gerrits [33814] (rond 1728-      ) 1
      Huw: 14 Juli 1748 - Krommenie. (Eerste huwelijk)6 M Frederik Claas Teeling [31026] 1

    Geboren: 1727
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 December 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 7 V Jannetje Claas Teeling [42726] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 13 Februari 1729 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Claas Cornelis Teeling

Cornelis Teeling geeft zijn vader Claas Teeling aan.


Algemene notities: Man - Claas Cornelis Teeling

ORA 1493, fo. 71: nalatenschap huwelijk met Guurtje Adriaans;


Overlijdensnotities: Vrouw - Guurtje Adriaans Molenaar

Aangever haar man. Pro deo, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Claas Teeling [26237]

Aangever Roelof Rosendaal. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Adriaan Claas Teeling [19748]

Aangever Claas Teeling.


Overlijdensnotities: kind - Jacob Claas Teeling [38131]

Aangifte door de vader.


Overlijdensnotities: kind - Jan Claas Teeling [12536]

Aangever zijn zoon Gerrit Teeling.


Overlijdensnotities: kind - Frederik Claas Teeling [31026]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Jannetje Claas Teeling [42726]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Freriks Schipper
Afbeelding

Jan Pieters Zoomer en Guurtje Hendriks Molenaar
Man Jan Pieters Zoomer [39625] 1

    Geboren: 31 December 1829 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Pieter Jans Zoomer [8920] (1800-1863) 1,4
     Moeder: Geesje Jans Palmboom [13289] (1802-1860) 1,4


    Huwelijk: 14 November 1858 - Krommenie
Vrouw Guurtje Hendriks Molenaar [34633] 1

    Geboren: 10 Januari 1831 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Claas Molenaar [11024] (rond 1801-1836) 1,4
     Moeder: Antje Jacobs Olof [8252] (1802-1858) 1,4

Kinderen

Afbeelding
Harmen Harmens Molenaar en Maartje Jacobs Teeling
Man Harmen Harmens Molenaar [10944] 1,4

    Geboren: 4 September 1798 - Krommenie
    Gedoopt: 9 September 1798 - Krommenie
   Overleden: 4 Juli 1863 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Harmen Cornelis Molenaar [6449] (1759-1824) 1,4
     Moeder: Neeltje Pieters Daan [43149] (1761-1801) 1,4


    Huwelijk: 2 Juli 1820 - Krommenie

 Andere partner: Guurtje Jacobs Smit [35249] (1794-      ) 1 - 7 Juli 1839 - Krommenie
Vrouw Maartje Jacobs Teeling [15344] 1,4

    Geboren: rond 1796 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 November 1837 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Garbrands Teeling [10858] (rond 1777-      ) 1,4
     Moeder: Aagje Pieters Wittebol [6565] (1762-1827) 1,4

Kinderen
1 V Neeltje Harmens Molenaar [28926] 1

    Geboren: 15 Oktober 1820 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 2 V Aagje Harmens Molenaar [16179] 1,4

    Geboren: 7 Juni 1823 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Juni 1860 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jan Simons Luttik [5668] (1821-1870) 1,4
      Huw: 28 April 1850 - Krommenie3 M Jan Harmens Molenaar [39595] 1,4

    Geboren: 10 Maart 1825 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Maart 1883 - Krommenie
    Begraven: 4 V Sijbregt Harmens Molenaar [23586] 1,4

    Geboren: 28 November 1827 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Juli 1844 - Krommenie
    Begraven: 5 V Jacoba Harmens Molenaar [38898] 1,4

    Geboren: 26 Juli 1830 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Februari 1905 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Pieter Simons Luttik [10204] (1832-      ) 1
      Huw: 27 Mei 1855 - Krommenie6 V Hillegonda Harmens Molenaar [37169] 1

    Geboren: 5 Juli 1832 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 7 V Wilhelmina Harmens Molenaar [5683] 4

    Geboren: rond 1834 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 April 1835 - Krommenie
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Harmen Harmens Molenaar

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Harmen Harmens Molenaar

eerder gehuwd met Maartje Theeling; geboren: 4.9.1798


Overlijdensnotities: Vrouw - Maartje Jacobs Teeling

geb. datum: 04-01-1796


Overlijdensnotities: kind - Jan Harmens Molenaar [39595]

geboren: 10.3.1825; ongehuwd


Overlijdensnotities: kind - Sijbregt Harmens Molenaar [23586]

geboren: 28.11.1827

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia