Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Adrianus Cornelis Zoon en Antje Cornelis van Assem
Man Adrianus Cornelis Zoon [20036] 1

    Geboren: rond 1756 - Nieuw Lekkerland
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1776 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Antje Cornelis van Assem [21484] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 Februari 1755 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Claas Assem [26262] (rond 1733-1769) 1,4,47
     Moeder: Trijntje Claas Mars [9189] (rond 1733-1782) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: woont te Nieuw Lekkerland (ORA 1495, fo. 92v)


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 18 Juli 1776, Krommenie. 2 ORA 1495, fo. 92v
Jm. van Nieuw Lekkerland en jd. van Krommenie, f 3 impost.


Kinderen

Geboortenotities: Vrouw - Antje Cornelis van Assem

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Jacob Claas de Jong en Antje Jans van Assem
Man Jacob Claas de Jong [38166] 1,4

    Geboren: 28 April 1800 - Krommenie
    Gedoopt: 4 Mei 1800 - Krommenie
   Overleden: 11 Mei 1839 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Claas Dirks de Jong [1150] (1767-1817) 1,4
     Moeder: Maartje Jacobs Benjamin [2221] (1764-1812) 1,4


    Huwelijk: 19 Juni 1825 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Jacob Claas de Jong had als beroep: timmerman (1825), winkelier (1833)
Vrouw Antje Jans van Assem [21053] 1,4

    Geboren: 8 Augustus 1800 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Januari 1868 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Cornelis van Assem [39221] (1765-1827) 1,4
     Moeder: Ermpje Cornelis Koning [15425] (rond 1762-1812) 1,4,47

Kinderen
1 M Klaas Jacobs de Jong [12661] 1,4

    Geboren: 26 Juni 1826 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Mei 1885 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Abrahams Koomen [17066] (1828-1853) 1,4
      Huw: 19 Augustus 1849 - Krommenie
    Partner: Guurtje Klaas Luijt [34634] (1831-1885) 1,4
      Huw: 13 Augustus 1854 - Krommenie2 M Jan Jacobs de Jong [12693] 1,4

    Geboren: 7 Juni 1828 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 31 Juli 1906 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Antje Gerrits Mulder [21143] (1828-1904) 1,4
      Huw: 13 Augustus 1854 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Maartje Jacobs de Jong [4723] 1,4

    Geboren: 17 Januari 1830 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Februari 1871 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jacob Baarts Baars [8761] (1828-1874) 1,4
      Huw: 22 Mei 1853 - Krommenie4 V Ermina Jacobs de Jong [30712] 1,4

    Geboren: 12 Mei 1832 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Oktober 1833 - Krommenie
    Begraven: 5 M Dirk Jacobs de Jong [28369] 1,4

    Geboren: 19 Mei 1834 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Januari 1848 - Krommenie
    Begraven: 6 M Pieter Jacobs de Jong [9713] 1,4

    Geboren: 31 Augustus 1836 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 April 1918 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Dieuwertje Pieter de Roo [14096] (1834-1871) 1,4
      Huw: 5 Mei 1861 - Krommenie
    Partner: Marijtje Jacobs Vink [432] (1843-1922) 1,4
      Huw: 4 Juni 1871 - Krommenie7 V Ermina Jacobs de Jong [30713] 1

    Geboren: 1839 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Pieter Cornelis Blijenburg [5922] (1840-      ) 1
      Huw: 5 Mei 1867 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Jacob Claas de Jong

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Jacob Claas de Jong

geboren: 28.4.1800


Overlijdensnotities: Vrouw - Antje Jans van Assem

geboren: 7.8.1800


Overlijdensnotities: kind - Klaas Jacobs de Jong [12661]

geb. datum 26-06-1826; eerder wn van Trijntje Koome


Overlijdensnotities: kind - Maartje Jacobs de Jong [4723]

geboren: 17.1.1830


Overlijdensnotities: kind - Dirk Jacobs de Jong [28369]

geboren: 19.5.1834


Overlijdensnotities: kind - Pieter Jacobs de Jong [9713]

eerder gehuwd met Dieuwertje de Roo
Afbeelding

Pieter Jans Kuijper en Bregje Gerrits van Assem
Man Pieter Jans Kuijper [12319] 1

    Geboren: rond 1708 - Krommenie 7,1492
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Juni 1775 - Krommenie 1493
    Begraven: 10 Juni 1775 - Krommenie


     Vader: Jan Simons Kuijper [42180] (rond 1676-1709) 1
     Moeder: Aagje Jacobs Lakeman [18261] (rond 1676-1728) 1


    Huwelijk: 4 Augustus 1732

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: Nadien vinden we Pieter Kuyper nog verscheidene malen als gecommitteerde der zeildoekfabrikanten vermeld, De oorzaak van de ontplooiing van zijn zaken is wel geweest, dat hij zich niet bepaald heeft tot de betrekkelijk geringe capaciteit van zijn ziedhuis en zijn wevers, doch dat hij daarnaast een uitgebreide handel in rollen ging drijven. Een voorbeeld geeft de acte van 24 April 1745 waarbij Claas Jaspersz. Coopman te Kromrneniehorn verklaart en Pieter Vis te Oost-Graftdijk verklaart graauwe of zoogenaamde Rijper rollen te hebben geleverd, alle van een caliber en deugd en beter danzij deposanten gewoon zijn te leveren aan de Oost Indische Compagnie. Pieter Cuyper verklaart deze te hebben doorverkocht aan een koopman te Middelburg.
De meeste zeildoekfabrikeurs leverden hun waren, behalve aan binnenlandse afnemers, naar Bremen en Hamburg en andere Noordduitse steden. Uit procurades tot het innen van gelden blijkt, dat Pieter Kuyper o.a. ook leveranties had naar Londen, Christiaansandt en Curagao. 1494

• Aantekeningen: Van de Noorderasmolen „het Evenwigt" werden alle aandelen op de naam van Pieter Kuyper overschreven, zodat deze officieel als enig eigenaar te boek stond en intern kon overschrijven zoveel als nodig was zonder moeite en kosten. Bij transportacte en bij notariële acte van 31 December 1763 krijgt deze zaak voor schout en schepenen haar beslag: Pieter Kuyper tooide zich voortaan met de "fraaie titel van „sterfheer van den Noorderaschmolen".
1494

• Aantekeningen: Pieter Kuyper verklaart in het hoofd van het stuk boven f 100.000,00 gegoed te zijn. Uit het testament komt de wens naar voren om zijn opvolger in zaken zoveel mogelijk te bevoordelen. Hij bepaalt n.l. dat de vijf andere kinderen ieder de legitieme portie zullen erven en zijn ongehuwde zoon Jan voorts universeel erfgenaam zal zijn, tenzij de eerste vijf kinderen afstand doen van de legitieme portie en daarvoor elk f 5.000.00 kiezen, waarvoor Simon ook mag nemen de loodwitmalerij. De ongetrouwde dochter Haartje zal bovendien erven de halve inboedel en f 6.000,00 en de zoon Gerrit bovendien f 5.000.00. 1494

• Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 op dato 23 Junii 1728 Compareerde voor weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk Gerrit Janse de Vries en Cornelis Neeltjes in qualite als voogden over Pieter Cuyper nog onmondige soon inde voorenstaende inventaris vervat, dewelke met kennis en goedvinden van weesmeesteren de voorsz. somma van eenduysent gulden hem Pieter Cuyper uyt hoofde van 't voorenstaende bewijs sijn competeerende onder genoemde Pieter sullen laten tot gebruyk in sijn negotie (voor soo verre deselve reets volgens dispositie voor sijne moeder in de negotie is) mits dat voor gestelt werde cautie ter genoegen van weesmeesteren ten welken eynde dan voor weesmeesteren compareerde Symon Cuyper woonende alhier en Cornelis Cornelisse Kalf woonende tot Zaendam. dewelke verclaerden tot securiteyt en voor de verminderinge van de voorsz. somma van eenduysent guldens haerselven te constitueeren en stellen tot borgen als principaele schuldenaeren ider insolidum onder expresse renunciatie van de benefitien ordinis divisionis et excussionis den effecte van dien haer bekent, en verclaerde den laesten comparant Cornelis Kalf ten dien fine en voor sooveel des noods zij te eligeeren domicilium citandi et executandi binnen dese jurisdictie ten huyse van den eersten borg, om aldaar te mogen werden geciteert en ingedaegt met dat effect als op en aen desselfs eygen woonplaetsen alles onder den verbande van haere persoonen en goederen als naar regten, aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesteren geapprobeert dato utsupra, Johannes Visser Claas Nansz Oomes mij present J. Beets, clercq

Huyden den 1 e november 1730 Compareerde voor Weesmeesteren Pieter Cuyper oud 22 jaeren en vertoonende aen weesmeesteren te hebben geobtineert brieven van veniam aetatis van haar Edele gr. mog. in dato 28 september 1730 en mitsdien 't gene aen desselfs minderjarigheyt nog was deficieerende te wesen gesuppleert, dewelke bekende en verclaerde van sijn portie inden voorenstaenden inventaris vervat te sijn voldaen en het effect daarvan te hebben genoten, dechargeerende en ontslaende de voogden van hunne voogdije, deselve nevens weesmeesteren bedankende voor hunne goede directie over sijne goederen gehadt, aldus gedaen dato utsupra enten oirconde getekent Pieter Kuiper Mij present J. Beets, secrets.

• Hij was doopsgezind
Vrouw Bregje Gerrits van Assem [23066] 1

    Geboren: rond 1712 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Oktober 1774 - Krommenie 1495
    Begraven: 27 Oktober 1774 - Krommenie


     Vader: Gerrit Cornelis van Assem [32194] (rond 1685-      ) 1
     Moeder: Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Gerrit Jans van Assem, rolreder te Krommeniedijk. 1494


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 16 Juli 1732, Krommenie. 2 Ieder f 3 impost.


Kinderen
1 V Aagje Pieters Kuijper [18508] 1

    Geboren: 16 Juni 1733 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 31 Augustus 1811 - Dokkum
    Begraven: 
    Partner: Heerke Schonegevel [35806] (1725-1802) 1
      Huw: 1755. (Eerste huwelijk)2 V Etje Pieters Kuijper [30773] 1

    Geboren: 29 Mei 1736 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 November 1781 - Krommenie 1496
    Begraven: 28 November 1781 - Krommenie
    Partner: Jan Sijbrands Kaars [3448] (1735-1812) 1,4
      Huw: 13 April 1766 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Maartje Pieters Kuijper [17901] 1

    Geboren: 1739
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Augustus 1739 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Maartje Pieters Kuijper [18417] 1

    Geboren: 12 September 1739 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 November 1815 - Rotterdam
    Begraven: 
    Partner: Elias Dionijs van Nijmegen [30163] (rond 1740-      ) 1
      Huw: 7 Januari 17785 M Jan Pieters Kuijper [42061] 1

    Geboren: 28 Mei 1741 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Februari 1782 1497
    Begraven: 26 Februari 1782 - Krommenie6 M Gerrit Pieters Kuijper [31795] 1,47

    Geboren: 28 Oktober 1744 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Juli 1775 - Krommenie 1498
    Begraven: 16 Juli 1775 - Krommenie
    Partner: Neeltje Cornelis Schenk [15820] (1746-1822) 1,47
      Huw: 21 September 1766 - Krommenie7 M Simon Pieters Kuijper [39972] 1

    Geboren: 10 November 1747 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Maart 1799 - Rotterdam
    Begraven: 
    Partner: Maartje Agge Kool [17842] (1752-1805) 1
      Huw: 11 November 1776
Overlijdensnotities: Man - Pieter Jans Kuijper

Aangifte door Jan Kaars. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende kinderen


Overlijdensnotities: Vrouw - Bregje Gerrits van Assem

Aangifte door Jan Kaars. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende man en kinderen


Overlijdensnotities: kind - Etje Pieters Kuijper [30773]

Aangifte door Jan Kuijper. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende man en kindt


Algemene notities: kind - Etje Pieters Kuijper [30773]

DG: getrouwt met Jan Kaars woont te Krommeniedijk. Nu te Krommenie.


Overlijdensnotities: kind - Maartje Pieters Kuijper [17901]

Aangifte door de vader Pieter Cuijper. Impost f 6, begraven in de kerk, recht f 2.


Overlijdensnotities: kind - Jan Pieters Kuijper [42061]

Ongehuwd. Aangifte door Jan Kaars. Impost f 60, begraven in de kerk, recht f 4.
vrijer gestorven, colaateral dubelt regt


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Pieters Kuijper [31795]

Aangifte door Jan Kaars. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4. ORA 1495, fo. 155.
nalatende vrouw en kinderen
Afbeelding

Claas Cornelis van Assem en Maartje Jans Bakker
Man Claas Cornelis van Assem [24006] 1,4,47

    Geboren: 9 Augustus 1754 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Augustus 1815 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Claas Assem [26262] (rond 1733-1769) 1,4,47
     Moeder: Trijntje Claas Mars [9189] (rond 1733-1782) 1,4


    Huwelijk: 1778 - Krommenie (Eerste huwelijk) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was doopsgezind

• Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 92 verso. Heden den 2 e October 1782: Compareerden voor weesmeesteren Klaas van Assum soo voor zig zelven en als instaande en de rato caverende voor Areijan Zoon getrouwt met Neeltje van Assum woonende te Nieuw Lekkerland Item Arent Sluijk en Vrerik Bakker in qualiteijt als diaconen van de mennonite gemeente alhier en in die qualiteijd alimenterende door het overlijden van der kinderen moeder Trijntje Klaas Mars, Jan en Dirk Cornelisz van Assum, dewelke bekennen op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben ieder zijn ommestaande bewesene zomma van f 40:0: en dat in volle voldoening van vaderlijk ervdeel verclaren daar mede volcomen voldaan te zijn weesmeesteren te quiteren en voor namaning te indemneren, onder verbande als na regten en heeft de voorschreve Klaas van Assum op heden voor en ten behoeve van zijn suster Neeltje van Assum, de zomma van veertig gulden bovengebragt en in de weeskist gelegt Mij Present Joh: Beets Klaas van Assum voor mijn en broeder Adriaan Zoon Arent Sluijk Frederik Bakker Jacob Groot Pieter Gerritse van Leijden
Vrouw Maartje Jans Bakker [16043] 1,4,47

    Geboren: 25 December 1751 - Krommenie
    Gedoopt: 2 Januari 1752 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Pieters Bakker [42027] (rond 1720-1794) 1
     Moeder: Trijntje Claas Leijden [10289] (1721-1787) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was gereformeerd


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 20 Juni 1778, Krommenie. 22 Jm. en jd. van Krommenie. Trouwen in de kerk DG


Kinderen
1 M Cornelis Claas van Assem [26302] 1,4,47

    Geboren: 3 Oktober 1779 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 December 1860 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Wijve Klaas Visser [2574] (1777-1864) 1,4,47
      Huw: 14 Juli 1805 - Krommenie 1. (Eerste huwelijk)2 M Claas Claas van Assem [23861] 1,47

    Geboren: 22 September 1782 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Mei 1783 - Krommenie 1499
    Begraven: 3 M Jan Claas van Assum [40411] 1

    Geboren: 22 September 1782 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Januari 1783 - Krommenie 1500
    Begraven: 4 M Jan Claas van Assem [40414] 1

    Geboren: 25 Februari 1786 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 5 V Trijntje Claas van Assem [4206] 1

    Geboren: 13 Juli 1787 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Augustus 1787 - Krommenie 1501
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Claas Cornelis van Assem

In huis no. 190. Oud 59 jaar.


Geboortenotities: Vrouw - Maartje Jans Bakker

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Claas van Assem [26302]

geboren: 3.10.1779


Overlijdensnotities: kind - Claas Claas van Assem [23861]

Aangever zijn vader.


Overlijdensnotities: kind - Jan Claas van Assum [40411]

Aangever Pieter Dekker.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Claas van Assem [4206]

Aangever haar vader.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia